Ne­me­lio­ruo­tuo­se že­mės plo­tuo­se der­lin­gu­mas – 15–30 proc. ma­žes­nis, vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių nu­si­dė­vė­ji­mas sie­kia dau­giau kaip...
Penkerių metų veiklos sukaktį šiemet minėsiantis Sunkiosios muzikos klubas (SMK) kviečia į atsinaujinusios sudėties muzikos grupės vakarą Alytuje. Putinų bendruomenės patalpose, kur įsikūrusi SMK...
„Joninių ilgąjį savaitgalį policija neleis atsipalaiduoti“, - prieš ilgąjį savaitgalį perspėjo pareigūnai, sustiprinę patruliavimą šalies keliuose. Siekdama užtikrinti, kad eisme nedalyvautų nuo...
Trimečiai ir keturmečiai žirgai ristūnai Respublikinės lenktyninių žirgų lygos etape varžėsi Širvintų hipodromo 1800 m distancijoje. Trimečių važiavimą laimėjo Venera (savininkas – alytiškis Irmantas...
Penktojo dzūkų kultūros festivalio „Čiulba ulba“ metu lankytojai kviečiami atrasti ir pažinti neeilinio talento Mitraukos kaimo dainininkę Marę Kuodžiūtę-Navickienę (1883–1962) – vienintelę kaimo...
„Dainava“ patyrė aštuntąjį pralaimėjimą Lietuvos futbolo A lygoje. Alytiškiai Aukštaitijos sostinėje nusileido „Panevėžiui“. Nors praėjusio sezono čempionas šiuo metu turnyro lentelėje yra paskutinis,...
Liepos 6-ąją – Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną bus ką veikti ir Alytuje. Čia, Dzūkijos sostinėje, lauks viduramžių miestelio amatai ir linksmybės tiek vaikams, tiek...
Atliekant kardio pratimus dažnai norisi paįvairinti treniruočių rutiną, kad jos taptų įdomesnės ir efektyvesnės. Jei bėgimo takeliai atrodo pernelyg monotoniški ar varginantys, verta apsvarstyti...
Po Joninių įsigalioja vasaros laikotarpio Alytaus miesto viešojo transporto tvarkaraščiai. Keleiviai nuo birželio 25 d. darbo dienomis turi vadovautis šeštadienio tvarkaraščiais, o sekmadieniais ir...
Finansinį stabilumą darbuotojams garantuoja ne tik darbo užmokesčio dydis, bet ir įmonėje taikomos atlygio sistemos. Pasak „Lidl Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės Sandros Savickienės, aiški...
Ar daug Aly­tu­je yra Ja­nių? Ne, ne mo­te­rų su su­trum­pin­tu Ja­ni­nų var­du, o vy­rų, tu­rin­čių lat­viš­ką lie­tu­viš­ko var­do Jo­nas va­rian­tą. Kiek tei­ra­vau­si, nie­kas vy­rų Ja­nių...
Jo­ni­nės įspū­din­gai šven­čia­mos Sim­ne, prie Gi­lui­čio eže­ro, su apei­go­mis ir pa­pro­čiais bei sve­čiais. Šio kraš­to Jo­nų Jo­nui – kul­tū­ri­nin­kui Jo­nui Ka­za­ke­vi­čiui (nuotr.) ši...
Iki šimt­me­čio Lie­tu­vos dai­nų šven­tės „Kad gi­ria ža­liuo­tų“ lie­ka vis ma­žiau lai­ko. Pa­si­ro­dy­mui įspū­din­ga­me ren­gi­ny­je ruo­šia­si ir še­ši Aly­taus ra­jo­no dai­nų ir šo­kių...
IEŠ­KO MER­GI­NOSPo­li­ci­ja vykdo din­gu­sios mer­gi­nos Va­ne­sos S. (g. 2009 m.) paiešką. Ji iš­ėjo iš ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų Va­rė­nos r., Ži­li­nų k., (nuotr.
Alytaus rajone žuvo dviračiu važiavęs vyras. Kelio Onuškis-Butrimonys-Punia 17-ajame kilometre birželio 20 d. apie 19.20 val. dviratininkas (g. 1965 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido...
Alytaus rajono pedagogai už pasiekimus bus apdovanojami premijomis. Taip bus siekiama mokytojus skatinti aktyviai praktinei, metodinei, kūrybinei veiklai, dalykinių, metodinių naujovių taikymui,...
Dvi dienas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai tikrino ūkininką Alytaus rajone. Ūkininkui pradėta teisena dėl žiauraus elgesio su...
Alytaus rajono savivaldybės taryba suteikė Alytaus rajono garbės piliečio vardą prof. dr. Arvydui Šeškevičiui (po mirties) už reikšmingą indėlį į Lietuvos mediciną ir socialinę slaugą, paliatyviosios...
XXII Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo su Aly­taus mies­to gim­ta­die­niu ir jau spė­jo pa­do­va­no­ti tris kon­cer­tus. Iki lie­pos lau­kia dar trys, o tarp jų –...
Valstybinė žiniasklaida (tiksliau jos kuratoriai prezidento Vladimiro Putino administracijoje) iki paskutinės akimirkos svarstė, ar verta įsigyti 2024 m. Europos futbolo čempionato transliavimo...
Pirmuose mokytojams-elektronikos entuziastams skirtuose apdovanojimuose už kūrybiškumą ir ypatingus pasiekimus pagerbti 10 geriausių šalies mokytojų. Tarp jų nuskambėjo ir dviejų alytiškių vardai:...
Pro­fe­so­rius Ar­vy­das Šeš­ke­vi­čius (nuotr.) lie­pos 5 d. bū­tų šven­tęs gar­bin­gą 85-erių me­tų ju­bi­lie­jų. De­ja, prieš pus­an­trų me­tų pro­fe­so­riaus ne­te­ko­me... Li­ko...
Po il­go by­li­nė­ji­mo­si Aly­taus vie­ša­jai įstai­gai „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“, ug­dan­čiai jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus, Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­mo­kė­ti per 100...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Jo­nas pra­tę­sė for­te­pi­jo­no, ku­riuo gro­jo ma­est­ro Vy­tau­tas Ker­na­gis, gy­ve­ni­mą

 • Kri­ti­nės būk­lės me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai Aly­taus ra­jo­ne: ri­zi­kuo­ja ne tik ūki­nin­kai, bet ir kai­muo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės

 • Kaip Jo­nų gau­sio­je šei­mo­je at­si­ra­do Ja­nis?

 • Aly­tiš­kiai įvertinti Lie­tu­vos mo­ky­to­jų ap­do­va­no­ji­muo­se

 • In­drė Anan­kai­tė: „Aly­tu­je man no­ri­si, kad kon­cer­tas nie­ka­da ne­si­baig­tų“

 • Istoriją liudija nuotraukos

 • Kada mi­nė­sime Aly­taus dai­nų šven­tės šimt­me­tį?

 • Alo­vė­je – et­no­kul­tū­ri­nė va­sa­ros sto­vyk­la

 • Dau­gų fol­klo­ro an­sam­blis „Ku­pa­ras“ se­no­vi­nes liau­dies dai­nas at­ran­da ir in­ter­ne­to ku­pa­re

 • Onės Ba­liu­ko­nės so­de­lis ir kny­gų na­me­lis ja­me – rū­pes­tin­go­se ran­ko­se

 • Kart­ve­lai ap­der­gė Pu­ti­ną

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.