Nr. 104 (13920)

2023-09-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 104 (13920) skaitykite:

 • „Švie­ti­me nie­ka­da ne­bus taip, kad bū­tų ga­li­ma il­gai gy­ven­ti nie­ko ne­kei­čiant”
 • Pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl pla­nų Aly­taus se­na­mies­ty­je sta­ty­ti dau­gia­aukš­čius pa­sta­tus
 • Aly­taus mies­te strei­ka­vo še­šio­li­ka švie­ti­mo įstai­gų, Aly­taus ra­jo­ne – vie­na
 • Jur­gio Kunčino bibliotekoje – faktus ir interpretacijas sujungianti paroda
 • Klau­si­mas val­džiai
 • Ar­tė­ja žie­ma. Kaip šil­dy­si­mės šie­met?
 • Ju­li­ja Elž­bie­ta Gri­ga­liū­tė. Nuo il­ga­me­čio dai­na­vi­mo iki me­di­ci­nos stu­di­jų
 • Vy­tau­tas Bru­ve­ris. Ar Ki­ni­ja pa­suks Ru­si­jos ke­liu? Kas, jei ji jau ne­ga­li ki­taip?
 • Dar­vi­nas Ta­mu­ly­nas: „Man svar­biau­sia at­si­kel­ti ne­už­ki­mu­si bal­su, kad ga­lė­čiau dai­nuo­ti”
 • Abu la­bu to­kiu
 • Ga­biau­si Aly­taus ra­jo­no stu­den­tai pre­ten­duos so­cia­li­nei pa­ra­mai gau­ti
 • Birš­to­ne už­fik­suo­tas nau­jas ši­lu­mos re­kor­das
 • Su dre­suo­to­jais Aud­ro­ne ir Kęs­tu­čiu Rut­kaus­kais – apie šu­nų klu­bų veik­lą, au­gin­ti­nių pa­sie­ki­mus ir iš­si­pil­džiu­sias sva­jo­nes
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo kei­čia­mas ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus ben­dro­jo...
Pra­dė­jus dar­bą nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­ga­liau pra­dė­ta skelb­ti, kiek už­dir­ba ta­ry­bos na­riai. Anks­čiau tai...
Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė su­si­ta­ri­mui su kai­my­ni­ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­kei­ti­mo. O...
Šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 16 die­ną, dau­giau kaip 3000 Eu­ro­pos mies­tų ir mies­te­lių (tarp jų ir Aly­tu­je) pra­si­dės tra­di­ci­ne ta­pu­si Ju­du­mo sa­vai­tė. Jos iš­ta­kos sie­kia XX am­žiaus...
Kas suskaičiuos daugiau žingsnių – Daugai ar Miroslavas, Simnas ar Krokialaukis? O gal Pivašiūnai? Alytaus rajono savivaldybė kviečia seniūnijų gyventojus dalyvauti Nacionaliniame judumo iššūkyje...
Alytaus kino klubas KINO KABLYS ir vėl kviečia į nemokamas filmų peržiūras, pristatymus, diskusijas ir kitus renginius. Šį kartą žiūrovų lauks projektas “Jonynų giminės fenomenas“ ir Igno Jonyno...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.