Ka­pi­nių ir lai­do­ji­mo biz­nis Aly­tuje: nuo „už ačiū“ iki „mo­no­po­lis­to“ su vie­nu dar­buo­to­ju (31)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
skau
Iš ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos ma­ty­ti, kad „Skaus­mo užuo­vė­ja“ tu­ri tik vie­ną dar­buo­to­ją, tačiau jos par­da­vi­mo pa­ja­mos, pa­vyz­džiui, 2022-ai­siais sie­kė be­veik milijoną eu­rų
Aly­taus mies­to ben­druo­me­nė su ži­niask­lai­da prie­ša­ky­je iš­ko­vo­jo, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nės se­no­jo­je da­ly­je ne­at­si­ras­tų pen­kia­aukš­čiai, dar­kan­tys šios te­ri­to­ri­jos vaiz­dą ir ken­kian­tys jos uni­ka­lu­mui. To­kį pro­jek­tą stū­mė mies­to va­do­vy­bė, o su­sto­jo ga­vu­si pro­ku­ro­rų pa­ste­bė­ji­mus dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų. Pen­kia­aukš­čius sta­ty­ti dvie­jo­se se­na­mies­čio vie­to­se, sa­vo val­do­muo­se skly­puo­se, no­rė­jo su ka­pi­nių prie­žiū­ros ir lai­do­ji­mo biz­niu su­si­ju­si Aly­taus ben­dro­vė. Pas­ta­ro­ji ir ki­ta, va­do­vau­ja­ma to pa­ties as­mens, yra lai­mė­ju­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­sus mi­nė­to biz­nio pa­slau­goms teik­ti. O su­tar­ty­se ga­li iš­vys­ti ir ne­įti­kė­ti­nai bran­gų su lai­do­ji­mu bei ka­pa­vie­tė­se sta­to­mų sta­ti­nių kon­tro­lia­vi­mu su­si­ju­sių žur­na­lų pil­dy­mą, ir įtar­ti­ną įmo­nės dos­nu­mą sa­vi­val­dy­bei, kai tam tik­ros pa­slau­gos pri­si­im­tos teik­ti ... ne­mo­ka­mai.

In­ves­ti­ci­nė veik­la ir ka­pi­nių prie­žiū­ra

Kai tarp aly­tiš­kių ir vie­ti­nės val­džios ki­lo gin­čas dėl pen­kia­aukš­čių sta­ty­bos se­no­jo­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės da­ly­je, Bi­ru­tės ir Mar­gio gat­vė­se, mies­te re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „M5R“ val­do­muo­se skly­puo­se, po ofi­cia­lių už­klau­sų šiai ben­dro­vei, bu­vo at­sa­ky­ta: „Įmo­nė už­si­i­ma in­ves­ti­ci­ne veik­la“. Be­je, pas­ta­rą­ją „M5R“ veik­los sri­tį ga­li ras­ti nu­ro­do­mą ir ofi­cia­lia­me įmo­nių por­ta­le rek­vi­zi­tai.lt.

Mies­to ben­dro­jo pla­no ko­rek­ci­jų, ku­rio­se ir no­rė­ta įterp­ti pen­kia­aukš­čius se­no­jo­je mies­to da­ly­je, vie­šo svars­ty­mo me­tu ne vie­nas aly­tiš­kis pik­ti­no­si, kad pa­sta­tus no­ri sta­ty­ti neva daug pinigų bei vietinės valdžios užtarimą turinti „gra­bo­rių fir­ma“. Toks gra­bų ar­ba kars­tų par­da­vė­jų pa­va­di­ni­mas yra ži­no­mas ne vie­nam. O taip pa­sa­ky­da­mi aly­tiš­kiai per daug ne­nu­kly­do nuo tie­sos. Mat ir „M5R“, ir ki­tai mies­te re­gist­ruo­tai, lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čiai ben­dro­vei „Skaus­mo užuo­vė­ja“ va­do­vau­ja tas pats as­muo – Mo­tie­jus Re­mei­ka.

Pas­ta­ruo­ju me­tu M.Re­mei­kos va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „M5R“ tu­ri tre­jų me­tų su­tar­tį su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be dėl lai­do­ji­mo prie­žiū­ros pa­slau­gų mies­to vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se. Jos ver­tė su PVM – per 65 tūkst. eu­rų. Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, ben­dro­vė „M5R“ yra vi­sų pa­grin­di­nių mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ka­pi­nių, esan­čių Dau­gų, Kle­vų, Sa­va­no­rių gat­vė­se ir Už­upiuo­se, ku­rios vei­kia jau Aly­taus ra­jo­ne, pri­žiū­rė­to­ja.

Nuo 2015-ųjų įmo­nė per mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus yra lai­mė­ju­si su­tar­čių be­veik 215 tūkst. eu­rų su­mai, skai­čiuo­jant vi­sus mo­kes­čius.

Tad aki­vaiz­du, kad mi­nė­ta ben­dro­vė už­si­i­ma to­li gra­žu ne vien in­ves­ti­ci­ne veik­la. O gal­būt to­kia veik­la ga­li­ma lai­ky­ti ir ka­pi­nių prie­žiū­rą?

Su­tar­ty­je – di­de­le kai­na iš­si­ski­rian­tis žur­na­lų pil­dy­mas

„M5R“ mies­to ka­pi­nių prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­ty­je su sa­vi­val­dy­be nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs dar­bai, ku­riems ski­ria­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai: nu­vy­ki­mui į ka­pi­nes su lai­do­jan­čiais as­me­ni­mis duo­bės ka­si­mo vie­tai su­de­rin­ti, ka­po duo­bės ka­si­mo kon­tro­lia­vi­mas, nau­jų ka­pa­vie­čių nu­žy­mė­ji­mas, ko­lum­ba­riu­mo ni­šos ati­da­ry­mas ir už­da­ry­mas lai­do­ji­mo me­tu. Už vie­ną šią pa­slau­gą iš vie­ti­nio iž­do gau­na­ma po ke­lis eu­rus.

Di­džio­ji da­lis mies­to biu­dže­to pi­ni­gų pa­gal su­tar­tį gau­na­ma už lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių sta­ti­nių re­gist­ra­vi­mo bei ka­pa­vie­čių sta­ti­nių sta­ty­mo kon­tro­lia­vi­mo žur­na­lų pil­dy­mą. Tai pre­li­mi­na­riai da­ro­ma dvy­li­ka kar­tų per tre­jus me­tus ir vie­no žur­na­lo pil­dy­mas įkai­nuo­tas maž­daug 2 tūkst. eu­rų su PVM. O pil­do­mi du žur­na­lai.

Kuo ypa­tin­gi šie bran­giai pil­do­mi žur­na­lai? Ar toks su­dė­tin­gas jų pil­dy­mas?

To pa­si­tei­ra­vus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, ši pa­reiš­kė: „At­krei­pia­me dė­me­sį, kad įkai­niai yra to­kie, kaip pa­tei­kia kon­kur­se da­ly­vau­jan­ti įmo­nė, pla­nuo­da­ma, kaip vyk­dys sa­vo veik­lą. Šiuo at­ve­ju įmo­nė pa­si­rin­ko bū­tent to­kią sa­vo veik­los kai­no­da­rą – pa­grin­di­nius kaš­tus su­dė­jo į žur­na­lo pil­dy­mą, ki­tus įkai­nius įver­tin­da­ma mi­ni­ma­liai, kad bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti ap­skai­tą. Žur­na­lo pil­dy­mas ap­ima ne tik įra­šą ra­šy­mo prie­mo­ne, tai yra už­fik­suo­ja­mas lai­do­ji­mo fak­tas, ku­riam pa­tvir­tin­ti rei­kia vyk­ti į ka­pi­nes, daž­nai ne vie­ną kar­tą, su­tik­rin­ti do­ku­men­tus, pa­tik­rin­ti lai­do­ji­mo fak­tą vie­to­je, fik­suo­ti ki­tus rei­ka­la­vi­mus, nu­ma­ty­tus žur­na­le.“

Ta­čiau nu­vy­ki­mui į ka­pi­nes, duo­bės ka­si­mo su­de­ri­ni­mui nu­ma­ty­ti at­ski­ri įkai­niai. Ka­dan­gi iš sa­vi­val­dy­bės pa­teik­to at­sa­ky­mo pa­na­šu, jog kon­kre­čios ka­pi­nių prie­žiū­ros pa­slau­gos dub­liuo­ja­si ir kai ku­rie dar­bai ga­li bū­ti pa­slėp­ti po mi­nė­tų žur­na­lų pil­dy­mu, iš­ky­la klau­si­mas dėl vie­šų­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo skaid­ru­mo.

Su žur­na­lų pil­dy­mo kai­na su­ti­ko per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja

Kai „Aly­taus nau­jie­nos“  „M5R“ di­rek­to­riaus M.Re­mei­kos pa­si­tei­ra­vo apie di­de­les žur­na­lų pil­dy­mo kai­nas, iš pra­džių jis su­ti­ko in­for­ma­ci­ją su­teik­ti, ta­čiau vė­liau pa­reiš­kė nie­ko ofi­cia­liai ne­ko­men­tuo­sian­tis.

Su­pran­ta­ma, kad su žur­na­lų pil­dy­mo kai­na kon­kur­so me­tu yra su­ti­ku­si per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja. Tiks­liau – mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos vy­res­nio­sios pa­ta­rė­jos Eve­li­nos But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės tei­gi­mu, tar­ny­ba nė­ra at­li­ku­si lai­do­ji­mo prie­žiū­ros pa­slau­gų vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se sutarties ver­ti­ni­mo, to­dėl pa­teik­ti iš­sa­mius at­sa­ky­mus nė­ra ga­li­my­bės: „At­sa­ky­mams į pa­teik­tus klau­si­mus rei­kia bū­ti su­si­pa­ži­nus su lai­do­ji­mo pa­slau­gų spe­ci­fi­ka, bū­ti iš­ty­rus rin­ką bei įver­tin­ti kon­kre­čias pir­ki­mo ir su­tar­ties są­ly­gas bei per­kan­čio­sios organizacijos ar­gu­men­tus. Bet kal­bant ben­drai, kiek­vie­na per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, reng­da­ma­si vyk­dy­ti pir­ki­mą, pri­va­lo įsi­ver­tin­ti pir­ki­mo ob­jek­tą ir rin­ko­se siū­lo­mas kai­nas už to­kių pa­slau­gų tei­ki­mą. Jei mi­ni­mu at­ve­ju su­da­ry­ta su­tar­tis, reiš­kia, kad pa­siū­ly­mo kai­na ar­ba įkai­niai per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai ti­ko.“

Kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tai ti­ko, liu­di­ja „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­teik­tas at­sa­ky­mas, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog „pa­grin­di­niai kaš­tai, su­dė­ti į žur­na­lo pil­dy­mą“. Ka­dan­gi valdininkų de­ta­li­zuoti kai kurie „pagrindiniai kaštai“ dub­liuo­ja­si su ki­tomis su­tar­ty­je nurody­tomis pa­slau­gomis, ga­li­ma įtar­ti, jog sa­vi­val­dy­bės net ne­do­mi­no „M5R“ pa­ti­ria­mi kon­kre­tūs kaš­tai.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad pa­siū­ly­mą vie­ša­ja­me pir­ki­me dėl lai­do­ji­mo prie­žiū­ros vie­šo­sio­se ka­pi­nė­se bu­vo pa­tei­ku­si vie­na ir kon­kre­čiai tik ši įmo­nė – „M5R“.

Da­bar jau ren­gia­ma­si skelb­ti nau­ją kon­kur­są mi­nė­tai pa­slau­gai kapinėse teikti.

Pa­slau­gos „už ačiū“?

Pra­ėju­sią va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį su ki­ta M.Re­mei­kos va­do­vau­ja­ma, Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ir lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čia ben­dro­ve „Skaus­mo užuo­vė­ja“ dėl žmo­nių pa­lai­kų ga­be­ni­mo pa­to­lo­gi­nės ana­to­mi­jos ty­ri­mams ar teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zėms.

Už to­kią pa­slau­gą ši įmo­nė, teik­da­ma pa­siū­ly­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tam mi­nė­tos pa­slau­gos vie­ša­jam pir­ki­mui, nu­ro­dė nu­li­nę kai­ną.

Per tre­jus me­tus su­ti­ko „už ačiū“ lai­ki­nai lai­ky­ti ar­ba sau­go­ti pre­li­mi­na­riai 150 žmo­nių pa­lai­kų, maž­daug 60 pa­lai­kų ga­ben­ti pa­to­lo­gi­nės ana­to­mi­jos ty­ri­mams ar teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zėms iš mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja in­for­ma­vo, kad šiuo at­ve­ju bu­vo vyk­do­ma ne­skel­bia­ma ap­klau­sa ir dėl jos nė­ra tei­kia­ma jo­kia vie­ša ata­skai­ta, to­dėl per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li at­skleis­ti ki­tų tie­kė­jų ir jų pa­siū­ly­mų ver­tės. Ta­čiau val­di­nin­kai pa­žy­mė­jo, kad bu­vo kreip­ta­si į tris tie­kė­jus ir iš jų gau­ti pa­siū­ly­mai.

„Aly­taus nau­jie­nos“ tu­ri vie­nos įmo­nės, da­ly­va­vu­sios šio­je ap­klau­so­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ji nu­ro­dė mi­nė­tą pa­slau­gą tre­jus me­tus ga­lin­ti teik­ti už ke­lis šim­tus eu­rų. Bet jei pa­slau­ga siū­lo­ma „už ačiū“, kon­ku­ren­ci­jos ne­at­lai­ky­si.

Grei­tai at­si­ra­do pa­pil­do­mas su­si­ta­ri­mas

Ne­tru­kus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė pa­pil­do­mą su­si­ta­ri­mą su „Skaus­mo užuo­vė­ja“ prie va­di­na­mo­sios nu­li­nės pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­ties ir nu­ma­tė, kad mak­si­ma­li su­tar­ties dėl pa­lai­kų ga­be­ni­mo pa­to­lo­gi­nės ana­to­mi­jos ty­ri­mams ar teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zėms kai­na yra ne „už ačiū“, o 10 tūkst. 890 eu­rų su PVM.

Per­ša­si iš­va­da, kad dar­bai „už ačiū“ tar­si iš­ga­ra­vo, o pa­pil­do­mu su­si­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tam pa­slau­gos tei­kė­jui bus mo­ka­ma žen­kliai bran­giau nei siū­lė kon­ku­ren­tai.

Savivaldybė nu­ro­dė ... tech­ni­nę klai­dą

„Aly­taus nau­jie­nos“ mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­si­tei­ra­vo, ar iš pra­džių nu­ma­čius, kad pa­lai­kų ga­be­ni­mo į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas pa­slau­gą „Skaus­mo užuo­vė­ja“ teiks „už ačiū“, vė­liau ją pa­pil­džius su­si­ta­ri­mu su be­veik 11 tūkst. eu­rų su­ma, yra są­ži­nin­ga ki­tų da­ly­va­vu­sių ap­klau­so­je at­žvil­giu?

Gau­tas at­sa­ky­mas švel­niai ta­riant nu­ste­bi­no.

Esą pa­pil­do­mas su­si­ta­ri­mas bu­vo su­da­ry­tas tech­ni­nei klai­dai iš­tai­sy­ti, nes dar­buo­to­jas, pa­teik­da­mas su­tar­tį va­do­vams pa­si­ra­šy­ti, ne­tei­sin­gai už­pil­dė ati­tin­ka­mus punk­tus, ku­riuo­se tu­rė­jo bū­ti įra­šy­ta pir­ki­mui skir­ta su­ma – 10 tūkst. 890 su PVM. Tiks­liau tu­rė­jo bū­ti nu­ro­dy­ta ta su­ma kaip pir­ki­mų pla­ne.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įti­ki­nė­ja, kad mi­nė­tas pa­slau­gas Aly­tu­je „Skaus­mo užuo­vė­ja“ tei­kia ne­mo­ka­mai.

Ta­čiau, kai papildomame su­si­­tarime at­si­ra­do kon­kre­ti pi­ni­gų su­ma, kas ga­li pa­neig­ti, kad pa­slau­gos tei­kia­mos ne „už ačiū“? Tai ga­li bū­ti įver­tin­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų fi­nan­sų au­di­to me­tu.

„Skaus­mo užuo­vė­ja“ tu­ri ... vie­ną dar­buo­to­ją

Dau­ge­lis aly­tiš­kių „Skaus­mo užuo­vė­ją“ ži­no kaip di­džiau­sią lai­do­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­ją Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Tai pa­tvir­ti­na vien ke­lios šar­vo­ji­mo sa­lės pastate, ant kurio skel­biamas šios bendrovės pava­dini­mas. Ta­čiau iš ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos ma­ty­ti, kad ši ben­dro­vė tu­ri tik vie­ną dar­buo­to­ją, ne­nu­ro­do­mas nė vie­nas įmonei pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis. O jos par­da­vi­mo pa­ja­mos, pa­vyz­džiui, 2022-ai­siais sie­kė be­veik 948 tūkst. eu­rų. Tais pačiais metais „Skausmo užuo­vėjos“ turėtas grynasis pelnas – gana kuklus, nesiekė net 5 tūkst. eurų.

Var­gu, ar ga­li­ma ras­ti dau­giau to­kių įmo­nių Aly­tu­je, o gal net vi­so­je Lie­tu­vo­je, ku­rios dir­ba su vie­nu dar­buo­to­ju, tu­ri di­de­les me­ti­nes pardavimo pa­ja­mas ir už ačiū ga­li teik­ti kai ku­rias, aukš­čiau ap­ra­šy­tas pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bei. Įdo­mu­mo dė­lei ver­ta pa­ste­bė­ti, kad ki­tos, su „Skaus­mo užuo­vė­ja“ kon­ku­ruo­ti mė­gi­nan­čios ir Dzūkijos sostinėje lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ben­dro­vės tu­ri maž­daug po de­šimt dar­buo­to­jų, o jų abie­jų me­ti­nės pa­ja­mos už tuos pa­čius 2022 me­tus – žen­kliai ma­žes­nės.

Gal­būt eko­no­mi­nį re­bu­są dėl įmonės – laidojimo biznio Alytuje monopolistės su vienu darbuotoju – ga­li pa­dė­ti iš­spręs­ti Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos?

Ki­ta M.Re­mei­kos va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „M5R“, kaip ma­ty­ti iš ofi­cia­liai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos, ir ku­ri no­rė­jo sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je, už­per­nai tu­rė­jo per 800 tūkst. eu­rų par­da­vi­mo pa­ja­mų, per 14 tūkst. eurų grynojo pelno, o jo­je dir­ba 14 žmo­nių. Be­je, „M5R“ pri­klau­so 11 au­to­mo­bi­lių.

Kaip jau mi­nė­jo­me šios pub­li­ka­ci­jos pra­džio­je, iš pra­džių M.Re­mei­ka su­ti­ko at­sa­ky­ti į „Aly­taus nau­jie­nų“ klau­si­mus, ta­čiau ki­tą­dien pa­reiš­kė nie­ko ne­ko­men­tuo­sian­tis, nes ne­va ne­ži­nan­tis kon­teks­to...

Figūravo ikiteisminiame tyrime

Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je ver­ta pri­si­min­ti 2021-ųjų ba­lan­džio pa­bai­go­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vyk­dy­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo Aly­tu­je vei­kian­čio­je ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų įmo­nių gru­pė­je, ku­rio­je fi­gū­ra­vo „Skaus­mo užuo­vė­ja“.

Įtar­ta, kad ši gru­pė ga­lė­jo nu­slėp­ti dau­giau nei 140 tūkst. eu­rų gau­tų pa­ja­mų.

Daugiau sužinokite skaitydami laikraščio „Alytaus naujienos“ 13972-ąjį numerį.

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma 

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas

(išskyrus atvejus, kai sudaryta raštiška sutartis,

kreiptis redakcija@alytausnaujienos.lt)

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ačiū, kad padarėte viešą straipsnį. Daugiau žmonių galės sužinoti kas yra kas. O taip tai rašinėja, skelbia, kad ieško žmogelio, kuris butelį išnešė iš parduotuvės, o štai užslaptinto grobstymo niekas ir nežinotų. Neteisinu vagišių, tačiau kuo dabartiniai laikai skiriasi nuo vadinamųjų tarybinių? Kai tada už vištą gaudavo daug metų, o už stambias aferas išsisukdavo..

  Komentaras

  Dekui Almai,mano nuomone ji yra A>N korespondente Nr.1.Ji visada be padlaiziavimo rasydavo tiesa!O sitie koleginiai jau seniai zinomi VISIEMS.Turejau karcia tiesa,kai per artimo zmogaus laidotuves "skausmo uzuovejos" administratorius pasake:jei nepirksite geliu-laidotuviu kaina pakelsiu 50%TAigi Alytus-ne didmiestis zmones greitai susigaudo.GEDA sitiems AFERISTAMS REMEIKAMS,jeigu jie tai supranta,gal supras,kai atsidurs sarvojimo salej!

  Komentaras

  Alytaus naujienos turi naują vadovą. Iš karto pasijautė nauji vėjai. Tai gailestingai,tamsaus verslo šutvei, jau seniai reikėjo viešumo. Cesiulis čia ne prie ko, visi ryšiai buvo sumegzti kitų įtakingų verpėjų.

  Komentaras

  reikėtų įvertinti aplinkybes, kaip Skausmo Užuovėja nugvelbė patalpas prie Alytaus ligoninės morgo fiktyvaus konkurso būdu iš laid namų Gailestis. Už pasiūlytą mažesnę nuomos kainą.
  Tuo metu D. Remeikienė buvo miesto tarybos nare.
  Be to, ant laidojimo paslaugų paskirties nugvelbtų patalpų prie ligoninės morgo durų užrašė pavadinimą www.ramybe.lt , kurį įvedus į google nukreipia į Skausmo Užuovėjos kontaktus.
  Tuo tarpu laidojimo namai turėtą pavadinimą "Ramybė" jau turėjo keisti į pavadinimą "Ramybės namai"
  Įvertinimas kaip tam lietuvių spektakly "Amerika pirtyje": "...Uch Juzė, uch galva..."

  Komentaras

  2019-05-19. Vyr tarnybinės etikos komisija vertino, ar Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.
  Esą D. Remeikienė nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti artimo asmens vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. VTEK taip pat tyrė aplinkybes dėl D. Remeikienės iš Alytaus kolegijos lėšų apmokėtų galbūt asmeninio pobūdžio publikacijos rengimo ir leidybos išlaidų. Be to, vertinti duomenys, kai Alytaus kolegija galbūt apmokėdavo D. Remeikienės artimo asmens vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas.
  ELTA duomenys
  Mąstančiam bus aišku...

  Komentaras

  Čia ne kova tarp Alytaus Naujienų ir AP o pagaliau atsirado leidinys ir jis buvo iki Jasionienes O Alytus plius -tai pereinama lengvo elgesio boba .Kas bapkias moka tas ir rašo Remeiku klanas sužlugdė Alytų Kolegija ir jos niekiniai diplomai su islyginamosiomis studijomis privedė prie to ,kad trūksta aukšto lygio specialistų.Frankas Krukas irgi baigė nekaip

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.