Ati­duo­tu­vė­je – kaip par­duo­tu­vė­je, tik vie­to­je pi­ni­gė­lių pra­šo­ma pa­ra­šo (7)

Lau­ra Misiukevičiūtė
„Mais­to ban­ko“ Aly­taus sky­riaus ko­or­di­na­to­rė Lau­ra Misiukevičiūtė: „Mais­to pa­si­im­ti at­ei­na ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys dir­ban­tie­ji, ne­įga­lie­ji, sen­jo­rai, vie­ni­šos ar ke­lis vai­kus au­gi­nan­čios ma­mos – šie žmo­nės nu­si­pel­nė tei­sės oriai, kaip par­duo­tu­vė­je, pa­si­rink­ti tai, kas jiems yra rei­ka­lin­ga.“
Nuo šian­dien, lap­kri­čio 9 die­nos, mies­to ir ra­jo­no pa­ra­mos ga­vė­jai mais­to ga­lės įsi­gy­ti pa­gal nau­ją tvar­ką – lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to ban­kas“ Aly­taus sky­riaus ati­da­ro­mo­je ati­duo­tu­vė­je. Ji at­vė­rė du­ris Aly­tu­je ad­re­su Sei­ri­jų g. 3. Apie nau­ją mais­to įsi­gi­ji­mo tvar­ką ati­duo­tu­vė­je pa­sa­ko­ja „Mais­to ban­ko“ Aly­taus sky­riaus ko­or­di­na­to­rė Lau­ra Mi­siu­ke­vi­čiū­tė.

– Kei­čia­ma pa­ra­mos mais­tu tvar­ka. Ar tai reiš­kia, kad sto­ko­jan­čių­jų jau ne­pa­sieks Eu­ro­pos fon­do pa­ra­ma la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims – pa­ruoš­ti da­vi­niai ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams?

– Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do (EPL­SAF) pa­ra­mos pro­gra­ma šių me­tų gruo­džio mė­ne­sį bai­gia­si. Tai reiš­kia, kad mais­to da­vi­niai bei hi­gie­nos pre­kės to­liau da­li­na­mos ne­be­bus. Nuo ki­tų me­tų pa­gal ki­tas vals­ty­bės vyk­do­mas pro­gra­mas sto­ko­jan­tiems bus da­li­na­mos pa­ra­mos mais­tu kor­te­lės. Kiek­vie­nas žmo­gus su jo­mis ga­lės įsi­gy­ti rei­kia­mo mais­to.

– Iš kur bus tie­kia­mi mais­to pro­duk­tai Aly­tu­je du­ris at­ver­sian­čiai ati­duo­tu­vei? Kuo ji pa­na­šės į par­duo­tu­vę ir ko­kia tvar­ka bei kas ga­lės jo­je „ap­si­pirk­ti“ ne­mo­ka­mai?

– Ati­duo­tu­vės len­ty­nas pa­sieks pas­ku­ti­nės ga­lio­ji­mo die­nos mais­tas iš par­duo­tu­vių bei vi­suo­me­nės ir rė­mė­jų pa­au­ko­ti pro­duk­tai. Taip pat ben­dra­dar­biau­ja­me su ūki­nin­kais, ku­rių der­lius ir­gi pa­tenka į ati­duo­tu­vę. Jo­je mais­tas kiek­vie­ną ry­tą bus ap­skai­to­mas, iš­rū­šiuo­ja­mas, su­de­da­mas į len­ty­nas pa­gal ka­te­go­ri­jas, ap­skai­čiuo­ja­mi kie­kiai. At­ėjęs pa­ra­mos ga­vė­jas iš to, kas tą die­na at­ke­lia­vo į ati­duo­tu­vę, ga­lės pa­si­rink­ti, kas jam rei­ka­lin­ga. Vie­nam pa­ra­mos ga­vė­jui pri­klau­so ne ma­žiau kaip 5 ki­log­ra­mai mais­to.

Iš so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus pa­teik­to są­ra­šo pa­kvies­ti as­me­nys at­vy­kę pir­miau­siai už­si­re­gist­ruo­ja, tuo­met gau­na ta­lo­nė­lį ir pir­ki­nių krep­še­lį, į ku­rį krau­sis iš kiek­vie­nos pro­duk­tų ka­te­go­ri­jos pa­si­rink­tą mais­tą. Pas­kui ben­drą kie­kį pa­si­svers ir pa­si­ra­šys. Kaip mes sa­ko­me, vis­kas be­veik kaip par­duo­tu­vė­je, tik vie­toj pi­ni­gė­lių – pa­ra­šas.

– Mi­nė­jo­te, kad ati­duo­tu­vė­je ne­pa­si­tu­rin­tys gy­ven­to­jai ga­lės įsi­gy­ti tų pro­duk­tų, ku­riuos šei­ma mėgs­ta, o ne pa­ruoš­tų da­vi­nių su ne­mėgs­ta­mais pro­duk­tais? Tur­būt svar­biu ak­cen­tu taps tai, kad dar ma­žiau bus švais­to­mas mais­tas?

– Tik­rai taip. Su­si­dū­rė­me ne su vie­nu pa­ra­mos ga­vė­ju, ku­ris pa­pras­čiau­siai ne­to­le­ruo­ja kai ku­rių mais­to pro­duk­tų dėl svei­ka­tos pro­ble­mų. La­bai svar­bus šios ati­duo­tu­vės tiks­las – ne­pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms mais­tą da­lin­ti oriai. Mais­to pa­si­im­ti at­ei­na ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys dir­ban­tie­ji, ne­įga­lie­ji, sen­jo­rai, vie­ni­šos ar ke­lis vai­kus au­gi­nan­čios ma­mos – šie žmo­nės nu­si­pel­nė tei­sės oriai, kaip par­duo­tu­vė­je, pa­si­rink­ti tai, kas jiems yra rei­ka­lin­ga.

– Ar ati­duo­tu­vė­je iš­liks mais­to at­si­ė­mi­mo gra­fi­kai?

– Kas­dien su­ren­ka­mas skir­tin­gas mais­to kie­kis, to­dėl sa­va­no­riai kas ry­tą tu­rės iš­skirs­ty­ti jį į ka­te­go­ri­jas, pa­sver­ti ir pa­skai­čiuo­ti pa­gal tos die­nos at­vyk­sian­čių pa­ra­mos ga­vė­jų skai­čių su re­zer­vu. Pa­vyz­džiui, šian­dien iš duo­nos ga­mi­nių ga­li­te pa­si­rink­ti du vie­ne­tus ar­ba iš vai­sių ir dar­žo­vių – ne dau­giau kaip du ki­log­ra­mus. To­kiu bū­du ne­ga­lios tai­syk­lė „kas pir­mes­nis, tas gud­res­nis“ – kiek­vie­nas at­ėjęs ga­lės rink­tis iš vi­sų mais­to ka­te­go­ri­jų. Ati­duo­tu­vės prin­ci­pą iš­ban­do­me jau ke­le­tą sa­vai­čių. Yra kur to­bu­lė­ti, bet są­ra­šai ir lai­kas bus pa­skirs­to­mas taip, kad pa­ra­mos ga­vė­jams ne­rei­kė­tų lenk­ty­niau­ti.

– At­vė­rus ati­duo­tu­vės du­ris, „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riams veik­los ne­su­ma­žės, at­virkš­čiai, teks suk­tis dar spar­čiau, gal di­din­si­te jų gre­tas?

– „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riams veik­los tik­rai ne­su­ma­žės. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos veik­la pa­rem­ta sa­va­no­rys­te, jei ne sa­va­no­riai var­gu ar ga­lė­tu­me pa­si­džiaug­ti to­kiais re­zul­ta­tais. Kiek­vie­ną dar­bo die­ną jie su­ren­ka mais­tą, ap­skai­to, jį iš­rū­šiuo­ja, sve­ria, su­skirs­to į ka­te­go­ri­jas. Nuo šiol vien ati­duo­tu­vė­je bus rei­ka­lin­gi ma­žiau­siai ke­tu­ri sa­va­no­riai. Kiek­vie­nas pri­si­de­dan­tis mums la­bai svar­bus.

– Vis daž­niau gir­di­mas žo­džių jun­gi­nys – iš­gel­bė­tas mais­tas. Tai tur­būt ne tik iš pre­ky­bos tin­klų par­si­vež­ti pas­ku­ti­nės die­nos ga­lio­ji­mo pro­duk­tai?

– Daž­nas žmo­gus net ne­su­si­mąs­to, kad pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je yra pa­ga­mi­na­ma daug dau­giau mais­to ne­gu pa­sie­kia žmo­nių sta­lą. Dėl įvai­rių prie­žas­čių pre­ky­bi­nin­kai, ūki­nin­kai, ga­min­to­jai, lo­gis­ti­kos įmo­nės tam tik­rų mais­to pro­duk­tų ne­par­duo­da, ne­ga­li jų re­a­li­zuo­ti ir, daž­nu at­ve­ju, pri­vers­ti uti­li­zuo­ti. Pa­vyz­džiui, įmo­nė tu­rė­jo pa­ga­min­ti pro­duk­tų už­sie­nio ša­liai, ta­čiau už­sa­ky­mas bu­vo at­šauk­tas, o jų re­a­li­zuo­ti Lie­tu­vo­je jau ne­be­ga­li dėl ne­lie­tu­vių kal­ba pa­žen­klin­tų pa­kuo­čių. Daž­na ūki­nin­kų pro­ble­ma – pre­ky­bos stan­dar­tų ne­ati­tin­kan­čios vai­sių ir dar­žo­vių for­mos, dy­džiai.

„Mais­to ban­ko“ san­dė­lius pa­sie­kia dėl įvai­rių prie­žas­čių ga­min­to­jų ne­par­duo­ti mais­to pro­duk­tai – ban­do­mie­ji / eks­pe­ri­men­ti­niai (var­to­ti sau­gūs) ga­mi­niai, mais­to pro­duk­tai su ne­tin­ka­mu žen­kli­ni­mu, ne­pre­ki­nės iš­vaiz­dos pro­duk­ci­ja ir per­pro­duk­ci­ja, ša­lu­ti­niai ga­my­bos pro­duk­tai, su pa­žeis­to­mis iš­ori­nė­mis ar se­zo­ni­nė­mis, pro­gi­nė­mis pa­kuo­tė­mis, dėl klai­dų trans­por­ta­vi­mo gran­di­nė­je tiks­lo ne­pa­sie­kęs mais­tas.

– Ar „Mais­to ban­kas“ daž­nai su­lau­kia ūki­nin­kų pa­gal­bos?

– Dau­gu­ma jų yra „Mais­to ban­ko“ Vil­niaus re­gio­no pa­da­li­nio, ku­riam pri­klau­so ir Aly­taus sky­rius, part­ne­riai, ta­čiau spar­čiai dir­ba­me pa­tys su vie­ti­nio re­gio­no ūki­nin­kais. Di­de­liu jų skai­čiu­mi pa­si­gir­ti dar ne­ga­li­me, bet sten­gia­mės ir ju­da­me į prie­kį.

– Vie­šai skel­bia­ma, kad lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Mais­to ban­kas“ per­nai iš­da­li­no be­veik 11 tūkst. to­nų mais­to iš ku­rių 6 tūkst. 193 to­nos – nuo su­nai­ki­ni­mo iš­sau­go­tas mais­tas. Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja re­mia 230 tūks­t. žmo­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip pat pa­ra­mą tei­kia 601 so­cia­li­nei or­ga­ni­za­ci­jai. Ko­kį bū­rį ne­pa­si­tu­rin­čių gy­ven­to­jų pa­rem­ti „Mais­to ban­kui“ re­ko­men­duo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niai dar­buo­to­jai?

– Nuo ki­tų me­tų Aly­taus mies­te ruo­šia­mės mais­tu ap­rū­pin­ti 2 tūkst., o ra­jo­ne 2 tūkst. 500 pa­ra­mos ga­vė­jų.

– Pa­skai­čiuo­ta, kad kiek­vie­nas šei­mos ūkis vi­du­ti­niš­kai iš­me­ta vie­no mė­ne­sio mais­tui skir­tą biu­dže­tą. Tai­gi, jei per mė­ne­sį mais­tui iš­lei­džia­me apie 400 eu­rų, tai per me­tus tiek ir iš­švais­to­me. Gal ga­lė­tų ir šei­mos sa­vo­jo mais­to per­tek­lių at­vež­ti į ati­duo­tu­vę, ku­ri, nors bus ati­da­ro­ma tik šian­dien, aly­tiš­kių jau pra­min­ta „edu­ka­ci­ne mais­to ne­švais­ty­mo erd­ve“?

– Iš na­mų ūkių ga­li­me pri­im­ti tik il­go ga­lio­ji­mo pro­duk­tus, ku­rių pa­kuo­tė yra ne­pra­da­ry­ta ar ki­taip ne­pa­žeis­ta, taip pat vai­sius ir dar­žo­ves. De­ja, trum­po ga­lio­ji­mo mais­to pro­duk­tų bei na­muo­se pa­ga­min­to mais­to pri­im­ti ne­ga­li­me dėl sau­gos ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau la­bai kvie­čia­me at­lie­ka­mo mais­to tu­rin­čius žmo­nes pa­ban­dy­ti pa­si­da­lin­ti juo su kai­my­nais drau­gais ar­ba bi­čiu­liais.

 

Kal­bė­jo­si Al­do­na KU­DZIE­NĖ

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Skaudu,kai aiškina kad savanoriai nieko negauna,aukoja laika,savo laiku irgi viena karta norėjau prisidėti prie savanoriai o,parduotuvėje rinkom aukojama maistas,kas po to,po 3valandu rinkimo paprase paraso ir duoda 20euru,PASIBAISEJAU...daugiau niekados

  Komentaras

  "Savi" ten neima, o duoda. Dalina save, aukoja savo asmeninį laiką, savanoriauja. Kas tuo netiki, tegul nors kartą gyvenime užsirašo savanoriauti į bet kokią organizacija, kad ir į "Maisto banką" ir pamato viską iš vidaus. Dažniausiai viską kritikuoja tie, kurie patys nieko nedaro dėl kitų, neaukoja, o tik laukia, kad jiems kažkas kažką duotų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.