Vy­rau­ja ver­slo liu­di­ji­mai su leng­va­to­mis, tai bus tram­do­ma (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
verslo liudijimai Alytuje
Alytaus miesto savivaldybės administracijos duomenimis, pernai gy­ven­to­jams iš­duo­ti 347 ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, iš jų su leng­va­to­mis – 236. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams. Nau­ja tai, kad kai ku­rioms so­cia­liai jaut­rioms gy­ven­to­jų gru­pėms su­ma­ži­na­mos leng­va­tos. To prie­žas­tis – pa­ste­bė­tas pik­tnau­džia­vi­mas šiais gy­ven­to­jais įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus. Tiks­liau – juos nu­si­per­ka tie, ku­riems leng­va­tos ne­pri­klau­so, pa­si­nau­do­da­mi so­cia­liai jaut­riais as­me­ni­mis. Dėl šios prie­žas­ties jau ku­ris lai­kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ste­bi vy­rau­jan­čius ver­slo liu­di­ji­mus su leng­va­to­mis.

Ko­kie po­pu­lia­riau­si ir ne­po­pu­lia­riau­si ver­slo liu­di­ji­mai?

Kaip kas­met ir kaip dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių Aly­tu­je, pa­vyz­džiui, per­nai bu­vo po­pu­lia­riau­si ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, ap­skri­tai pre­ky­bai, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų bei so­lia­riu­mų, pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai, spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai.

Kai an­tai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais per­nai ver­slo liu­di­ji­mai iš­duo­ti 347, šį­met iki rug­sė­jo 1-osios – 288 gy­ven­to­jams, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų, so­lia­riu­mų veik­lai ati­tin­ka­mai – 264 ir 262 gy­ven­to­jams. Spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams per­nai ver­slo liu­di­ji­mus įsi­gi­jo 227, šį­met iki pir­mos ru­dens die­nos – 163 gy­ven­to­jai, pa­pil­do­mai mo­ky­mo veik­lai – ati­tin­ka­mai 129 ir 113, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai – ati­tin­ka­mai 157 ir 185 gy­ven­to­jai.

Aly­tu­je ma­žiau­siai ver­slo liu­di­ji­mų per­nai įsi­gy­ta ava­ly­nės tai­sy­mui – tik 6, toks pat skai­čius ir šį­met iki rug­sė­jo 1-osios. Tik ke­tu­riems as­me­nims pra­ėju­siais me­tais ir šį­met iki ru­dens iš­duo­ti ver­slo liu­di­ji­mai na­mi­nių gy­vū­nė­lių kir­pi­mui. Vos po du as­me­nis per šiuos lai­ko­tar­pius įsi­gi­jo ver­slo liu­di­ji­mus laik­ro­džių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių tai­sy­mui, dirb­ti­nės bi­žu­te­ri­jos ga­my­bai.

Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si są­ra­šą veik­los rū­šių, ku­rio­mis ga­li bū­ti ver­čia­ma­si pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus. To­kių veik­lų – 105.

Skai­čiai tar­si kal­ba pa­tys už sa­ve

Pa­nag­ri­nė­jus įsi­gy­ja­mus ver­slo liu­di­ji­mus po­pu­lia­riau­sioms veik­loms, aki­vaiz­du, kad di­džio­ji jų da­lis įsi­gy­ja­ma su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­mis leng­va­to­mis.

Kaip jau mi­nė­ta, per­nai gy­ven­to­jams iš­duo­ti 347 ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, iš jų su leng­va­to­mis – 236. Tarp šį­met iki rug­sė­jo to­kius liu­di­ji­mus pa­gal mies­to ta­ry­bos nu­sta­ty­tus fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius įsi­gi­ju­sių 288 as­me­nų 199 juos pir­ko su leng­va­to­mis.

An­tai kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir so­lia­riu­mų veik­lai per­nai iš­duo­ti net 145 ver­slo liu­di­ji­mai su leng­va­to­mis iš 264, šį­met iš 262 – 133 su leng­va­to­mis. Pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai per­nai nu­sta­ty­ta leng­va­ta pa­si­nau­do­jo 97 as­me­nys iš 129, ku­rie pir­ko šiai veik­lai rei­ka­lin­gus ver­slo liu­di­ji­mus.

O gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai per­nai ir šį­met šiuos liu­di­ji­mus įsi­gi­jo be­veik vi­si as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę į mies­to ta­ry­bos nu­sta­ty­tas leng­va­tas. An­tai per­nai, kaip mi­nė­ta, iš vi­so ver­slo liu­di­ji­mų to­kia veik­lai nu­pirk­ta 157, iš jų su leng­va­to­mis – 128, šį­met ati­tin­ka­mai – 185 ir 159.

Per­nai iš vi­so su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­mis leng­va­to­mis įsi­gy­ta 1 tūkst. 131 ver­slo liu­di­ji­mas, be leng­va­tų – 615.

2022-ai­siais mies­to biu­dže­tas iš ver­slo liu­di­ji­mų be leng­va­tų ga­vo be­veik 117 tūkst. eu­rų, iš tų, ku­riems tai­ky­tos leng­va­tos, – 81 tūkst. eu­rų. Jau šį­met iki rug­sė­jo leng­va­tų pri­tai­ky­ta be­veik 80 tūkst. eu­rų sumai, ku­ri ne­gau­ta į vie­ti­nį iž­dą.

Kam kon­kre­čiai su­ma­žin­tos leng­va­tos?

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ra­sa Mich­no­vič, įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus pa­ste­bė­tas pik­tnau­džia­vi­mas, – juos nu­per­ka as­me­nys, tu­rin­tys nu­sta­ty­tas leng­va­tas, o fak­tiš­kai veik­la ver­čia­si leng­va­tų ne­tu­rin­tie­ji. Leng­va­tos yra su­teik­tos as­me­nims iš so­cia­liai jaut­rių gru­pių.

Tad nu­sta­tant fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams, se­nat­vės pen­si­nin­kams, tė­vams, au­gi­nan­tiems ne­įga­lius vai­kus, mo­ki­niams ir stu­den­tams šim­tap­ro­cen­ti­nės leng­va­tos su­ma­žin­tos 50 proc. Sunkų ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems as­me­nims vie­toj šim­tap­ro­cen­ti­nės leng­va­tos pa­lik­ta 75 proc, vi­du­ti­nio ne­įga­lu­mo as­me­nims – vie­toj 80 proc. 50 proc., leng­vo ne­įga­lu­mo as­me­nims – vie­toj 60 proc. taip pat 50 proc. leng­va­ta.

R.Mich­no­vič tei­gi­mu, tai­ko­mų leng­va­tų pa­ly­gi­ni­mui pa­si­rink­ta si­tu­a­ci­ja Ma­ri­jam­po­lės ir Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­se, jo­se tai­ko­mos bū­tent to­kios leng­va­tos.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais 2024-ie­siems Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės taryba ver­slo liu­di­ji­mams nu­sta­tė to­kius pat pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius. Pa­vyz­džiui, už šiuos liu­di­ji­mus spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams per me­tus teks mo­kė­ti 680 eu­rų, pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir so­lia­riu­mų veik­lai ne­ri­bo­jant te­ri­to­ri­jos – 680 eu­rų, tik Aly­taus mies­te – 292 eu­rus per me­tus, pas­ta­rie­ji mo­kes­čiai ga­lio­ja ir pa­pil­do­mai mo­ky­mo veik­lai ar gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai.

Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja pri­mi­nė, kad se­nat­vės pen­si­nin­kai ir ne­įga­lūs as­me­nys sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ga­li gau­ti ne­mo­ka­mus lei­di­mus pre­kiau­ti sto­gi­nė­se Jau­ni­mo gat­vė­je, prie „Iki“ pre­ky­bos cen­tro, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, prie „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro, ne­to­li šio cen­tro įreng­to­je pre­ky­bos te­ri­to­ri­jo­je Lau­ko gat­vė­je. To­kius lei­di­mus daž­niau­siai įsi­gy­ja no­rin­tie­ji pre­kiau­ti so­do, dar­žo ir miš­ko gė­ry­bė­mis. Per me­tus šių lei­di­mų iš­duo­da­ma apie 30.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.