Aly­taus ra­jo­nas – ant la­bai at­sa­kin­go pa­si­rin­ki­mo slenks­čio. Ti­kiu, kad kar­tu su Ju­mis ga­li­me pa­siek­ti po­ky­čių (15)

Rasa Vitkauskienė
Da­bar toks me­tas, kai poky­čių lau­kia vi­si ir vi­so­se sri­ty­se, ypač po­li­ti­ko­je. Ir toks lau­ki­mas – vi­siš­kai pa­tei­si­na­mas. Mie­li Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­si­ti­ki­muo­se Jūs man daug kar­tų sa­kė­te, kad jau už­ten­ka vie­nam žmo­gui ra­jo­ną val­dy­ti dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų. Ir Jūs tei­sūs.

Dėl il­gos, pa­va­din­kim, vien­val­dys­tės ra­jo­ne ne­gir­di­mos vi­sų žmo­nių nuo­mo­nės, tik val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vų, be­veik nie­kas ne­drįs­ta pa­prieš­ta­rau­ti val­džios veiks­mams, be­veik vi­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai ir dar­buo­to­jai pa­vers­ti klap­čiu­kais.

Taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Ti­kiu, kad ei­nant at­vi­ru­mo, skaid­ru­mo, de­mo­kra­tiškumo ir ben­druo­me­niš­ku­mo ke­liu ga­li­ma kur­ti de­ra­mus po­ky­čius Aly­taus ra­jo­ne. Kar­tu mes ga­li­me kur­ti to­kį ra­jo­ną, ku­ria­me iš tie­sų bū­tų ge­ra gy­ven­ti, dirb­ti, il­sė­tis, to­kį, ku­rio ne­ap­lenk­tų in­ves­ti­ci­jos ir ne­pa­lik­tų jau­ni žmo­nės, to­kį, ku­ria­me kur­tų­si nau­ji ver­slai ir ge­rai ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos.

Kad Jūs, mie­li Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, no­ri­te po­ky­čių, no­ri­te gy­ven­ti ki­taip, jau įro­dė­te rink­da­mi ra­jo­no me­rą ko­vo 5-ąją. Man su­tei­kė­te ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ant­ra­me me­ro rin­ki­mų tu­re.

Už tai Jums aš ir ma­no ko­man­da ta­ria­me di­de­lį ir la­bai nuo­šir­dų „ačiū“.

Kvie­čiu ne­pa­si­duo­ti sklei­džia­miems gan­dams apie tai, kad ne­va pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai, bus su­ma­žin­tos pen­si­jos, so­cia­li­nės iš­mo­kos, kom­pen­sa­ci­jos už vais­tus ar ku­rą, bus at­lei­džia­mi sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jai.

Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tai aki­vaiz­dus me­las. O to­kie sklei­džia­mi gan­dai tik dar kar­tą liu­di­ja, kad da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia bet ko­kia kai­na sie­kia iš­lik­ti ir Jus ap­gau­di­nė­ja.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ra­jo­no val­dan­tie­ji, tri­jų par­ti­jų at­sto­vai, pa­si­ra­šė ben­dro dar­bo de­kla­ra­ci­ją nau­jos ra­jo­no ta­ry­bos ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piu. To­kia de­kla­ra­ci­ja – nie­ki­nė, nes ra­jo­no me­ro rin­ki­mai dar ne­pa­si­bai­gę. Aki­vaiz­du, kad ji at­si­ra­do iš bai­mės ir iš no­rų to­liau ka­ra­liau­ti.

Da­bar Aly­taus ra­jo­nas sto­vi ant la­bai at­sa­kin­go pa­si­rin­ki­mo slenks­čio. La­bai pra­šau Jū­sų – iš­li­ki­me vie­nin­gi, o svar­biau­sia – ak­ty­vūs ko­vo 19-ąją vyk­sian­čia­me ant­ra­me ra­jo­no me­ro rin­ki­mų tu­re.

Ti­kiu, kad kar­tu su Ju­mis ga­li­me pa­siek­ti ne de­kla­ruo­ja­mų, o tik­rų po­ky­čių, dau­giau de­mo­kra­tijos, dau­giau są­ži­nin­gu­mo. Aš ir ma­no ko­man­da esa­me pa­si­ren­gę dirb­ti kiek­vie­nam iš Jū­sų.

 

Ra­sa Vit­kaus­kie­nė

Kan­di­da­tė į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rus

 

Po­li­ti­nė re­kla­ma. Bus ap­mo­kė­ta iš De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ PK są­skai­tos.

Užs. Nr. 22-032

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  zosei,istatymas isigalios nuo s.m.jis galios 3 kadencijas,o ne anksciau dirbusiems,prasau nepilti purvo ant Rasos,nes konservai jau baigia visus runkeliais paversti ir nieko gero nezada,tik reklamomis visa rajona nukabine,seniunais savo partijos narius sustate!

  Komentaras

  Ko jūs puolat tą Rasą? Nepažįstu, bet jaunas žmogus imlus, jei nori, gali daug ko išmokt, niekas negimsta mokėdamas. Teisininkė, tai jau privalumas, susigaudys tuose teisės aktuose. Va, Teisingumo ministrė tik bakalauro diplomą turi, o šita magistrė. Šiaip tarybos nario ir mero darbas labai skiriasi, tai ir nereikia lygint. Ir nereikia kišt partijos minusų, negi konservatoriai daug pliusų parodė, ypač paskutiniu metu?

  Komentaras

  Taryboje ne naujojė ir ne naujas veidas. Į klausimus, kokius projektus nors teikė tarybos svarstymui, čia visi rimti tarybos nariai turėtų sugebėti atsakyt. Nes čia pagrindinė tarybos narių kompetencija ir pagal tai tik turi būt vertinami. O jei nežino, kokius projektus teikt tarybai, nėra ko eit į rinkimus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.