Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems prenumeratoriams – nuo­lai­dos (2)

Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją už­su­ko Aly­taus mies­to ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Zi­ta Ry­liš­kė (nuotr.) pa­si­do­mė­ti, ko­kios pre­nu­me­ra­tos nuo­lai­dos tai­ko­mos sen­jo­rų ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų na­riams.

Vieš­nia Zi­ta kal­bė­jo, kad ge­ro­kai per de­šimt or­ga­ni­za­ci­jos na­rių pre­nu­me­ruo­ja laik­raš­tį. Mo­te­ris pa­ste­bi, kad ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės mo­ka tau­py­ti, ir ati­dė­da­mi kas­kart po šiek tiek, ge­ba pa­le­pin­ti sa­ve mėgs­ta­mu lei­di­niu ar net sa­na­to­ri­jo­je pa­si­svei­ka­tin­ti. Kai yra sti­mu­las, tuo­met ir tau­po­si.

Z.Ry­liš­kės pa­ste­bė­ji­mu, su to­kia nuo­lai­da, ko­kią re­dak­ci­ja tai­ko, nors ir iš ma­žų pa­ja­mų, jau ga­li­ma už­si­pre­nu­me­ruo­ti laik­raš­tį. Pri­me­na­me, kad Jums, sen­jo­rų ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų na­riams, su nuo­lai­do­mis pre­nu­me­ruo­jant 2024 me­tams, laik­raš­tis kai­nuos 65 eu­rus ir bus pri­sta­ty­tas ant­ra­die­niais ir penk­ta­die­niais į Jū­sų na­mus ar įstai­gą.

Kai­na už­sa­kant re­dak­ci­jo­je be nuo­lai­dos me­tams – 84 eu­rai, kai­na už­sa­kant pa­šte – 94 eu­rai. Ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad tei­kia­ma nuo­lai­da sen­jo­rų ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų na­riams bū­tų 19 (už­sa­kant re­dak­ci­jo­je) ar 29 (už­sa­kant pa­šte) eu­rai.

Jei­gu mėgs­ta­te pa­si­vaikš­čio­ti ir gy­ve­na­te ne per to­liau­siai nuo cen­tro, laik­raš­čio pa­si­im­ti ga­li­te už­suk­ti ir į re­dak­ci­ją, įsi­kū­ru­sią S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 4, pre­nu­me­ra­tos kai­na be nuo­lai­dos už­sa­kant re­dak­ci­jo­je su­ma­žė­tų dar 5 eu­rais.

Apie ki­tas 2024-ųjų pre­nu­me­ra­tos kai­nas ir nuo­lai­das Jus in­for­muo­si­me at­ski­ra ži­nu­te laik­raš­ty­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  nepades jokios nuolaidos nebent dykai dalintu ir tai ko gero imtu tik kas antras nes visviena reikes ismest i siukline nes neparasoma nieko idomaus kad butu galima kazka paskaityt

Kiti straipsniai