Nr. 132 (13948)

2023-11-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13948) skaitykite:

 • Stumb­ras Žu­vin­to re­zer­va­te pa­si­ro­dė dau­giau nei po 40 me­tų
 • Tvar­kant ra­jo­no ke­lius bus ga­li­ma pri­si­dė­ti pri­va­čio­mis lė­šo­mis
 • Gat­vė­se ir ke­liuo­se lau­kia pir­mie­ji žie­mos iš­ban­dy­mai
 • Aly­taus li­go­ni­nė­je bus vyk­do­ma re­konst­ruk­ci­ja – sta­to­mas prie­sta­tas, re­mon­tuo­ja­ma da­lis pa­tal­pų
 • Po­li­ci­ja: „Kar­ka­si­nei eg­lei žie­di­nė­je san­kry­žo­je ne­pri­ta­rė­me“
 • Kodėl Alytaus ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas bus pa­nai­kin­tas, o mies­to ir ra­jo­no – sukurtas
 • Pa­ta­ri­mas: vi­sur, kur ten­ka mo­kė­ti, pra­šy­ki­te če­kio
 • Rum­bo­ny­se – suo­le­lis Zi­tai Kel­mic­kai­tei at­min­ti
 • Šla­pi­mo ta­kų ak­men­li­gės ope­ra­ci­jos la­ze­riu – jau ir Aly­tu­je
 • Ką da­ry­ti, kai ka­muo­ja ko­su­lys: kaip gy­dy­tis, ka­da skam­bin­ti gy­dy­to­jui
 • Mo­ky­to­jai strei­kuo­ja. Ko rei­kia, kad jie ne­strei­kuo­tų?
 • Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną tarp vy­riau­sių­jų kla­sių mo­ki­nių lai­mė­jo aly­tiš­kės
 • Eu­ge­ni­jaus Gun­tu­lio­nio pje­sės he­ro­ju­mi ta­po se­ne­lių ir vai­kai­čių ben­drys­tei kliu­dan­tis kom­piu­te­ris
 • Fil­mo „Sha­lom, Kau­ne!“ pa­va­di­ni­me už­ko­duo­tas ir svei­ki­ni­mas, ir ra­my­bės pa­lin­kė­ji­mas
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre esan­ti di­džio­ji sa­lė jau ku­ris lai­kas ir tarp spor­ti­nin­kų, ir tarp mies­tie­čių bei jų sve­čių tu­ri Aly­taus are­nos pa­va­di­ni­mą. Šis cen­tras...
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas pra­ėju­sios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos...
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją už­su­ko Aly­taus mies­to ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Zi­ta Ry­liš­kė (nuotr.) pa­si­do­mė­ti, ko­kios pre­nu­me­ra­tos nuo­lai­dos...
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas lap­kri­čio 15-ąją at­me­tė Aly­taus ko­le­gi­jos ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to skun­dą dėl pra­šy­mo pa­nai­kin­ti Vy­riau­sy­bės...
Sa­vait­ga­lį ne­lai­mė įvy­ko Aly­tu­je, Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne. Penk­ta­die­nio va­ka­rą apie 21 va­lan­dą su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė iš penk­to­jo laip­ti­nės aukš­to Šal­ti­nių gat­vė­je...
Į „Aly­taus nau­jie­nų” laik­­raštį krei­pė­si skai­ty­to­jos, abi – užsienyje gyve­nan­čios, savo artimaisiais besirūpinan­čios moterys.
Lap­kri­čio 25 die­ną mu­gė „Sti­lius ir Sko­nis” at­ke­liau­ja į Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą!
Šių me­tų ba­lan­džio pra­džio­je „Aly­taus nau­jie­no­se“, pa­sa­ko­jant apie Aly­taus kraš­to gam­tos pa­slap­tis, bu­vo pa­mi­nė­ta, jog ne­to­li Aly­taus, ties Ne­mu­ne iš­di­džiai pūp­san­čiu...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.