Ko­kia šu­nų veis­lė pa­ti ge­riau­sia? At­sa­ky­mo į šį klau­si­mą nė­ra. Ge­riau­sias ke­tur­ko­jis drau­gas ga­li bū­ti ir iš prie­glau­dos pa­im­tas ne­veis­li­nis, ir įsi­gy­tas veis­ly­ne su...
Kuo iš kitų Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių išsiskyrė vykęs paskutinę lapkričio dieną? Bene svarbiausia, kad taryba pritarė mero Nerijaus Cesiulio pasirinktai trečio vicemero...
Pra­ėju­sio am­žiaus ket­vir­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je Aly­tui bu­vo su­teik­tas mies­to ku­ror­to sta­tu­sas. Ne­tru­kus Aly­taus ši­le­ly­je, kiek to­lė­liau nuo mies­to, pu­šy­ne, ne­to­li...
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Dzū­ki­jos van­de­nys“ nu­sta­tė per­skai­čiuo­tas ge­ria­mo­jo van­dens...
Ką tik įsi­ga­lio­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis, ku­riuo lais­vės at­ėmi­mo baus­mė pri­tai­ky­ta 35-erių vy­rui, bir­že­lio pa­bai­go­je ap­vo­gu­siam Aly­taus Šven­čiau­sio­sios...
Nuo vakar, lap­kri­čio 29 die­nos, Pa­ne­vė­žio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mo cen­trui (PNTVC) pra­dė­jo va­do­vau­ti Eval­das Mar­tin­ka (nuotr.). Prieš mė­ne­sį jis bu­vo pa­skir­tas ve­dė­jo...
Uždengus stogą su aukštos kokybės danga – galite būti ramus, kad daugelį metų neteks beveik skirti jai priežiūros. Dėl to svarbu, kad danga būtų perkama patikimose prekybos vietose, kad ji būtų...
Šian­dien jau vi­siš­kai aiš­ku, kad yra su­sto­jęs Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­ce­sas. Ir ko ge­ro il­gam. Kas dėl to kal­tas? Ogi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Valdininkų – daugėja, populizmas – su melagystės prieskoniu
 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę pa­lie­ka dar vie­nas spe­cia­lis­tas – dirbs Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je
 • „Ce­siaus“ lau­kia „Če­siaus“ ar ki­to­kia da­lia?
 • Aly­tu­je veis­ly­ną įkū­ru­sios ma­ma ir duk­ra di­džiuo­ja­si, kad jų šuo džiu­gi­na net hos­pi­so Ka­ta­lo­ni­jo­je pa­cien­tus
 • Ug­nis su­nai­ki­no se­ną na­mą
 • Renginyje susitiko Putinų darželiai
 • Svei­ka ir sma­gi ne­pa­mo­ki­nio ug­dy­mo die­na Mi­ros­la­ve
 • Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­lai – ver­tin­giau­sio pro­jek­to ap­do­va­no­ji­mas
 • Ar­ti­mų­jų Ry­tų pa­liau­bų iliu­zi­jos
 • Sko­nė­ji­mai­si pa­gal ku­ni­gą Ry­tį: pi­lig­ri­mys­tės die­nos Ita­li­jo­je
 • Com·media“ bai­gė­si – ap­do­va­no­ji­mai iš­da­lin­ti
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.