Aly­taus mies­to te­at­ras pa­kvie­tė žiniasklaidos ir mies­to val­džios at­sto­vus į te­at­ra­li­zuo­tą eks­kur­si­ją „Bū­ti kar­tu“, skir­tą 33-ia­jam se­zo­nui. Jos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad...
1931 me­tų pra­džio­je Aly­tu­je, prie pat Rin­kos aikš­tės, bu­vo baig­tas sta­ty­ti, įreng­tas ir pra­dė­jo dar­bą bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas. Ką gi ga­mi­no šis...
Prie le­gen­dų mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vo­je kon­cer­tuo­sian­čių gru­pės „Mo­dern Tal­king“ ly­de­rio Tho­mas An­ders, „ne­mir­tin­gų­jų“ vo­kie­čių „Alp­ha­vil­le“ jun­gia­si po pir­mų­jų...
Ką tik dvi­de­šimt­me­tį pa­mi­nė­jo Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Ir­se­va“, pre­kiau­jan­ti pra­mo­nės įmo­nėms rei­ka­lin­gais re­duk­to­riais, mo­to­re­duk­to­riais, pa­va­rų val­dy­mo...
Ke­le­tą pas­ta­rų­jų de­šimt­me­čių vyks­ta spar­tus pa­sau­lio skait­me­ni­ni­mas, o pa­žan­ga dirb­ti­nio in­te­lek­to, duo­me­nų ana­li­ti­kos, de­be­sų kom­piu­te­ri­jos, daik­tų in­ter­ne­to ir...
Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, Ūd­ri­jos kai­me gy­ve­nan­čiai bu­vu­siai il­ga­me­tei tuo­me­tės Sim­no vi­du­ri­nės mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai Bi­ru­tei...
Ge­gu­žės 25-ąją prieš 19 va­lan­dą Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tal­po­se Aly­tu­je, Kau­no gat­vė­je, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja. Apie tai ga­vęs...
Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­ti jos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai. Vi­siems ke­tu­riems ko­mi­te­tams va­do­vau­ja...
Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ju­liui An­ta­nui Žu­kui už il­ga­me­tį at­sa­kin­gą...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • „FIK­CI­JA”: spek­tak­lio apie šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus pri­klau­so­my­bes bū­si­ma prem­je­ra pri­sta­ty­ta ant... Aly­taus te­at­ro sto­go
 • Aly­tus ta­po at­ra­di­mu 5 tūkst. ėji­kų – nuo 30 die­nų ma­žy­lių iki į 8 de­šim­tį įko­pu­sių sen­jo­rų
 • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je – prot­mū­šis tarp­tau­ti­nei Af­ri­kos die­nai pa­mi­nė­ti
 • Ukrainos rašytoja Oksana Zabužko: „Kol kariuomenė ir laivynas už tavęs nestovi, tavo kultūra – neįdomi“
 • Aktorius ir režisierius Paulius Tamolė: reikia mokytis ginti Tėvynę
 • Aly­taus gim­na­zi­jo­se nu­ai­dė­jo pas­ku­ti­nis skam­bu­tis
 • Adam­kų gar­bei – spor­to ir me­no var­žy­bos But­ri­mo­ny­se
 • Dzū­ki­jos mo­kyk­la mi­nė­jo Lie­tu­vos Są­jū­džio 35-me­tį
 • Bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas Aly­tu­je
 • Di­zai­no ir me­no šven­tė – ir Alytuje
 • KTU pro­fe­so­rius apie dė­me­sio su­tel­ki­mą: tai – pra­ban­ga, ku­rios šių die­nų pa­sau­ly­je ne­tu­ri­me
 • Lie­tu­vo­je kon­cer­tuos le­gen­di­nė gru­pė „Ot­ta­wan”, pa­gal dis­kų par­da­vi­mus len­ku­si net „Bo­ney M”
 • Kas pasakė, kad dzūkų šnekta nuobodzi ir nemadzynga?
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.