Pir­mo­sios 2024 me­tų „Aly­taus nau­jie­nų” pre­nu­me­ra­to­rės – iš­ti­ki­mos il­ga­me­tės skai­ty­to­jos (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Aly­tiš­kė Ele­na Je­ge­le­vi­čie­nė „Aly­taus nau­jie­nas“ pre­nu­me­ruo­ja 51-erius me­tus, nuo 1972-ųjų. Sen­jo­ra Ele­na pir­mo­ji už­si­pre­nu­me­ra­vo mū­sų laik­raš­tį ir 2024 me­tams. „Sa­vo po­mė­gio skai­ty­ti ne­per­trau­kiau per tuos pen­kis de­šimt­me­čius ir, kol ga­lė­siu skai­ty­ti, – skai­ty­siu. Ma­ne do­mi­na vi­sos ži­nios – nuo po­li­ti­kos iki rank­dar­bių, re­cep­tų“, – at­vi­rai sa­ko Ele­na.
Aly­tiš­kė Ele­na Je­ge­le­vi­čie­nė „Aly­taus nau­jie­nas“ pre­nu­me­ruo­ja 51-erius me­tus, nuo 1972-ųjų. Sen­jo­ra Ele­na pir­mo­ji už­si­pre­nu­me­ra­vo mū­sų laik­raš­tį ir 2024 me­tams. „Sa­vo po­mė­gio skai­ty­ti ne­per­trau­kiau per tuos pen­kis de­šimt­me­čius ir, kol ga­lė­siu skai­ty­ti, – skai­ty­siu. Ma­ne do­mi­na vi­sos ži­nios – nuo po­li­ti­kos iki rank­dar­bių, re­cep­tų“, – at­vi­rai sa­ko Ele­na.
Aly­tiš­kė Ele­na Je­ge­le­vi­čie­nė „Aly­taus nau­jie­nas“ pre­nu­me­ruo­ja 51-erius me­tus, nuo 1972-ųjų. Sen­jo­ra Ele­na pir­mo­ji už­si­pre­nu­me­ra­vo mū­sų laik­raš­tį ir 2024 me­tams. „Sa­vo po­mė­gio skai­ty­ti ne­per­trau­kiau per tuos pen­kis de­šimt­me­čius ir, kol ga­lė­siu skai­ty­ti, – skai­ty­siu. Ma­ne do­mi­na vi­sos ži­nios – nuo po­li­ti­kos iki rank­dar­bių, re­cep­tų“, – at­vi­rai sa­ko Ele­na.

prenum

„Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­tos 2024 me­tams pa­skel­bi­mo Ele­na, kaip ir jos bi­čiu­lė, bu­vu­si ben­dra­dar­bė Ma­ry­tė Vek­te­rie­nė, lau­kė. Nors re­dak­ci­ja lan­ky­to­jams du­ris pra­ve­ria 8 va­lan­dą ry­to, Ele­na į jas pa­si­bel­dė pus­va­lan­džiu anks­čiau. Mo­te­ris sa­ko gir­dė­ju­si, kad nuo­la­ti­niai skai­ty­to­jai lau­kė at­ei­nan­čių me­tų pre­nu­me­ra­tos star­to, tad už­im­tu­mo ne­sto­ko­jan­ti aly­tiš­kė sku­bė­jo bū­ti pir­mų­jų gre­to­se.

„Bi­čiu­lė Ma­ry­tė šiuo me­tu gy­ve­na Ta­lo­kių kai­me, o au­to­bu­sai kur­suo­ja la­bai re­tai. Ry­te at­va­žiuo­ti į Aly­tų dar yra pa­to­gu, bet su­grįž­ti anks­čiau nė­ra kuo, ten­ka ke­lias va­lan­das lauk­ti. Tai­gi pa­si­siū­liau ir jai ki­tiems me­tams už­pre­nu­me­ruo­ti „Aly­taus nau­jie­nas“, – pa­sa­ko­jo Ele­na.

Ma­ry­tė Vek­te­rie­nė laik­raš­tį skai­to jau ge­rą ket­vir­tį am­žiaus. Ir jos švie­sios at­min­ties vy­ras Jo­nas la­bai mė­go „Aly­taus nau­jie­nas“. Jis pir­mas skai­ty­da­vo, ta­da abu pa­dis­ku­tuo­da­vo, ap­tar­da­vo įvy­kius. „Po­li­ti­kos ne­mėgs­tu, man pa­tin­ka skai­ty­ti apie žmo­nių po­mė­gius, žem­dir­biš­kus rei­ka­lus, gam­tą“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Ele­na ir Ma­ry­tė no­rė­tų 2024 me­tais ir to­liau ras­ti pa­mėg­tus pus­la­pius apie tur­gaus, bū­ties ak­tu­a­li­jas bei der­liaus krai­tę, dau­giau iš­girs­ti ži­nių iš mies­to, ra­jo­no, ras­ti re­cep­tų, kry­žia­žo­džių. Re­dak­ci­jo­je Ele­na pa­ben­dra­vo su re­kla­mos va­dy­bi­nin­ke Gi­ta­na, su­ži­no­jo pre­nu­me­ra­tos nau­jo­ves. Nuo 2024 me­tų „Aly­taus nau­jie­nos“ skai­ty­to­jus pa­sieks du kar­tus per sa­vai­tę, laik­raš­tį bus ga­li­ma at­si­im­ti ir re­dak­ci­jo­je – taip pigiau.

Abi pa­šne­ko­vės iš­sa­kė ir pro­ble­mą apie vie­šą­jį Aly­taus ra­jo­no trans­por­tą: vie­ni­šiems, sa­vų au­to­mo­bi­lių ne­tu­rin­tiems žmo­nėms, la­bai sun­ku ypač sa­vait­ga­liais pa­siek­ti mies­tą, ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pus, baž­ny­čią, ap­si­pirk­ti. O ir dar­bo die­no­mis prie­mies­ti­niai au­to­bu­sai kur­suo­ja la­bai re­tai – daž­niau­sia tik ry­tais ir va­ka­rais.

„Ir ačiū už ge­ras ži­nias, jos džiu­gi­na, o blo­gos – liū­di­na. No­ri­me kuo dau­giau ge­rų ži­nių“, – taip at­si­svei­ki­no il­ga­me­tė skai­ty­to­ja M.Vek­te­rie­nė iš Ta­lo­kių kai­mo.

 

Ilgametė „Alytaus naujienų“ prenumeratorė Ele­na Je­ge­le­vi­čie­nė laikraštį skaitys ir 2024-ais metais. Daugiau apie prenumeratą galite sužinoti tel. 8 612 64650.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai