Eval­das Kan­dra­ta­vi­čius: „Dė­ko­ju Aly­taus 8-ajai vi­du­ri­nei, sa­vo mo­ky­to­jams ir tre­ne­riams“ (3)

Treneris Evaldas Kandratavičius: „No­ri­si pa­mi­nė­ti žmo­nes, ku­rie pri­si­dė­jo, kad re­a­li­zuo­čiau sa­ve sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je – Rai­mon­dą So­ro­ką, Antaną Bytautą, Vytautą Šmidtą.“ J.Petronio nuotr.
Treneris Evaldas Kandratavičius: „No­ri­si pa­mi­nė­ti žmo­nes, ku­rie pri­si­dė­jo, kad re­a­li­zuo­čiau sa­ve sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je – Rai­mon­dą So­ro­ką, Antaną Bytautą, Vytautą Šmidtą.“ J.Petronio nuotr.
Pa­gir­siu „Aly­taus nau­jie­nas“ už gra­žų no­rą ra­šy­ti ir apie bu­vu­sius aly­tiš­kius. Iš Aly­taus iš­vy­kau stu­di­juo­ti į Kau­ną iš kar­to po mo­kyk­los bai­gi­mo, bet ma­no ry­šys su gim­tuo­ju mies­tu nė­ra nu­trū­kęs. Čia gy­ve­na ma­ma, ke­le­tas ma­no gi­mi­nai­čių. Tad sten­giuo­si, kiek lei­džia už­im­tu­mas, daž­niau su­grįž­ti.

Gy­ve­ni­me vis­kas tu­ri pra­džią. Gal ne vi­sa­da tai su­vo­kia­me iš kar­to, ne­su­reikš­mi­na­me, ta­čiau nu­gy­ve­nus tam tik­rą gy­ve­ni­mo tarps­nį, su­si­ste­mi­nus nu­veik­tus dar­bus, at­ran­da­me tam tik­rų re­zul­ta­tų užuo­maz­gas. Apie tai ne kar­tą esu su­si­mąs­tęs ir aš. At­su­kęs lai­ką at­gal, su­ran­du tas užuo­maz­gas bū­tent Aly­tu­je. No­ri­si pa­mi­nė­ti žmo­nes, ku­rie pri­si­dė­jo, kad re­a­li­zuo­čiau sa­ve sa­vo pro­fe­si­nė­je veik­lo­je. Kal­bant apie ma­no są­sa­jas su spor­tu, rei­kė­tų pra­dė­ti nuo mo­kyk­los. Mo­kiau­si tuo­me­ti­nė­je 8-oje vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je (da­bar – Vidz­gi­rio mo­kyk­la). Mo­kyk­la bu­vo la­bai drau­giš­ka spor­tui, dir­bo kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jai, ku­rie ir pa­tys ak­ty­viai spor­ta­vo. Pri­si­me­nu sa­vo mo­ky­to­ją Rai­mon­dą So­ro­ką. Jis gy­ve­no ki­ta­me Aly­taus mies­to ga­le ir kiek­vie­ną die­ną ta­ke­liu, esan­čiu ša­lia ge­le­žin­ke­lio, bėg­da­vo į mo­kyk­lą ir iš jos. Aš tai ži­nau, nes mo­ky­to­jas bėg­da­vo ir pro ma­no na­mų lan­gus, vis tuo pa­čiu me­tu. Kaip trau­ki­nys, ku­ris dar ta­da kur­suo­da­vo per mies­tą. Ir, kiek ži­nau iš in­ter­ne­to, Rai­mon­das vis dar ak­ty­vus, bė­gio­ja ma­ra­to­nus – ne­įti­kė­ti­na! To­kie žmo­nės puo­šia mū­sų vi­suo­me­nę.

Mo­kyk­lo­je daž­nai bu­vo ren­gia­mos es­ta­fe­čių var­žy­bos „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“. Kar­tą po jų prie ma­nęs pri­ėjęs mo­ky­to­jas pa­klau­sė, ar spor­tuo­ju ir už­si­mi­nė, kad esu grei­tas, tai­gi tu­rė­čiau tre­ni­ruo­tis sprin­te. Man, vai­kui, šis ter­mi­nas reiš­kė tiek, kad grei­tai bė­gio­ju. Daž­nai at­sto­vau­da­vau mo­kyk­lai įvai­rio­se mies­to leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se.

Aly­tus bu­vo (ti­kiuo­si, vis dar yra) spor­tiš­kas mies­tas, vai­kams siū­lo­mas įvai­rus spor­to bū­re­lių pa­si­rin­ki­mas, dir­ba daug ge­rų tre­ne­rių. Kaip ir ki­tiems, man mo­kyk­li­niais me­tais ne­ki­lo keb­lu­mų iš­ban­dy­ti sa­ve įvai­rio­je spor­ti­nė­je veik­lo­je. Lan­kiau ran­ki­nį, fut­bo­lą. Ge­rai at­si­me­nu fut­bo­lo tre­ne­rį An­ta­ną By­tau­tą – kaip tre­ne­rį, kaip žmo­gų, net jo bal­są at­si­me­nu. To­kius at­si­mi­ni­mus pa­lie­ka stip­rūs žmo­nės, as­me­ny­bės. La­bai gai­la, kad ger­bia­mas tre­ne­ris jau pa­li­ko šį pa­sau­lį.

5-oje kla­sė­je bu­vo su­pla­nuo­tas mū­sų fut­bo­lo ko­man­dos spor­ti­nės kla­sės pro­jek­tas, t.y. mes vi­si į 6-ąją kla­sę tu­rė­jo­me su­si­rink­ti jau 6-oje vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Vi­są va­sa­rą vi­sa šei­ma svars­tė­me, ką da­ry­ti. Bu­vo ir pliu­sų, ir mi­nu­sų, bet pri­ori­te­tų są­ra­še nu­lė­mė pliu­sas moks­lui. Li­kau be fut­bo­lo, bet il­gai nuo­bo­džiau­ti ne­te­ko, nes mies­to sta­dio­nas, ku­ria­me vyk­da­vo ir leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ni­ruo­tės, man jau bu­vo ta­pęs ant­rą­ja žai­di­mų aikš­te­le. No­rė­jo­si ten pra­leis­ti dau­giau lai­ko. Tą pa­tį ru­de­nį jau tre­ni­ra­vau­si leng­vą­ją at­le­ti­ką pas il­gų bė­gi­mo nuo­to­lių tre­ne­rį. Vi­siš­kas ne­su­de­ri­na­mu­mas – juk mo­ky­to­jas sa­kė, kad esu grei­tas! Bet tai bu­vo ma­no pa­ties vai­kiš­kas spren­di­mas, o gy­ve­ni­mas dė­lio­jo vis­ką taip, kaip rei­kia. Po pus­me­čio tre­ne­ris iš­vy­ko gy­ven­ti į ki­tą mies­tą. Ma­ne per­da­vė vie­nam iš Lie­tu­vos ve­dan­čių­jų trum­pų bė­gi­mo nuo­to­lių tre­ne­rių Vy­tau­tui Šmid­tui. Jis ta­po ma­no tre­ne­riu.

Pas V.Šmid­tą pra­dė­jau tre­ni­ruo­tis trum­pų nuo­to­lių bė­gi­me, taip va­di­na­ma­me sprin­te. Da­bar aš jau su­pra­tau, ką tai reiš­kia. Šis tre­ne­ris at­sklei­dė ma­no kaip „grei­to vai­ko“ sa­vy­bes – sa­vo am­žiaus gru­pė­se ta­pau ly­de­riu Lie­tu­vo­je. Pa­te­kau į skir­tin­gų am­žiaus gru­pių Lie­tu­vos rink­ti­nes. V.Šmid­to dė­ka ga­lu­ti­nai pa­mi­lau leng­vą­ją at­le­ti­ką ir pa­tį spor­tą. Tai bu­vo sa­vo­tiš­kas ma­no to me­to šlo­vės pi­kas: ly­de­ris Lie­tu­vo­je, pel­nęs pa­gar­bą mo­kyk­lo­je, net gar­bės len­to­je at­si­ra­do ma­no nuo­trau­ka.

Šian­dien ana­li­zuo­da­mas sa­vo gy­ve­ni­mo eta­pus su­pran­tu, kad ma­ne su­pan­ti ap­lin­ka, žmo­nės, li­ki­mas for­ma­vo pa­sau­lė­žiū­rą ir spren­di­mus. Su­ti­kau nau­jų man svar­bių žmo­nių, įsto­jau į tuo­me­tį Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tą, pa­mi­lau spor­to moks­lą, tre­ne­rio dar­bą.

Nie­ka­da vie­šai ne­bu­vau taip de­ta­liai kal­bė­jęs apie šį sa­vo gy­ve­ni­mo tarps­nį, bet tur­būt at­ėjo tam lai­kas. At­sa­ky­da­mas „Aly­taus nau­jie­nų“ klau­si­mus aš su­pra­tau, kad tai – tas mo­men­tas, apie ku­rį sva­jo­jau jau se­nai. No­riu vie­šai pa­dė­ko­ti mo­kyk­lai, sa­vo mo­ky­to­jams, sa­vo tre­ne­riams, ku­rių dė­ka aš re­a­li­zuo­ju sa­ve pro­fe­si­nė­je veik­lo­je ir sėk­min­gai žings­niuo­ju gy­ve­ni­mo ke­liu. Pa­tir­tis sa­ko, kad daug leng­viau yra ieš­ko­ti pro­fe­si­nio ke­lio, kai prie­ša­ky­je tu­ri ved­lį, mo­ky­to­ją. Jei mo­kė­si­me pri­im­ti mo­ky­to­jo pa­tir­tį bei iš­min­tį, sa­ve re­a­li­zuo­si­me daug leng­viau ir sklan­džiau.

Sėk­mės vi­siems Jū­sų pro­fe­si­nė­je veik­lo­je ir gy­ve­ni­mo ke­ly­je!

Kal­bė­jo­si Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Prisiminimuose kaip istorijos mokytojas 8 vidurinėje megdavo isgerti pamokų metu, matematikos mokytoja pusę klases debilais isvadinusi per galvą už voždavo knyga. Toki prisiminimai apie kai kuriuos lpedagogus 8 vidurinės.

  Komentaras

  Puikus straipsnis. Labai smagu, kad atsirado tokie straipsniai. Alytus turi kuo pasidžiaugti ir pasigirti . Pradžia - mokykloje. Kaip niekada šiandien reikia tokių prisiminimų apie mokytojus, jų įtaką vaiko gyvenime, pasirinkimuose, startuos. Smagu, kad mūsų mokiniai nepamiršta savo mokyklos ir mokytojų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.