No­rė­jau bū­ti mo­ky­to­ja. Ko­dėl? Tai lė­mė ge­ri ir gra­žūs pa­vyz­džiai. Pir­ma­sis iš jų – šei­ma. Tė­tė Sta­sys Vyš­niaus­kas bu­vo bai­gęs Aly­taus gim­na­zi­jos ke­tu­ris kur­sus. Daug mums,...
Rai­ti­nin­kų kraš­to gy­ven­to­jai vis dar sie­lo­ja­si dėl pa­nai­kin­tos am­bu­la­to­ri­jos, ku­rios pa­slau­gos bu­vo pri­ei­na­mos vi­siems. Sen­jo­rai tei­gia, kad iš kaip jau­nas...
Ne­su­kly­si šio me­to tur­ga­vie­tes pa­va­di­nęs uo­gų tur­gu­mi: rau­do­nuo­ja, mė­ly­nuo­ja, gel­to­nuo­ja jo­mis pre­kys­ta­liai. Prie ser­ben­tais nu­klo­to pre­kys­ta­lio ir su­si­ti­ko dvi...
Man te­ko gar­bė mo­ky­tis Prie­nų gim­na­zi­jo­je, ku­riai vo­kie­čių oku­pa­ci­jos me­tais va­do­va­vo jos stei­gė­jas ku­ni­gas ka­nau­nin­kas Pe­lik­sas Mar­ti­šius (nuotr.). Tai bu­vo tar­si...
Ma­no tė­tis – tik­ras aly­tiš­kis iš Kau­no gat­vės, vi­są gy­ve­ni­mą dir­bęs tuo­me­ti­nė­je „Ūk­ma­ši­no­je“ (ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“). Ma­my­tė taip pat vi­są dar­bin­gą gy­ve­ni­mą...
Šian­dien apie pu­sę mi­li­jo­no hek­ta­rų že­mės Lie­tu­vos ūki­nin­kai dir­ba be­ari­miu bū­du. Tai reiš­kia, kad sė­jant tie­sio­giai sėk­la įter­pia­ma be jo­kio iš­anks­ti­nio dir­vos...
Tikras rudens akcentas – ryškiaspalvis, vasaros saulę sugėręs moliūgas. Rudenį moliūgai gali būti ne tik puiki virtuvės dekoracija, troškinių ingredientas, bet ir puikaus deserto pagrindinis smuikas....
Ka­lė­di­nė mu­gė kvie­čia vi­sus aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius su­tik­ti šven­tes be rū­pes­čių ir pa­si­rū­pin­ti do­va­no­mis iš anks­to. Gruo­džio 10 d. nuo 9 val. ry­to Ro­tu­šės aikštėje...
Šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, visi augalų mylėtojai ir augintojai rinksis į Moki-veži aikštelę. Čia nuo pat ryto, nuo 10 valandos, vyks specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“. Į Alytų atvyksta...
Pradėjus skaičiuoti pirmąsias rudens dienas, į Alytų tradiciškai atvyksta didžioji rudens mugė. Kasmet didelio alytiškių dėmesio sulaukianti mugė šiais metais vilios išskirtiniais Lietuvos kūrėjų ir...
Sa­ko­ma, kad be mei­lės ir prie­žiū­ros ge­ro der­liaus ne­už­au­gin­si. Aly­tiš­kės San­dros Šimke­vi­čės ran­kų rū­pes­čio gau­na ke­lių de­šim­čių veis­lių po­mi­do­rai. Jau ge­rą de­šimt­me­tį...
Sakoma, jog prasidėjęs ruduo atneša niūrias nuotaikas, tačiau tik ne šį savaitgalį. Rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, alytiškiams - gausa malonių pramogų. Į Alytų atvyksta Didžioji rudens mugė. Kaip ir...
Lie­pos pas­ku­ti­nę sa­vai­tę vi­so­je ša­ly­je su­dūz­gė kom­bai­nai. Gel­to­nų grū­dų kva­pas už­bu­ria. Juo­se su­tel­pa vis­kas: sau­lė, vė­jo pa­glos­ty­mai, lie­taus la­šai ir, aiš­ku, duo­na....
„Gy­ve­nu Kro­kia­lau­kio mies­te­ly­je, se­niau, iki įve­dant gat­vių pa­va­di­ni­mus, tai bu­vo Čiur­lio­nių kai­mas – man la­bai pa­ti­ko ma­no kai­mu­ko pa­va­di­ni­mas, nors ir esu at­ėjū­nė, bet...
Subscribe to Aldutės kraitė
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.