Mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų po­rei­kis švie­ti­mo įstai­go­se pa­ten­kin­tas 100 pro­cen­tų (25)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai at­lie­kan­ti ve­dė­jo funk­ci­jas Rasa Kuc­kai­lie­nė.
Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai at­lie­kan­ti ve­dė­jo funk­ci­jas Rasa Kuc­kai­lie­nė.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, pri­im­da­ma spren­di­mą dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus švie­ti­mo įstai­go­se, nuo lap­kri­čio 1-osios nu­sta­tė 35 pa­pil­do­mus eta­tus šio­se įstai­go­se. Dau­giau­sia – 23,3 eta­to at­si­rado mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų, ku­rie iš­lai­ko­mi iš mies­to biu­dže­to lė­šų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos, lai­ki­nai at­lie­kan­čios ve­dė­jo funk­ci­jas Ra­sos Kuc­kai­lie­nės tei­gi­mu, pa­ga­liau mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų po­rei­kis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se šiai die­nai pa­ten­kin­tas 100 pro­cen­tų.

Vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais dau­gė­ja

Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos, lai­ki­nai vyk­dan­čios ve­dė­jo funk­ci­jas R.Kuc­kai­lie­nės, ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­go­se vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais dau­gė­ja, tad ir mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų rei­kia vis dau­giau. O pa­grin­di­niai ug­dy­mo­si su­tri­ki­mai yra el­ge­sio, au­tiz­mo spek­tro, pro­ti­nės, kal­bi­nės ne­ga­lios. Be­je, vai­kų su el­ge­sio, au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mais, pa­sak R.Kuc­kai­lie­nės, švie­ti­mo įstai­go­se pas­ta­ruo­ju me­tu ypač dau­gė­ja.

Vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais tu­ri vi­sos mies­to švie­ti­mo įstai­gos, ku­rių – 29, net ir gim­na­zi­jos. To­kių ug­dy­ti­nių vis dau­giau at­ei­na į lop­še­lius-dar­že­lius.

Šiuo me­tu Aly­taus mo­kyk­lo­se yra 269 vai­kai su di­de­liais ir la­bai di­de­liais spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais. Jų dau­giau­sia Dzū­ki­jos ir Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­se, ku­rio­se vei­kia spe­cia­lio­sios kla­sės, taip pat Pa­ne­mu­nės, Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se.

Da­bar lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se su mi­nė­tais po­rei­kiais ug­do­mi 106 vai­kai. Jų dau­giau­sia tu­ri „Vil­ties“ mo­kyk­la-dar­že­lis, čia vei­kia iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lio­sios gru­pės, tai­po­gi lop­še­liai-dar­že­liai „Vo­lun­gė­lė“ bei „Pa­sa­ka“.

R.Kuc­kai­lie­nės tei­gi­mu, maž­daug prieš tris de­šimt­me­čius, va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais pa­gal­bą švie­ti­mo įstai­go­se reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, su­da­ry­ta ga­li­my­bė šio­se įstai­go­se steig­ti mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tus, ku­rie vai­kams su di­de­liais ir la­bai di­de­liais spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais pa­de­da mo­ky­mo­si pro­ce­so ar įvai­rių veik­lų me­tu.

Šios pa­rei­gy­bės yra fi­nan­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, o ne iš mo­ky­mo lė­šų, ku­rios sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mos iš vals­ty­bės iždo, at­si­žvel­giant į mo­ki­nių skai­čių.

 

Pa­pil­do­mai per me­tus pri­reiks 320 tūkst. eu­rų

Pas­ta­ruo­ju me­tu, bent pra­ėju­sios kadencijos mies­to ta­ry­bos po­sė­džiuo­se bu­vo nuo­lat ke­lia­mas klau­si­mas dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų trū­ku­mo švie­ti­mo įstai­go­se ir šio klau­si­mo ne­pa­vyk­da­vo iš­spręs­ti. Mies­to biu­dže­te vis ne­bū­da­vo su­ran­da­ma pa­pil­do­mų pi­ni­gų.

Iki šiol mies­to švie­ti­mo įstai­go­se bu­vo 115,1 mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų ir per me­tus vie­ti­niam iž­dui kai­na­vo be­veik 1 mln. 500 tūkst eu­rų.

Pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui įstai­gų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją spa­lio pa­bai­go­je jo­se trū­ko 23,3 eta­to mi­nė­tų spe­cia­lis­tų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus švie­ti­mo įstai­go­se ir nuo lap­kri­čio 1-osios jo­se įstei­gė trūks­ta­mą mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų skai­čių.

Tai pa­pil­do­mai per me­tus vietiniam biu­dže­tui kai­nuos 320 tūkst. eu­rų.

„Šiuo me­tu mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų po­rei­kis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se pa­ten­kin­tas 100 pro­cen­tų. Jų eta­tų skai­čių ga­li tek­ti ir dar di­din­ti, jei įstai­go­se at­si­ras dau­giau vai­kų su di­de­liais ir la­bai di­de­liais spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais, ku­riuos nu­sta­to Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Ta­čiau dėl įsteig­tų pa­pil­do­mų mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų šian­dien tik­rai ge­ra ži­nia švie­ti­mo įstai­goms, mo­ky­to­jams ir vai­kų tė­vams“, – tvir­ti­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai at­lie­kan­ti ve­dė­jo funk­ci­jas R.Kuc­kai­lie­nė.

 

Ki­toms pa­pil­do­moms pa­rei­gy­bėms – mo­ky­mo lė­šos

At­si­žvel­giant į ug­dy­ti­nių skai­čių švie­ti­mo įstai­go­se, jo­se įsteig­ti so­cia­li­nių pe­da­go­gų, spe­cia­liųjų pe­da­go­gų ir psi­cho­lo­gų, o pa­gal ug­dy­ti­nių, tu­rin­čių kal­bi­nį su­tri­ki­mą, – lo­go­pe­dų eta­tai.

Da­bar mies­to švie­ti­mo įstai­go­se yra 20,05 so­cia­li­nio pe­da­go­go, 19,55 – spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, 14,25 – psi­cho­lo­go ir 39,5 – lo­go­pe­do eta­to.

Prak­tiš­kai vi­si šie eta­tai yra fi­nan­suo­ja­mi iš mo­ky­mo lė­šų, gau­na­mų iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tik la­bai ma­žą da­lį ir tik kai ku­rioms švie­ti­mo įstai­goms tu­ri pri­dė­ti sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to. Tad, R.Kuc­kai­lie­nės pa­ste­bė­ji­mu, dėl mi­nė­tų eta­tų, skir­tin­gai nei dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų, di­de­lių nesu­si­pra­ti­mų ne­ky­la.

Pas­ta­ruo­ju me­tu po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, pa­ten­kin­da­ma švie­ti­mo įstai­gų pra­šy­mus, nuo lap­kri­čio 1-osios jo­se pa­pil­do­mai įstei­gė 4,93 eta­to lo­go­pe­do, 3,3 eta­to – spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, 1,95 eta­to – psi­cho­lo­go ir 1,45 eta­to – so­cia­li­nio pe­da­go­go.

Į klau­si­mą, ar vi­siems šiems ir mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tams už­im­ti at­si­ran­da spe­cia­lis­tų, R.Kuc­kai­lie­nė at­sa­kė: „Sun­kiau yra su­ras­ti psi­cho­lo­gus. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu yra ne­už­im­ta pu­sė eta­to šio spe­cia­lis­to. Taip pat ne­leng­va ras­ti spe­cia­liuo­sius pe­da­go­gus, da­bar švie­ti­mo įstai­go­se lais­vas ket­vir­tis eta­to. Mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jus įdar­bin­ti leng­viau, nes šiai pa­rei­gy­bei ne­rei­kia tu­rė­ti spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo.“

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Suprantama, jeigu mokytojai ir jų padėjėjai vaikams paaiškins, kas, kaip ir kodėl, o jų tėvai namuose nesipiktins "invalidais", nekeiks mokytojų, mokyklos ir Lietuvos dėl suteršto jų vaikelio sterilumo

  Komentaras

  "Spec. mokyklos" - "gera sistema"? Konclageriai ir gulagai - gera sistema? Prie ruso "buvo geriau"? Sakot, spec. poreikių vaikas pamoką gali paversti nuliu? Gal susimąstykit retkarčiais, jei sugebat, kad tokiai pamoka pirmokėlį išmokys atjautos, žmoniškumo, supratingumo ir tikriausiai naudos gyvenime duos daugiau, nei iškalta daugyba iš 2-iejų

  Komentaras

  Jau keli metai kalbama apie tuos padėjėjus, bet niekam nė į galvą neatėjo įsteigt jiems bent
  profesinį pasirengimą, o vėliau ir mokymą kolegijoje. Žmogus, dirbantis tokį darbą, turėtų turėti bent elementarių psichologijos ir pedagogikos žinių.

  Komentaras

  Dėl prailgintų gr.auklėtojų,tai valdžia buka ir nesupranta,koks tai atsakingas darbas Pusė dienos vaikus užimt ir saugot už centus gali tik geri pedagogai iš idėjos.Bet ar kam galvoj ,svarbu pačių kišenės pilnos.Anūkėliai gryžta smagūs.

  Komentaras

  O jūs pasidomėjot išsilavinusių mokytojų,dirbančių grupių auklėtojomis alga ir sąlygomis.Minimumas už prigrūstą klasę,priemonių užimt irgi minimumas,nebent popieriaus .Vasarą jau po 3 savaites stovyka,tai ką nori gauti be išsilavinimo moterėlės.Juk gauna etatą ,skirtingai nei gr.auklėtojos 0,5 ar 0,75 .Nėra pinigų?Bet kažkaip tolimoms kelionėms ponai turi,o ar atsiskaito,ką miestui gero padarė iš tų kelionių.

  Komentaras

  Pažiūrėkite youtube paskutinį miesto tarybos posėdį ir šios l.e. vedėjo pareigas ponios pranešimus. Net mokyklų pavadinimų nežino ! Tai ką kalbėti apie jos kompetenciją vadovauti, kad ir laikinai, miesto švietimui ?

  Komentaras

  Mokytojų padėjėjai turi turėti bent jau aukštąjį išsilavinimą! O ne būti priskirti prie techninio personalo ir vasarą 20 dienų atostogų?!!! Tai svarbus, atsakingas ir l. reikalingas darbas. Vyksta žmonių išnaudojimas. Mokytojų padėjėjai yra verčiami dirbti vos ne bet kokį darbą mokyklose, vaduoti pamokas, vasarą dirbti stovyklose, darželiuose. O atlygis, minimumas!!! Gėda!!!

  Komentaras

  Mamos jūs teisios i Sakalėli sukistos drauges kirpejos manikiuristes ir jos padejejos. Laikas keist viska. Patikrinti is vidaus ir tokias mokyklas uzdaryt kur vaikai ziema lauke su striukem sportuoja ziuriu. Ar cia 21 amziaus mokykla. Uzdarykit sutaupysit etatu ir bus uzpildytos mokyklos.

  Komentaras

  Padėjėjų jau po kelias klasėse.Ar neturintis jokio pedagoginio ir išvis išsilavinimo žmogus gali ką padėti tokiam vaikui.Bėda,kad nekeliami joki išsilavinimo standartai padėjėjoms,jau sukištos visos giminaitės ir draugės.

  Komentaras

  Padėjėjų jau po kelias klasėse.Ar neturintis jokio pedagoginio ir išvis išsilavinimo žmogus gali ką padėti tokiam vaikui.Bėda,kad nekeliami joki išsilavinimo standartai padėjėjoms,jau sukištos visos giminaitės ir draugės.

  Komentaras

  Padėjėjų jau po kelias klasėse.Ar neturintis jokio pedagoginio ir išvis išsilavinimo žmogus gali ką padėti tokiam vaikui.Bėda,kad nekeliami joki išsilavinimo standartai padėjėjoms,jau sukištos visos giminaitės ir draugės.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.