Vy­ras nu­kri­to iš penk­to­jo laip­ti­nės aukš­to (0)

Iškrito žmogus
Sa­vait­ga­lį ne­lai­mė įvy­ko Aly­tu­je, Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne. Penk­ta­die­nio va­ka­rą apie 21 va­lan­dą su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė iš penk­to­jo laip­ti­nės aukš­to Šal­ti­nių gat­vė­je iš­kri­tęs vy­ras.

Apie tai pra­ne­šė Aly­taus­gi­das.lt nau­jie­nų por­ta­las. Skel­bia­ma, kad vie­na­me bu­tų vy­rai lei­do lai­ką var­to­da­mi al­ko­ho­lį. Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, vie­nas iš su­gė­ro­vų nu­spren­dė ke­liau­ti na­mo, pas­ta­ra­jam bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­lik­ti, šiam ne­su­ti­kus bu­to šei­mi­nin­kas drau­gą nu­spren­dė pa­ly­dė­ti.

Laip­ti­nė­je sve­čias stai­ga su­svy­ra­vo ir per­si­svė­ręs per tu­rėk­lus kri­to že­myn. Per šim­tą ki­log­ra­mų sve­rian­tis ke­tu­rias­de­šimt še­še­rių aly­tiš­kis tren­kė­si į šo­ni­nius ke­lių že­miau esan­čių aukš­tų tu­rėk­lus ir nu­kri­to į aikš­te­lę tarp pir­mo ir ant­ro­jo aukš­tų.

Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ja pa­tvir­ti­no, kad vy­ras bu­vo ne­blai­vus. Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­siam nu­sta­ty­ti dau­gy­bi­niai kū­no su­ža­lo­ji­mai.

Įvy­kio ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos.

„A.N.“ informacija

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai