Nr. 86 (13756)

2022-08-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 86 (13756) skaitykite:

 • Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas: „Jei­gu ma­nęs pa­pra­šy­tų iš­drož­ti kaž­ką, kas sim­bo­li­zuo­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nę,
 • Aly­tų? Tai bū­tų – Jau­nys­tės skulp­tū­ra. Mer­gi­nos, pa­ki­bu­sios ant kas­pi­nų. Ore. Ne­mu­no vin­gis”
 • Aly­tus iš­mo­ko liūd­nas pa­mo­kas: res­tau­ruo­ja­mos mies­to erd­vė­se esan­čios me­džio skulp­tū­ros
 • Re­konst­ruo­jant ben­dri­jų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ga­li tek­ti pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti tūks­tan­čius!
 • Pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai
 • Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ger­bė lie­pos mė­ne­sio ju­bi­lia­tus
 • Dar­bą bai­gia Kau­no uk­rai­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tras, nau­jai at­vyks­tan­čiai­siais bus pa­si­rū­pin­ta Aly­tu­je
 • Pas­ku­ti­nį va­sa­ros mė­ne­sį
 • Aly­taus ra­jo­ne ne­liū­dė­si­me
 • Tarp 2023 me­tų Ma­žų­jų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nių – ir Mar­cin­ko­nys
 • Lan­ki­nin­kui Ro­lan­dui Ba­ra­naus­kui lai­mės su­tei­kia skrie­jan­ti strė­lė
 • Jau­na­sis fut­bo­li­nin­kas Gus­tas Za­bi­ta:
 • „Liūd­na bu­vo pa­lik­ti sa­vo gim­to­jo mies­to ko­man­dą”
Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai ga­li iš­vys­ti ne tik Dzū­kų jū­ra va­di­na­mą Du­sios eže­rą ar šios vie­to­vės au­ga­li­ją bei gy­vū­ni­ją, bet ir iš­ban­dy­ti skir­tin­gas van­dens...
Ar ma­ža bi­tė ga­li su­ga­din­ti di­de­lę ke­lio­nę? Pa­si­ro­do, ga­li, jei ke­liau­ji mo­to­cik­lu, o vabz­dys įskren­da po šal­mu ir įkan­da taip, kad dėl ti­ni­mo ne­be­pa­vyks­ta jo (to šal­mo)...
Nuo šiol Lietuvos ūkininkai atsakymų dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavimo galės sulaukti greičiau, tačiau tam reikalingos ir pačių ūkininkų pastangos,...
Ki­ni­ja Tai­va­ną ly­giai taip pat lai­ko sa­vo pro­vin­ci­ja kaip ir Uk­rai­ną Ru­si­ja, sa­ko Tai­va­no par­la­men­to pir­mi­nin­kas You Si-Ku­nas. Sa­los po­li­ti­kas ti­ki­na, kad Tai­va­nas...
Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad nėra taip, jog jos vadovaujama Vyriausybė nedaro klaidų, o ji pati siekia „olimpinio tikslo“ kadenciją užbaigti su nepasikeitusia ministrų kabineto sudėtimi. Visgi,...
Įsirengus naujus namus ir įsikūrus gražiai aplinką, belieka pasirūpinti maloniu šildymu, kuris suteiktų namams dar daugiau jaukumo ir tuo pačiu būtų taupus, leidžiantis sumažinti šildymo iš
Įprastai pirkdami naują automobilį dažniausiai pasirenkate kokius nors papildomus priedus, kurių tikslas – saugesnis ir patogesnis vairavimas ar gražesnė vidaus ir išorės apdaila.
Fasado apdaila gali būti atliekama skirtingais būdais.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.