Tarp­tau­ti­nio te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•media” star­tas – Aly­tui grą­žin­tos pu­šys! (1)

 Jurgita Šukevičienė, Alytaus teatro direktorė Inesa Pilvelytė, „Alitos“ generalinis direktorius Vitalijus Aksiutinas ir „Pokyčių ambasados“ vadovė Klementina Gruzdienė.
Apie artėjantį tarptautinį teatrų festivalį pasakoja (iš dešinės) jo globėja Jurgita Šukevičienė, Alytaus teatro direktorė Inesa Pilvelytė, „Alitos“ generalinis direktorius Vitalijus Aksiutinas ir „Pokyčių ambasados“ vadovė Klementina Gruzdienė.
Dir­bam... Žai­džiam... Dir­bam žais­da­mi... O svar­biau­sia –aly­tiš­kiams, ži­niask­lai­dai ir rė­mė­jams pri­sta­ty­tas jau XII tarp­tau­ti­nis te­at­rų fes­ti­va­lis „Com•media“ bei įvyk­dy­tas Ža­lio­sios va­ka­rie­nės me­tu duo­tas pa­ža­das – mies­tui grą­žin­tos pu­šys!

Lap­kri­čio 7–27 die­no­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nė gy­vens te­at­rų fes­ti­va­lio „Com•media“ rit­mu: nuo ma­žiau­sių­jų aly­tiš­kių iki te­at­ro my­lė­to­jų ar net nak­ti­nė­to­jų! Apie tai ir dar dau­giau kal­bė­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je-tal­ko­je, į ku­rią pa­kvies­ti ži­niask­lai­dos at­sto­vai bei rė­mė­jai ga­lė­jo ne tik pa­žais­ti sma­gų vai­kys­tės žai­di­mą, bet ir ne­tra­di­ciš­kai pri­sta­ty­ti fes­ti­va­lį bei pa­so­din­ti 38-ias pu­šis, ku­rioms lė­šos su­rink­tos Ža­lio­sios va­ka­rie­nės me­tu.

Pa­so­din­ti pu­šį per mi­nu­tę? At­sa­ky­ti, kas gi yra tarp te­at­ro ir sa­vi­val­dy­bės (žo­de­lis „ir“)? Ar­ba – pri­sta­ty­ti tris pa­grin­di­nes fes­ti­va­lio pro­gra­mas: ant ko­pė­čių, gu­lint lo­vo­je ar­ba šo­ki­nė­jant ant ka­muo­lio? Tik­rai taip, ren­gi­nio da­ly­viams, pa­si­da­li­ju­siems į ke­tu­rias ko­man­das, ne­trū­ko az(ž)AR­To, ge­ros nuo­tai­kos, links­mų žai­di­mų ir at­sa­kin­go dar­bo.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė, fes­ti­va­lio glo­bė­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pir­mo­ji sėk­min­gai įvei­kė „gy­va­tė­lės“ žai­di­mą, svei­kin­da­ma ren­gi­nio da­ly­vius lin­kė­jo vi­siems at­ras­ti ke­lius į te­at­rą: „Te­at­rų fes­ti­va­lis – di­džiau­sias ru­dens kul­tū­ri­nis įvy­kis vi­so­je Pie­tų Lie­tu­vo­je. Te­gy­vuo­ja te­at­ras ir „Com•media“! Džiau­giuo­si, jog Aly­tus pa­tei­si­na ža­lio mies­to var­dą, mums rū­pi, ko­kia­me mies­te mes gy­ven­si­me, to­dėl sim­bo­liš­kai ne tik pri­sta­to­me fes­ti­va­lį, bet ir so­di­na­me pu­še­les.“ Šiai ant­rin­da­ma „Po­ky­čių am­ba­sa­dos“ va­do­vė, vie­na iš Ža­lio­sios va­ka­rie­nės or­ga­ni­za­to­rių Kle­men­ti­na Gruz­die­nė ti­ki­no, jog pa­lai­ky­mas – la­bai svar­bus: „Svar­biau­sia, kad ei­na­me vie­na kryp­ti­mi, dar svar­biau, jog to­kį ža­lią mies­tą ku­ria­me kar­tu.“

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas – jau lap­kri­čio 10 d. „Iki fes­ti­va­lio pra­džios li­ko kiek ma­žiau nei mė­nuo – pla­čiai pra­ver­si­me te­at­ro du­ris ir pa­si­tik­si­me Jus, žiū­ro­vai“, – jau da­bar kvie­čia te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė. Fes­ti­va­lio pro­gra­mą ga­li­te ra­si­te čia: https://com­me­dia­fest.com/lt/pro­gra­ma/ Pats lai­kas pas­ku­bė­ti įsi­gy­ti ir bi­lie­tus!

Te­at­rų fes­ti­va­lis „Com•me-dia“ ma­žie­siems – tik­ra šven­tė, tad kvie­čia­me jau da­bar pas­ku­bė­ti rink­tis, ko­kius gi vai­kiš­kos „Com•@“ pro­gra­mos spek­tak­lius, edu­ka­ci­jas lap­kri­čio 7–9 d. iš­vy­si­te. „Com@“ pro­gra­mo­je – net 11 vai­kiš­kų spek­tak­lių ir edu­ka­ci­jų nuo pa­čių ma­žiau­sių (kū­di­kių) iki pa­aug­lių!

Pa­grin­di­nė­je kon­kur­si­nė­je „Com•media“ pro­gra­mo­je – net 13 pui­kių Lie­tu­vos ir už­sie­nio te­at­rų spek­tak­lių. Spek­tak­lius ver­tins ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­vaus te­at­ro kri­ti­kas, dra­ma­tur­gas An­drius Jev­se­je­vas.

Lap­kri­čio 11 d. nuo 18 val. iki 6 val. ry­to te­at­re siau­tės kri­tiš­ka, pro­vo­ka­ty­vi, pro­gre­sy­vi, so­li­da­ri, drau­giš­ka, de­ka­den­tiš­ka par­ti­za­ni­nė opo­zi­ci­ja kla­si­ki­niam te­at­rui – nak­tis te­at­re „Com•moon•a“. „To­kios nak­ties te­at­re mums ga­li pa­vy­dė­ti vi­si – nie­ko pa­na­šaus ki­tuo­se te­at­ruo­se ne­vyks­ta“, – sa­ko Aly­taus te­at­ro di­rek­to­rė I.Pil­ve­ly­tė.

Kul­tū­ri­nių lu­na­ti­kų šven­tės nak­ti­nia­me re­per­tu­a­re – pro­vo­kuo­jan­tys spek­tak­liai, Jū­sų dė­me­sio lauks sve­čiai iš Sa­kart­ve­lo ir Ru­mu­ni­jos. Fan­tas­tiš­ka mu­zi­ka le­pins vi­sų my­li­mas Vi­das Bareikis... Jū­sų lau­kia Os­ka­ro Kor­šu­no­vo te­at­ro spek­tak­lis „Nu­ogi“, Ma­riaus Po­vi­lo Eli­jo Mar­ty­nen­ko stand-up „Pa­ro­dy­mai“, ki­no se­an­sai, „VO­GUE dan­ce“ kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, LAB „Ve­ge­ta­ci­nė būk­lė“, pro­tus ža­dins „Te­at­rIs“ brau­kyk­la (?!) ir ki­ti nak­ties įvy­kiai. Ne­mie­gan­ti ir ver­žli „Con•moon•a“ pa­mai­tins iš­al­ku­sias sie­las, o kū­ną anks­ty­vą ry­tą su­stip­rins „kri­ti­ko kiau­ši­nie­nė“. Ir tai dar ne vis­kas!

Fes­ti­va­lio me­tu vyks tra­di­ci­niai bei lau­kia­mi dra­ma­tur­gų ir te­at­ri­nio pla­ka­to kon­kur­sai! Ir net... fo­to kon­kur­sas „Cra­zy mo­on“!

Pla­čiau apie fes­ti­va­lį skai­ty­ki­te: https://com­me­dia­fest.com/lt

 

Or­ga­ni­za­to­rių in­for­ma­ci­ja

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.