Jau­nų­jų šau­lių va­sa­ros sto­vyk­lo­je Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je ke­tu­rio­se pa­mai­no­se il­sė­sis pu­sė tūks­tan­čio jau­nuo­lių (0)

Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius: „Geriausias vasaros stovyklų įvertinimas – laimingas jaunimas jose.“
Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius: „Geriausias vasaros stovyklų įvertinimas – laimingas jaunimas jose.“
Įsi­bė­gė­jo moks­lei­vių va­sa­ros sto­vyk­lų se­zo­nas. Ir mies­to, ir kai­mo moks­lei­vi­ja ren­ka­si įdo­mias veik­las vyk­dan­čias sto­vyk­las. Po­pu­lia­riau­sios – jau­nų­jų šau­lių va­sa­ros sto­vyk­los. Apie jas Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­bis su Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus šau­lių 1-osios rink­ti­nės va­du Skir­man­tu Va­lat­ke­vi­čiu­mi.

– Jū­sų va­do­vau­ja­ma Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus šau­lių 1-oji rink­ti­nė va­sa­ros sto­vyk­las jau­ni­mui or­ga­ni­zuo­ja jau daug me­tų. Kur šie­met jos bus ren­gia­mos? Ko­kio pa­grin­di­nio tiks­lo sie­kia­te?

Šie­met jau­nų­jų šau­lių va­sa­ros sto­vyk­los vyks nuo bir­že­lio 27 iki lie­pos 23 die­nos Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je. Vi­sus moks­lo me­tus vy­ko dau­giau­siai te­ori­niai už­si­ė­mi­mai pa­gal jau­nų­jų šau­lių pa­ko­pi­nio ug­dy­mo pro­gra­mą (pro­gra­ma su­da­ro ke­tu­rios pa­ko­pos), to­dėl va­sa­rą jau­nų­jų šau­lių įgy­tas ži­nias įtvir­ti­na­me prak­ti­nė­je veik­lo­je, at­lie­ka­me ug­dy­mo ver­ti­ni­mą pa­gal rei­ka­la­vi­mus ir su­tei­kia­me aukš­tes­nės pa­ko­pos bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mus.

Pa­grin­di­nis sto­vyk­lų tiks­las – ug­dy­ti ly­de­rio sa­vy­bes, ska­tin­ti at­sa­ko­my­bę, pa­rei­gą ir pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi vyk­dant prak­ti­nes už­duo­tis, mo­ky­ti ir gi­lin­ti ži­nias ko­lek­ty­vi­nės veik­los sri­ty­je.

– Pa­pras­tai prie jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lų ga­li pri­si­jung­ti ir moks­lei­viai, ku­rie dar nė­ra jau­nie­ji šau­liai. Bet jau­nų­jų šau­lių gre­tos pas­ta­rai­siais me­tais iš­au­gu­sios, ar liks sto­vyk­lo­se vie­tos moks­lei­viams, ku­rie nė­ra šau­liai?

– Į sto­vyk­las pri­ima­me iki 120 da­ly­vių, dau­giau nė­ra vie­tų ap­gy­ven­din­ti, ri­bo­ja gim­na­zi­jos in­fra­struk­tū­ra. Iš vi­so ke­tu­rio­se pa­mai­no­se sto­vyk­laus virš 500 vai­kų. Šie­met la­bai daug no­rin­čių­jų, daug dau­giau ne­gu ga­li­me pri­im­ti. Bet pa­si­tai­ko vis­ko, vie­ni su­ser­ga, ki­tiems su­si­klos­to ap­lin­ky­bės, kad ne­ga­li at­vyk­ti, ta­da ir ne jau­nie­ji šau­liai da­ly­vau­ja sto­vyk­lo­se.

Pa­pil­do­mai kar­tu su mo­kyk­lo­mis šie­met or­ga­ni­za­vo­me jau­nų­jų šau­lių die­nos sto­vyk­las, ku­rios bu­vo 4–5 die­nų truk­mės, nuo bir­že­lio 13 iki bir­že­lio 23 die­nos. Jo­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys vai­kai, vi­so da­ly­va­vo virš 600 moks­lei­vių.

– Be su­ka­rin­tų ži­nių, ko dar jau­ni­mas įgy­ja sto­vyk­lo­se? Kuo tu­ri­nin­gos šie­me­tės pro­gra­mos?

– Kiek­vie­no­je sto­vyk­lo­je da­lis už­si­ė­mi­mų lai­ko yra ski­ria­ma edu­ka­ci­jai. Be su­ka­rin­tų ži­nių, jau­ni­mas taip pat klau­so­si is­to­ri­nių pa­skai­tų, da­ly­vau­ja prot­mū­šiuo­se, dis­ku­si­jo­se, mo­ko­mi ly­de­rys­tės, sa­vi­raiš­kos ir kū­ry­biš­ku­mo. To­kiu bū­du veik­la sto­vyk­lo­se yra įvai­ria­pu­sė, nes tik taip jau­ni­mas tu­ri­nin­gai pra­leis va­sa­rą.

Ge­riau­sias va­sa­ros sto­vyk­los įver­ti­ni­mas – lai­min­gas jau­ni­mas jo­se. Kad sto­vyk­los pa­vy­ko, pui­kiai pa­ro­do tai, jog į jas ki­tą va­sa­rą at­vyk­ti no­ri vis dau­giau moks­lei­vių.

Po sto­vyk­lų daž­nai yra pil­do­mos at­si­lie­pi­mų an­ke­tos, įver­ti­ni­mas – tik ge­rai ir la­bai ge­rai. To­kius at­si­lie­pi­mus gau­ti pa­vyks­ta tik su­ku­riant tu­ri­nin­gą pro­gra­mą, ku­rią ves­ti pa­de­da Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės in­struk­to­riai, at­si­žvel­giant į jau­nų­jų šau­lių tiks­lus, sau ke­lia­mus už­da­vi­nius.

– Įdo­mu ir tai, kas re­mia sto­vyk­las, iš ku­rių sa­vi­val­dy­bių su­lau­kia­te dau­giau­sia dė­me­sio?

– Šiais me­tais va­sa­ros sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mui ne­tei­kė­me pa­raiš­kų sa­vi­val­dy­bių pro­jek­ti­nėms lė­šoms gau­ti. Ant­rus me­tus Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus šau­lių 1-osios rink­ti­nės va­sa­ros sto­vyk­los vyk­do­mos Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je, ku­ri ati­duo­da­ma vi­sa mū­sų po­rei­kiams.

Esa­me dė­kin­gi Aly­taus ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui, ku­ris pa­siū­lė pa­si­nau­do­ti gim­na­zi­jos pa­tal­po­mis jas or­ga­ni­zuo­jant. Pa­grin­di­nis fi­nan­sa­vi­mas sto­vyk­loms ski­ria­mas iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to.

– Šau­lių sto­vyk­los – jau­ni­mui, o fon­ta­nas ša­lia Aly­taus šau­lių na­mų – džiaugs­mas vi­siems aly­tiš­kiams, ypač vy­res­niems, šak­ni­niams, juo­lab to­kio­mis kait­rio­mis va­sa­ros die­no­mis. O Jums ko­kias emo­ci­jas jo čiur­le­ni­mas ke­lia?

– Fon­ta­nas ša­lia Šau­lių na­mų. Kad veik­tų ir teik­tų džiaugs­mą aly­tiš­kiams bu­vo sie­kia­ma apie 10 me­tų. Rei­kė­jo su­tvar­ky­ti ap­lin­ką, Šau­lių na­mų prie­sta­to iš­orę, įreng­ti ro­žy­ną, tik ta­da pri­ei­ta prie pa­ties fon­ta­no re­mon­to ir įran­gos įsi­gi­ji­mo. Šau­lių są­jun­ga yra aso­cia­ci­ja to­dėl fi­nan­sa­vi­mas la­bai ri­bo­tas, be Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos vie­ni bū­tu­me to ne­pa­da­rę.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.