Lietuvos U-20 merginų rinktinė (1-2), kuriai atstovauja dvi alytiškės, Europos čempionate iškovojo pirmąją pergalę. Gedvilės Savostaitės vedamos merginos 72:52 (11:19, 20:14, 18:5, 23:14) nugalėjo...
Visai neseniai 2021–2022 m. Moterų lygos A diviziono sezonas pasiekė atomazgą. Ji buvo pažymėta jau antrus metus iš eilės vykusiu Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ krepšininkių triumfu prieš koleges iš...
Ką tik Vil­niaus ben­dro­vė „Bas­ket­ball Hol­ding Com­pa­ny“ pe­rė­mė Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) be­si­var­žan­tį Aly­taus krep­ši­nio klu­bą „Dzū­ki­ja“, ku­rio gar­bės pre­zi­den­tas yra...
Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čio mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo gra­žia šven­te Kau­no krep­ši­nio na­muo­se. Ši šven­tė nu­vil­nys per vi­są pa­sau­lį, nes Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pa­li­ko ryš­kius...
Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 25 die­ną, Aly­taus cen­tri­nia­me sta­dio­ne vyks tarp­tau­ti­nės leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Dzū­ki­jos tau­rė – 2022“ tre­ne­riui a. a. Žyd­rū­nui Les­kaus­kui...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, daug aist­rų ky­la dėl Aly­taus spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo mies­to biu­dže­to lė­šo­mis. Vi­si no­ri­me, kad mū­sų su­mo­kė­ti mo­kes­čiai bū­tų nau­do­ja­mi...
„Svenheim Alytaus pusmaratonis“ ir toliau tęs bendradarbiavimą su UAB „Stora Enso Lietuva“, prisidėsiančia prie aktyvaus gyvenimo populiarinimo. „Stora Enso Lietuva“ lieka 600 m šeimos bėgimo trasos...
Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo visi pusfinalio dalyviai. Paskutinį kelialapį į pusfinalį iškovojo Alytaus „Varsos“ rankininkai. Lemiamose trečiose ketvirtfinalio rungtynėse „Varsa“ namuose...
Lietuvos vyrų rankinio rinktinė sieks pratęsti kovą dėl kelialapio į 2023 m. pasaulio čempionatą. Atsakomosiose antro etapo rungtynėse Lietuvos rankininkai sekmadienį Alytuje priims Izraelio rinktinę....
Aly­taus vie­šo­ji įstai­ga „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“, mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo pa­gal for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo (FŠPU) pro­gra­mą čia...
„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su dviem ži­no­mais Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kais – An­dre­ju­mi Zad­nep­rov­skiu ir Lau­ra...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo pa­sau­lio ir olim­pi­nė čem­pio­nė, pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai To­ki­jo olim­pi­nė­se...
Ne vie­ną de­šimt­me­tį Dzū­ki­jos var­dą aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos ly­go­je gar­si­nan­tis fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“ vis ban­do įro­dy­ti, kad jis taip pat yra svar­bus kaip ir ki­ti mies­te...
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė yra pro­fe­sio­na­li spor­ti­nių šo­kių cho­reo­grafė bei tre­ne­rė. Li­li­ja ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus Aly­tu­je, yra pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos cho­reo­grafė...
Subscribe to Sportas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.