Gruo­džio 1-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bu­vu­sios Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės Da­lės Le­vu­lie­nės bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Dėl...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mi­nė­da­ma Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną, pa­kvie­tė į...
Aly­tu­je dis­lo­kuo­tos įgu­los te­ri­to­ri­jo­je, Mer­ki­nės mū­šio aikš­tė­je vy­ko Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dų pa­si­kei­ti­mo...
Publikacija apie Alytaus muzikos mokykloje besimokančius ukrainiečių vaikus (vertimas į rusų kalbą).
Lap­kri­čio 28-ąją dau­giš­kis An­drius Ja­ki­ma­vi­čius pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos pen­ke­rių me­tų...
Lap­kri­čio 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vė Va­lė Gi­bie­nė (nuotr.) per­ei­na dirb­ti į ki­tą...
Lap­kri­čio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių, Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to at­sto­vų pa­reng­tiems dviem...
Lap­kri­čio 29-ąją veik­lą pra­de­da Vai­ko tei­sių li­ni­ja, į ku­rią skam­bin­ti ga­li­ma te­le­fo­no nu­me­riu 8 800 10 800. Šio li­ni­jos pa­gal­ba vai­kai ir su­au­gu­sie­ji ga­lės...
Nuo šių me­tų gruo­džio 1 die­nos vi­suo­se Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro rū­šia­vi­mo cen­truo­se (di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se) iš įmo­nių,...
E. prekybos verslų savininkai sutaria – siuntų pakavimas ir siuntimas užima gana didelę dalį laiko ir kainuoja nemažas sumas. Kai užsakymų kiekis itin didelis, ypač šventiniu laikotarpiu, ieškoma...
Kone kiekvienas nori turėti estetišką ir sveikai atrodančią šypseną. Kartais tam tikri įvykiai, genetika ar gyvenimo būdas gali turėti įtakos dantų būklei. Netekus vieno ar kelių dantų, pradedama...
Spalvos – mūsų kasdienybė, be kurios neįsivaizduojame savo gyvenimo. Savo stilių formuojame rinkdamiesi kelias mėgstamiausias spalvas, apžiūrinėdami knygas bibliotekoje išsitraukiame ryškiausio...
Atlėpusios ausys – viena iš dažniausiai pasitaikančių įgimtų galvos ir kaklo deformacijų, kurios pastebimos ankstyvame amžiuje. Įprastai tėvai sunerimsta ir pradeda ieškoti informacijos, kuri suteiktų...
Prieš dvi sa­vai­tes Aly­taus kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras „Var­sa“ su bi­čiu­liais įspū­din­gu kon­cer­tu pa­mi­nė­jo veik­los 50-me­tį. Il­ga­me­tė „Var­sos“ na­rė aly­tiš­kė Ra­mu­nė...
Ska­tin­da­mi puo­se­lė­ti, pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na, dir­ba ar su­si­bu­ria į links­mus ir rim­tus ren­gi­nius, taip pat no­rė­da­mi pa­dė­ko­ti gra­žiai be­si­tvar­kan­tiems...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.