„Jei­gu su­do­mi­nau vai­kus se­ną­ja liau­dies tra­di­ci­ja, pri­si­lie­tė prie jos sa­vo ran­ko­mis, su­ri­šo ver­bą iš žo­ly­nų – tai la­bai džiau­giuo­si ir esu lai­min­ga“, – sa­ko Aly­taus...
Ko­vo 30-ąją pas­ku­ti­nį­kart po­sė­džia­vu­si da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą – svar­biau­sią šios...
Pa­se­nęs ir ne­es­te­tiš­kai at­ro­dan­tis sto­gas ne­puo­šia nė vie­no na­mo. Dar blo­giau, kai se­na dan­ga ima pra­leis­ti van­de­nį. Tai ga­li ne tik ge­ro­kai ap­kar­tin­ti gy­ve­ni­mą, bet ir...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra 55 ne­kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės, su jų kom­plek­sų da­li­mis – 67. Jos re­gist­ruo­tos ša­lies Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re...
Da­niš­ko ka­pi­ta­lo minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­ja ben­dro­vė „The­ca Fur­ni­tu­re“ per ko­vo mė­ne­sį at­lei­džia 83 dar­buo­to­jus. Dar­buo­to­jų skai­čius ma­ži­na­mas maž­daug po ly­giai iš abie­jų įmo­nės pa­da­li­nių: Kau­ne esan­čios įmo­nės ir Aly­tu­je vei­kian­čio pa­da­li­nio.
Ga­li­mai ne­blai­vi pa­mo­ką ve­du­si mo­ky­to­ja su­lau­kė pro­gim­na­zi­jos va­do­vy­bės siū­ly­mo pa­si­trauk­ti iš ei­na­mų pa­rei­gų. Mo­ky­to­ja nu­ta­rė pa­ti pa­ra­šy­ti pra­šy­mą iš­ei­ti,...
Ko­vą nu­vil­ni­jo tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė, da­bar į du­ris bel­džia­si pa­va­sa­ris su sa­vo dar­bais, ta­čiau ka­len­do­riaus ra­tas su­ka­si la­bai grei­tai ir pats lai­kas pa­gal­vo­ti apie...
Var­to­to­jai, o ypač jau­no­ji kar­ta, tam­pa vis ma­žiau pa­to­gūs pre­kių žen­klams – jie rei­ka­lau­ja ne tik ko­ky­biš­kų, bet ir tva­rių pro­duk­tų. Vis­gi dau­gė­jant tva­rių pro­duk­tų...
Jau šį šeštadienį, balandžio 1 dieną, paaiškės stipriausia Lietuvos vyrų tinklinio komanda. Pirmą sykį TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionato finalai bus surengti Alytaus tinklinio centre.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Gam­tos ra­tu nuo sėk­los iki bran­dos au­ga­lai ke­liau­ja į pa­va­sa­ri­nio at­bu­di­mo sim­bo­lį – ver­bas
 • Nau­jai iš­rink­tiems Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riams at­ver­ti ke­liai dau­giau už­si­dirb­ti
 • Kai­mo ben­druo­me­nės ir ūki­nin­kai, ypač lai­kan­tys pie­ni­nes kar­ves, kvie­čia­mi teik­ti pra­šy­mus pa­ra­mai gau­ti
 • Pa­gal Die­vo pla­ną – to­bu­lė­jan­čiu mu­zi­kos ke­liu: nuo tri­me­tės links­mos dai­ne­lės iki sak­ra­lios mu­zi­kos gel­mių
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Už­duo­tis Eu­ro­pai: kuo dau­giau žmo­nių iš­va­duo­ti iš skur­do spąs­tų”
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas te­si gy­ven­to­jams duo­tą pa­ža­dą tvar­ky­ti ke­lius
 • Sto­go re­no­va­ci­ja: ka­da jau me­tas at­si­nau­jin­ti, pa­ta­ri­mai pla­nuo­jan­tiems įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę
 • Klau­si­mas ver­tas ne vie­no „bai­rak­ta­ro”
 • Uk­rai­no­je nu­žu­dy­to re­ži­sie­riaus Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus do­ku­men­ti­nis fil­mas „Ma­riu­po­lis 2”– ir „Dai­na­vos” ki­no te­at­re
 • Vai­kų sto­vyk­lų or­ga­ni­za­to­riams: ŠMSM skel­bia kon­kur­są ne­mo­ka­moms va­sa­ros sto­vyk­loms reng­ti
 • Ap­tar­tos per­mai­nos svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.