Aly­taus ko­le­gi­ja per teis­mą prie­ši­na­si su­jun­gi­mui su Kau­no ko­le­gi­ja (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Sigitas Na­ru­še­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ko­le­gi­jos šie­me­tį ba­lan­dį Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­tas re­or­ga­ni­za­ci­jos va­rian­tas, su­si­jun­giant su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu, ne­bu­vo iš­girs­tas. „Ti­kė­jo­me, kad į mū­sų re­gio­ną at­eis uni­ver­si­te­ti­nės stu­di­jos“, – tvir­ti­no Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Sigitas Na­ru­še­vi­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­siais me­tais ša­ly­je pra­si­dė­jo dis­ku­si­jos dėl vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, kai ku­rias jas su­jun­giant ir sie­kiant aukš­tes­nės moks­lo ko­ky­bės. Per­nykš­tį lap­kri­tį bu­vo pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­riuo su­teik­ta ga­li­my­bė pa­čioms ko­le­gi­joms pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos. Aly­taus ko­le­gi­ja po dis­ku­si­jų su ati­tin­ka­mo­mis aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis pri­ėmė spren­di­mą su­si­jung­ti su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu, to­kį pa­siū­ly­mą pa­tei­kė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Ta­čiau Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čios ko­le­gi­jos pa­siū­ly­mas ne­bu­vo iš­girs­tas. Šie­me­tės lie­pos vi­du­ry­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl Aly­taus ko­le­gi­jos re­or­ga­ni­za­ci­jos ją pri­jun­giant prie Kau­no ko­le­gi­jos. Aly­taus ko­le­gi­ja ir abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu jun­gi­mui­si pa­si­rink­tas part­ne­ris – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas pas­ta­rą­jį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ap­skun­dė teis­mui, pra­šy­da­mi jį pa­nai­kin­ti.

Pa­siek­ti nu­ma­ty­tą stu­den­tų skai­čių ko­le­gi­jai ne­įma­no­ma

Ša­ly­je vei­kia 18 ko­le­gi­jų, iš jų – 14 vals­ty­bi­nių, li­ku­sios – pri­va­čios. Va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, re­or­ga­ni­za­ci­ja, šias švie­ti­mo įstai­gas su­jun­giant, ak­tu­a­li maž­daug de­šim­čiai vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų.

Kaip sa­kė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius, ko­le­gi­jų re­or­ga­ni­za­ci­ja jas su­jun­giant sie­kia­ma aukš­tes­nės moks­lo ko­ky­bės: „Iki 2029 me­tų ko­le­gi­jos pri­va­lo tu­rė­ti 1 tūkst. 200 stu­den­tų, turi būti ati­tin­ka­mas pro­cen­tas dės­ty­to­jų, tu­rin­čių moks­li­nį laips­nį, bent pu­sė jų – dirb­ti nu­sta­ty­tu eta­ti­niu vie­ne­tu. Aly­taus ko­le­gi­ja bent pir­mo ro­dik­lio tik­rai ne­pa­sieks.“

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čios ko­le­gi­jos va­do­vas pa­brė­žė, kad pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus stu­den­tų čia dau­gė­ja, pa­vyz­džiui, per­nai jų mo­kė­si 762, at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais po pa­pil­do­mo pri­ėmi­mo tu­rė­tų bū­ti apie 800.

Iš vie­nuo­li­kos ko­le­gi­jo­je tu­ri­mų pro­gra­mų po­pu­lia­riau­sio­mis iš­lie­ka ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, sta­ti­nių in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų ir įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo.

Ka­dan­gi per­nykš­tį lap­kri­tį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo ko­le­gi­joms su­tei­kė ga­li­my­bę pa­reikš­ti nuo­mo­nę dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos, Aly­taus ko­le­gi­ja su su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis ėmė ieš­ko­ti va­rian­tų dėl pa­lan­kiau­sios šios švie­ti­mo įstai­gos per­tvar­kos.

„Ti­kė­jo­me, kad į mū­sų re­gio­ną at­eis uni­ver­si­te­ti­nės stu­di­jos“

S.Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, Aly­taus ko­le­gi­jos jun­gi­ma­sis su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu bu­vo svars­to­mas su Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba, Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­ja ir ki­to­mis aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis, tam gau­tas pa­lai­ky­mas ir pri­ta­ri­mas. Ko­le­gi­jos ir uni­ver­si­te­to jun­gi­mui­si pri­ta­rė abie­jų moks­lo įstai­gų val­dy­mo or­ga­nai, bu­vo pa­si­ra­šy­tas ke­ti­ni­mų jung­tis pro­to­ko­las.

„Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tą pa­si­rin­ko­me, nes jis ir mū­sų ko­le­gi­ja tu­ri ana­lo­giš­kų stu­di­jų pro­gra­mų, šis uni­ver­si­te­tas yra ne­di­de­lis, re­gio­ni­nis. Jis bu­vo pa­kvie­tęs mū­sų at­sto­vus su­si­pa­žin­ti su sa­vo įstai­ga. Ti­kė­jo­me, kad į mū­sų re­gio­ną at­eis uni­ver­si­te­ti­nės stu­di­jos“, – tvir­ti­no Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius S.Na­ru­še­vi­čius.

De­ja, Aly­taus ko­le­gi­jos šie­me­tį ba­lan­dį Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­tas re­or­ga­ni­za­ci­jos va­rian­tas, su­si­jun­giant su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu, ne­bu­vo iš­girs­tas. Pa­sak Aly­taus ko­le­gi­jos va­do­vo, net ne­gau­tas at­sa­ky­mas, ku­ria­me bū­tų nu­ro­dy­ti ne­pri­ta­ri­mo ar­gu­men­tai.

Ko­dėl kreip­ta­si į teis­mą?

Lie­pos vi­du­ry­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė Aly­taus ko­le­gi­jai ne­ti­kė­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo ji re­or­ga­ni­zuo­ja­ma, jun­giant prie Kau­no ko­le­gi­jos.

„To­kia re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­bu­vo svars­ty­ta nei mū­sų, nei Kau­no ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nuo­se, kaip an­tai, mū­sų ko­le­gi­jos ta­ry­bo­je ir Aka­de­mi­jo­je ta­ry­bo­je. Kau­no ko­le­gi­jos at­sto­vai pas mus bu­vo at­vy­kę tik į pa­žin­ti­nę eks­kur­si­ją jau po pri­im­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl šių ko­le­gi­jų su­jun­gi­mo. Iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos ga­vo­me raš­tą iki rug­sė­jo 15-osios pra­neš­ti, ar Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nai pri­ta­ria mi­nė­tai re­or­ga­ni­za­ci­jai. Kaž­kas ne­su­pran­ta­mo: nu­ta­ri­mas dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos pri­jun­gi­mo bū­du jau yra, o dar pra­šo­ma pra­neš­ti, ar tam pri­ta­ria­ma, ar ne“, – min­ti­mis da­li­jo­si Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius S.Na­ru­še­vi­čius.

Bū­tent to­dėl, kad šios ko­le­gi­jos jun­gi­mo su Kau­no ko­le­gi­ja klau­si­mas ne­bu­vo svars­ty­tas Aly­taus ir Kau­no ko­le­gi­jų val­dy­mo or­ga­nų, Aly­taus ko­le­gi­ja kar­tu su jos pa­čios mi­nis­te­ri­jai pa­siū­ly­tu re­or­ga­ni­za­ci­jos part­ne­riu – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tu krei­pė­si į teis­mą dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­nai­ki­ni­mo, ku­riuo nu­ma­ty­tas Aly­taus ko­le­gi­jos jun­gi­mas prie Kau­no ko­le­gi­jos.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­si­sa­kė pri­im­ti nag­ri­nė­ti mi­nė­tų švie­ti­mo įstai­gų pa­teik­tą skun­dą, mo­ty­vuo­da­mas, kad tai ne šio teis­mo kom­pe­ten­ci­ja. To­kį pas­ta­ro­jo teis­mo spren­di­mą Aly­taus ko­le­gi­ja ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niams teis­mui. Jis spręs, ar že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­grįs­tai at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti skun­dą.

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus S.Na­ru­še­vi­čiaus pa­si­tei­ra­vus, per kiek lai­ko pa­gal pri­im­tus ati­tin­ka­mus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mus tu­ri įvyk­ti ša­lies ko­le­gi­jų, tarp jų ir Aly­taus, re­or­ga­ni­za­ci­ja, jis at­sa­kė, kad tam ter­mi­nas nu­ma­ty­tas per du eta­pus iki šių me­tų pa­bai­gos, ta­čiau Vy­riau­sy­bė bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dar tu­ri pri­im­ti ne vie­ną tei­sės ak­tą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Prijungus prie Kauno kolegijos kitais metais visai studentų neliks, nes reikės žiūrėti stojimo vidurkio balo. Dabar gi, stoja kas nori, vos su 2 balais. Toks tas Alytaus kolegijos lygis. Profkiniai protingesni

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.