Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je dirbs ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius. Tad ši frak­ci­ja...
2022 me­tų rug­sė­jo 26 die­ną Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je įvy­ko bai­gia­mo­ji In­ter­reg V-A Lie­tu­va–Len­ki­ja ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos pro­jek­to „Col­la­bo­ra­tion – cre­a­ting...
Dvie­jų skan­di­na­vų ša­lių – Šve­di­jos ir Da­ni­jos – seis­mi­nės tar­ny­bos sa­vai­tės pra­džio­je už­fik­sa­vo du že­mės pa­vir­šiaus dre­bu­lius Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, ne­to­li Born­hol­mo...
Šįvakar visi keliai – į Rotušės aikštę. Vakaro tamsa apgaubta Dzūkijos sostinė 20 val. miestelėnus ir miesto svečius nustebins išskirtiniu reginiu – Alytaus miesto teatras visus kviečia į didįjį lauko...
Domitės programinės įrangos kūrimo paslaugomis? Tuomet tikriausiai yra nemažai dalykų, kuriuos norėtumėte sužinoti. Niekada prieš tai su jomis nesusidūrus, viskas gali atrodyti pakankamai painu ir...
Nesvarbu, ar jūs gyvenate name, kotedže ar bute, interjero planavimas dažnai tampa sunkiu ir varginančiu procesu. Kuriant namų dizainą, paprastai susiduriama su keletu pagrindinių problemų. Šiame...
Rug­sė­jo 27-ąją Sei­mas pri­ta­rė Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, ku­riuo nu­sta­ty­ta, jog dar­bin­go am­žiaus as­me­nims,...
Sa­ko­ma, kad vi­sa­da ge­riau mė­gin­ti, nei gai­lė­tis taip ir ne­iš­drį­sus to pa­da­ry­ti. Kam­pa­ni­jos „At­rask ga­li­my­bes“ or­ga­ni­za­to­riai, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie...
Šlapimo nelaikymas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, deja, vis dar tebelaikomas „gėdinga“ tema, kuria kalbėti lyg ir nepatogu. Apklausus šios problemos kamuojamus asmenis, nustatyta, kad tik penktadalis jų apie tai pasisako savo gydytojui. Kiti geriausiu atveju pamini lyg tarp kitko. Šlapimo nelaiko apie 10 proc. žmonių – vadinasi, Lietuvoje su šia problema susiduria apie 350 000 žmonių, ir ne tik vyresnio amžiaus. Oficialios statistikos duomenimis, manoma, kad išties jų yra daugiau.
Ži­vi­lės Ba­ciuš­kai­tės gy­ve­ni­mas su­ka­si tė­viš­kės apy­lin­kė­se. Gi­mė ir už­au­go Ta­lo­kių kai­me, kar­tu su se­se­ri­mi ir tri­mis bro­liais. Iš gau­sios šei­mos Ži­vi­lė – jau­niau­sia....

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Ar mis­ti­ne pa­va­din­tai Spor­to ta­ry­bai lem­ta iš­nyk­ti?
 • So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je dar pa­gau­sė­jo
 • Pa­svei­ki­no Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jus
 • Aly­tu­je ku­ria­mas lek­to­rių tin­klas
 • Sa­vi­val­dy­bei – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­dė­ka
 • Po­van­de­ni­nis fe­jer­ver­kas Bal­ti­jos jū­ro­je
 • Ap­ta­rė nu­teis­tų­jų re­so­cia­li­za­ci­jos ga­li­my­bes
 • Pri­va­lo­ma­sis vai­ruo­to­jo drau­di­mas – vie­no­dos są­ly­gos, bet skir­tin­gos kai­nos. Kaip ras­ti ge­riau­sią?
 • Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių vie­tas už­ėmė kai­mo vai­kai
 • Pa­gal­ba są­na­riams – ju­dė­ji­mas
 • An­ta­ni­na Snars­kie­nė: mo­bi­lio­sios am­bu­la­to­ri­jos yra, ga­lė­tų ras­tis ir mo­bi­lių­jų ve­te­ri­na­ri­jų
 • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras „Var­sa“ kvie­čia į ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą
 • Šį sek­ma­die­nį – Pa­sau­li­nės gy­vū­nų glo­bos die­nos mi­nė­ji­mas Aly­tu­je
 • Nu­ga­lė­to­jų tau­rės iš­ke­lia­vo į Aly­tų
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.