„Snai­gei” pra­dė­jo va­do­vau­ti Da­rius Var­nas (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Da­rius Var­nas
Nuo va­kar, spa­lio 9-osios, Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti Vil­niu­je gy­ve­nan­tis, di­de­lę pa­tir­tį fi­nan­sų val­dy­mo ir va­dy­bos sri­ty­se tu­rin­tis Da­rius Var­nas (nuotr.).

Va­do­vy­bės po­ky­čiai „Snai­gė­je“ pra­si­dė­jo, kai rug­sė­jo pa­bai­go­je šios bendrovės kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą įsi­gi­jo Vil­niu­je re­gist­ruo­ta, in­ves­ti­ci­jo­mis į pa­sko­lų portfelius už­si­i­man­ti ben­dro­vė EDS IN­VEST 3.

Ji 91,10 proc. Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vės ak­ci­jų pa­ke­tą už 500 tūkst. eu­rų nu­pir­ko iš Kip­ro in­ves­ti­ci­nės kom­pa­ni­jos „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“. O pas­ta­ro­ji sie­ja­ma su ne­tie­sio­gi­niu Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jos „Po­lair“ val­dy­mu.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ofi­cia­liai pra­neš­ta, kad nuo spa­lio 5-osios „Snai­gės“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Min­dau­gą So­lo­gu­bą laikinai kei­čia iki tol įmo­nė­je vyk­do­muo­ju di­rek­to­riu­mi dir­bęs aly­tiš­kis Rus­la­nas Lu­go­vik.

Ta­čiau ne­tru­kus, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je, pa­aiš­kė­jo, kad nuo spa­lio 9-osios „Snai­gės“ val­dy­bos spren­di­mu šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi tam­pa D.Var­nas.

Kaip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo „Snai­gė“, nau­ja­sis šios įmo­nės va­do­vas gy­ve­na Vil­niu­je, yra fi­nan­si­nin­kas, tu­ri di­de­lę pa­tir­tį fi­nan­sų val­dy­mo ir va­dy­bos sri­ty­se. Jis yra dir­bęs ban­ke „Swed­bank“, lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je, taip pat fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi ben­dro­vė­je „Ute­nos tri­ko­ta­žas“.

D.Varną į Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jo ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­sky­rė šios ben­dro­vės val­dy­ba.

Pa­klaus­tas apie tai, ko­kią jis ma­to „Snai­gės“ per­spek­ty­vą, ko­kius nu­ma­to po­ky­čius ben­dro­vės vi­di­nia­me val­dy­me, pa­vyz­džiui, pa­lie­kant ar kei­čiant pa­da­li­nių va­do­vus, nau­ja­sis ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad klau­si­mas apie ben­dro­vės per­spek­ty­vą yra anks­ty­vas. Ka­dan­gi pas­ta­rą­sias pa­rei­gas jis už­ėmė ką tik, šian­dien at­sa­ky­ti į klau­si­mą apie val­dy­mo po­ky­čius dar ne­ga­lin­tis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ir atskrido juodas varnas ir nuleido savo sparnus ir ant baslio atsistojo pagalvojęs tik sulojo: jums tik juodą duoną krimsti, mažą algą kartais gauti! Oi nebetoli ta adyna ,aš nešu jums tą navyną , kad prikalta daug yr plieno ,nebetoli ir ta diena ,kaip iš jų neliks nei vieno!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.