Su­si­pa­žin­ki­me: į gim­to­jo Aly­taus gim­ta­die­nį ant­rus me­tus kvie­čia ma­ma Eve­li­na su duk­ry­te Gus­te (1)

Saulė Pinkevičienė
Evelina ir Gustė. Nuotrauka, kviečianti į Alytaus gimtadienio šventę „Augc, žydėc ir mylėc“. Luko Marčiulaičio nuotr.
Evelina ir Gustė. Nuotrauka, kviečianti į Alytaus gimtadienio šventę „Augc, žydėc ir mylėc“. Luko Marčiulaičio nuotr.
„Augc, žy­dėc ir my­lėc“ – taip šie­met pa­va­din­ta Aly­taus mies­to šven­tė, į ku­rią kvie­čia re­kla­mi­niai sten­dai su spal­vin­ga nuo­trau­ka, o jo­je – ža­vi ma­ma, lai­kan­ti ant ran­kų duk­ry­tę. Tai – aly­tiš­kė Eve­li­na Ma­ti­još­kie­nė ir ma­žo­ji Gus­tė. Aky­les­ni mies­tie­čiai ga­lė­jo pa­ste­bė­ti ir tai, kad Eve­li­na jau an­trą kar­tą tam­pa Aly­taus gim­ta­die­nio vei­du, bet prieš me­tus ji lau­kė­si vai­ke­lio, o šven­tė va­di­no­si „Aly­tus su­jun­gia“. Gim­ta­ja­me mies­te įsi­kū­ru­si ir iš jo bėg­ti ne­ke­ti­nan­ti Eve­li­nos ir Mar­ty­no Ma­ti­još­kų šei­ma, su­si­lau­ku­si duk­ry­tės Gus­tės, tar­si įkū­ni­jo Aly­taus – jau­noms šei­moms pa­to­gaus ir drau­giš­ko mies­to įvaiz­dį.

Re­a­ly­bei spar­čiai tam­pant vir­tu­a­ly­be, kai po ran­ka vi­suo­met fo­to­apa­ra­tas mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne, spaus­din­ta nuo­trau­ka įgau­na nau­jų ver­čių. Jas pa­jus­ti ga­li­ma var­tant so­li­džius tė­vų ar se­ne­lių fo­tal­bu­mus, ku­rio­se nuo­trau­kos sau­go ypa­tin­gą nuo­tai­ką. Be­ne to­dėl, kad iš ka­me­ros tu­rė­jo iš­skris­ti paukš­čiu­kas, ir vai­kai jo kan­triai lauk­da­vo? Šiuo­lai­ki­nės šei­mos sa­vo is­to­ri­ją taip pat įam­ži­na, kvie­čia ma­din­gus pro­fe­sio­na­lius fo­to­gra­fus, bet kar­tais nu­tin­ka ir ne­ti­kė­tų da­ly­kų. „Tie­siog pa­gal­vo­jau, kad pas­kui gai­lė­siuo­si, jei ne­pa­si­nau­do­siu šia pro­ga“, – sa­ko aly­tiš­kė E.Ma­ti­još­kie­nė, pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį feis­bu­ke pa­ma­čiu­si iš­skir­ti­nį kvie­ti­mą – pro­jek­to „Aly­tus Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė’ 2022“ kū­rė­jai ieš­ko­jo fo­to­se­si­jai… nėš­tu­kių.

Eve­li­na fo­to­se­si­jo­je sėk­min­gai su­da­ly­va­vo. Įdo­mus su­ta­pi­mas: jos nuo­trau­ka re­kla­mos sten­duo­se at­si­ra­do ge­gu­žės 10 die­ną, kai gi­mė duk­ry­tė Gus­tė. Šie­met ma­žo­ji drau­ge su ma­ma jau pa­ti po­za­vo nau­jai nuo­trau­kai – abi ta­po Aly­taus mies­to šven­tės „Augc, žy­dėc ir my­lėc“ vei­dais. Taip Ma­ti­još­kų šei­mos al­bu­me at­si­ra­do dar vie­na se­ri­ja nuo­trau­kų, o Eve­li­na iš­ban­dė sa­ve nau­ja­me am­plua.

Ma­kia­žas, dra­bu­žiai, va­lan­dą trun­kan­ti fo­to­se­si­ja – fo­to­mo­de­lio pa­tir­tis aly­tiš­kei bu­vo vi­siš­kai nau­ja ir įdo­mi. Fo­to­se­si­jas ski­ria me­tai lai­ko, pir­mą kar­tą ją fo­to­gra­fa­vo In­ga Bal­siuk, an­trą – Lukas Mar­čiu­­laitis ir Agnė Grigaliūnaitė. Bet es­mi­nė per­mai­na ta, kad per tą lai­ką aly­tiš­kė ta­po ma­ma ir da­bar į fo­to­se­si­ją jau at­ėjo su sa­vo ma­žą­ja. Tie­sa, kol Si­mo­na Pra­spa­liaus­kie­nė pa­si­rū­pi­no Eve­li­nos ma­kia­žu, Gus­tę pri­žiū­rė­jo mo­čiu­tė.

„Pir­ma­jai fo­to­se­si­jai ma­no sti­lių kū­rė Ka­ro­li­na Vai­čiu­lė, bu­vo la­bai sma­gu, nes su­si­bū­rė ne­ma­ža ko­man­da, drau­ge ir tor­tą val­gė­me, ir šne­ku­čia­vo­mės, juo­lab ir aš jau bu­vau pa­si­il­gu­si pra­mo­gų, nėš­tu­mo pa­bai­ga ne­bu­vo leng­va“, – pri­si­me­na Eve­li­na.

Su­lau­ku­si šie­met kvie­ti­mo dar kar­tą nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti mies­to die­nų re­kla­mi­niam pla­ka­tui, ji sa­ko ap­si­džiau­gu­si, nes pa­ti min­tis pa­si­ro­dė la­bai įdo­mi. Mo­te­ris dė­vi tą pa­tį ro­ži­nės spal­vos švar­ką, jos ap­ran­go­je ir in­ter­je­re pa­nau­do­ti mies­to žen­klo spal­vų ak­cen­tai, kaip ir pir­mo­je fo­to­se­si­jo­je. Taip ban­do­mas at­kreip­ti dė­me­sys, kad nuo­trau­ko­je – ta pa­ti ma­ma, bet jau­na aly­tiš­kių šei­ma jau yra su­si­lau­ku­si duk­ry­tės. „Bent jau kol kas ne­tu­ri­me jo­kių min­čių pa­bėg­ti iš Aly­taus. Abu su vy­ru esa­me gi­mę čia, už­au­gę. Aly­tiš­kiai yra ir ma­no tė­vai, ir se­ne­liai, Aly­tu­je gy­ve­na bro­lis. Be­je, bro­lio ir se­sės (ji įsi­kū­rė Kau­ne) šei­mos šią va­sa­rą taip pat lau­kia pa­gau­sė­ji­mo“, – sa­ko Eve­li­na.

Šiuo me­tu vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se esan­ti Eve­li­na dir­ba VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je, ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­te. Ji yra bai­gu­si tei­sės ba­ka­lau­ro ir dar­bo tei­sės ma­gist­ro stu­di­jas. Jos vy­ras Mar­ty­nas – pro­fe­sio­na­lią kar­je­rą bai­gęs fut­bo­li­nin­kas. Šiuo me­tu jis tre­ni­ruo­ja var­ti­nin­kus, o taip pat yra IT spe­cia­lis­tas vie­no­je Aly­taus įmo­nė­je. Kol kas šei­ma re­čiau ap­si­lan­ko fut­bo­lo var­žy­bo­se, nes Gus­tei ten per daug triukš­mo, bet jau ne­tru­kus pla­nuo­ja vėl už­suk­ti į Aly­taus sta­dio­ną, kai žais „Dai­na­va“. M.Ma­ti­još­ka – il­ga­me­tis šio klu­bo var­ti­nin­kas.

Eve­li­na sa­ko, kad per­nai, nors Gus­tei bu­vo vos mė­nuo, šei­ma vis dėl­to ap­si­lan­kė mies­to šven­tė­je – tie­sa, tik die­ną, o šie­met jau la­bai no­rė­tų ir va­ka­ri­nį kon­cer­tą Dai­nų slė­ny­je ap­lan­ky­ti.

„Aly­tus yra mū­sų mies­tas, man jis – kaž­kas to­kio. Dar­bą ga­liu pa­siek­ti vos per 15 mi­nu­čių pės­čio­mis, ne­rei­kia nė au­to­mo­bi­lio. Jau iš­si­rin­ko­me dar­že­lį, ku­rį lan­kys Gus­tė, jis – ša­lia na­mų. Su­per­inis mies­tas, ne­no­rė­čiau keis­ti jo į jo­kį ki­tą, nei Vil­nių, nei Kau­ną. Mums vis­ko čia už­ten­ka, tu­ri­me re­a­lius lū­kes­čius“, – sa­ko E.Ma­ti­još­kie­nė.

Ir dar pa­bai­gai klau­siu: ar ją daž­nai at­pa­žįs­ta žmo­nės, pa­ma­tę mies­to šven­tę re­kla­muo­jan­čias nuo­trau­kas? Eve­li­na sa­ko, kad tik­rai ne. Ir pri­du­ria, kad tas gal ir ne­blo­gai – ji ne­si­jau­čia la­bai vie­šu žmo­gu­mi, at­sa­kin­gai ver­ti­na, kas feis­bu­kui, o kas – pri­va­tu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.