Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams. Nau­ja tai, kad kai ku­rioms...
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo kai­me, gy­ve­nan­tis Sta­sys Gal­ke­vi­čius da­lį dar­žo­vių der­liaus kiek­vie­nais me­tais do­va­no­ja „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jai. To­kį ne­at­ly­gin­ti­ną ges­tą...
Va­sa­rą Pie­tų Ko­rė­jo­je, Čangvon mieste, vy­kęs Pa­sau­lio jau­ni­mo šau­dy­mo spor­to čem­pio­na­tas ta­po reikš­min­gas ir Lie­tu­vai. Bū­tent šia­me čem­pio­na­te kul­ki­nio šau­dy­mo...
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go kie­me­ly­je įreng­ta mo­bi­li sce­na spa­lio iš­va­ka­rė­se pa­kvie­tė mies­to ben­druo­me­nę į pir­mą­jį sma­gų pa­si­bu­vi­mą „Iš­si­tie­sęs pa­vė­sy aš...
Šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje internetinė prekyba yra itin populiari, patogi ir paprasta. Naudojantis internete esančiomis pardavimų - pirkimų platformomis, žmonėms leidžia greitai ir patogiai...
Pakavimo plėvelės – vienas iš daugelio gaminių, kurį galime pasirinkti. Belieka tik pridurti, kad šių plėvelių panaudojimo būdų yra labai daug. Taigi, pats metas juos aptarti.
Kol rug­sė­jis dar le­pi­na va­sa­rą pri­me­nan­čia ši­lu­ma, va­ka­rų aly­tiš­kiai ne­lei­džia už­si­da­rę na­muo­se. Ne­ma­žai jų su­gu­ža į Jau­ni­mo par­ką, ku­rio erd­vės per pas­ta­ruo­sius...
Aly­tu­je šiais me­tais bu­vo įreng­tos dvi pa­de­lio erd­vės: „Pa­de­lio Zo­na“ ir „Pa­del7“. Šis ra­ke­čių spor­to ver­slas kuo to­liau, tuo la­biau tam­pa po­pu­lia­res­nis vi­so­je Lie­tu­vo­je ir...
Mar­gas­pal­vis ru­duo at­ne­ša ne tik nau­juo­sius moks­lo me­tus, bet pra­ne­ša ir tai, kad Lie­tu­vos baž­ny­čio­se pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mas Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo...
Pro­gra­mos iš ki­no fil­mų „Mu­zi­ka kaip ki­nas“ prem­je­ra Aly­tu­je įvyks at­ei­nan­čią sa­vai­tę, spa­lio 4 die­ną, Aly­taus mies­to te­at­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je. Ji nu­skam­bės šven­ti­nia­me...
Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bai nuo rug­sė­jo pradžios pra­dė­jo va­do­vau­ti čia dau­giau nei 25-erius me­tus dir­ban­tis aly­tiš­kis Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas. Kaip sa­ko­ma,...
Jau­no žmo­gaus gy­ve­ni­mo su­maiš­tis – vie­nas iš ryš­kiau­sių aly­tiš­kių gru­pės „Frizz“ mu­zi­ko­je įam­ži­na­mų jaus­mų. Vis dėl­to, pa­na­šu, kad pa­tys gru­pės na­riai – No­jus...
Vie­nin­te­lis Aly­tu­je vei­kian­tis ki­no te­at­ras „Dai­na­va“ šian­dien jau ren­gia­si ka­pi­ta­li­niam vi­daus pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ir šiuo­lai­kiš­kos ki­no de­monst­ra­vi­mo įran­gos...
Prieš me­tus, rug­sė­jo 10-osios nak­tį, Mar­gio­nių kai­mo ben­druo­me­nę iš­ti­ko ne­lai­mė – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių su­de­gė kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys – klo­ji­mo te­at­ras. Pe­le­nais...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Va­ka­ras Aly­taus šir­dy­je – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je – šil­tas ir jau­kus kaip Šeks­py­ro mo­kyk­li­nis val­sas
 • Vy­rau­ja ver­slo liu­di­ji­mai su leng­va­to­mis, tai bus tram­do­ma
 • Ug­nė Vaic­ke­lio­ny­tė: „Svar­biau­sias tiks­las – ir to­liau šau­dy­ti. Tai pa­da­ro ma­ne lai­min­gą...”
 • Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­tis Sta­sys Gal­ke­vi­čius ne vie­ną de­šim­tį metų „Ca­ri­tui” do­va­no­ja dar­žo­vių
 • Ge­ria­mojo van­dens ko­ky­bei ge­rin­ti – re­mon­to dar­bai še­šio­se van­den­vie­tė­se
 • Su­si­rin­ko­me ir pa­si­džiau­gė­me, kad vi­si esa­me to­kie pa­tys, ko­kie bu­vo­me ir anks­čiau – tu­rin­tys apie ką pa­kal­bė­ti
 • Są­ly­gų plės­tis eks­tre­ma­liam spor­tui ne­už­ten­ka
 • Li­te­ra­tū­ri­nia­me trau­ki­ny­je – nau­ji, įdo­mūs pa­ke­lei­viai, pui­kiai iš­ma­nan­tys ei­liuo­to žo­džio įman­try­bes
 • „Ka­ba­la. Trum­pai apie žy­dų mis­ti­ką“
 • Drus­ki­nin­kai sa­vait­ga­lį vir­to la­ze­rių ir švie­sų sos­ti­ne
 • Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre – siur­re­a­lis­ti­nė jung­tis tarp že­mės ir dan­gaus
 • As­me­ny­bės stip­ri­ni­mo sto­vyk­la Aly­taus ra­jo­ne pra­no­ko lū­kes­čius
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.