Dzūkiška mandala? „Nugis, iš grybų ir uogutių“ (0)

Saulė Pinkevičienė
Henrieta Lapinskaitė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Henrieta Lapinskaitė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Užu­ba­lių fi­lia­le eks­po­nuo­ja­mos aly­tiš­kės Hen­rie­tos La­pins­kai­tės su­kur­tos man­da­los.

– Hen­rie­ta, esa­te ypač uni­ver­sa­li au­to­rė, ku­ria­te įvai­rio­mis tech­ni­ko­mis. O kuo Jus su­do­mi­no man­da­los?

– Ma­nau, kad vi­sas pra­si­dė­jo dar ta­da, kai ne­ži­no­jau, kad pie­šiu man­da­las. Ži­no­te, daž­na mer­gai­tė pa­aug­lys­tė­je ra­šo slap­tus die­no­raš­čius... Aš to­kių ne­tu­rė­jau. Pieš­da­vau vi­sa­da, kiek sa­ve pa­me­nu. Pieš­da­vau įvai­rius ele­men­tus: ap­skri­ti­mus, kvad­ra­tus, tri­kam­pius, už­pil­dy­da­ma juos įvai­riais žen­klais, taš­ke­liais, brūkš­ne­liais, spi­ra­lė­mis… Pieš­da­vau raiz­ga­ly­nes, ir la­bai nu­ste­bau, kai kny­gy­ne ra­dau iš­leis­tą kny­gą apie to­kius pie­ši­nius. Pa­si­ro­do, tai at­ski­ra me­no kryp­tis – zen­tan­gle. Dzen­raiz­gy­mo arba uldidatyvaus piešimo džiaugs­mas

 

– Ar man­da­lų pie­ši­mas yra įtrau­kian­tis už­si­ė­mi­mas?

– Man­da­los – ar­ba tie­siog, nuo­tai­kos iš­pie­ši­mas yra toks įtrau­kian­tis už­si­ė­mi­mas, kad ga­li pa­mirš­ti net bul­ves ant vi­ryk­lės… Aiš­ku, juo­kau­ju. Ir svar­biau­sia, kad tai – pie­ši­mas, ne­rei­ka­lau­jan­tis spe­cia­lių me­ni­nių ga­bu­mų. Man­da­las ga­li pieš­ti tie­siog „iš gal­vos“, nesu­si­brai­žius, nesu­si­skirs­čius plo­to. Jei­gu no­ri­si tiks­les­nių, yra tam tik­ros tai­syk­lės, ta­čiau jų ne­daug, jos ne­su­dė­tin­gos. Ir ta­da pa­si­jun­ti me­ni­nin­ku! Kaip aš daž­nai sa­kau sa­vo mo­ki­nėms – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo, už­si­ė­mi­mų da­ly­vėms – tur­būt iš ry­to dar ne­ži­no­jo­te pa­čios, kad taip mo­ka­te pieš­ti.

 

– Iš ko ga­li­ma kur­ti man­da­las?

– Ogi iš vis­ko, ga­li­te pieš­ti, ga­li­te lip­dy­ti, pils­ty­ti, dro­ži­nė­ti… Juk ir lie­tu­vių liau­dies me­ne, kaip, be­je, ir ki­to­se kul­tū­ro­se, ir pa­čio­je gam­to­je, pil­na va­di­na­mų­jų man­da­lų. Tai yra tie­siog cen­truo­ta or­na­men­ti­ka. Ir gė­lių žie­dai, ir lie­tu­viš­kos sau­lu­tės, verps­tės, ir tie­siog cen­truo­tai ant pa­plo­tė­lio su­dė­lio­ti mais­to pro­duk­tai (pavyzdžiui, ga­li bū­ti pi­ca man­da­la).

 

– Kaip ma­no­te, kas yra dzū­kiš­ka man­da­la? Iš ko ji tu­rė­tų bū­ti su­dė­lio­ja­ma?

– Kap tai, iš ko? Nu­gis, iš gry­bu­kų ir uo­gu­tių (juo­kia­si). Jei­gu kal­bė­tu­me apie spal­vas, tai pa­pras­tai man­da­lų nie­ka­da ne­nu­spal­vi­ni, kaip gal­vo­jai pra­džio­je. Tie­siog pie­ši, kaip jau­ti tą mi­nu­tę, ir tai, ma­nau, yra tei­sin­giau­sia, juk mes il­si­mės, at­si­pa­lai­duo­ja­me. Spal­vo­mis žais­ti ga­li­ma, bet kiek­vie­nas jas jau­čia­me skir­tin­gai. Ne­stab­dy­ki­me sa­vęs, ne­ri­bo­ki­me ir ne­bi­jo­ki­me eks­per­imen­tuo­ti!

 

Man­da­la In­di­jos re­li­gi­jo­se – ap­skri­ti­mo ar­ba kvad­ra­to for­mos ge­o­met­ri­nė kom­po­zi­ci­ja, sim­bo­liš­kai vaiz­duo­jan­ti tam tik­rą dva­si­nę, kos­mi­nę ar­ba psi­cho­lo­gi­nę tvar­ką. Ją su­da­ro kvad­ra­tai, kon­cen­tri­niai ra­tai, su­si­jun­gę tri­kam­piai, be­si­tel­kian­tys apie cen­tri­nį taš­ką.

 

Nuo gruodžio 4 dienos tautodailės salone „Dzyvai” Alytuje vyks Henrietos Lapinskaitės darbų, papuošalų ir kalėdinių žaisliukų paroda-pardavimas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.