Dvi­gu­bai pa­di­din­tos kom­pen­sa­ci­jos už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą: dos­nus su­si­ta­ri­mas ar no­ras vie­no­dai pa­dė­ti vi­siems ra­jo­no vai­kams? (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė Rasa Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos bendradarbiavimo su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją.
Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė Rasa Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos bendradarbiavimo su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją.
Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė su­si­ta­ri­mui su kai­my­ni­ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­kei­ti­mo. O ja­me nu­ma­ty­tos dvi­gu­bai di­des­nės kom­pen­sa­ci­jos už ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­go­se. To­kiam su­si­ta­ri­mui dėl mi­nė­tos su­tar­ties pa­kei­ti­mo pri­ta­rė ir rug­sė­jo 7-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Tą pa­čią die­ną Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė pa­keis­tą ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Ne vie­nas ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas kri­ti­ka­vo vie­ti­niam biu­dže­tui pa­bran­gu­sį su­si­ta­ri­mą. Ta­čiau, ra­jo­no me­rės tei­gi­mu, mies­tui mo­ka­ma tiek, kiek kai­nuo­ja vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mas ra­jo­ne, no­ri­ma už­tik­rin­ti vie­no­dą fi­nan­sa­vi­mą vi­siems šiems vai­kams – tiek ug­do­miems ra­jo­ne, tiek mies­te.

Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta prieš tre­jus me­tus

2020-ųjų rug­pjū­tį bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių, pa­gal ku­rią ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se.

Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, bu­vo mo­ka­ma tik už tuos ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­kus ir prieš­mo­kyk­li­nu­kus, ku­rie mies­to švie­ti­mo įstai­gas pra­dė­jo lan­ky­ti 2020-ųjų rug­sė­jį.

Ta­da ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė už vie­no jos te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čio vai­ko ug­dy­mą Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se kom­pen­sa­vo 54 eu­rus per mė­ne­sį.

Ka­dan­gi ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad kom­pen­sa­ci­ja ko­re­guo­ja­ma, at­si­žvel­giant į ša­ly­je esan­tį in­flia­ci­jos ly­gį, 2022-ai­siais už vie­no mies­te ug­do­mo iki­mo­kyk­li­nu­ko ir prieš­mo­kyk­li­nu­ko iš ra­jo­no kom­pen­sa­vi­mo kai­na pa­di­din­ta iki 59 eu­rų per mė­ne­sį.

Ta pa­ti prie­žas­tis lė­mė dar kar­tą šią kai­ną – iki 72 eu­rų per mė­ne­sį pa­di­din­ti šie­me­tį va­sa­rį.

 

Ski­ria­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­pa­kan­ka

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mo­ka de­šimt mė­ne­sių, kol vyks­ta šis pro­ce­sas švie­ti­mo įstai­go­se.

Su­si­ta­ri­mai dėl to­kių kom­pen­sa­ci­jų reikš­min­gi ša­lies žie­di­nėms sa­vi­val­dy­bėms, to­kioms kaip Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, ka­da tė­vai, daž­niau­siai iš ra­jo­nų į mies­tus vyk­da­mi dirb­ti, at­si­ve­ža ir sa­vo at­ža­las į mies­tų ug­dy­mo įstai­gas.

Jei, pa­vyz­džiui, už mo­ki­nius sa­vi­val­dy­bės gau­na tam tik­ras mo­ky­mo lė­šas iš vals­ty­bės biu­dže­to ir tam pi­ni­gų už­ten­ka, už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą ski­ria­mos pa­ra­mos iš ša­lies iž­do ne­pa­kan­ka, ten­ka pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms, nes to­kių vai­kų ug­dy­mas trun­ka il­giau nei mo­ki­nių. Tad žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ieš­ko spren­di­mų, kaip fi­nan­siš­kai ben­dra­dar­biau­ti dėl mi­nė­tų vai­kų ug­dy­mo.

Ne­at­si­tik­ti­nai, jau daug me­tų net vals­ty­bi­niu ly­giu dis­ku­tuo­ja­ma dėl žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių pa­nai­ki­ni­mo, tiks­liau – su­jun­gi­mo, kad ne­vyk­tų gin­čių ne tik dėl kom­pen­sa­ci­jų už šių vai­kų ug­dy­mą, bet, pa­vyz­džiui, ir dėl kai ku­rių in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų nau­do­ji­mo. Ta­čiau kon­kre­čių po­li­ti­nių žings­nių ne­si­i­ma­ma, nes dau­ge­liu at­ve­jų su­lau­kia­ma ra­jo­ni­nių sa­vi­val­dy­bių pa­si­prie­ši­ni­mo, – la­biau rū­pi­na­ma­si ne ei­li­niais gy­ven­to­jais, o dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mu val­di­nin­kams.

 

Ko­dėl dvi­gu­bai pa­di­din­ta kom­pen­sa­ci­ja?

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta su­si­ta­ri­mui dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties, pa­si­ra­šy­tos 2020 me­tų rug­pjū­tį, pa­kei­ti­mo. O jo es­mė – po de­ry­bų su mies­to sa­vi­val­dy­be dvi­gu­bai pa­di­din­ta kom­pen­sa­ci­ja už vie­no ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Nuo 72 eu­rų už vie­ną to­kį vai­ką per mė­ne­sį iki 145 eu­rų per mė­ne­sį.

Vėl­gi kom­pen­sa­ci­jos ski­ria­mos de­šim­čiai mė­ne­sių – ug­dy­mo mies­to švie­ti­mo įstai­go­se lai­ko­tar­pį. Ta­čiau šį­kart tik už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą, už prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau ne­be­mo­kės.

Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai kri­ti­ka­vo pa­bran­gu­sį mi­nė­tą su­si­ta­ri­mą, pa­reikš­da­mi, kad jis ne­nau­din­gas ra­jo­no biu­dže­tui, o su­si­tar­ti dėl di­des­nių kom­pen­sa­ci­jų nė­ra su­dė­tin­ga.

Ar tik­rai įvy­ko dos­nus su­si­ta­ri­mas tarp Aly­taus ra­jo­no ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bių, nu­lem­tas prieš šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus abie­jų sa­vi­val­dy­bių da­bar­ti­nių va­do­vų duo­to pa­ža­do ben­dra­dar­biau­ti, o ne kiš­ti pa­ga­lius vie­ni ki­tiems į ra­tus?

Aly­taus ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė ir da­bar pa­brė­žė, kad su mies­tu tu­ri­ma daug ben­drų taš­kų, tiks­las – bū­ti part­ne­riais, o ne kon­ku­ren­tais: „Dėl mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos su­mos su­si­tar­ta, at­si­žvel­giant į tai, kiek ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­ja iš­lai­ky­ti vie­ną vai­ką ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. Tai yra 145 eu­rus per mė­ne­sį. Tuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­lai­ky­ti vie­ną dar­že­li­nu­ką kai­nuo­ja dvi­gu­bai bran­giau – be­veik 300 eu­rų per mė­ne­sį, to­dėl vi­sos kal­bos apie dos­nius su­si­ta­ri­mus yra iš pirš­to lauž­tos. Mums vi­si ra­jo­no vai­kai vie­no­dai svar­būs, to­dėl vi­siems ra­jo­no vai­kams – tiek lan­kan­tiems dar­že­lius ra­jo­ne, tiek mies­te – ski­ria­me vie­no­dą fi­nan­sa­vi­mą. Vi­si kal­ba apie pi­ni­gus, taip, tai svar­bu, ta­čiau man svar­biau­sia – tė­vų ir vai­kų in­te­re­sai.“

 

Gali tekti kom­pen­suo­ti maž­daug už 300 iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai skai­čiuo­ja, kad šiais moks­lo me­tais gali tekti kom­pen­suo­ti maž­daug už 300 iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Kon­kre­tus skai­čius pa­aiš­kės rug­sė­jo vi­du­ry­je, kai ug­do­mų vai­kų skai­čiai at­si­durs spe­cia­liuo­se re­gist­ruo­se.

Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kai­my­ni­nei sa­vi­val­dy­bei mo­kė­jo kom­pen­sa­ci­jas už šiek tiek dau­giau nei 350 Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ug­do­mų iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų.

Per de­šimt pra­ėju­sių moks­lo me­tų mė­ne­sių ra­jo­no biu­dže­tui su­si­da­rė maž­daug 240 tūkst. eu­rų. Da­bar mo­kant di­des­nes kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą, per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį su­si­da­ry­tų apie 400 tūkst. eu­rų.

Pa­ste­bė­ti­na, kad pa­gal ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir to­liau bus mo­ka­ma tik už tuos ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­kus, ku­rie mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mi nuo 2020-ųjų rug­sė­jo, kuo­met ėmė ga­lio­ti ši su­tar­tis.

Ko­dėl da­bar ne­be­bus mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se?

„Po ke­tu­ris mė­ne­sius tru­ku­sių de­ry­bų su­ta­rė­me, kad už ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą miesto įstaigose mo­kės miesto sa­vi­val­dy­bė. Tai svar­bus de­ry­bų pa­sie­ki­mas. To­kiems vai­kams, kitaip nei iki­mo­kyk­li­nu­kams, mes tu­ri­me ką pa­siū­ly­ti. Rajone vei­kia net še­šios gim­na­zi­jos, ku­rios už­tik­ri­na prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą ir yra pa­si­ren­gu­sios pri­im­ti kiek­vie­ną no­rin­tį­jį“, – tvir­ti­no ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė.

 

Mies­to ta­ry­ba su­si­ta­ri­mui pri­ta­rė be dis­ku­si­jų

Rug­sė­jo 7-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­si­ta­ri­mui su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be dėl pakeistos ben­dra­dar­bia­vi­mo sutarties pri­ta­rė be dis­ku­si­jų.

Tą pa­čią die­ną Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją.

Kaip sakė Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės me­ras N.Ce­siu­lis, iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gau­tos lė­šos bus in­ves­tuo­ja­mos į dar ko­ky­biš­kes­nį vai­kų ug­dy­mą, dar­že­lių in­fra­struk­tū­rą, mo­ky­to­jų ir auk­lė­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą.

Be­je, svars­tant su­tar­ties pa­kei­ti­mą Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je, me­rė pa­ste­bė­jo, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo teik­ti ofi­cia­lius duo­me­nis apie tai, iš ko­kių kai­mų iki­mo­kyk­li­nu­kai at­ve­ža­mi į mies­to švie­ti­mo įstai­gas: „Gal to­se vie­to­vė­se, iš ku­rių dau­giau­sia to­kių vai­kų ug­do­ma mies­te, rei­kia gal­vo­ti apie nau­jo dar­že­lio sta­ty­bą?“

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne yra pen­ki vai­kų dar­že­liai – Dau­guo­se, Ven­ciū­nuo­se, Sim­ne, Mi­ros­la­ve ir But­ri­mo­ny­se. O jie vei­kia kaip Dau­gų Vla­do Mi­ro­no, Sim­no, Mi­ros­la­vo ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Už tokią sumą (300÷20=165) vaikai turi būti nežinau kokioj prabangoj ir kokio lygio priežiūroj, kai per dieną darželis kainuoja apie 165 eurus. Nu jau čia biudžeto viražai neįtikėtini, sveiku protu sunkiai suvokiami

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.