Nr. 112 (13928)

2023-10-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13928) skaitykite:

  • Streikuoja 222 švietimiečiai, Mokytojų dienos minėjime – pustuštė salė
  • Elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių de­tek­to­rių pri­tai­kęs mo­ky­to­jas: „Kon­tro­lė – tik dė­lio­nės da­lis. Vie­nin­te­lis pro­ble­mos spren­di­mas yra vai­kų už­im­tu­mas”
  • Smar­vė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jus va­ro į ne­vil­tį. Ne­gi nie­kas ne­ga­li pa­dė­ti?
  • „Snai­gė” tu­ri nau­ją kon­tro­li­nio ak­ci­jų pa­ke­to val­dy­to­ją ir lai­ki­ną va­do­vą
  • Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ro­ber­ta Rau­do­nie­nė: „Sa­vo dar­be ma­tau di­de­lę pras­mę”
  • Mo­ky­to­jas Mo­des­tas Rau­do­nis: „Kar­tais pro­fe­si­ja pa­si­ren­ka ta­ve anks­čiau nei tu ją“
  • Aly­tu­je pra­si­de­da fil­mų pro­gra­ma „Lo­kys, liū­tas ir ša­ke­lė”
  • But­ri­mo­nių Iš­ga­ny­to­jo baž­ny­čio­je – ope­ros ir džia­zo ko­ri­fė­jų kon­cer­tas
  • Aly­tiš­kių buks­me­džius ma­siš­kai nai­ki­na buks­me­di­nis ug­niu­kas
Prieš me­tus, rug­sė­jo 10-osios nak­tį, Mar­gio­nių kai­mo ben­druo­me­nę iš­ti­ko ne­lai­mė – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių su­de­gė kai­mo kul­tū­ros ži­di­nys – klo­ji­mo te­at­ras. Pe­le­nais...
Vie­nin­te­lis Aly­tu­je vei­kian­tis ki­no te­at­ras „Dai­na­va“ šian­dien jau ren­gia­si ka­pi­ta­li­niam vi­daus pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ir šiuo­lai­kiš­kos ki­no de­monst­ra­vi­mo įran­gos...
Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bai nuo rug­sė­jo pradžios pra­dė­jo va­do­vau­ti čia dau­giau nei 25-erius me­tus dir­ban­tis aly­tiš­kis Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas. Kaip sa­ko­ma,...
Ket­vir­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, į po­sė­dį be­si­ren­kan­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius pa­si­ti­ko švie­ti­mie­čių pi­ke­tas sa­vi­val­dy­bės kai­my­nys­tė­je (nuotr.)....
Rug­sė­jo 29 die­ną, 8 va­lan­dą Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) skel­bia­mas tik­ra­sis strei­kas mo­ky­mo įstai­go­se. Jis vyks­ta taip...
Mar­gas­pal­vis ru­duo at­ne­ša ne tik nau­juo­sius moks­lo me­tus, bet pra­ne­ša ir tai, kad Lie­tu­vos baž­ny­čio­se pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mas Eu­cha­ris­ti­jos ir Su­tvir­ti­ni­mo...
Aly­tu­je šiais me­tais bu­vo įreng­tos dvi pa­de­lio erd­vės: „Pa­de­lio Zo­na“ ir „Pa­del7“. Šis ra­ke­čių spor­to ver­slas kuo to­liau, tuo la­biau tam­pa po­pu­lia­res­nis vi­so­je Lie­tu­vo­je ir...
Kol rug­sė­jis dar le­pi­na va­sa­rą pri­me­nan­čia ši­lu­ma, va­ka­rų aly­tiš­kiai ne­lei­džia už­si­da­rę na­muo­se. Ne­ma­žai jų su­gu­ža į Jau­ni­mo par­ką, ku­rio erd­vės per pas­ta­ruo­sius...
Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go kie­me­ly­je įreng­ta mo­bi­li sce­na spa­lio iš­va­ka­rė­se pa­kvie­tė mies­to ben­druo­me­nę į pir­mą­jį sma­gų pa­si­bu­vi­mą „Iš­si­tie­sęs pa­vė­sy aš...
Va­sa­rą Pie­tų Ko­rė­jo­je, Čangvon mieste, vy­kęs Pa­sau­lio jau­ni­mo šau­dy­mo spor­to čem­pio­na­tas ta­po reikš­min­gas ir Lie­tu­vai. Bū­tent šia­me čem­pio­na­te kul­ki­nio šau­dy­mo...
Eks­tre­ma­lu­sis ried­len­čių ir BMX spor­tas – po­pu­lia­rus lais­vo lai­ko pra­lei­di­mo bū­das tarp jau­ni­mo. Šios dis­cip­li­nos ta­po olim­pi­nė­mis ir yra vis rim­čiau ver­ti­na­mos. Ak­ty­vūs...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.