Alytaus gimtadienio šventės atidaryme paskelbti naujieji miesto ambasadoriai. Simboline ambasadore Jungtinėje Karalystėje tapo Silvija Černiauskaitė, JAV – Dalia Giedrimienė.
Alytaus miesto šventės atidarymas neatsiejamas nuo Metų žmogaus įvertinimo. 30-uoju Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Alytaus skyriaus narių išrinktu laureatu tapo buvęs Alytaus miesto...
Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tė, gy­dy­to­ja, bu­vu­si il­ga­me­tė po­li­kli­ni­kos va­do­vė Al­do­na Ja­ni­na Ka­ra­zi­jie­nė (nuotr.), dau­ge­liui la­biau ži­no­ma kaip Ja­ni­na, po dvie­jų...
Mies­to gim­ta­die­nio šven­tės iš­va­ka­rė­se aly­tiš­kių Onu­tės ir Jo­no Barš­čių šei­mą pa­sie­kė ypa­tin­gas pri­zas – Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko au­to­ri­nis me­džio...
Tra­di­ci­ja, pro­c­esas, au­gi­mas ir lau­ki­mas – taip trum­pai ga­li­ma bū­tų api­bū­din­ti Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą moks­lei­vių spor­to ir me­no šven­tę...
„Re­ko­men­duo­ju tai, kas tik­ra“, – apie ar­tė­jan­čio Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio ren­gi­nius sa­ko sto­ties „FM99“ įkū­rė­jas, Aly­taus ra­di­jo va­do­vas, lai­dų ir ren­gi­nių vedėjas...
Birželio 14–15 dienomis miesto šventei skirti specialūs viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai.
Birželio 14–16 dienomis Alytuje šurmuliuos miesto 443-iojo gimtadienio šventė. Jos metu eismas bus uždarytas, ribojamas įvairiose vietose. Nuo birželio 13 d. 13 val. iki birželio 16 d....
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to...
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, vy­ku­sių bir­že­lio 9-ąją, re­zul­ta­tus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), bet ti­kė­ti­na, kad jie ne­si­keis. Ko­mi­si­ja...
Nuo trečiadienio, birželio 12-osios, 7 val. ryto iki ketvirtadienio, birželio 13 d., vidurnakčio stabdomas transporto priemonių eismas Vidzgiryje.
Birželio 9 d., sekmadienį, Alytuje vyks Džervaus dviračių akademijos organizuojamas renginys „Tour of Lithuania 2024 stage V“, dėl renginiol bus stabdomas arba apribojamas eismas.
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių mies­te­lis gar­sė­ja kaip ur­ba­nis­ti­nė vietovė, turinti Lietu­voje labai retą tri­kam­pę aikštę. Jo­je re­konst­ruk­ci­jos me­tu pa­sta­ty­tas unikalus šalyje...
Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jas Sau­lius Ivoš­ka (nuotr.) gal iš nai­vu­mo, o gal ir nuo­šir­džiai sa­vo feis­bu­ke pri­si­pa­ži­no ėmęs ky­šius.
Tarp­tau­ti­nę ap­lin­kos ap­sau­gos die­ną, bir­že­lio 5-ąją, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Bo­ta­ni­kos so­de ša­lies pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pre­mi­ja iš­kil­min­gai...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.