Ko­vo 30-ąją pas­ku­ti­nį­kart po­sė­džia­vu­si da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą – svar­biau­sią šios...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra 55 ne­kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės, su jų kom­plek­sų da­li­mis – 67. Jos re­gist­ruo­tos ša­lies Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re...
Da­niš­ko ka­pi­ta­lo minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­ja ben­dro­vė „The­ca Fur­ni­tu­re“ per ko­vo mė­ne­sį at­lei­džia 83 dar­buo­to­jus. Dar­buo­to­jų skai­čius ma­ži­na­mas maž­daug po ly­giai iš abie­jų įmo­nės pa­da­li­nių: Kau­ne esan­čios įmo­nės ir Aly­tu­je vei­kian­čio pa­da­li­nio.
Ga­li­mai ne­blai­vi pa­mo­ką ve­du­si mo­ky­to­ja su­lau­kė pro­gim­na­zi­jos va­do­vy­bės siū­ly­mo pa­si­trauk­ti iš ei­na­mų pa­rei­gų. Mo­ky­to­ja nu­ta­rė pa­ti pa­ra­šy­ti pra­šy­mą iš­ei­ti,...
Ko­vą nu­vil­ni­jo tra­di­ci­nė Ka­ziu­ko mu­gė, da­bar į du­ris bel­džia­si pa­va­sa­ris su sa­vo dar­bais, ta­čiau ka­len­do­riaus ra­tas su­ka­si la­bai grei­tai ir pats lai­kas pa­gal­vo­ti apie...
Di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos mo­kyk­lų pri­ėmė Na­cio­na­li­nį IT iš­šū­kį ir pri­si­de­da prie tiks­lo di­din­ti ša­lies moks­lei­vių skait­me­ni­nį raš­tin­gu­mą bei su­teik­ti jiems ver­tin­gų...
Var­to­to­jai, o ypač jau­no­ji kar­ta, tam­pa vis ma­žiau pa­to­gūs pre­kių žen­klams – jie rei­ka­lau­ja ne tik ko­ky­biš­kų, bet ir tva­rių pro­duk­tų. Vis­gi dau­gė­jant tva­rių pro­duk­tų...
Jau šį šeštadienį, balandžio 1 dieną, paaiškės stipriausia Lietuvos vyrų tinklinio komanda. Pirmą sykį TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionato finalai bus surengti Alytaus tinklinio centre.
Kovo 24-ąją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino antro turo 34 savivaldybių merų rinkimų rezultatus ir šių savivaldybių tarybas. Tarp jų – ir Alytaus rajono savivaldybė. Pastarosios mere...
Ko­kiuo­se kul­tū­ri­niuo­se že­mė­la­piuo­se yra pa­žen­klin­tas Aly­tus? Ko­vo 31 die­ną aly­tiš­kiai ga­lės įsi­ti­kin­ti, kad esa­me ma­to­mi ir kaip akor­de­o­ni­nės mu­zi­kos mies­tas. „Drau­ge...
Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (AP­VA) skel­bia, kad Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra (VI­PA) pra­de­da įgy­ven­din­ti 2021–2027 m. in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą dau­gia­bu­čių...
Europos Sąjungoje (ES) atlikti tyrimai rodo, kad „žaliasis smegenų plovimas“ (angl. greenwashing) yra stipriai išplitęs tiek prekybos centruose, tiek internetinėse parduotuvėse, o vartotojams nėra...
Visiems Alytaus miesto ir rajono gyventojams jau yra išsiųsti mokėjimo pranešimai už atliekų tvarkymą. Juose nurodyta rinkliava už visus 2023 metus, kurią galima sumokėti dalimis, mokant kiekvieną...
Įta­ri­mas, kad ga­li­mai ne­blai­vi mo­ky­to­ja ve­da pa­mo­ką, ki­lo penk­ta­die­nį vie­no­je mū­sų mies­to pro­gim­na­zi­jų. Ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė nu­ša­li­no pe­da­go­gę ir pa­rei­ka­la­vo...
Karas – tai ne tik kariniai veiksmai, šūviai ir sprogimai ar skirtingų šalių kariuomenių tiesioginis susidūrimas. Šiuolaikiniame kare intensyviai pasitelkiama dezinformacija ir melagienos. Ne...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.