Be šva­ros ne­bus nei gro­žio, nei tvar­kos (2)

Mies­to so­do fon­ta­nas – aly­tiš­kių pa­si­di­džia­vi­mas. 1939 me­tais bur­mist­ras Z.Ja­ku­lis džiau­gė­si, jog ša­lia „ga­lu­ti­nai įreng­ta va­sa­ros te­at­rui sce­na su elek­tros ins­ta­lia­ci­ja“. Va­sa­ro­mis gro­jant ulo­nų or­kest­rui ga­li­ma bu­vo pa­šok­ti ar tie­siog pa­klau­sy­ti pui­kios mu­zi­kos. Nuo­trau­ka iš Al­gi­man­to An­ta­ne­vi­čiaus ko­lek­ci­jos
Mies­to so­do fon­ta­nas – aly­tiš­kių pa­si­di­džia­vi­mas. 1939 me­tais bur­mist­ras Z.Ja­ku­lis džiau­gė­si, jog ša­lia „ga­lu­ti­nai įreng­ta va­sa­ros te­at­rui sce­na su elek­tros ins­ta­lia­ci­ja“. Va­sa­ro­mis gro­jant ulo­nų or­kest­rui ga­li­ma bu­vo pa­šok­ti ar tie­siog pa­klau­sy­ti pui­kios mu­zi­kos. Nuo­trau­ka iš Al­gi­man­to An­ta­ne­vi­čiaus ko­lek­ci­jos
„Gra­žu­sis Aly­tus pri­va­lo bū­ti šva­rus!“ – to­kį pla­ka­tą 1931 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną „Šva­ros sa­vai­tės“ iš­kil­min­gos ei­se­nos pir­mo­se gre­to­se ne­šė mies­to val­dy­bos na­riai. Už jų ma­tė­si – „Kas no­ri il­gai gy­ven­ti – šva­ri­na­si“, „Mir­tis blu­soms, bla­kėms!“.

Sil­kė po pu­šim

To­kių ak­ci­jų me­tu ne tik Aly­taus, ta­čiau ir vi­sos Lie­tu­vos ne­va­ly­vi gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi rū­pin­tis sa­vo mies­to ir kie­mų šva­ra. Ne­pil­ti įvai­riau­sių šiukš­lių ir at­lie­kų kur už­si­gei­dus. Aly­taus ne­tvar­ką prieš ke­le­rius me­tus iš pe­ties plie­kė vie­ti­nis laik­raš­tis „Dzū­kas“: „Aly­tus tu­rė­da­mas pu­šuo­tus miš­kus, au­gan­čius prieš sau­lę, te­kan­tį Ne­mu­nė­lį, va­sa­ros me­tu su­si­lau­kia ne­ma­žai ir sve­čių. Su­va­žiuo­ja jie pa­si­žiū­rė­ti „dzū­kų dzy­vų“, na ir pa­ma­to jie juos.

Miš­ke­liai gra­žūs, vie­tos gra­žios, ro­dos, sė­dė­tum ir ge­rė­tu­meis, bet de­ja, ne­taip yra. Gra­žūs miš­ke­liai, gra­žios vie­tos mū­sų „kul­tū­rin­gų“ gy­ven­to­jų dar pa­gra­ži­na­mos. Kai ku­rie (vie­ti­niai) „džio­vi­nin­kai“ at­ei­da­mi miš­kan at­si­ne­ša sil­kę, pa­de­da prieš sau­lę, iš­ke­pi­na, nu­lu­pa jai skū­rą ir ne­iš­dirb­tą me­ta prie pu­še­lės pri­deng­da­mi nuo sau­lės ga­ba­lu po­pie­ros. O ret­kar­čiais prieš „ša­bą“ su­prat­ly­ves­nės po­nios-gas­pa­di­nės at­si­ne­ša ir ko­šer­ną viš­te­lę nu­dul­kin­ti, o kits ir dar kaž­ką pa­da­ro... Ki­tą die­ną vi­sa ta pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma prie ant­ros pu­še­lės ir ten vėl skū­ras su gal­vom pa­lik­vi­di­nė­ja, ir gra­žus Aly­taus pu­šy­nė­lis virs­ta to­kiu pat mėš­ly­nu kaip ir kiek­vie­nas Aly­taus gy­ven­to­jo kie­mas su ypa­tin­gos rū­šies oru, ypač ka­da pa­li­ja ir sau­lu­tė pa­kai­ti­na.“

 

Pa­skai­tos, ei­se­nos, pla­ka­tai ir or­kest­rai

Ne­ma­žai te­ko įdė­ti pa­stan­gų, kad Aly­tu­je po tru­pu­tį įsi­vy­rau­tų šva­ra. Prie to pri­si­dė­jo or­ga­ni­zuo­ja­mos „Šva­ros sa­vai­tės“, ku­rių me­tu bu­vo aiš­ki­na­ma šva­ros pras­mė, nau­da, kvie­čia­ma šva­rin­tis, ko­mi­si­jos tik­rin­da­vo kie­mus, ra­šy­da­vo bau­das ar­ba griež­tai įspė­da­vo.

1931 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bių de­par­ta­men­tui pa­ra­gi­nus bu­vo su­da­ry­tas Aly­taus ap­skri­ties „Šva­ros sa­vai­tės“ ko­mi­te­tas. Pa­pra­šy­ta dva­siš­kių, gy­dy­to­jų, mo­ky­to­jų, vals­čių sa­ni­ta­ri­nių ko­mi­si­jų ak­ty­viai pri­si­dė­ti ren­giant šva­ros po­pu­lia­ri­ni­mo pa­skai­tas, ei­se­nas su to­kiam ren­gi­niui tin­kan­čiais pla­ka­tais, pa­veiks­lais, dai­no­mis ir or­kest­rais.

Aly­tu­je ei­se­na vy­ko ge­gu­žės 17 die­ną. Pra­si­dė­jo Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ir žy­gia­vo iki pat mies­to sta­dio­no. Ei­se­ną ly­dė­jo ulo­nų pul­ko or­kest­ras. Kad šva­ros nau­da bū­tų įtai­ges­nė, Aly­taus tun­to skau­tai ir „Lie­tu­vos vai­ko“ dar­že­lio auk­lė­ti­niai at­li­ko te­at­ra­li­zuo­tus po­kal­bius apie šva­rias ir ne­šva­rias mies­to vie­tas. Šie vai­di­ni­mai su­si­lau­kė di­de­lio pa­si­se­ki­mo, nes ne vie­ną su­si­rin­ku­sį­jį pri­ver­tė nu­si­kva­to­ti, o šva­ros ne­my­lė­to­jus raus­ti iš gė­dos. Dak­ta­ras Si­mas Ja­na­vi­čius tą die­ną taip pat triū­sė ne­nuils­da­mas – kur tik ga­lė­jo, rė­žė kal­bas apie šva­ros nau­din­gu­mą ir pras­min­gumą.

Kar­tais or­ga­ni­za­to­riai per­si­steng­da­vo su įvai­rio­mis agi­ta­ci­jo­mis, su­teik­da­mi pro­gos juos šiek tiek pa­šiep­ti. Čia pro­gos ne­pra­lei­do „Sek­ma­die­nis“, juo­kų sky­re­ly­je iš­spaus­din­da­mas „Šva­ros sa­vai­tės“ ap­žval­gą. Au­to­rius šmaikš­ta­vo: „Pi­lie­ti­nis ir vi­suo­me­nės šva­ros sky­rius la­bai pa­ten­kin­tas „Šva­ros sa­vai­te“. Vis dėl­to, pa­ga­liau šva­ra įgi­jo vi­suo­me­ni­nio po­bū­džio. Anks­čiau kiek­vie­nas sa­va­ran­kiš­kai gal­vo­jo apie šva­rą. Vie­nas va­lė na­gus dan­tims va­ly­ti še­pe­tė­liu, ki­tas krapš­tė dan­tis ma­ni­kiū­ro in­stru­men­tu. Jo­kio or­ga­ni­zuo­tu­mo ar­ba su­de­rin­to veiks­mų kon­tak­to. Net žmo­nės kak­lą plo­vė tik­tai tiek, kiek jis ma­to­mas iš po apy­kak­lės ar­ba de­kol­tė. Mo­ki­niams iš­da­vė pla­ka­tus ir dan­tims va­ly­ti še­pe­tė­lius. Lai­ky­tos vie­šos pa­skai­tos apie ra­cio­na­lų nau­do­ji­mą­si iš­duo­tais daik­tais. Vi­sur links­ma nuo­tai­ka, nar­su­mas ir griež­ti obal­siai“.

 

Dė­me­sys pre­ky­bi­nin­kams, res­to­ra­nams ir vieš­bu­čiams

Šva­ros rei­ka­lais bu­vo rū­pi­na­ma­si ne tik gy­ven­to­jų kie­muo­se, ta­čiau ir par­duo­tu­vė­se, tur­guo­se, val­gyk­lo­se, res­to­ra­nuo­se ir vieš­bu­čiuo­se. Tam ne­ma­žai dė­me­sio sky­rė laik­raš­tis „Ver­slas“. Bu­vo ba­ra­mi par­da­vė­jai, ku­rių cha­la­tai re­tai ma­ty­da­vo mui­lą ir van­de­nį. Pirk­ta deš­ra at­si­duo­da ži­ba­lu, nes par­da­vė­jas vie­nam pir­kė­jui jį py­lė – par­da­vė, ran­kas nu­si­va­lė į cha­la­to skver­ną ir deš­rą pa­svė­rė. Vie­nam at­sei­kė­jo po­rą ki­log­ra­mų bul­vių, ran­kas nu­si­pur­tė ir ki­tam ban­de­lę pa­da­vė – tas at­si­kan­do, o tarp dan­tų smė­lis girgž­da. O kur dar pie­ne mirks­tan­čios mu­sės ar links­mai ro­po­jan­čios po švie­žius la­ši­nius. Ką jau kal­bė­ti apie duo­nos iš­ve­žio­to­jus, ku­rie pro­duk­tus ve­ža dul­kė­to­mis gat­vė­mis, jų pri­juos­tė­se jau ne­įžiū­rė­si pir­mi­nės jos spal­vos, ran­kų ne­plau­na – de­da duo­ną, pas­kui jo­mis stve­ria­si va­de­lių ir par­duo­tu­vė­je ne­si­plo­vęs ran­kų at­skai­čiuo­ja ke­pa­liu­kus.

Ki­ti ir­gi ga­vo py­los: „Mū­sų mies­tai ir mies­te­liai ke­liau­jan­tiems ne­tu­ri pa­to­gių ir šva­rių vieš­bu­čių, šva­rių val­gyk­lų, man­da­gių ir šva­rių pa­tar­nau­to­jų.“ Res­to­ra­nams lin­kė­jo: „Prie vi­so to kreip­ki­me di­de­lio dė­me­sio į sa­vo iš­orę, nes dra­bu­žis ir šva­ra šio­je dar­bo sri­ty­je tu­ri ne­įkai­no­ja­mos reikš­mės. Vis­ką sve­čias dar ga­li at­leis­ti, bet jau ne­šva­ros – nie­ka­dos!“

Taik­liau­siai api­bū­din­ti si­tu­a­ci­ją tur­guo­se pa­si­rin­ko ar­klio pa­vyz­dį: „Pa­si­dai­rius po ve­ži­mus ma­to­me, kad prie vie­no ga­lo ve­ži­mo pri­riš­tas ar­klys ėda iš ve­ži­mo, prunkš­čia, o ki­ta­me ga­le par­duo­da­ma grie­ti­nė, sū­riai, svies­tas ar­ba duo­na. Ar­klys prunkš­da­mas api­prunkš­čia pro­duk­tus ar­ba at­lik­da­mas gam­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ap­teš­kia su ko­jo­mis gre­ti­mam ve­ži­me esa­mus pro­duk­tus.“

 

„Smar­vė iš to­lo“

Ne­tru­kus Aly­tu­je bu­vo su­da­ry­ta sa­ni­ta­ri­nės prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, ku­ri, pa­si­ė­mu­si bau­dų kvi­tus, iš­si­lei­do per Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų kie­mus tik­rin­ti šva­ros ir ne­va­las bau­dė.

Pra­bė­gus ke­le­riems me­tams mies­tie­čiai už šias pa­tik­ras ko­mi­si­jai at­si­ker­ši­jo vie­na­me res­pub­li­ki­nia­me laik­raš­ty­je pa­ra­šę ži­nu­tę „Smar­vė iš to­lo“: „Va­žiuo­jant iš Aly­taus per Sim­no gat­vę į Bal­bie­riš­kį, ant gra­žaus kal­ne­lio, ku­ris ma­ty­ti iš mies­to, grio­vy­je ir ant lau­ko pri­mė­ty­ta gy­vu­lių griau­čių. Ta­ku ei­nant jie tie­siog kliū­va už ko­jų ir duo­da la­bai bjau­rią smar­vę. Čia rei­kia su­si­rū­pin­ti toms įstai­goms, ku­rios tu­ri žiū­rė­ti tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos.“

 

So­pu­liai dėl biu­dže­to ir mies­to pla­no

Mies­tie­čiai su mies­to val­džia vie­ni ki­tus kri­ti­kuo­da­mi, vie­ni ki­tiems reikš­da­mi prie­kaiš­tus po tru­pu­tį tvar­kė ir gra­ži­no Aly­tų. Ap­si­tvar­kius ap­lin­ką ga­li­ma bu­vo im­tis ir mies­to tvar­ky­mo rei­ka­lų. Tas už­tru­ko, ta­čiau bu­vo įver­tin­ta. 1939 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį at­lė­kęs „Lie­tu­vos ai­do“ ko­res­pon­den­tas pa­ste­bė­jo, jog „nau­jai at­vy­ku­siam į Aly­tų tuoj krin­ta į akis, kad Aly­tus tvar­ky­mo­si at­žvil­giu da­ro di­de­lę pa­žan­gą.“ Tuo­met pa­kal­bi­no bur­mist­rą Zig­mą Ja­ku­lį ir sa­vo straips­nį pa­va­di­no „Aly­tus gro­žė­ja ir spar­čiai tvar­ko­si“.

Bur­mist­ras kal­bą pra­dė­jo nuo mies­to biu­dže­to: „Šiais me­tais mies­to biu­dže­tas sie­kia tik 386.000 Lt. pa­ly­gi­nant to­kį biu­dže­tą su mies­to tvar­ky­mu, tai jis yra la­bai ma­žas. Mat, pa­gal pa­ja­mas, de­ri­na­mos ir iš­lai­dos. Jei­gu mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų nu­sta­ty­ti dar­bų pla­ną re­a­li­zuo­ti, tai ga­li­mas daik­tas tek­tų iš­leis­ti iki 1,5 mi­li­jo­no li­tų. Juk vi­siems ži­no­ma, kad Aly­tus se­niau bu­vo pa­pras­tas mies­čiu­kas, o da­bar jau jis ri­kiuo­ja­si pir­ma­ei­lių mies­tų ei­lė­se. Jau ke­lin­ti me­tai kai su­si­lau­kė ku­ror­to var­do. Tad ry­šium su tuo te­ko mies­tą gra­žin­ti, tvar­ky­ti ir daug ką to­bu­lin­ti.“

Pa­si­ro­do, iki pat 1939 me­tų vi­du­rio Aly­tus ne­tu­rė­jo tiks­laus pla­no: „Iki šiol mies­tas tu­ri ri­bas, bet ne­tu­ri tiks­laus pla­no. Da­bar jau ke­lin­ta sa­vai­tė kai dir­ba du in­ži­nie­riai–ge­o­de­zi­nin­kai. Jie tiks­liai ma­tuo­ja vi­so mies­to gat­ves, skly­pus ir ruo­šia mies­to pla­ną. Va­di­na­si Aly­tus ne­poil­gam tu­rės tiks­lų pla­ną, pa­gal ku­rį leng­viau bus plės­ti mo­der­nią sta­ty­bą ir ją tvar­ky­ti. Mies­tui pla­no ruo­ši­mas daug ne­kai­nuos. In­ži­nie­riai ap­rū­pi­na­mi dar­bi­nin­kais ir bu­tu. Ki­tas iš­lai­das pa­den­gia vals­ty­bės iž­das.“

 

Tvar­ko­mės ir ap­rū­pi­na­me dar­bu!

Tais me­tais Aly­tui Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja vie­šie­siems dar­bams sky­rė 60 tūkst. li­tų. Bur­mist­ras Z.Ja­ku­lis pa­si­džiau­gė, kad mies­to be­dar­biai bu­vo ap­rū­pin­ti dar­bu, spar­čiai vy­ko dau­ge­lis tvar­ky­mo dar­bų. Ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­go­je bu­vo: „Bai­gia­ma tvar­ky­ti I Pul­ko, Bloz­ne­lio, Baž­ny­čios ir Auš­ros gat­vės, ir tur­ga­vie­tė. Įreng­ta prie bu­vu­sio ge­le­žin­ke­lio til­to mau­dyk­lė, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ti nu­ma­ty­ta pa­ves­ti vie­tos šau­liams. Su­tvar­ky­ti abu par­kai. Kip­ro Pet­raus­ko par­ke ga­lu­ti­nai įreng­ta va­sa­ros te­at­rui sce­na su elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, pa­da­ry­tas gė­ly­no vi­du­ry­je mo­der­nus fon­ta­nas, gra­žiai su­tvar­ky­ta lais­vės me­džio aikš­te­lė ir pa­dirb­ta daug nau­jų suo­lų. Di­džia­ja­me par­ke su­tvar­ky­ti ta­kai. Prie ta­kų pa­so­din­ta me­džių, per grio­vį per­ėji­mui sta­to­mas til­tas, ku­ris tar­naus ne tik pa­to­gu­mui, bet ir pa­tį par­ką pa­grą­žins. Be to, gat­vė­se šį pa­va­sa­rį pa­so­din­ta 500 de­ko­ra­ty­vi­nių me­de­lių ir ap­so­din­ta gy­va­tvorės 100 iš­ti­si­nių met­rų.“ Šian­die­ni­nia­me mies­te nė su ži­bu­riu ne­ra­si­me K.Pet­raus­ko par­ko. Vis­kas la­bai pa­pras­ta. Mies­to so­das 1936 me­tais, pa­ger­biant ži­no­mo te­no­ro K.Pet­raus­ko 25-erių me­tų sce­ni­nio dar­bo ju­bi­lie­jų, bu­vo pa­va­din­tas jo var­du.

 

Pla­nai be dul­kių

Bur­mist­ras mie­lai da­li­jo­si ir at­ei­ties pla­nais. Vie­ni – ke­le­riems me­tams į at­ei­tį, ki­ti – dar tų pa­čių me­tų ant­rą­jį pus­me­tį: „Mies­tas no­ri ir sa­vą­ją elek­tros sto­tį tu­rė­ti. At­ro­do, kad sto­tis duo­tų mies­tui di­de­les pa­ja­mas. Su kon­ce­si­nin­kais su­tar­tis bai­gia­si 1942 me­tais. Jie siū­lo iš jų pirk­ti, bet kol kas su šiuo dar ne­si­sku­bi­na­ma. Ta­ria­ma­si su spe­cia­lis­tais, in­ži­nie­riais ir iš anks­to ruo­šia­ma­si pel­nin­gam dar­bui.

Au­to­bu­sų sto­tis sa­vi­val­dy­bę taip pat do­mi­na. Nors da­bar au­to­bu­sų sto­tis tie­sio­gi­niai sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­so, bet vis tuo rei­ka­lu da­ro­mi žy­giai, nes da­bar ji sa­vo pa­skir­čiai ne­ati­tin­ka. Pa­gal mies­to gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dy­bės pa­gei­da­vi­mus au­to­bu­sų sto­tis tu­rė­tų bū­ti prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties, ži­no­ma ge­ro­je aikš­te­lė­je ir ge­ro­se pa­tal­po­se.“

Aly­tui ta­pus ku­ror­tu bu­vo rū­pi­na­ma­si ne tik mies­to šva­ra ir gra­ži­ni­mu, ta­čiau ir tuo, jog čia bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai ir pa­to­giai il­sė­tis: „Aly­tiš­kiai, o ypač va­sa­ro­to­jai daug nu­si­skųs­da­vę, kad mies­te daug dul­kių. Yra vil­čių, kad ir ši kliū­tis bus pa­ša­lin­ta. Lie­pos mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bė tu­rės nuo­sa­vą ma­ši­ną, ku­ria bus lais­to­mos vi­sos žy­mes­nės gat­vės. Va­di­na­si, ma­ši­na bus pa­nau­do­ta gais­rams ge­rin­ti ir gat­ves lais­ty­ti.

Kip­ro Pet­raus­ko par­ke ir šie­met gros ulo­nų pul­ko or­kest­ras, kur su­si­rin­ku­sie­ji prie puoš­nių ro­žių fon­ta­no tu­rės pro­gos ne tik pa­sig­ro­žė­ti, bet ir mu­zi­ka pa­si­gė­rė­ti. O spor­ti­nin­kams sta­dio­ne įreng­tos dvi ge­ros te­ni­sui žais­ti aikš­te­lės.“

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė

Mu­zie­ji­nin­kė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kai einu per parko rozyna ir matau puciant atceit pusu spyglius ir lapus tiesiog mane purto O ten tik zemes ir tas gelytes tik li ksta Kitam gale plepa 5 moterytes su graibsciais Tai kokia svara Asmuo

  Komentaras

  ir koks grozis jei 3 metai kai niekas negreboja ir neisveza medzio lapu is Santaikos gatves bei zole nupjove po 3 metu taip tik siemet kai padare nauja kelia o jei kelias butu buves senas tai ir zole butu buvusi iki keliu

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.