„Kar­je­ras“ pri­lygs­ta tik­ram kar­je­rui: čia ga­li bū­ti iš­ka­sa­mi pro­fe­si­niai dei­man­tai (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė: „Nuo to, ko­kios dar­bo vie­tos kur­sis, pri­klau­sys ne tik re­gio­nų, bet ir vi­sos Lie­tu­vos at­ei­tis. Ypa­tin­gai di­de­lį dė­me­sį rei­kia skir­ti per­si­kva­li­fi­ka­vi­mui, tai tu­ri bū­ti pri­ori­te­ti­nė veik­la. O „Kar­je­rai“ tam tu­ri di­de­lį sėk­mės po­ten­cia­lą.“ Faus­to Au­gus­ti­no nuotr.
Va­sa­rio 5-ąją Už­im­tu­mo tar­ny­bos pa­da­li­ny­je Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bu­vo ati­da­ry­tas at­si­nau­ji­nęs pir­ma­sis Lie­tu­vo­je be­veik prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jęs veik­ti Aly­taus re­gio­ni­nis kar­je­ros cen­tras „Kar­je­ras“. Tar­ny­bos spe­cia­lis­tai šį cen­trą pa­ly­gi­no su tik­ru kar­je­ru, nes čia ga­li bū­ti iš­ka­sa­mi pro­fe­si­niai dei­man­tai. O tik­ra­sis „Kar­je­ro“ tiks­las – per tei­kia­mas kon­sul­ta­ci­jas, in­for­ma­ci­ją apie prak­ti­kas, sa­va­no­rys­tę ug­do­mas pa­si­ti­kė­ji­mas ren­kan­tis kar­je­ros ke­lią.

Ap­si­lan­kė apie 11 tūkst. 500 as­me­nų

2019-ųjų ba­lan­džio vi­du­ry­je Aly­taus re­gio­ni­nis kar­je­ros cen­tras „Kar­je­ras“ Už­im­tu­mo tar­ny­bos Dzū­ki­jos sos­ti­nės pa­da­li­ny­je bu­vo ati­da­ry­tas pa­čios tar­ny­bos, mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Jau­ni­mo rei­ka­lų agen­tū­ros, vei­kian­čios prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, ini­cia­ty­va. Be­je, ir Už­im­tu­mo tar­ny­ba yra pa­val­di šiai mi­nis­te­ri­jai.

Toks cen­tras tuo me­tu bu­vo pir­ma­sis Lie­tu­vo­je, va­di­na­ma­sis pi­lo­ti­nis.

Va­sa­rio 5-ąją ati­da­rant at­si­nau­ji­nu­sį Aly­taus re­gio­ni­nį kar­je­ros cen­trą „Kar­je­ras“, Už­im­tu­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gied­rė Sin­ke­vi­čė sa­kė, kad šį­met to­kių cen­trų Lie­tu­vo­je kar­tu su vei­kian­čiu Aly­tu­je jau bus ke­tu­rio­li­ka, Vil­niu­je – vie­nas di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­je: „O jų vie­nas ir pa­grin­di­nis tiks­las – pa­dė­ti žmo­gui su­sio­rien­tuo­ti pro­fe­si­nia­me ke­ly­je, ko­kį pro­fe­si­nį ke­lią pa­si­rink­ti.“

Aly­taus „Kar­je­re“ per be­veik pen­ke­rius jo veik­los me­tus ap­si­lan­kė 11 tūkst. 500 as­me­nų. Dau­giau­sia – jau­ni­mas, di­džio­ji da­lis – moks­lei­viai iš Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no. At­si­nau­ji­nu­sia­me „Kar­je­re“ pa­slau­gas gaus jau ne tik dau­ge­liu at­ve­jų jau­ni as­me­nys, bet ir vi­si no­rin­tie­ji to­bu­lė­ti pro­fe­si­nė­je sri­ty­je. Ir ne tik Aly­taus mies­to bei ra­jo­no , bet ir vi­so Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jai.

„Kar­je­rai“ tu­ri di­de­lį sėk­mės po­ten­cia­lą“

At­si­nau­ji­nu­sio Aly­taus „Kar­je­ro“ ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė pri­si­mi­nė ap­si­lan­ky­mą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je sa­vo, kaip mi­nist­rės, kar­je­ros pra­džio­je, dis­ku­si­jas apie dar­bo vie­tų įver­ti­ni­mą: „Nuo to, ko­kios dar­bo vie­tos kur­sis, pri­klau­sys ne tik re­gio­nų, bet ir vi­sos Lie­tu­vos at­ei­tis. Ypa­tin­gai di­de­lį dė­me­sį rei­kia skir­ti per­si­kva­li­fi­ka­vi­mui, tai tu­ri bū­ti pri­ori­te­ti­nė veik­la. O „Kar­je­rai“ tam tu­ri di­de­lį sėk­mės po­ten­cia­lą.“

Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, re­gio­ne yra kar­je­rų, iš jų ka­sa­mas smė­lis, žvy­ras, o Už­im­tu­mo tar­ny­bos „Kar­je­re“ – ži­nios.

Jis sa­kė įgi­jęs ne vie­ną spe­cia­ly­bę ir be­veik nė pa­gal vie­ną ne­no­rė­jęs dirb­ti, nes ne­pa­ti­ko, o tuo me­tu ne­bu­vo pa­na­šaus cen­tro, ku­ris ga­lė­tų pa­dė­ti su­sio­rien­tuo­ti: „Toks cen­tras ir yra tam, kad ne­reik­tų baig­ti še­šių uni­ver­si­te­tų ar ke­lių mo­kyk­lų, kad jau­ni­mas čia ga­lė­tų at­ei­ti ir pa­si­klaus­ti.“

Aly­taus ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė ne­abe­jo­jo, kad čia ir to­liau lan­ky­sis jau­ni­mas iš ra­jo­no, siek­da­mas pa­si­rink­ti ge­riau­sias kar­je­ros ga­li­my­bes.

Aly­taus „Kar­je­re“ tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos, in­for­ma­ci­ja apie sa­va­no­rys­tę, vyk­do­mas tam tik­ras pro­fe­si­jos pa­si­ma­ta­vi­mas, or­ga­ni­zuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su ver­slu, ap­si­lan­ky­mai įmo­nė­se – tai tik ke­le­tas šio cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų.

Už­im­tu­mo tar­ny­bos Aly­tu­je vei­kian­čio pa­da­li­nio at­sto­vai pa­ste­bi, kad toks cen­tras tam­pa vis la­biau pa­klau­sus tarp jau­ni­mo, ne­re­tai ja­me jau ir da­bar ap­si­lan­ko su­au­gu­sių­jų. Tad čia iš­ka­sa­mi pro­fe­si­niai dei­man­tai kiek­vie­nam su­ži­ba sa­vaip. Svar­biau­sia, kad jie pro­fe­si­nia­me ke­ly­je švies­tų il­gai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ministre karjeros nepadarysi ji kaip ir Alytaus meras tik sneka ir pazadus dalina o darbu nulis kele kele ministre pensijas ko pasekoje is didelio lietaus tik keli laisai nukrito i pensininku kisene is to didelio pensiju pakelimo gal geriau is viso nezadet jei neistesi savo pazadu ir nudurinti pensininku

Kiti straipsniai