Aly­tiš­kius džiu­gi­na jau ne vie­na pa­de­lio spor­to erd­vė (1)

Au­gus­ti­na Ki­ze­ly­tė
Vienas „Padelio Zonos“ įkūrėjų – Simas Baranauskas.
Vienas „Padelio Zonos“ įkūrėjų – Simas Baranauskas.
Aly­tu­je šiais me­tais bu­vo įreng­tos dvi pa­de­lio erd­vės: „Pa­de­lio Zo­na“ ir „Pa­del7“. Šis ra­ke­čių spor­to ver­slas kuo to­liau, tuo la­biau tam­pa po­pu­lia­res­nis vi­so­je Lie­tu­vo­je ir ypač grei­tai ple­čia­si mū­sų mies­te. 2023 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį vie­nos iš pa­de­lio aikš­čių – „Pa­de­lio Zo­nos“ – įkū­ri­mą ini­ci­ja­vo Si­mas Ba­ra­naus­kas kar­tu su sa­vo tė­čiu Kęs­tu­čiu Ba­ra­naus­ku. Ki­tos pa­de­lio erd­vės, „Pa­del7“, sa­vi­nin­kai En­ri­que Me­se­gu­e­ris ir Kris­ti­na Pi­lip­či­kie­nė taip pat pra­dė­jo sa­vo ver­slą dar šių me­tų pra­džio­je.

Pa­de­lis – di­na­miš­kas spor­tas

„Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek aly­tiš­kių už­si­ka­bins už ši­to spor­to. Ne­bū­na die­nos, kai pa­tal­pos ne­bū­na už­im­tos, ap­si­lan­ko šei­mos, po­ros. Pa­de­lio ra­ke­čių spor­tas yra di­na­miš­kas, ga­li­ma sma­giai ir ak­ty­viai leis­ti lai­ką“, – ko­men­ta­vo vie­nas iš „Pa­de­lio Zo­nos“ sa­vi­nin­kų Si­mas Ba­ra­naus­kas.

Pa­ma­tę, jog ši spor­to ša­ka po­pu­lia­rė­ja, „Pa­de­lio Zo­nos“ įkū­rė­jas S.Ba­ra­naus­kas kar­tu su tė­čiu su­mąs­tė, kad at­ėjo ga­li­my­bė ati­da­ry­ti sa­vo pa­de­lio erd­vę. Pir­miau­sia bu­vo įreng­ta pa­grin­di­nė žai­di­mo aikš­te­lė, o vė­liau se­kė įsi­ren­gi­nė­ji­mo dar­bai, po ku­rių, lai­kui bė­gant, ši vie­ta au­go.

Šios aikš­tės ati­da­ry­mo tiks­las bu­vo Aly­tų su­pa­žin­din­ti su nau­ja, daug kam ne­gir­dė­ta spor­to ša­ka, o ir idė­jų at­ei­ty­je plės­tis yra. Pa­de­lis pa­na­šus į te­ni­są, bet ski­ria­si ke­liais as­pek­tais, vie­nas iš jų tai, kad vyks­ta už­da­ro­je pa­tal­po­je, ne­rei­kia vai­ky­tis ka­muo­liu­ko, ga­li iš­mok­ti, kaip žais­ti, iš­kart.

„Aly­tu­je vi­si dau­giau žai­dė­me lau­ko te­ni­są, o žie­mos me­tu lau­ko te­ni­sui ne­tu­rė­jo­me sa­lės ir nu­ta­rė­me, kad rei­kia ati­da­ry­ti pa­de­lio are­ną, ben­dro­mis jė­go­mis ir įkū­rė­me ši­tą klu­bą“, – sa­kė „Pa­de­lio Zo­nos“ dar­buo­to­jas Da­rius Stau­gai­tis.

 

Po­pu­lia­rus Is­pa­ni­jo­je

Ki­tos pa­de­lio erd­vės, „Pa­del7“, sa­vi­nin­kė Kris­ti­na Pi­lip­či­kie­nė yra ki­lu­si iš Aly­taus, tre­jus me­tus gy­ve­no Bar­se­lo­no­je, kur su­ti­ko bū­si­mą vy­rą – En­ri­que Me­se­gu­e­rį. Nu­ste­bęs, kad Aly­tu­je nė­ra pa­de­lio, E.Me­se­gu­e­ris bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad jį įkurs ir pa­da­rys iš to ge­rą ver­slą.

Už­sa­kius rei­kia­mą įran­gą, sau­sio pra­džio­je į pa­gal­bą at­skri­do ke­li žmo­nės iš Is­pa­ni­jos ir per po­rą sa­vai­čių pa­sta­tė ke­tu­ris kor­tus. Kai kor­tai bu­vo pa­sta­ty­ti, žmo­nės ga­lė­jo pra­dė­ti žais­ti. En­ri­que yra is­pa­nas, jis tei­gia, kad pa­de­lis Is­pa­ni­jo­je yra be­ne po­pu­lia­riau­sia spor­to ša­ka.

E.Me­se­gu­e­ris yra žai­dęs te­ni­są ir pa­de­lį apie dvy­li­ka me­tų, to­dėl, kaip tre­ne­ris ir pa­ty­ręs ra­ke­čių spor­to žai­dė­jas, jis no­ri pa­de­lį įves­ti į Lie­tu­vą.

K.Pi­lip­či­kie­nė pa­ste­bi, kad po tru­pu­tį dau­gė­ja žmo­nių, ku­rie do­mi­si pa­de­liu: ir vai­kų, ir su­au­gu­sių­jų, jie da­ly­vau­ja tur­ny­ruo­se, var­žy­bo­se.

„To­kia­me mies­te kaip Aly­tus rei­kia nau­jo spor­to. Grei­tu me­tu ti­ki­mės, kad bus ma­ža šių ke­tu­rių kor­tų ir rei­kės plės­tis. Šis spor­tas la­bai tin­ka įvai­raus am­žiaus žmo­nėms: vai­kai ga­li pra­dė­ti nuo še­še­rių me­tų žais­ti, o vy­riau­sias žai­dė­jas, ku­ris bu­vo ap­si­lan­kęs pas mus, yra su­lau­kęs virš aš­tuo­nias­de­šimt me­tų!“ – džiau­gė­si sa­vo ver­slu „Pa­del7“ sa­vi­nin­kė K.Pi­lip­či­kie­nė.

Nau­jos pa­de­lio vie­tos Aly­tu­je su­lau­kia daug lan­ky­to­jų. Srau­tas pa­di­dė­ja va­ka­rais, kai žmo­nės grįž­ta iš dar­bų. Pa­de­liu su­si­do­mi ne tik se­ni, bet ir nau­ji klien­tai. Daž­niau­siai lan­ko­si tie, ku­rie mėgs­ta pri­va­tu­mą.

„Ma­ne vy­ras pa­kal­bi­no at­ei­ti pa­ban­dy­ti žais­ti pa­de­lį, ir su­ža­vė­jo tai, kad ne­pro­fe­sio­na­liai ga­li žais­ti šį žai­di­mą iš pir­mo kar­to, ne­rei­kia pa­pil­do­mai mo­ky­tis, ne­rei­kia sam­dy­ti tre­ne­rio. Žai­džiu jau tris mė­ne­sius“, – at­si­lie­pė pa­de­lio en­tu­zias­tė Dia­na Blinst­ru­bie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.