Užu­ba­lių kai­me su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ri­ma Abe­čiū­nė tei­gia, kad per Žo­li­nę pri­va­lu su­si­rink­ti žo­ly­nų ir su­dė­ti juos į puokš­te­lę. „Pas­ta­rai­siais me­tais vis iš­vyks­ta­me...
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) tei­gi­mu, klau­sos ne­te­ki­mas šiuo me­tu yra vie­na iš di­džiau­sių glo­ba­lių svei­ka­tos pro­ble­mų ir vie­nas daž­niau­siai pa­sau­ly­je...
Ko? Atliekų! Vienkartiniai indai, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės, tušti indeliai nuo padažų, jogurto, užtepėlių ir kitų maisto produktų, skardinės ir buteliai... Kur visa tai dėti, kai iškyla...
Nuo šiol ne­ga­lią tu­rin­tiems aly­tiš­kiams, no­rin­tiems nu­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gą, kul­tū­ros ren­gi­nius, par­duo­tu­vę ar su­si­tvar­ky­ti ki­tų svar­bių rei­ka­lų, ne­rei­kės pra­šy­ti...
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kus su­kvie­tė ap­tar­ti pro­ble­mų, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių...
„Lidl Lietuva“ antrojo šių metų ketvirčio darbuotojų užmokesčio vidurkis prieš mokesčius siekė 1877,98 eurus – tai didžiausias vidutinis atlyginimas tarp maisto produktais prekiaujančių penkių...
Aly­tiš­kiai to­liau at­ko­duo­ja mies­to pra­mo­nės is­to­ri­ją, ku­rios vie­nu sim­bo­lių yra ta­pęs kar­tū­nas – Med­vil­nės kom­bi­na­to ga­mi­nys, gar­si­nęs Dzū­ki­jos sos­ti­nę Lie­tu­vo­je ir...
Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Ri­ta Ge­gu­žie­nė (nuotr.) įvai­rio­se Aly­taus re­gio­no šven­tė­se at­sto­vau­ja ra­jo­no ama­ti­nin­kams. Nuo ma­žų die­nų Ri­tą trau­kė puo­dai,...
Lie­pos 30 die­ną į Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ją po 50 me­tų „atos­to­gų“ su­si­rin­ko 50-osios lai­dos abi­tu­rien­tai. 1972 me­tais at­si­svei­ki­nę su ta­da Aly­taus 2-ąja...
Kuo grei­tes­nį gy­ve­ni­mo rit­mą dik­tuo­ja šiuo­lai­ki­nis pa­sau­lis, tuo iš­ra­din­giau ban­do­me jį bent trum­pam su­lė­tin­ti. Pa­vyz­džiui, įsi­jaus­ti, kaip mū­sų pro­tė­viai gy­ve­no...
Sau­do Ara­bi­jos ža­lios naf­tos eks­por­tas į pa­sau­lio rin­kas š. m. lie­pą iš­au­go iki aukš­čiau­sio ly­gio nuo 2020 m.
Braškės – vienas pirmųjų šiltojo sezono skanėstų. Vasarai persiritus į antrą pusę, jau kalbama apie šių uogų sezono pabaigą, tačiau Suosto kaime ūkininkaujantys Bėliakai braškes skins dar net spalį....
Lo­re­ta Le­ka­vi­čė ir Sau­lius Mas­taus­kas dau­giau nei 20 me­tų dir­ba sau­gos sri­ty­je, kur vis­kas ga­nė­ti­nai aiš­ku ir kon­kre­tu. Bet, kaip pa­tys tei­gia, tu­ri po­lin­kį į kū­ry­bą, tad...
At­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 8 die­ną, ofi­cia­liai baigs veik­ti Kau­no uk­rai­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tras. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu, Lie­tu­vo­je...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.