Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams. Nau­ja tai, kad kai ku­rioms...
Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo kai­me, gy­ve­nan­tis Sta­sys Gal­ke­vi­čius da­lį dar­žo­vių der­liaus kiek­vie­nais me­tais do­va­no­ja „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jai. To­kį ne­at­ly­gin­ti­ną ges­tą...
Va­sa­rą Pie­tų Ko­rė­jo­je, Čangvon mieste, vy­kęs Pa­sau­lio jau­ni­mo šau­dy­mo spor­to čem­pio­na­tas ta­po reikš­min­gas ir Lie­tu­vai. Bū­tent šia­me čem­pio­na­te kul­ki­nio šau­dy­mo...
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go kie­me­ly­je įreng­ta mo­bi­li sce­na spa­lio iš­va­ka­rė­se pa­kvie­tė mies­to ben­druo­me­nę į pir­mą­jį sma­gų pa­si­bu­vi­mą „Iš­si­tie­sęs pa­vė­sy aš...
Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bai nuo rug­sė­jo pradžios pra­dė­jo va­do­vau­ti čia dau­giau nei 25-erius me­tus dir­ban­tis aly­tiš­kis Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas. Kaip sa­ko­ma,...
Kasdien darbe praleidžiame net trečdalį paros laiko, todėl itin svarbu pasirinkti lūkesčius atitinkantį darbdavį, įkvepiančią komandą ir poziciją. Siekdami pritraukti talentus, darbdaviai tobulina...
Vie­nin­te­lis Aly­tu­je vei­kian­tis ki­no te­at­ras „Dai­na­va“ šian­dien jau ren­gia­si ka­pi­ta­li­niam vi­daus pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ir šiuo­lai­kiš­kos ki­no de­monst­ra­vi­mo įran­gos...
„Ačiū vy­rams už iš­gel­bė­tą gy­vy­bę“, – sa­ko šu­niu­ko Ba­kio šei­mi­nin­kė Ži­vi­lė, ku­rios ke­tur­ko­jį ne­lai­mė­lį pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį va­da­vo ke­tu­ri ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.
Prieš me­tus, rug­sė­jo 10-osios nak­tį, Mar­gio­nių kai­mo ben­druo­me­nę iš­ti­ko ne­lai­mė – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių su­de­gė kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys – klo­ji­mo te­at­ras. Pe­le­nais...
Ar Lietuvos visuomenėje labai paplitęs antisemitizmas? Ar galima sakyti, kad ši visuomenė žymia dalimi yra antisemitinė?
Šiemet mokyklose atsiradus Gyvenimo įgūdžių pamokoms, viešojoje erdvėje daugiausia dėmesio sulaukė jose numatytas lytiškumo ugdymas. Tačiau ši tema sudaro tik nedidelę visos programos dalį, o skambus...
Šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­ma­to­ma pa­keis­ti anks­tes­nį ta­ry­bos spren­di­mą, ku­riuo nu­sta­ty­tas pa­rei­gy­bių skai­čius švie­ti­mo...
29-erių aly­tiš­kis Po­vi­las La­bu­kas – ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je nuo aš­tuo­nio­li­kos. 22-ejų ta­po Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus...
Subscribe to Aktualijos
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.