Fit­ne­so čem­pio­nė as­me­ni­nių re­kor­dų pa­dės siek­ti svei­ka­tin­gu­mo ir gro­žio stu­di­jo­je (0)

Rita KRUŠINSKAITĖ
Svei­ka­tin­gu­mo ir gro­žio stu­di­jos „Su­per Fai­na“ ati­da­ry­mas – Ju­li­ta Ciū­ny­tė su tre­ne­riu Ri­nal­du Čes­nai­čiu. As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­trau­kos.
Svei­ka­tin­gu­mo ir gro­žio stu­di­jos „Su­per Fai­na“ ati­da­ry­mas – Ju­li­ta Ciū­ny­tė su tre­ne­riu Ri­nal­du Čes­nai­čiu. As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­trau­kos.
Pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir Lie­tu­vos mo­te­rų kū­no fit­ne­so čem­pio­nė aly­tiš­kė Ju­li­ta Ciū­ny­tė, pa­da­riu­si svai­gi­nan­čią spor­ti­nę kar­je­rą, ne­stab­te­lė­jo il­sė­tis ant lau­rų. Ak­ty­vi mo­te­ris įkū­rė svei­ka­tin­gu­mo ir gro­žio stu­di­ją „Su­per Fai­na“, ku­rio­je, to­bu­li­nant kū­no li­ni­jas, žen­gia­ma ir as­me­ni­nio to­bu­lė­ji­mo link.

Su spor­tu nuo vai­kys­tės

Aly­tu­je gi­mu­si ir už­au­gu­si J.Ciū­ny­tė nuo ma­žens tryš­ko ener­gi­ja, ku­rią iš­lie­da­vo mo­kyk­los vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je ir spor­to bū­re­liuo­se. „Dar be­si­mo­ky­da­ma Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ak­ty­viai da­ly­va­vau vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, ve­džiau ren­gi­nius. Už­te­ko lai­ko ir spor­tui – ba­sei­nui, te­ni­sui, tin­kli­niui, pra­mo­gi­niams šo­kiams ir cir­ko stu­di­jai „Dzū­ki­ja“, ku­rio­je bu­vau oro gim­nas­tė ir ek­vi­lib­ris­tė“, – apie itin ak­ty­vius mo­kyk­li­nius me­tus pa­sa­ko­jo pro­fe­sio­na­li spor­ti­nin­kė. Ypač daug J.Ciū­ny­tei da­vė sep­ty­ne­ri me­tai, pra­leis­ti cir­ke „Dzū­ki­ja“, nuo­la­ti­nė dis­cip­li­na ir tiks­lo sie­ki­mas pa­dė­jo su­for­muo­ti tvir­tą cha­rak­te­rį.

Ren­kan­tis pro­fe­si­ją aly­tiš­kės min­tys su­ko­si apie ap­lin­ko­sau­gą ir psi­cho­lo­gi­ją. „No­rė­jau bū­ti ar­čiau gam­tos, vi­lio­jo vi­sa, kas svei­ka ir na­tū­ra­lu, o eko­lo­gi­ja at­ro­dė la­bai įdo­mi, per­spek­ty­vi spe­cia­ly­bė, to­dėl ir pa­si­rin­kau eko­lo­gi­jos ir ap­lin­ko­ty­ros stu­di­jas. Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­si, kad kei­siu pro­fe­si­ją“, – pri­si­mi­nė J.Ciū­ny­tė, šie­met Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te įgi­ju­si as­me­ni­nės tre­ne­rės kva­li­fi­ka­ci­ją.

 

Ieš­ko­jo gy­ve­ni­mo pil­nat­vės

Pa­gal spe­cia­ly­bę J.Ciū­ny­tei Lie­tu­vo­je su­ras­ti dar­bo ne­pa­vy­ko, to­dėl ji, kaip ir dau­ge­lis jau­nų žmo­nių, iš­ke­lia­vo lai­mės ieš­ko­ti į už­sie­nį. Anot spor­ti­nin­kės, iš­va­žia­vo, kad su­pras­tų, ko iš tik­rų­jų no­ri, ir su­si­ras­tų dar­bą, ku­ris teik­tų ma­lo­nu­mą ir kuriame ga­lė­tų ge­riau­siai sa­ve re­a­li­zuo­ti.

Emig­ra­ci­jo­je aly­tiš­kė pra­lei­do še­še­rius me­tus. Gy­ve­no Ai­ri­jo­je, An­gli­jo­je ir Kip­re. „Dir­bau la­bai įvai­rius dar­bus. Jie bu­vo per­spek­ty­vūs tiek at­ly­gi­ni­mo, tiek kar­je­ros at­žvil­giu, bet kaž­ko vi­sa­da trūk­da­vo, to­dėl vis daž­niau su­grįž­da­vau į gim­tą­jį Aly­tų“, – sa­kė J.Ciū­ny­tė.

Ruoš­da­ma­si su­grįž­ti į Lie­tu­vą, mo­te­ris ke­ti­no įgy­ven­din­ti ver­slo idė­ją, su­si­ju­sią su ke­lio­nė­mis ir as­me­ni­niu to­bu­lė­ji­mu, to­dėl atos­to­gų me­tu va­ži­nė­jo po pa­sau­lį, lan­kė žy­miau­sių pa­sau­lio as­me­ni­nio to­bu­lė­ji­mo mo­ky­to­jų kur­sus. „Į pro­gra­mas įė­jo stra­te­gi­nio mąs­ty­mo mo­ky­mas, dar­bo su žmo­nė­mis ir ko­man­do­je įgū­džių ug­dy­mas bei ge­bė­ji­mų su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus la­vi­ni­mas. Kur­suo­se įgy­tos ži­nios pra­ver­čia ir da­bar, ve­dant gru­pi­nes mankš­tas“, – apie įgy­tą sa­viug­dos pa­tir­tį kal­bė­jo spor­ti­nin­kė.

 

Ta­po pro­fe­sio­na­le

Prieš ke­le­rius me­tus grį­žu­si į Lie­tu­vą, J.Ciū­ny­tė pa­ma­žu įsi­trau­kė į spor­ti­nę veik­lą. Iš pra­džių apie pro­fe­sio­na­lios spor­ti­nin­kės kar­je­rą aly­tiš­kė sa­ko ne­gal­vo­ju­si, tik no­rė­ju­si pa­si­to­bu­lin­ti sa­vo for­mas. Šis sie­kis mo­te­rį, at­ve­dė į spor­to klu­bą „Mar­gi­ris“, ku­ria­me ji ir šian­dien ve­da as­me­ni­nes tre­ni­ruo­tes.

„Pra­dė­jus spor­tuo­ti, no­rė­jo­si vis ge­res­nių re­zul­ta­tų, to­dėl vi­si ke­liai nu­ve­dė į Ma­ri­jam­po­lę, kur dir­bo ir šian­dien te­be­dir­ba ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je jau be­veik 10 me­tų pa­gal rei­tin­gus vie­nu ge­riau­sių tre­ne­rių ti­tu­luo­ja­mas spor­to klu­bo „Tau­ras“ ir Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo rink­ti­nės vy­riau­sias tre­ne­ris Ri­nal­das Čes­nai­tis“, – tei­gė J.Ciū­ny­tė. Ir pri­dū­rė, kad R.Čes­nai­tį sa­vo tre­ne­riu pa­si­rin­ko bū­tent dėl to, jog jis ge­riau­sias šio­je sri­ty­je, o ji va­do­vau­ja­si nuo­sta­ta, kad, no­rint ko nors pa­siek­ti, rei­kia mo­ky­tis iš žmo­gus, tu­rin­čio daug pa­tir­ties.

Tre­ni­ruo­da­ma­si su R.Čes­nai­čiu, aly­tiš­kė pra­dė­jo pro­fe­sio­na­lios spor­ti­nin­kės kar­je­rą. Kryp­tin­gai ir daug dirb­da­ma J.Ciū­ny­tė per tre­jus me­tus iš­ko­vo­jo 25 me­da­lius ir 34 tau­res. „Esu pa­sau­lio čem­pio­na­to 3-ios vie­tos lai­mė­to­ja, Eu­ro­pos čem­pio­nė, Lie­tu­vos ab­so­liu­ti čem­pio­nė, taip pat Eli­te Pro Card bei Mas­ter Eli­te Pro Card lai­mė­to­ja“, – aukš­čiau­sius spor­ti­nius pa­sie­ki­mus iš­var­di­jo mo­te­ris.

Anot spor­ti­nes aukš­tu­mas pa­sie­ku­sios aly­tiš­kės, ji ne­ga­lė­tų iš­skir­ti ku­rio nors vie­no ap­do­va­no­ji­mo, vi­si bran­gūs, ta­čiau at­min­tin la­biau­siai įstri­go pir­mas už­li­pi­mas į sce­ną, kai iš jau­du­lio gniau­žė kva­pą ir ne­ži­no­jo, ko lauk­ti ir ti­kė­tis, bei ne­pa­kar­to­ja­mas jaus­mas už­plū­dęs pa­sau­lio čem­pio­na­te, iš­gir­dus Lie­tu­vos him­ną, ir lei­dęs su­vok­ti, kiek daug ga­li nu­veik­ti vie­nas žmo­gus.

 

Pa­pras­tai ir aiš­kiai

„Spor­tui ta­pus gy­ve­ni­mo bū­du, aš su­pra­tau, jog jis ga­li bū­ti ir ho­biu, ir veik­la, ne­šan­čia fi­nan­si­nę nau­dą. Ka­dan­gi esu su­kau­pu­si daug pa­tir­ties ir in­for­ma­ci­jos tiek spor­te, tiek sa­viug­do­je, nu­spren­džiau ja pa­si­da­lin­ti su ki­tais. Man tre­ne­rio bu­vo įdieg­ta, jog tiks­lą pa­siek­ti la­bai pa­pras­ta, tik rei­kia no­rė­ti. O šių die­nų pro­ble­ma yra ta, kad vis­kas pa­aiš­ki­na­ma taip su­dė­tin­gai, jog žmo­gui sun­ku su­pras­ti, kaip pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų bet ko­kio­je sri­ty­je, ne tik spor­te“, – ap­gai­les­ta­vo pro­fe­sio­na­li spor­ti­nin­kė.

Taip J.Ciū­ny­tei gi­mė idė­ja, o kar­tu ir no­ras įkur­ti stu­di­ją, ku­rio­je lan­ky­to­jams vis­kas bū­tų su­pran­ta­mai pa­aiš­ki­na­ma, kad kiek­vie­nas jų ga­lė­tų su­kur­ti sa­vo pa­ties ge­riau­sią ver­si­ją pa­gal sa­vo no­rus, o ne pa­gal kaž­kie­no nu­sta­ty­tus nor­ma­ty­vus ar ste­re­o­ti­pus. Ir svar­biau­sia – ži­no­tų, kad ne­rei­kia nie­ko su­dė­tin­go da­ry­ti.

Svei­ka­tin­gu­mo stu­di­ją „Su­per Fai­na“ spor­ti­nin­kė įkū­rė Ka­niū­kų kai­me, vi­sai ša­lia Aly­taus. Mo­ters nuo­mo­ne, kai­me rei­kia ska­tin­ti ir eko­no­mi­ką, ir svei­ka­tin­gu­mą, o ka­dan­gi stu­di­ja įsi­kū­rė la­bai pa­to­gio­je vie­to­je, tai ją pa­to­gu pa­siek­ti ir iš Kau­no, Vil­niaus ar ap­lin­ki­nių ra­jo­nų.

 

Uni­ka­li įran­ga

Stu­di­jo­je „Su­per Fai­na“ su­mon­tuo­ta nau­ja ir uni­ka­li „Va­cu Ac­tiv“ įran­ga, skir­ta pro­fe­sio­na­liam liek­nė­ji­mui ir kū­no puo­se­lė­ji­mui. Šios iš­skir­ti­nės įran­gos dė­ka klien­tas ga­li pa­jus­ti spor­to ir ma­sa­žo tei­kia­mus ma­lo­nu­mus, nau­dingus fi­gū­rai bei svei­ka­tai.

„Vi­sos įran­gos vei­ki­mas pa­rem­tas in­fra­rau­do­nai­siais spin­du­liais, va­ku­u­mu, ko­la­ge­nu, jo­ni­za­ci­ja, ozo­nu, kas ge­ri­na krau­jo­ta­ką, me­džia­gų apy­kai­tą ir vi­sus ki­tus pro­ce­sus, vyks­tan­čius or­ga­niz­me. Klien­tai ga­li iš­ban­dy­ti aro­ma­te­ra­pi­ją, spal­vų te­ra­pi­ją bei uni­ka­lią šal­čio ka­me­rą – „Krio­sau­ną“, ku­rio­je kū­nas vei­kia­mas azo­to ir oro mi­ši­niu, o tem­pe­ra­tū­ra ka­me­ro­je – nuo 100 iki 165 laips­nių šal­čio“, – pa­sa­ko­jo J.Ciū­ny­tė.

Anot jos, į stu­di­ją ga­li drą­siai at­ei­ti ir nie­ka­da ne­spor­ta­vęs žmo­gus, ir tu­rin­tis spor­ta­vi­mo pa­tir­tį, am­žiaus ri­bos nė­ra. Svar­biau­sia, kad tu­rė­tų mo­ty­vą pa­ge­rin­ti sa­vo svei­ka­tą. Pa­žin­tis su klien­tu pra­si­de­da nuo po­kal­bio, ku­rio me­tu jis iš­sa­ko sa­vo sie­kius ir no­rus. Nu­mes­ti svo­rio, su­tvir­tin­ti kū­ną, pa­si­to­bu­lin­ti ku­rią nors kū­no da­lį ar tik pa­ge­rin­ti sa­vi­jau­tą. Ta­da jam su­da­ro­ma in­di­vi­du­a­li pro­gra­ma.

Šiuo me­tu stu­di­jo­je „Su­per Fai­na“ dir­ba trys dar­buo­to­jai, o nuo nau­jų me­tų pri­si­jungs dar ke­le­tas. „Man svar­biau­sia, kad žmo­gui pa­tik­tų dar­bas ir jis no­rė­tų dirb­ti, vi­so ki­to iš­moks­ta­ma. Juk klien­tas jau­čia, ar dar­buo­to­jas dir­ba, nes jam pa­tin­ka šis dar­bas, ar to­dėl, kad rei­kia. Man no­ri­si, kad kiek­vie­nas at­ėjęs žmo­gus stu­di­jo­je jaus­tų­si kaip na­muo­se ir jam tik­rai bū­tų su­per fai­na“, – apie dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jos svar­bą aiš­ki­no stu­di­jos šei­mi­nin­kė.

Ar pa­ti dar tęs pro­fe­sio­na­lės spor­ti­nin­kės kar­je­rą, J.Ciū­ny­tė ti­ki­no šian­dien ne­ga­lin­ti at­sa­ky­ti. „Pir­miau­sia rei­kia pail­sė­ti, kiek il­sė­siuo­si – pri­klau­sys ir nuo ma­no or­ga­niz­mo, ir nuo no­rų. Kol kas tvir­tai ži­nau, kad vie­ną se­zo­ną pra­lei­siu“, – ne­prog­no­za­vo at­ei­ties pro­fe­sio­na­li spor­ti­nin­kė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.