Nevyriausybiniame Rusijos leidinyje “The Moscow Times” (MT) šią savaitę pasirodė žinia apie tai, kad šios šalies vyriausybė ketina vienašališkai pakeisti jūros sienos, ekonominės zonos Baltijos jūroje...
Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose nuo gegužės 21 d. jau stebimos balinių vėžlių patelės keliaujančios dėti kiaušinių, praneša Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija.
Iš Ašmintos bendruomeninių vaikų globos namų gegužės 22 d. apie 8 val. 15 min. Prienų r. išėjo ir iki šiol negrįžo nepilnametė Viktorija M. (g. 2008 m.).
Gegužės 25 d., šeštadienį, 11 val. Miesto parke, prie Dailės mokyklos (jeigu šalta ir lyja – Alytaus jaunimo centre, Tvirtovės g. 3) vyks XXI menų šventė vaikams „Skambantis spalvų miestas“....
Jau gegužės 25 d., šeštadienį, 18 val. Jūsų laukia išskirtinis sienų tapybos darbų vernisažas – teatralizuota ekskursija, skirta Z. Bulgakovo jubiliejui. Paskubėkite registruotis ir pirmieji išgirsti...
Švytinti, skaisti ir lygi oda – jaunystės simbolis. Tačiau ne paslaptis, jog laikui bėgant šį odos spindesį ir jaunystę tampa vis sunkiau išlaikyti dėl natūralaus senėjimo proceso, aplinkos iššūkių,...
Vos gimusiam kačiukui yra būtinas kokybiškas ir visavertis maistas, kuris jam padeda stiprėti ir augti. Pradžioje kačiukai minta mamos pienu, vėliau jų mityba turi būti papildoma augančiam gyvūnui...
„Aly­taus an­ge­lų“ rub­ri­ką „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­siū­lė aly­tiš­kė An­ge­lė Nar­kū­nie­nė, kurią kalbinome per jos vardadienį, mi­nint šv. An­ge­lės die­ną. An­ge­lės pa­siū­ly­mą ap­ta­rė­me...
Gegužę visoje Lietuvoje vyksta poezijos mylėtojų šventė – tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“. Renginys tradiciškai neaplenkia Alytaus.
Šių metų gegužę minime iškilios asmenybės, pogrindžio spaudos leidėjo, kunigo jėzuito Jono Zubraus gimimo šimtmetį. Jis gimė 1924 m. Alytaus apskrities Simno valsčiaus Atesninkų kaime, ūkininkų...
Maisto papildai yra labai paprastas, tačiau tuo pačiu labai vertingas produktas. Tai kaip įprastos sveikos mitybos papildymas trūkstamomis medžiagomis bei vitaminais. Vartojantieji maisto papildus...
Šiuolaikinių profesionalų pasaulyje, kuriame vyrauja greitas tempas, svarbi kiekviena sekundė. Žongliruojant susitikimais, galutiniais terminais ir asmeninėmis pareigomis, rasti laiko pasimėgauti...
Spau­da iš­gy­ve­na ne auk­so lai­kus, net ne si­dab­ro ar bron­zos. Ta­čiau spau­di­niai ne­iš­ny­ko – kny­gos, nors ma­rin­tos me­tų me­tus, net pa­kė­lė sa­vo ver­tę. Kny­gos gi­mi­nai­čiai...
Gegužės 21-ąją yra minima „Natura 2000“ – ambicingiausios ir didžiausio masto iniciatyvos, skirtos išsaugoti Europos gamtos paveldą – diena. Ši data pasirinkta todėl, kad 1992 m. gegužės 21 dieną buvo...
Nuo gegužės 22 d. iki rugpjūčio 23 d. nebus galima įvažiuoti ir išvažiuoti iš Ulonų g. į Daugų g. ir iš Daugų į Ulonų g.
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras – vie­na di­džiau­sių pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų Lie­tu­vo­je. Mo­kyk­lo­je mo­ko­mi bū­si­mie­ji ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos, ga­my­bos ir...
Pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas sparčiai augantis susidomėjimas CBD kanapių aliejumi ir kitais CBD produktais. Žmonės vis dažniau ieško natūralių sprendimų sveikatai gerinti ir domisi, kuo...
Norite gauti iki 3 tūkst. 200 eurų dirbdamas „Ulpe“ ar 3 tūkst. 305 Eur „Vilktuke”?
Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius pas­ta­ruo­ju me­tu – vie­nin­te­lis iš mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vų, iš­drį­su­sių by­li­nė­tis su šia...
Šian­dien skai­to­te 14-tūks­tan­tą­jį „Aly­taus nau­jie­nų“ spau­di­nio nu­me­rį. Per šį lai­ką re­dak­to­riais dir­bo, laik­raš­tį su re­dak­ci­jos dar­buo­to­jais ir skai­ty­to­jais kū­rė ke­tu­ri...
Šaš­kių klu­bo „Ali­tas“ pa­tal­po­se Pirmame Alytuje surengtas Gė­lių tur­ny­ras – tra­di­ci­nės tarp­tau­ti­nių šaš­kių žai­bo var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo 15 žai­dė­jų. Nu­ga­lė­to­ju ta­po...
Savaitgalį alytiškiai ir miesto svečiai skanavo Muziejų nakties kokteilį. Savo tematika šiemet išskirtinė Muziejų naktis Alytaus kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose sulaukė didelio susidomėjimo...
Birželio 14–16 d. Alytuje šurmuliuos tradicinė miesto gimtadienio šventė – „Su gaivia bangele“. 443-iojo gimtadienio proga Alytaus miesto gyventojai bei svečiai galės pasidžiaugti ypatinga šventės...
Nesvarbu, kad ir kaip pažįstame savo tėčius, dovanos ieškojimas gali tapti nemenku iššūkiu. Nesinori pirkti bet kokio pasitaikiusio niekučio – verčiau rasti kažką, ką tėtis galės panaudoti, paskanauti...
Sėkmė alytiškį sportininką lydėjo Japonijoje.
22-asis Dainavos šalies muzikos festivalis skelbia programą. Trys pirmieji festivalio akordai pakvies į muzikinius susitikimus teatre ir dviejuose amfiteatruose. Pirmasis festivalio...
Alytaus miesto teatro aktorius Vaidas Praspaliauskas dažnai matomas ir kaip renginių vedėjas. Jis veda rimtus renginius ar laido juokelius įvairiose mūsų miesto scenose. Kalba. Dažnai kalba ir...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) jau pa­skel­bė ofi­cia­lius kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą są­ra­šus. Pa­tek­ti į šią eu­ro­pi­nę val­džią sie­kia 319 as­me­nų iš 15 są­ra­šų. Jie...
Seime vyko Demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvavo ir alytiškiai.

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

Buvusios laikraščio redaktorės linki nepavargti, rašyti, abejoti ir skaityti

Gė­lių tur­ny­re pri­si­min­tas jo ini­cia­to­rius, žur­na­lis­tas Sta­nis­lo­vas Ka­ma­raus­kas

Pas­ku­ti­nį ge­gu­žės sa­vait­ga­lį – 230-asis Drus­ki­nin­kų ku­ror­to gim­ta­die­nis

Mies­to šven­tė su „Su gai­via ban­ge­le“ – Aly­taus him­no 25-me­čiui

Nau­ji/se­ni vei­dai ap­link Krem­lių

Pre­zi­den­to rin­ki­mų ant­ra­sis tu­ras – sek­ma­die­nį, prieš tai – bal­sa­vi­mas iš anks­to 

Aly­tiš­kio krep­ši­nin­ko ko­man­da ko­vos dėl pa­te­ki­mo į „ProA“ ly­gą

Do­na­tas Dun­dzys pa­sau­lio čem­pio­na­te – penk­tas

Aly­tiš­kis ne­tre­ni­ruos A ly­gos nau­jo­kų

Su­si­ti­ko

Lai­mė­ta ko­va su sa­vi­val­dy­be ir me­ru 

Startuok Alytaus profesinio rengimo centre!

Mo­des­tas Ja­nu­lis su­per­fi­na­le – ant­ras

Ait­va­ras ne­at­neš, kol sa­vo ne­tu­rė­si

„Alytaus an­ge­lai“, ačiū, kad esa­te ša­lia mū­sų!

Džiaugs­mo sa­le­lė Pu­ti­nuo­se

Skai­ty­to­jai pra­šo pa­gar­bos

Į dan­gų pa­ki­lę spal­vo­ti ba­lio­nai lin­kė­jo sau­gaus dan­gaus, po­lė­kio ir drą­sos bū­ti sa­vi­mi

Li­kau su­ža­vė­ta Sa­kart­ve­lo vir­tu­ve

Kvie­čia „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“

Bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas pra­si­dė­jo

„Na­mai su­AR­Ti­na“ ver­ni­sa­žas: kvie­čia­me re­gist­ruo­tis


 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.