Šei­mos įkur­tas ver­slas gy­vuo­ja jau tris de­šimt­me­čius (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Daug dir­bant, ieš­kant nau­jo­vių, sten­gian­tis iš­sau­go­ti tu­ri­mus už­sa­ko­vus ir ieš­kant nau­jų, ver­slą ga­li­ma iš­lai­ky­ti“, – tei­gė „Almeidos“ vykdomoji direktorė Snieguolė Vich­ro­vie­nė. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Daug dir­bant, ieš­kant nau­jo­vių, sten­gian­tis iš­sau­go­ti tu­ri­mus už­sa­ko­vus ir ieš­kant nau­jų, ver­slą ga­li­ma iš­lai­ky­ti“, – tei­gė „Almeidos“ vykdomoji direktorė Snieguolė Vich­ro­vie­nė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, Mik­lu­sė­nuo­se be­veik prieš tris­de­šimt me­tų įkur­ta ben­dro­vė „Al­mei­da“. Ji už­si­i­ma prekyba gu­mos, plas­ti­ko ga­mi­niais, tech­ni­niais au­di­niais ir ga­my­ba iš šių žaliavų. Per tris dešimtmečius te­ko iš­gry­nin­ti įmo­nės veik­lą, iš­gy­ven­ti ne vie­ną eko­no­mi­nį sun­kme­tį, ta­čiau ver­slas gy­vuo­ja iki šiol. „Almeida“ yra vie­nin­te­lė ga­my­bos įmo­nė ne­to­li Aly­taus esan­čio­je Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je.

Lie­tu­vo­je tokių įmonių ga­li­ma su­skai­čiuo­ti iki de­šim­ties

„Al­mei­da“ – mik­lu­sė­niš­kių Vich­ro­vų šei­mos ver­slas. Kaip sa­ko ben­dro­vės vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Snie­guo­lė Vich­ro­vie­nė, įmo­nė įkur­ta ben­dra­dar­biau­jant su part­ne­riais iš už­sie­nio vals­ty­bių: „Iš pra­džių mes tik pre­kia­vo­me įvai­riais gu­mos, plas­ti­ko ga­mi­niais, tech­ni­niais au­di­niais. Tuo­met Lie­tu­vo­je to­kių įmo­nių bu­vo vos ke­le­tas. O prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo­me ir ga­my­bą iš mi­nė­tų žaliavų. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ir šian­dien to­kio pro­fi­lio įmo­nių Lie­tu­vo­je ga­li­ma su­skai­čiuo­ti iki de­šim­ties“.

O ga­my­ba „Al­mei­do­je“ pra­si­dė­jo, kai į ben­dro­vę po baig­tų aukš­tų­jų moks­lų at­ėjo dirb­ti Vich­ro­vų sū­nus.

Pa­gal įmo­nių ir vals­ty­bi­nių įstai­gų pa­teik­tus už­sa­ky­mus ga­mi­na­mos įvai­rios gu­mos, plas­ti­ko de­ta­lės ar net di­de­li ga­mi­niai iš šių ža­lia­vų.

 

Ga­mi­niai – nuo pramoninių iki me­di­ci­ni­nių ir skir­tų lai­vy­bai

Kai ku­rie „Al­mei­dos“ pro­duk­tų už­sa­ko­vai už­sie­ny­je, kaip an­tai kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, ir Lie­tu­vo­je – kai ku­rios stam­bios įmo­nės ne­si­kei­čia nuo pat šios ben­dro­vės gy­va­vi­mo pra­džios.

Maž­daug pu­sė ben­dro­vės par­duo­da­mų ir ga­mi­na­mų pro­duk­tų lie­ka Lie­tu­vo­je, ki­ta pu­sė – iš­ke­liau­ja į už­sie­nį.

Kaip pa­ste­bi „Al­mei­dos“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė S.Vich­ro­vie­nė, pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai yra ne tik pra­mo­nės įmo­nės, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, bet net ir me­di­ci­nos įstai­gos, lai­vy­bos, ge­le­žin­ke­lius val­dan­čios kom­pa­ni­jos.

Ši Mik­lu­sė­nuo­se vei­kian­ti ben­dro­vė yra pa­ga­mi­nu­si įran­gą ne vie­nai Lie­tu­vo­je sta­to­mai šau­dyk­lai.

„Daug dir­bant, ieš­kant nau­jo­vių, sten­gian­tis iš­sau­go­ti tu­ri­mus už­sa­ko­vus ir ieš­kant nau­jų, ver­slą ga­li­ma iš­lai­ky­ti. Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti mū­sų šei­mos di­de­liu in­dė­liu į tai, kad „Al­mei­da“ tik­rai pa­kan­ka­mai sta­bi­liai lai­ko­si be­veik tris­de­šimt me­tų“, – tei­gė S.Vich­ro­vie­nė.

 

Sten­gia­ma­si bū­ti ir rė­mė­jais

„Al­mei­dos“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė ro­do ne vie­nos or­ga­ni­za­ci­jos pa­dė­ką, skir­tą už su­teik­tą įvai­rią pa­ra­mą. Šiai ben­dro­vei dė­ko­ja me­no, spor­to klu­bai, ko­lek­ty­vai, įvai­rios ne­įga­lių­jų, vai­kus glo­bo­jan­čios drau­gi­jos.

Įmo­nė nie­ka­da ne­at­si­sa­ko pa­dė­ti tiems, ku­rių dar­buo­se ir veik­lo­je ma­to pras­mę, pa­gal­bą, at­jau­tą žmo­gui bė­do­se. Juk ne­si­da­lin­da­mas su ki­tais sėk­mės ir pa­gar­bos ne­su­si­kur­si.

Įmo­nė nie­ka­da ne­at­si­sa­ko pa­dė­ti tiems, ku­rių dar­buo­se ir veik­lo­je ma­to pras­mę, pa­gal­bą, at­jau­tą žmo­gui bė­do­se. Juk ne­si­da­lin­da­mas su ki­tais sėk­mės ir pa­gar­bos ne­su­si­kur­si.

paskola automobiliui

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.