Švie­ti­mie­čių pi­ke­tas ir pra­šy­mai – val­džiai nu­si­spjaut (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.). Lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių at­sto­vai pik­ti­no­si nu­ma­to­mais ap­kar­py­ti rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tais nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio. O tai bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je. Nei pi­ke­tuo­to­jų, nei švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pra­šy­mai ne­bu­vo iš­girs­ti. Ta­ry­ba pri­ėmė iš anks­to pla­nuo­tą spren­di­mą. Švie­ti­mie­čių pu­sėn ne­sto­jo nė vie­nas ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, nė vie­nas iš jų net ne­pa­sa­kė, ko­dėl rei­kia pri­im­ti to­kį spren­di­mą.

Su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pio

Aly­taus mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių at­sto­vai apie iki 0,25 ap­kar­po­mus rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tus nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pio. Ma­tyt, gal­vo­ta, kad tai pa­vyks pa­da­ry­ti ty­liai ra­miai.

Ta­čiau ra­my­bės ir ty­los vie­ti­nei val­džiai ne­pa­vy­ko iš­saugo­ti. Švie­ti­mie­čiai, su­ži­no­ję apie nu­ma­to­mus ma­žin­ti mi­nė­tus eta­tus, sa­vo ini­cia­ty­va ėmė lan­ky­tis ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, kuriuose buvo svars­tomas šis klausimas.

De­ja, tik vie­nintelis Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas, va­do­vaujamas so­cial­de­mok­ra­to Hen­ri­ko Ši­vo­ko, su švietimo įstaigų atstovais or­ga­ni­za­vo dis­ku­si­ją apie eta­tų ma­ži­ni­mą. Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad to ėmė­si ne ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas, ku­riam la­biau­sia tu­rė­tų rū­pė­ti švie­ti­mo įstai­gos, ne vi­ce­me­rė so­cial­de­mok­ra­tė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo rei­ka­lus, bet mies­to tvar­ky­mu be­si­rū­pi­nan­tis ko­mi­te­tas.

Prieš mies­to ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mo klau­si­mas, vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je su­tar­ta švel­nin­ti si­tu­a­ci­ją. Nuspręsta lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se nuo at­ei­nan­čio sau­sio pa­lik­ti po pu­sę rašt­ve­džio bei po ket­vir­tį mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­to eta­to.

 

Pi­ke­tuo­to­jai gir­ti už drą­są

Vis dėl­to lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių at­sto­vų ne­ten­ki­no ban­do­mas siū­ly­ti kom­pro­mi­si­nis spren­di­mas dėl eta­tų ap­kar­py­mo.

Rug­sė­jo 28-osios ry­tą prieš mies­to ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas svars­ty­ti klau­si­mas dėl šių eta­tų ma­ži­ni­mo, jie prie sa­vi­val­dy­bės su­ren­gė pi­ke­tą. Pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mas – ne­ma­žin­ti rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų.

Kaip tvir­ti­no pi­ke­tuo­to­jai, su jais ir švie­ti­mo įstai­go­mis dėl to ne­bu­vo dis­ku­tuo­ta, ap­kar­pius šiuos eta­tus, nu­ken­tė­tų ug­dy­mo pro­ce­sas, nes jų at­lie­ka­mus dar­bus tu­rė­tų pa­da­ry­ti įstai­gų va­do­vai. Teigta, kad sumažinus eta­tus, įstai­gas pa­liks da­bar­ti­niai mi­nė­ti dar­buo­to­jai, nes ne­su­tiks dirb­ti to­kiu ma­žu krū­viu.

Pi­ke­tuo­to­jai taip pat kė­lė klau­si­mą, ko­dėl eta­tų ma­ži­ni­mas pra­de­da­mas nuo vai­kus ug­dan­čių įstai­gų, taip juos nu­skriau­džiant, o ne nuo pa­čios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.

Pi­ke­tuo­to­jus at­ėjęs pa­lai­ky­ti ne vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys juos gy­rė už drą­są iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę, ne­pai­sant, kad ga­li bū­ti su­lau­kia­ma tam tik­ro at­kir­čio ar net su­si­do­ro­ji­mo.

 

„Ką mes pa­da­rė­me, kad už nu­ga­ros reik­tų regz­ti pla­nus?“

Mies­to ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, svars­tant rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mą, da­ly­va­vo tik­rai gau­sus bū­rys švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vų.

Kal­bant lop­še­lių-dar­že­lių „Pu­šy­nė­lis“ ir „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rėms Al­do­nai Čes­nu­lie­nei bei Zi­tai Rei­pie­nei, po­sė­dy­je da­ly­va­vę švie­ti­mie­čiai sto­vė­jo, taip iš­reikš­da­mi pa­lai­ky­mą iš­sa­ko­moms min­tims. O jos pra­šė pa­lik­ti mi­nė­tus eta­tus įstai­go­se, no­rint, kad ug­dy­mo pro­ce­sas bū­tų ko­ky­biš­kas ir sau­gus.

Z.Rei­pie­nė pa­si­ge­do iš vie­šo­jo gy­ve­ni­mo din­gu­sio žo­džio „są­ži­nė“ ir tuoj pat krei­pė­si į ta­ry­bos na­rius pa­kan­ka­mai jaut­riais žo­džiais: „Ką mes pa­da­rė­me, kad už nu­ga­ros reik­tų regz­ti pla­nus? No­ri­me ne ka­ro, o ben­dra­vi­mo ir su­pra­ti­mo. At­ėmus eta­tus, nie­kas ne­dirbs už ket­vir­tį ar pu­sę eta­to. Mes no­ri­me bū­ti ne pa­spir­tu­kais. Da­bar tran­sliuo­ja­ma ži­nu­tė, kad vai­kai yra naš­ta, jiems blo­gi­na­mos są­ly­gos at­imant eta­tus.“

„Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rė pra­šė pa­lai­ky­ti spren­di­mo pro­jek­to al­ter­na­ty­vą, ku­ria siūly­ta iš­brauk­ti iš po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mą dėl mi­ni­mų eta­tų ap­kar­py­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se. To­kią al­ter­na­ty­vą dėl ne­iš­dis­ku­tuo­to šio klau­si­mo pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius.

Ta­ry­bos na­rys An­drius Ju­čas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti, nes ne­at­sa­ky­ta, kaip jis at­si­ra­do dar­bo­tvarkėje, gal­būt jo kil­mė – iš jė­gos po­zi­ci­jos.

 

Val­dan­tie­ji ty­lė­jo kaip van­dens į bur­nas pri­si­sė­mę

Vi­są lai­ką, kol švie­ti­mo įstai­gų va­do­vės pra­šė ne­sku­bė­ti su rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mu, o kal­bė­ju­si ne­ma­ža da­lis ta­ry­bos na­rių pa­lai­kė to­kius pra­šy­mus, ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai ty­lė­jo kaip van­dens į bur­nas pri­si­sė­mę.

Jų ly­de­ris mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, kas konkrečiai ini­ci­ja­vo mi­nė­tų eta­tų ma­ži­ni­mą. Tik pa­brė­žė, kad to­kius klau­si­mus rengia Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Tačiau ne vie­nas ta­ry­bos na­rys tuo abe­jo­jo, pa­reikš­da­mas, kad tai ne­ga­li vyk­ti be me­ro ži­nios.

Ta­ry­bos dau­gu­mos bal­sų už­te­ko, kad bū­tų pri­im­tas spren­di­mas, pa­gal ku­rį nuo at­ei­nan­čio sau­sio lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se lie­ka po pu­sę rašt­ve­džio bei po ket­vir­tį mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­to etato.

Iš vi­so šio­se švie­ti­mo įstai­go­se bus su­ma­žin­ta 18,25 eta­to, vie­ti­nia­me iž­de per me­tus su­tau­po­ma 257 tūkst. eu­rų. Pa­sak ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus, į at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą kaip ir anks­čiau vėl bus per­kel­ti mi­li­jo­nai eu­rų, o da­bar sten­gia­ma­si tau­py­ti vai­kų ug­dy­mo są­skai­ta.

Pa­skel­bus apie pri­im­tą spren­di­mą po­sė­dy­je da­ly­va­vę švie­ti­mie­čiai sa­lę pa­li­ko skan­duo­da­mi „gė-da“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O pralaimi tik mokiniai ir gimnazistai, nes ir padagogams ir beveik demokratinei valdžiai į juos ir jų tėvus tik nusispjaut! Balsuokit ir toliau už "tredicinius' žulikus konsiervus ir komuniagas!!

  Komentaras

  Net Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 po nepagrystu privačiu ieškiniu viešas asmuo Vilniaus ir pramonės amatų rūmų prezidentas bei tuo met politikas S.Leonavičius išgirdęs iš alytiškio nepatogų klausimą kur tarybos nario teiktas siūlymas tarybai dėl atliekų,kur gyrės už atliekas dėl žmonių kovojas, banditine leksika vėrės- kas ubagui davė teisę aiškint klaust, klykdamas nurodinėjo teisėjai dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsomokėtų..- nieks už alytiškį ir teisėja nestoja. Nors alytiškis vienintelis Alytuj kelia klausimus dėl pramonės parko ir aerodromo efektyvinimo miesto labui,nieks nepastebi. Kaip ir nutrauktam Alytaus prokuratūros nutrauktam tyrime Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant, nustatyta. Alytiškis įžeidinėtas po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Reiškia galima gaujoj po kitų asmens duomenimis įžeidinėt. Ir nieks nestoja už alytiškį, bijos oligarcho intrigų trisėsauga, politikai. Dabar streikuotojai, tik savęs žiūrintys ir partijų branduoliai ir rinkėjai- atėjo jiems eilė tapt nereikalongai, kaip daliai pplicijos. Tokia vergų dalia..Už rimtus miesto interesus nestoja, po to pačius paeiliui retina. Beje čia dar ne rimtos švietimo reformos. Kur mokinių nuo buvusių 13 tūkstančių sumažėjus iki 7 tūkstančių, tik imitacija atleidžiant keletą paprastų darbuotojų. O rimtų klausimų, rimto pramonės parko ir aerodromo plotų įveiklinimo, kur oligarchų interesai, Alytuj paniškai bijo ir meras su taryba. Kurie gan baikštūs, nekompetentingi, apie rimtas strategijas nesuvokt. Net ir nepersidirba, meras serijom atostogauja, taryba iš vis neranda kuo užsiimt.

  Komentaras

  Ateis eilė ir direktoriams! Ir jie žino, kas jų laukia. Sujungs ir nereiks tiek vadovų ir pavaduotojų. Gaila, kad kai liečia paprastą žmogų vadovai ir dabar jo negina. Paprastesniems reikia būti. Cesiulis rinksis bonusus jūsų sąskaita.

  Komentaras

  Kaip pernai buvo neleista formuoti Sakalėlio mokykloje priešmokyklinukų klasės, padėjėjai ir visi sėdėjo rankas sudėję, tai va, o tevai sakė šiandien mes poryt jus, reikejo stot vieningai. O dabar naikindami etatus, kai kurias mokyklas ir uždarys. Tokiu būdu Cesiulis padarys lėtai švietimo reformą, po truputį. Bet naikindamas etatus ir turėtų atleisti teistus pedagogus, nesvarbu paduota apeliacijai ar ne, vadinasi nusikalstama veika buvo padaryta, teismas tai pripažino.

  Komentaras

  Taupyt reikia naikinant kavagėrių klubus,padėjėjų tuntus,o duot su vaikais dirbantiems etatus.Bravo.Zitukė lituanistė išsitrauks raštą ir pati surašys,o ne tai pavaduotoja padės.

  Komentaras

  Noriu priminti apie praeitoje kadencijoje Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkas gerb. Leonavičius inicijuotą direktorių pasitarimą dėl padėjėjų etatų. Susitikime dalyvavo tarybos nariai Daukšys ir Vencius. Pasitarimo tikslas buvo
  padėjėjų etatų skaičiaus didinimas, kad lengviau būtų ir mokytojams, ir vaikams, ir tėvams. Buvo išklausytos švietimo įstaigų vadovų nuomonės. Jūs, ponia Zita, tada labai arogantiškai pareiškėte, kad apie tai kalbėsitės po rinkimų su nauja valdžia. Na ir kaip Jums nauja valdžia ? Išklausė Jus ? Mačiau išėjote iš savivaldybės salės nosį nukabinusi. Dabar tur būt jau jaučiate skirtumą tarp buvusių politikų ir šiandienos socdemų buldozerio ?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.