Nr. 14 (13684)

2022-02-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13684) skaitykite:

 • Dzū­kiš­ki di­vo­nai – ga­li­mas įkvė­pi­mo šal­ti­nis (per) grei­tam XXI am­žiaus gy­ve­ni­mui. Pa­ste­bė­ki­me juos
 • Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je – ap­gul­tis, me­di­kai ti­ki­si pa­cien­tų kan­try­bės
 • Kas iš jū­sų, no­rė­da­mas pa­sta­ty­ti bokš­tą, pir­miau at­si­sė­dęs ne­skai­čiuo­ja iš­lai­dų, kad įsi­ti­kin­tų, ar tu­rės iš ko už­baig­ti?
 • Pu­ti­nų gim­na­zi­ja: apie kli­ma­to kai­tą šiuo­lai­kiš­kai
 • Aly­taus ra­jo­ne – ne­mo­ka­ma mankš­tų te­ra­pi­ja
 • PSO: pan­de­mi­jos me­tu su­si­kau­pė itin daug me­di­ci­ni­nių at­lie­kų
 • Prof. Ed­var­das Da­ni­la: „Plau­čių vė­žys taps ne­be mir­tį ne­šan­ti, o lė­ti­nė li­ga”
 • Dir­ba­ma įpras­ti­ne kas­die­ne tvar­ka
 • Pri­ėmė nau­ją­ją Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rę
 • Ke­liau­ti po ES be tre­čio­sios vak­ci­nos nuo CO­VID-19 do­zės bus sun­kiau
 • Aly­taus šaš­ki­nin­kai – pir­mi
 • Aly­tiš­kis Li­nas Ven­ge­lis: „As­me­ni­nis asis­ten­tas ir pa­de­da, ir pa­lie­ka šiek tiek erd­vės iš­lik­ti sa­va­ran­kiš­kam”
 • Įsi­ga­lio­jo drau­di­mas gau­dy­ti ly­de­kas: šį­met jis ga­lios iki ba­lan­džio 30 dienos
Taip sa­ko ben­dro­vės „Aly­taus ra­di­jas“, val­dan­čios ra­di­jo sto­tį „FM99“, di­rek­to­rius Liu­das Ra­ma­naus­kas. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ben­dro­vė kraus­to­si iš nuo­mo­tų pa­tal­pų...
Va­sa­ros pra­džio­je ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos du­ris at­vė­ru­si erd­vi „Apot­he­ka“ vais­ti­nė (Nau­jo­ji 50 B, Aly­tus) kvie­čia klien­tus ne tik įsi­gy­ti jiems rei­ka­lin­gų re­cep­ti­nių...
Sau­sio 27-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2022-ųjų biu­dže­tą. Jį svars­tant kai ku­rie ta­ry­bos...
Architektė, Lietuvos lėtojo turizmo asociaciacijos narė Ieva Benetė sako, kad lėtasis turizmas turi stebuklingų galių – keliautojams jis gali tiesiog tvot, sujudinti mintis, pakirbinti jausmus,...
Dau­gų gat­vės 5A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te yra įsi­kū­ręs Aly­taus po­li­kli­ni­kos Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras. Me­tų pa­bai­go­je ja­me vy­ko ant­ro­sios...
Sakoma, kad žmogus negali gyventi pats sau. Visi mes esame neatsiejama šeimos, giminės, savo krašto istorijos dalis. Tik prisiminimai apie kiekvieną išlieka vis kitokių atspalvių. Apie šiandien...
Finansų ministerija (FM) apibendrina Mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje aptartus mokestinius pakeitimus ir netrukus žada visuomenę ir verslą su jais supažindinti. Dalis politikų nuogąstauja,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.