Nr. 131 (13947)

2023-11-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 131 (13947) skaitykite:

 • Pen­kia­aukš­čiam na­mui pri­lygs­tan­ti Ro­tu­šės eg­lė sprau­džia­ma į jud­rią žie­di­nę san­kry­žą
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­giau kaip pu­sė ver­slo liu­di­ji­mų – su leng­va­to­mis
 • Už­sie­ny­je gy­ve­nan­ti duk­ra ne­ri­mau­ja, ar me­di­kai tin­ka­mai su­tei­kė pa­gal­bą jos ma­mai
 • Vy­ras nu­kri­to iš penk­to­jo laip­ti­nės aukš­to
 • At­nau­ji­na­mas strei­kas: Aly­tu­je ir ra­jo­ne prie jo pri­si­jungs pus­tre­čio šim­to mo­ky­to­jų
 • Bib­lio­te­ki­nin­kė Ma­ry­tė Bur­nei­kie­nė: „Tur­būt skai­ty­mas ir mei­lė kny­gai gi­mi­nės krau­jy­je už­ko­duo­ta“
 • Ei­gu­lio grum­ty­nės su vil­ku: kaip jos vy­ko?
 • Re­das Dir­žys kvie­čia į kny­gos „Są­vo­kų ka­pi­ta­liz­mas lie­tu­vių vaiz­duo­ja­mo­jo me­no sis­te­mo­je“ su­tik­tu­ves
 • Te­at­ras kri­zių aki­vaiz­do­je: kaip ir kuo gy­ve­na pa­sau­lio te­at­rai?
 • An­ge­lai nu­tūps Aly­taus kul­tū­ros cen­tre
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los žvaigž­du­tės spindėjo Pa­ry­žiuje
 • Pre­zi­den­tū­ro­je – Tarp­tau­ti­nė to­le­ran­ci­jos die­na su Aly­taus ak­cen­tais ir Ka­ta­ži­nos Zvon­ku­vie­nės lop­ši­ne
 • Rū­šiuo­ti at­lie­kas vai­kus ska­tins spek­tak­lis „Pe­liu­ko Tvar­kiaus atos­to­gos“
 • Tri­jų ne­iš­ne­šio­tų bro­liu­kų is­to­ri­ja įkvė­pė ben­druo­me­nę kil­niai ak­ci­jai
 • Dai­nius Liš­ke­vi­čius: „Ka­lė­di­nės eg­lu­tės lei­džia pa­jus­ti lai­ko di­men­si­ją“
Sezoniškumas pastebimas ne tik mados pasaulyje – kiekvienam metų laikui būdingos ir skirtingos patiriamos kūno traumos. Rudenį jų dažniausiai neišvengiame dirbdami soduose ar daržuose, žiemą koją...
Baig­ti de­vy­nis mė­ne­sius tru­kę tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio „Via Bal­ti­ca“ nuo Marijampolės iki Lietuvos sienos su Lenkija vienos atkarpos re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, kuriuos atliko...
Nuo lap­kri­čio 20-osios Aly­taus ap­skri­ties Stasio Ku­dir­kos li­go­ni­nės kie­me pra­dės veik­ti au­to­mo­bi­lių pra­va­žia­vi­mo ir ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­ma. Į šios gy­dy­mo įstai­gos kie­mą...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Užu­ba­lių fi­lia­le eks­po­nuo­ja­mos aly­tiš­kės Hen­rie­tos La­pins­kai­tės su­kur­tos man­da­los.
Rū­šiuo­ti at­lie­kas mo­ko­mės jau dau­giau kaip de­šimt me­tų. Per tą lai­ką kei­tė­si ir rei­ka­la­vi­mai, ir ga­li­my­bės, ir dau­ge­lio žmo­nių įpro­čiai, ta­čiau iš­li­ko ga­jūs kai ku­rie...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu įsi­dar­bi­no il­ga­me­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­lų va­do­vas...
As­ta, Da­rius (nuotr.), Ei­man­tas ir Kos­tas – 2000 me­tais skir­tin­gais ke­liais pa­su­kę aly­tiš­kiai vėl su­si­burs į gru­pę „Ai­ri­ja“ ir sa­vo kū­ry­bos ger­bė­jams pa­do­va­nos dvi do­va­nas....
„Nesipakuok!“ – toks yra šiemetės Europos atliekų mažinimo savaitės šūkis. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, palaikydamas savaitės idėją, ragina kiekvieną asmeniškai prisidėti prie atliekų...
Terasos, stiklinės verandos ir stoginės yra puikios poilsio erdvės, kurios praturtina kiekvieno namo aplinką ir suteikia įvairių galimybių. Šios erdvės ne tik leidžia leisti laisvalaikį su draugais ar...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.