Alytaus ambasadorė profesorė Dalia Giedrimienė paskirta Lietuvos garbės konsule Roki Hilio mieste.
Tra­di­ci­nės Rai­ti­nin­kų kai­mo ben­druo­me­nės šven­tės „Su­gu­žė­ji­mas Rai­ti­nin­kų kai­me“ šie­me­ti­nis ak­cen­tas – skulp­tū­ros „Ra­my­bės an­ge­las“ šven­ti­ni­mas Rai­ti­nin­kų kai­mo...
Su me­da­liais iš Tarp­tau­ti­nės ae­ro­nau­ti­kos fe­de­ra­ci­jos (FAI) F3K Eu­ro­pos ra­di­jo ban­go­mis val­do­mų avia­mo­de­lių čem­pio­na­to Vloc­la­ve­ke (Len­ki­ja) grį­žo aly­tiš­kiai...
Liepos mėnesio vidurio sąraše didžiausius atlyginimus naujiems darbuotojams – virš 3 tūkstančių eurų, arba lygiai tiek – siūlo dvi bendrovės: Alytaus mieste registruota „Gilmera“ ir Alytaus rajone...
„Aly­taus nau­jie­nų“ laikrašč­io re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė Aly­taus ra­jo­no, Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos, Bū­dos kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Rač­kys (nuotr.) ir išlie­jo pa­si­pik­ti­ni­mą dėl...
Mi­rus ar­ti­mam žmo­gui, po lai­do­tu­vių už­klum­pa rū­pes­čiai ir dėl mi­ru­sia­jam pri­klau­siu­sio tur­to. Per įsta­ty­mų nu­sta­ty­tą ter­mi­ną – tris mė­ne­sius bū­ti­na kreip­tis pas no­ta­rą...
„Ne­ga­liu at­si­spir­ti ne­iš­ban­džiu­si dau­gy­bės da­ly­kų, ku­rie man gy­ve­ni­me yra įdo­mūs, o kū­ry­bi­nės veik­los tei­kia daug at­ra­di­mo džiaugs­mo“, – sa­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus...
Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras (APRC) sėk­min­gai įgy­ven­di­no dar du 2023 me­tų „Eras­mus+“ pro­gra­mos pro­jek­tus. Vie­nas jų skir­tas pro­fe­si­nio mo­ky­mo mo­ki­niams ir...
GAIS­RAI Lie­pos 14 d. apie 17.30 val. Aly­taus r., Ge­čia­lau­kio k., Bal­nin­kų g., vy­rui (g.
Sodas yra vieta, kurioje galime atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdienybės šurmulio ir mėgautis gamtos grožiu. Jis gali tapti tikru ramybės ir poilsio prieglobsčiu, jei tinkamai pasirūpinsime jo...
Pasirinkote mobilų kondicionierių ir nekantraujate mėgautis vėsa?
Ieškote stilingo ir funkcionalaus langų uždangų sprendimo? Roletai diena naktis – puikus pasirinkimas!
Antrajai kadencijai inauguruotas prezidentas Gitanas Nausėda. Liepos 12-ąją vykusius inauguracijos renginius užbaigė iškilmingas priėmimas prezidentūroje, į kurį buvo pakviesta net 2 tūkstančiai...
Liepą minima Globėjų diena. Jurga ir Valdas Statulevičiai sako, kad jais būti – ne tik didžiulė atsakomybė, bet ir supratimas, kad viskas taip gražu ir lengva nebūna, tačiau tai turi labai didelę...
Prie Alytaus­ rajono Mi­ros­la­vo kai­mo pri­siš­lie­ju­siuo­se Ar­ciš­ko­ny­se, kur prieš ge­rą ket­vir­tį am­žiaus iš­ki­lo su­tuok­ti­nių Li­nos ir Va­len­ti­no Čer­niaus­kų gra­žiai pri­žiū­ri­ma...
„Dar no­riu pa­bū­ti“ – to­kiu pa­va­di­ni­mu šie­met vyksta Aly­tu­je gy­ve­nu­siam ir kū­ru­siam An­zel­mui Ma­tu­čiui skir­tas tarp­tau­ti­nis skulp­tū­ros sim­po­ziu­mas. Jį jau šeš­tą kar­tą...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Kaip Bū­dos kai­mo gy­ven­to­jas dėl kom­pos­to su­kė­lė ant ko­jų at­lie­kų tvar­ky­to­jus

 • Ką svar­bu ži­no­ti apie pa­vel­dė­ji­mą?

 • „Ra­my­bės an­ge­las“ – skulp­tū­ra iš­ėju­siems ir kai­mo rim­čiai

 • Aly­tiš­kiams – Eu­ro­pos čem­pio­na­to me­da­liai

 • Aly­taus leng­va­at­le­čių pa­sie­ki­mai

 • „Dai­na­vos“ af­ri­kie­tis vėl ge­riau­sias jau­na­sis žai­dė­jas, jo tau­tie­tis – re­zul­ta­ty­viau­sias dub­le­ris

 • Dzū­kai sie­kia žais­ti RKL ir NKL pir­me­ny­bė­se

 • LAISVOS DARBO VIETOS ALYTAUS MIESTE IR RAJONE

 • Jun­gi­mui­si – 4 mln. eu­rų, bet yra kas dirb­ti Kau­no ko­le­gi­jos Alytaus pa­da­li­ny­je ne­su­ti­ko

 • Miestiečiai menininkai apie kaimą: „Patinka, kad darže nepaskubėsi“

 • Kas ba­zi­li­ką kram­to, tas il­gai gy­ve­na

 • Aly­tiš­kei įteik­ta Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ pa­dė­ka 

 • Ne­pro­jek­tuo­ki­te sa­vo sva­jo­nių į at­ei­tį – gy­ven­ki­te šian­dien taip, kaip no­ri­si

 • Me­di­kams teks to­bu­lin­ti eti­kos ir kal­bos ži­nias, bet ne pro­fe­si­nes?

 • „Eras­mus+“ pro­gra­ma – ga­li­my­bė to­bu­lė­ti!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.