Vien­bal­sis Adž­gaus­kų pa­lin­kė­ji­mas – gy­vuo­ti il­gai ir bū­ti kū­ry­bin­giems (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
Pal­ma ir Jo­nas Adž­gaus­kai
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Vi­sa­da ir vi­siems me­tams pre­nu­me­ruo­ja­me „Aly­taus nau­jie­nas“, – nuo­tai­kin­gai sa­ko Aly­taus Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės gy­ven­to­jai Pal­ma ir Jo­nas Adž­gaus­kai (nuotr.). Ir vi­suo­met su­tuok­ti­niai laik­raš­tį už­si­sa­ko at­vy­kę į re­dak­ci­ją. Taip jau yra įpra­tę ir šios tra­di­ci­jos lai­ko­si.

Pal­ma me­na lai­kus, kai jos tė­tis skai­ty­da­vo „Ko­mu­nis­ti­nį ry­to­jų“ (Aly­taus kraš­to met­raš­tis 1951–1988 m. bu­vo lei­džia­mas šiuo pa­va­di­ni­mu – A.K.).

Skai­ty­da­mas pa­gar­biai mi­nė­da­vo re­dak­to­riaus Sta­nis­lo­vo Ples­kaus pa­var­dę, su įdo­mu­mu įnik­da­vo į Fi­lo­me­nos Pa­jau­jy­tės, Sta­nis­lo­vo Ka­ma­raus­ko straips­nius. Jo­nui ir­gi ži­no­mos šios pa­var­dės, ben­drau­ti taip pat te­kę.

„Mes net ne­įsi­vaiz­duo­ja­me, kaip ga­lė­tu­me ap­si­ei­ti be sa­vo laik­raš­čio. Ma­lo­nu jo lauk­ti, ge­ra at­si­vers­ti ir ras­ti pa­žįs­ta­mų vei­dų, nau­din­gos in­for­ma­ci­jos. Kai abu per­skai­to­me, Jo­nas pa­ti­ku­sius pa­ta­ri­mus apie so­dą, ūkį, svei­ka­tą iš­ker­pa. Ne­iš­me­ta­me net ir se­nų laik­raš­čių, ve­ža­me pa­žįs­ta­miems į kai­mą“, – pa­sa­ko­ja Pal­ma.

„Aly­taus nau­jie­nų“ ko­man­dai skai­ty­to­jai Adž­gaus­kai pa­lin­ki gy­vuo­ti il­gai ir bū­ti kū­ry­bin­giems.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai