Pa­di­din­tą Li­go­nių ka­sų kom­pen­sa­ci­ją pro­te­za­vi­mui su gy­dy­to­jų kon­si­liu­mo iš­va­da jau ga­li­ma gau­ti kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta” – į ki­tus mies­tus vyk­ti ne­be­rei­kės (0)

Andrius Nevecka.
„Šiuo metu nemažai odontologijos klinikų turi sutartis su Ligonių kasomis dėl protezavimo išlaidų kompensavimo, tačiau negali suteikti kompensacijos dėl protezavimo (vadinamasis „pastatymas į eilę“). „Albadenta“ tokią paslaugą teikia“, – sako klinikos vadovas Andrius Nevecka.
Gra­ži šyp­se­na su­tei­kia ne tik ge­rą sa­vi­jau­tą, bet ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o juk ne­tru­kus pa­va­sa­ris, no­ri­si jį pa­si­tik­ti pa­si­rū­pi­nus svei­ka­ta bei iš­vaiz­da. Šiuo me­tu tam yra su­da­ry­tos ge­ros ga­li­my­bės – dan­tų pro­te­za­vi­mas fi­nan­suo­ja­mas Li­go­nių ka­sų lė­šo­mis, be­lie­ka pa­si­rink­ti, kur jis bus at­lie­ka­mas. „Iki šiol pa­grin­di­nė pro­ble­ma bu­vo ta, kad, esant su­dė­tin­ges­niems pro­te­za­vi­mo at­ve­jams, pa­cien­tams, no­rint gau­ti pa­di­din­tą Li­go­nių ka­sų kom­pen­sa­ci­ją, tek­da­vo vyk­ti į did­mies­čius, nes rei­kė­jo gy­dy­to­jų kon­si­liu­mo iš­va­dos. Tai – ir pa­pil­do­mos iš­lai­dos, ir su­gaiš­tas lai­kas, ir ki­ti ne­pa­to­gu­mai. Nuo šiol gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų kon­si­liu­mą or­ga­ni­zuo­si­me kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“, tai­gi va­žiuo­ti nie­kur ne­be­rei­kės. Ma­lo­niai kvie­čia­me nau­do­tis šia ga­li­my­be“, – sa­ko kli­ni­kos va­do­vas An­drius Ne­vec­ka. Pa­pra­šė­me jo pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie šią ir ki­tas ga­li­my­bes, ku­rias „Al­ba­den­ta“ siū­lo pa­cien­tams.

– Ką pa­tar­tu­mė­te tiems, ku­riems pri­klau­so kom­pen­suo­ja­mos pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos – kaip tei­sin­gai pa­si­rink­ti, kur jas gau­ti ir ko­kių klai­dų rei­kė­tų veng­ti?

– Na, vi­sų pir­ma, pa­tar­čiau ne­spręs­ti apie pa­slau­gą vien pa­gal ma­žiau­sią kai­ną. Daž­nai re­kla­mo­se pa­cien­tai ma­to tik žo­džius „im­plan­tas“ ir „kai­na“, ta­čiau re­a­ly­bė to­kia, kad im­plan­tų kai­nos ga­li skir­tis net 2–4 kar­tus, pri­klau­so­mai nuo ko­ky­bės ir ga­min­to­jo. Pi­gus daik­tas re­tai bū­na ge­ras, tad ren­kan­tis rei­kė­tų tiks­liai ži­no­ti, koks im­plan­tas bus nau­do­ja­mas.

Taip pat la­bai svar­bu, kas at­liks pro­te­za­vi­mą. Daž­nai gal­vo­ja­ma, kad gy­dy­to­jas yra uni­ver­sa­lus ir ga­li teik­ti vi­sas pa­slau­gas, bet daž­niau­siai tai nė­ra tie­sa. Pa­vyz­džiui, kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“ gy­dy­to­jai spe­cia­li­zuo­ja­si sa­vo sri­ty­se. Im­plan­to­lo­gai – im­plan­tuo­ja, pro­te­zuo­jan­tys gy­dy­to­jai – pro­te­zuo­ja, yra spe­cia­lis­tai dan­tų šak­nų ka­na­lams gy­dy­ti, te­ra­pi­niams gy­dy­mo dar­bams. Kiek­vie­nas iš­ma­no sa­vo dar­bą ge­riau­siai.

Ne­re­tai pa­cien­tai iš­si­gąs­ta šiek tiek di­des­nės pa­slau­gų kai­nos, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, kad šiuo­lai­kiš­ka odon­to­lo­gi­nė įran­ga kai­nuo­ja ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų ir yra bū­ti­na sėk­min­gam gy­dy­mui. Gal­būt odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tas, dir­ban­tis se­no­vi­niais me­to­dais, ne­in­ves­tuo­jan­tis į mo­der­nią įran­gą ir spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­ją, pa­siū­lys ma­žes­nę kai­ną, ta­čiau ji bus ko­ky­bės są­skai­ta. Rei­kė­tų la­bai at­sa­kin­gai įver­tin­ti, ar no­ri­me tau­py­ti sa­vo svei­ka­tos kai­na.

– Šių me­tų pra­džio­je „Al­ba­den­ta“ ga­vo tei­sę ne tik pro­te­zuo­ti, bet ir ver­tin­ti, ar žmo­gui pri­klau­so kom­pen­sa­ci­ja, bei ją pa­skir­ti. Ar ši pa­slau­ga pa­cien­tui kai­nuos pa­pil­do­mai?

– Jei pa­cien­tas kreip­sis į kli­ni­ką ne tik dėl kom­pen­sa­ci­jos pa­sky­ri­mo, bet ir gy­dy­sis pas mus, ši pro­ce­dū­ra jam pa­pil­do­mai nie­ko ne­kai­nuos. Šiuo me­tu ne­ma­žai odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kų tu­ri su­tar­tis su Li­go­nių ka­so­mis dėl pro­te­za­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo, ta­čiau ne­ga­li su­teik­ti kom­pen­sa­ci­jos dėl pro­te­za­vi­mo (va­di­na­ma­sis „pa­sta­ty­mas į ei­lę“). „Al­ba­den­ta“ to­kią pa­slau­gą tei­kia. Tik­rai la­bai pa­to­gu, nes ne­be­rei­kia vaikš­čio­ti į po­li­kli­ni­ką ar sa­vo šei­mos kli­ni­ką dėl kom­pen­sa­ci­jos, lauk­ti ei­lė­se – už­ten­ka at­vyk­ti pas mus. Įver­tin­si­me, pa­skir­si­me kom­pen­sa­ci­ją ir iš­kart pra­dė­si­me pro­te­za­vi­mo dar­bus.

Mū­sų pri­va­lu­mas – tik­riau­siai di­džiau­sia kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų ko­man­da Pie­tų Lie­tu­vo­je, nau­jau­sia, mo­der­ni įran­ga ir šil­tas, nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas. Vie­no­je kli­ni­ko­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai ir ga­li­my­bė gau­ti jų pa­slau­gas, be ki­ta ko, tau­po ir pa­cien­tų lai­ką.

– Pri­sta­ty­ki­te „Al­ba­den­tos“ ko­man­dą.

– Mū­sų kli­ni­ko­je pa­cien­tų svei­ka­ta rū­pi­na­si per 30 spe­cia­lis­tų. Dir­ba di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tys trys pro­te­zuo­jan­tys gy­dy­to­jai: Jo­nas Či­ži­naus­kas, San­dra Mar­cin­kie­nė ir Jū­ra­tė Ka­ra­lai­ty­tė. Gy­dy­to­jai pro­te­zuo­ja vi­sų rū­šių tiek fik­suo­tais, tiek iš­ima­mais dan­tų pro­te­zais, at­lie­ka es­te­ti­nes ir funk­ci­nes dan­tų res­tau­ra­ci­jas.

Li­go­nių ka­sų kom­pen­sa­ci­ją ga­li­ma pa­nau­do­ti ne tik dan­tų pro­te­za­vi­mui, bet ir dan­tų im­plan­ta­ci­jai. Daž­nam pa­cien­tui no­ri­si pro­te­zuo­tis ne tik pa­pras­to­mis iš­ima­mo­mis dan­tų plokš­te­lė­mis, o mes ga­li­me pa­siū­ly­ti dan­tų im­plan­ta­ci­ją ir pro­te­za­vi­mą fik­suo­tais pro­te­zais ant im­plan­tų. Su jais daug ge­res­nė kram­ty­mo funk­ci­ja, ka­dan­gi pro­te­zai fik­suo­ti, jau­čia­ma­si kaip su sa­vais dan­ti­mis. Mū­sų kli­ni­kos pliu­sas, kad čia dir­ba net tri­jų la­bai pa­ty­ru­sių bur­nos chi­rur­gių-im­plan­to­lo­gių (dvi iš jų, Do­na­ta ir Ine­sa, yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos) ko­man­da: Do­na­ta Vo­lo­cho­vič, Ine­sa Ast­rams­kai­tė-Ja­nu­še­vi­čie­nė ir Sol­vei­ga Ši­mė­nė).

Es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo pro­ce­dū­ras at­lie­ka pui­ki gy­dy­to­ja Lau­ra Čes­to­vie­nė. Ben­dra­dar­biau­jant im­plan­to­lo­gų ir pro­te­zuo­jan­čių gy­dy­to­jų ko­man­doms, ga­li­me at­kur­ti net ir vi­siš­kai be­dan­tes bur­nas. Kiek­vie­na­me žan­di­kau­ly­je įsrie­gus po ke­tu­ris dan­tų im­plan­tus ant jų at­ku­ria­mi vi­si dan­tys. Žmo­gus jau­čia­si ir kram­to kaip sa­vais dan­ti­mis. Taip pat at­ku­ria­me ir pa­vie­nius ne­tek­tus dan­tis, ke­ra­mi­kos vai­ni­kė­liais ar til­tais pro­te­zuo­jant sa­vus dan­tis ar pro­te­zuo­jant ant pa­vie­nių im­plan­tų.

Daž­nai prieš pro­te­za­vi­mą pa­cien­tui rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas gy­dy­mas. Pa­vyz­džiui, dan­tų šak­nų ka­na­lų per­gy­dy­mas. Šią pa­slau­gą at­lie­ka tik­rai ne­daug kli­ni­kų. Mes tu­ri­me vi­są rei­kia­mą įran­gą, bū­ti­ną grei­tai ir ko­ky­biš­kai diag­nos­ti­kai bei gy­dy­mui (mik­ro­sko­pus šak­nų ka­na­lų per­gy­dy­mui, 3D kom­piu­te­ri­nį to­mog­ra­fą), o svar­biau­sia – la­bai ge­rą ir aly­tiš­kiams pui­kiai pa­žįs­ta­mą dan­tų šak­nų ka­na­lų gy­dy­mo spe­cia­lis­tę gy­dy­to­ją Eg­lę Sa­mo­lio­to­vie­nę.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te, kas šiuo me­tu ga­li gau­ti kom­pen­sa­ci­ją dan­tų pro­te­za­vi­mui ir ko­kiais at­ve­jais bū­ti­nas gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas?

– Li­go­nių ka­sų kom­pen­sa­ci­ja ski­ria­ma sen­jo­rams (pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems pa­cien­tams), ne­įga­lie­siems ir vai­kams iki 18 me­tų. Jei pa­cien­tas pri­klau­so vie­nai iš šių gru­pių, jis krei­pia­si į mū­sų kli­ni­ką su as­mens do­ku­men­tu, mes ap­žiū­ri­me, įver­ti­na­me si­tu­a­ci­ją ir pa­ski­ria­me kom­pen­sa­ci­ją – pa­cien­tas ga­li iš­kart pra­dė­ti gy­dy­mą pas mus.

Sen­jo­rams ir ne­įga­lie­siems ski­ria­mos 670,39 eu­ro, vai­kams – 342,13 eu­ro kom­pen­sa­ci­jos. Esant su­dė­tin­ges­niems at­ve­jams, šioms pa­cien­tų gru­pėms ga­li bū­ti ski­ria­mas pa­di­din­tas 2062,70 eu­rų fi­nan­sa­vi­mas gy­dy­to­jų kon­si­liu­mo spren­di­mu. Pa­grin­di­nė pro­ble­ma iki šiol bu­vo ta, kad pa­cien­tai tu­rė­da­vo vyk­ti į did­mies­čiuo­se vyk­do­mus gy­dy­to­jų kon­si­liu­mus. Nuo šiol kon­si­liu­mą or­ga­ni­zuo­si­me ir kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“, tai­gi nie­kur ne­be­rei­kės vyk­ti.

 

Kon­sul­ta­ci­jai odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“ re­gist­ruo­ki­tės jau da­bar tel. +370 640 64141.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.