Ko­kiu tiks­lu me­ras ir vi­ce­me­rė vie­šė­jo Ame­ri­ko­je, kol kas ne­at­sklei­džia­ma (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Oficialiai Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis su palyda viešėjo Konektikuto valstijoje (JAV), neoficialiai – aplankė ir Niujorką.
Oficialiai Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis su palyda viešėjo Konektikuto valstijoje (JAV), neoficialiai – aplankė ir Niujorką.
Spa­lio 30 – lap­kri­čio 5 die­no­mis Ame­ri­ko­je, Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jo­je vie­šė­jo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riui pa­tei­kus klau­si­mus, kur kon­kre­čiai lankėsi Dzū­ki­jos sos­ti­nės val­džia, su kuo su­si­ti­ko, kiek kai­na­vo ke­lio­nė, at­sa­ky­mų ne­pa­vy­ko gau­ti. Kaip ži­nia, mies­to va­do­vas su „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja ben­drau­ja tik per ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus.

Į kom­pa­ni­ja pa­si­im­tas me­di­kas ir kul­tū­ros spe­cia­lis­tas

Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jo­je, kar­tu su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru N.Ce­siu­liu ir vi­ce­me­re J.Šu­ke­vi­čie­ne vie­šė­jo lai­ki­na­sis Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Sva­jū­nas Žu­kaus­kas ir Aly­taus kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Kris­ti­na Dau­ge­le­vi­čie­nė.

Ti­kė­ti­na, kad juos į kom­pa­ni­ją pa­si­kvie­tė pats me­ras. Abie­jų sa­vi­val­dy­bių va­do­vų ke­lio­nė ir ap­gy­ven­di­ni­mas ap­mo­kė­ta iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, o gy­dy­to­jo ir kul­tū­ros spe­cia­lis­to – iš at­sto­vau­ja­mų įstai­gų biu­dže­tų. Kiek­vie­nam jų tai kai­na­vo tik­rai ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų.

Kiek kon­kre­čiai kai­na­vo ir ko­kiu tiks­lu vyk­ta į Ame­ri­ką, su kuo ten ben­drau­ta, kur kon­kre­čiai ap­si­lan­ky­ta, iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos skyriaus spe­cia­lis­tų su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko. Mat, me­ras va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, į „Aly­taus nau­jie­nų“ pa­teik­tus klau­si­mus ne­tu­rė­jo lai­ko at­sa­ky­ti, o gal ne­pa­no­ro.

Ne vie­nam mies­to ta­ry­bos na­riui bu­vo ne­ti­kė­ta, ži­nia, kad mies­to va­do­vai be­veik sa­vai­tę vie­šė­jo Ame­ri­ko­je ir jiems taip pat iš­ki­lo klau­si­mas, ko­kiu tiks­lu.

Lai­ki­na­sis li­go­ni­nės di­rek­to­rius bu­vo at­vi­res­nis

Lai­ki­nai Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei va­do­vau­jan­tis S.Žu­kaus­kas, pa­klaus­tas apie iš­vy­ką į Ame­ri­ką su mies­to va­do­vais, pa­reiš­kė, kad ten lan­ky­ta­si iš Aly­taus ki­lu­sios, me­di­ci­nos stu­di­jas Lie­tu­vo­je bai­gu­sios, tris­de­šimt me­tų Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čios Da­lios Gied­ri­mie­nės kvie­ti­mu.

Pa­sak S.Žu­kaus­ko, ji yra pro­fe­so­rė, gy­dy­to­ja kar­dio­lo­gė, dir­ba ne tik kaip me­di­kė, bet ir moks­li­nį dar­bą.

Lai­ki­no­jo li­go­ni­nės va­do­vo ži­nio­mis, pa­ti D.Gied­ri­mie­nė mies­to va­do­vams yra pa­siū­liu­si ben­dra­dar­biau­ti švie­ti­mo, kul­tū­ros, me­di­ci­nos sri­ty­se.

S.Žu­kaus­ko tei­gi­mu, iš­vy­ko­je bu­vo dis­ku­tuo­ta dėl ga­li­mų li­go­ni­nės me­di­kų sta­žuo­čių Ame­ri­ko­je.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė K.Dau­ge­le­vi­čie­nė sa­kė, kad į iš­vy­ką Ame­ri­ko­je bu­vo pa­kvies­ta kaip kul­tū­ros spe­cia­lis­tė.

Nei S.Žu­kaus­kas, nei K.Dau­ge­le­vi­čie­nė ne­įvar­di­jo, kiek kon­kre­čiai kai­na­vo be­veik sa­vai­tės lai­ko iš­vy­ka į Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­ją. Gir­di, tai dar rei­kia su­skai­čiuo­ti.

Gal ir bus nau­da mies­tui iš jo va­do­vų vi­zi­to į šią to­li­mą sve­čią ša­lį? Tik ar dėl ga­li­mos ge­ro­sios pa­tir­ties ne per to­li ir ne per bran­giai nu­ke­liau­ta?

Be­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Ame­ri­ko­je jau tu­ri ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rį – Niu­jor­ko vals­ti­jo­je Ro­čes­te­rio mies­tą.

 

Pra­dė­jęs me­ro ka­den­ci­ją 2019 metais, vos prieš pus­an­tro mė­ne­sio pri­sie­kęs Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis bir­že­lį iš­vy­ko į pir­mą­ją už­sie­nio ko­man­di­ruo­tę – Ki­ni­ją. Kaip tuo­met skel­bė mies­to sa­vi­val­dy­bė, še­šių die­nų ko­man­di­ruo­tės me­tu Aly­taus po­li­ti­kai (me­rą ly­dė­jo du ta­ry­bos na­riai) da­ly­va­vo Cen­tri­nės–Ry­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­kos ir kul­tū­ros mai­nų sa­vai­tės ren­gi­niuo­se, me­rų fo­ru­me ir ver­slo bei in­ves­ti­ci­jų mu­gė­je. Kaip tuomet teigė N.Ce­siu­lis, ko­man­di­ruo­tės tiks­las bu­vo pri­sta­ty­ti Aly­tų tarp­tau­ti­niams in­ves­tuo­to­jams.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Įdomu, kaip tokių socdemų ir kitų partijų valdyme nematyt. O čia kolegijos grupelė perėmę įtakas socdemų partijoj. Atsivedę veikėjų iš kolegijos buvusius stagnatorinius socdemų veikėjus lengvai nupūtė. Pats Nerijus iki tol socdemu nebuvo. Stojo, kai turėjo garantiją dėl kandidatavimo į mero postą. Kur atitinkami ir dirba dėl savęs lengviausiu būdu. Kur gali stato savo žmones. Ir socdemai jau tradiciškai turi teisėsaugos palaikymą, nežiūrint kokias nesamones krėstų.

  Komentaras

  Būtų rinkimai, iš viešoj erdvėj siūlomų nebūtų ko rinkt. Nes praėję rinkimai, ten rinkimų metu nesigirdėjo, kad kas prabiltų apie pilnavertę savivaldą. Visi savo interesų turi. Atstovai iš verslo, ypač teisėsauga manipuliuojant, dėl ko net reikiamų 600 balsų palaikymo negavo iš savo atstovaujamų verslo bendruomenių. Valdžia išrinkta tik trečdaliu viso turinčių teisę balsuot balsų dalimi. Kiti virš pusės net neina balsuot, iš kart suvokdami veikėjus. Lėme savivaldybės sistemos kaip švietimo- medicinos- monopolinių įmonių rinkėjai su šeimom. Dėl darbo vietų ir dzin jiems. Jaunimas, pensininkų gal 5 tūkstančiai. Ir tai dėl įvairių privilegijų..Ar girdėjo, kad Alytuj reikalautų efektyviai vystyt visą esantį miesto potencialą. Pramonės parko ir aerodromo didelius plotus, švietimo pertvarkas, darbą per es paramos projektus, mažint mobingus..? Dauguma tik šia diena kaip patiems išgyvent ir tesia.

  Komentaras

  Stebuklingas meras. Jokio suvokimo apie strategijas. Kur savivaldybei baudos už Jaunimo parke statinius ir panašiai.. - jokios atsakomybės. Ar įtartini lėšų pervedimai net iš savivaldybės į Ispanijos saskaitas ar..- kaip norma. Ką nori gali daryt ir daro. Nori aiškina, nori ne..

  Komentaras

  Vieši asmenys, subjektai pagal įstatymus turi aiškint ir nepatogias jiems temas. Kur žmonės jų klausia. Vieši asmenys- politikai, teisėjai, pareigūnai, verslo aaociacijų lyderiai.. Alytuj mėgsta politikai, teisėsauga .. sau neaiškint nepatogių temų. Laikydami net klausiančius kaip už naivius, kuriems net neverta aiškint. Yra net atvejų, kaip būdami viešais kad neatsakyt ir neaiškint nepatogių temų, su teisėsaugos pagalba slopina net per teismą fabrikuodsmi per privačius ieškinius pinigaudamiesi. Atseit už asmens įžeidimą,nors kaip vieši asmenys turi aiškint. Nes Konst. 33 str.- galima kritikuot viešus asmenis. Draudžiama persekiot už viešų kritiką. Pagal tai Alytuj iki tikro teisingumo ir pilnavertės savivaldos toli.

  Komentaras

  Jei ir šiandien alytiškiams prisieitų rinkt merą, kuris sugebėtų miesto interesus iškelt ir užtvirtint aukščiau kitų kaip ir priklauso pagal įstatymus, ir ką turi viešoj erdvėk figūruojančių? Kur šis net bijo prabilt apie rimtas miesto problemas, nekalbant apie jų sprendimų siūlymą.

  Komentaras

  Tik policijos dvigubų standartų pasekmė. Nes meras turi aiškint, net kaip gyventojai klausia. Per sunki jam mero našta, nors pagal politinį stažą daugiau už kitus. Bijo jis rimtų temų, todėl stresuoja ir vengia jų. Tokia pat silpna komanda surinti. Per rinkimus buvo jis .. ir dar ciniškesnių oligarchinių interesų veikėjai. Alytuj iš turinčių teisę balsuot renka tik virš trečdalio. Kiti iš kart suvokia, nėra už net stengtis.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.