Nr. 33 (13849)

2023-03-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 33 (13849) skaitykite:

 • Elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės iš­nuo­mo­tos. Joms skir­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma bus grą­žin­ta
 • „Ti­ko­Tiks” cen­tre – Že­mės die­nai skir­ta pla­ka­tų pa­ro­da
 • To­mo Pu­kio po­ezi­jo­je – pa­ki­li­mai ir nuo­puo­liai
 • Šmaikštusis šeimos gydytojas Valerijus Morozovas: „Mes esame mūsų brangiausia prekė“
 • Gamtos dovanos, nugalinčios skausmą
 • Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narių poezija
 • Ge­ru­mas mus su­vie­ni­jo tau­riai ak­ci­jai
 • Į Aly­tų at­vyks­ta uni­ka­lus mu­zi­ki­nis pro­jek­tas „Whi­te & Black”
 • Bir­že­lio 3 die­ną Aly­tu­je – ne­mo­ka­mos „IKI Ėji­mo var­žy­bos”
 • Kas pa­dė­jo kur­ti Pir­mą­ją Res­pub­li­ką, ar­ba kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Už­sie­nio pro­fe­sio­na­lai – Lie­tu­vai”
 • Link Aly­taus apy­lin­kės teis­mo ap­ri­bo­tas mo­to­cik­lų ir mo­to­ro­le­rių eis­mas
 • BIB­LIO­TE­KOS ŽMO­NĖS: Le­o­ka­di­jos Su­šins­kai­tės ke­ra­mi­kos pra­džia­moks­lis ir „kos­mi­nės” lėkš­tės
 • Aly­taus ra­jo­no me­no mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas su­trau­kė da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos
 • Ne­svar­bu, ką žmo­nės pa­ima iš jū­sų, nie­ka­da ne­leis­ki­te jiems at­im­ti sa­vo iš­di­du­mo ir oru­mo
 • Gra­ži drau­gys­tė su Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riu­mi – pra­smin­gos ini­cia­ty­vos ben­druo­me­nei!
 • Pra­si­de­da su­los se­zo­nas – ką svar­bu ži­no­ti? 
 • Į VDU Bo­ta­ni­kos so­dą su­grį­žo tro­pi­niai dru­giai: eks­po­nuo­ja­mi kar­tu su or­chi­dė­jo­mis
Nors Aly­tus kar­tais ir pa­va­di­na­mas siu­vė­jų mies­tu, bet siū­ti li­tur­gi­nius dra­bu­žius bei juos siu­vi­nė­ti no­rin­čių­jų ne­at­si­ran­da. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je vos ke­li siu­vė­jai...
Gra­ži šyp­se­na su­tei­kia ne tik ge­rą sa­vi­jau­tą, bet ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o juk ne­tru­kus pa­va­sa­ris, no­ri­si jį pa­si­tik­ti pa­si­rū­pi­nus svei­ka­ta bei iš­vaiz­da. Šiuo me­tu...
Jau ka­den­ci­ją bai­gian­čios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė dir­ba Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus...
Taip sa­ko aly­tiš­kė Ro­ma Ba­bars­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie ko­vo 1-ąją iš­ti­ku­sią di­de­lę ne­lai­mę šei­mo­je. Jos 62 me­tų vy­ras Rai­mun­das tą­dien ap­lan­kė sa­vo mo­ti­nos ka­pą Pir­mo­jo...
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lęs, Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz). Šiuo me­tu at­vy­kęs skai­ty­ti pa­skai­tų Aly­taus...
Daug dė­me­sio lie­tu­vių tra­di­ci­jo­se skir­ta pu­siau­ga­vė­nio lai­ko­tar­piui – ket­vir­ta­jam ga­vė­nios sek­ma­die­niui. Šią die­ną bu­vo pri­im­ta pa­si­ruoš­ti ska­nes­nių ir so­tes­nių...
Vis daugiau žmonių kenčia nuo perdegimo sindromo – jaučia nuolatinę įtampą, tuštumo jausmą, energijos stoką, negebėjimą susikaupti, tampa apatiški arba nesuvaldo emocijų ir partrūksta. „WoW...
Jau 15 metus iš eilės Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija rengia labdaros iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“. Pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės globojama iniciatyva skirta atkreipti dėmesį į...
Dirbtinio intelekto (DI) programos gali sukurti magiškas įsivaizduojamas vietoves – pilis danguje, povandeninius rūmus ar pasakiškus kaimelius. O kaip DI įrankis matytų Lietuvą? Nacionalinė turizmo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.