„Vi­sas Ri­mo An­ta­no Če­so­nio gy­ve­ni­mas bu­vo Lie­tu­vos pri­sta­ty­mas” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos Ri­mui An­ta­nui Če­so­niui bus įteik­tos bir­že­lio 17-ąją, ofi­cia­laus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mo me­tu.
Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos Ri­mui An­ta­nui Če­so­niui bus įteik­tos bir­že­lio 17-ąją, ofi­cia­laus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mo me­tu.
Ge­gu­žės 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ri­mui An­ta­nui Če­so­niui, Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lui JAV ir bu­vu­siam Aly­taus ir Ro­čes­te­rio su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, už ypa­tin­gus nuo­pel­nus Dzū­ki­jos sos­ti­nei. Jo ski­ria­mą pa­ra­mą so­cia­li­nėms reik­mėms, ver­slo plėt­rai ir sklai­dai, kul­tū­rai ir me­nui, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms, ben­drų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, Aly­taus var­do gar­si­ni­mą už At­lan­to. R.A.Če­so­niui Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti siū­lė liau­dies me­no stu­di­ja „Dai­na­va“, re­ko­men­da­ci­ją šiam ti­tu­lui pa­tei­kė Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja.

„Jis yra tik­ras Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV“

Ge­gu­žės 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, pri­sta­ty­da­mas R.A. Če­so­nio kan­di­da­tū­rą Gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti, ver­sli­nin­kas Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius, kaip aly­tiš­kis, pri­si­mi­nė da­ly­va­vi­mą sa­vi­val­dy­bei pa­si­ra­šant ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Ro­čes­te­riu prieš dvy­li­ka me­tų: „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­sas Ri­mo An­ta­no Če­so­nio gy­ve­ni­mas bu­vo Lie­tu­vos pri­sta­ty­mas. Oku­puo­tos Lie­tu­vos lai­kais jam rū­pė­jo, kad iš­lik­tų lie­tu­vy­bė, kad JAV ne­bū­tų už­da­ry­ta Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė. Šis žmo­gus už At­lan­to su­ge­bė­jo at­ver­ti du­ris dau­ge­liui lie­tu­vių de­le­ga­ci­jų. Ir pa­si­ra­šy­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Ro­čes­te­riu yra jo nuo­pel­nas.“

V.Gu­ne­vi­čiaus tei­gi­mu, pas­ta­rai­siais me­tais R.A.Če­so­nis daug pa­dė­jo Aly­taus mo­kyk­loms, čia vei­kian­čiai ko­le­gi­jai, o jam pa­ra­mą te­ko rink­ti ne taip jau leng­vai, pra­šant pa­gal­bos iš tarp­tau­ti­nių ali­jan­sų, ko­mu­nų.

„Aly­tus šian­dien tu­ri 26 Gar­bės pi­lie­čius, juos pa­žįs­tu be­veik vi­sus. Ma­nau, kad Če­so­niui su­tei­kus to­kį ti­tu­lą tai iš­aukš­tins ir iš­gar­sins mies­tą. Jis yra žmo­gus su dzū­kiš­ku ge­no­mu. Tė­vas ki­lęs iš Laz­di­jų, Ru­da­mi­nos, mo­ti­na – taip pat nuo Laz­di­jų, Me­te­lių. Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro su tė­vais pa­si­trau­kė į Vo­kie­ti­ją, vė­liau – į JAV. Ne­se­niai, ko­vą, jam su­ka­ko 85-eri. Pri­si­me­nu, kaip Ri­mas ma­nęs klau­sė: kuo ga­liu pa­dė­ti Aly­tui? Jis yra tik­ras Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV“, – pri­sta­ty­da­mas R.A.Če­so­nio kan­di­da­tū­rą Gar­bės pi­lie­čio var­dui tvir­ti­no aly­tiš­kis Me­čis­lo­vas Bo­re­vi­čius.

Aly­taus mies­to liau­dies me­no stu­di­jos „Dai­na­va“ pre­zi­den­tas Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius tei­gė, kad R.A.Če­so­nis or­ga­ni­za­vo šios stu­di­jos kon­cer­tus JAV, ver­sli­nin­kų iš­vy­kas į vals­ti­jas. Jis pa­brė­žė, kad tai aukš­tai ko­ti­ruo­ja­ma as­me­ny­bė vi­so­je Lie­tu­vo­je.

 

Kon­cer­tai – su tūks­tan­čiais žiū­ro­vų, mo­ki­niams – pre­mi­jos

R.A.Če­so­nio ini­cia­ty­va ir jam ski­riant pa­ra­mą „Dai­na­va“ 2011-ai­siais vie­šė­jo JAV, Ro­čes­te­rio mies­to Aly­vų fes­ti­va­ly­je. Tuo­met šį ren­gi­nį ap­lan­kė per 50 tūkst. žmo­nių, di­džio­jo­je mies­to sa­lė­je bu­vo su­reng­tas „Dai­na­vos“ kon­cer­tas.

Pa­de­dant šiam Ame­ri­kos lie­tu­viui, ko­lek­ty­vas su kon­cer­tais pa­bu­vo­jo Det­roi­te, Či­ka­go­je. Jis pri­si­dė­jo ir prie ki­tų „Dai­na­vos“ pa­si­ro­dy­mų Ame­ri­ko­je, ku­riuo­se ap­si­lan­ky­da­vo iki 15 tūkst. ame­ri­kie­čių. Taip su ko­lek­ty­vo sklei­džia­ma Lie­tu­vos et­no­kul­tū­ra su­si­pa­ži­no Šiau­rės Ka­ro­li­nos, Flo­ri­dos, Ka­li­for­ni­jos, Kliv­len­do, Bos­to­no, At­lan­tos gy­ven­to­jai.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lui JAV prisidedant Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ki­nių ra­ši­nių kon­kur­sai iš­ki­lioms Lie­tu­vos as­me­ny­bėms, mū­sų ša­lies is­to­ri­jai at­min­ti. Ge­riau­sių ra­ši­nių au­to­riams R.A.Če­so­nio ini­cia­ty­va bu­vo įteik­tos pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, o jų ra­ši­niai iš­spaus­din­ti JAV lie­tu­vių ben­druo­me­nės an­glų kal­ba lei­džia­ma­me žur­na­le „Brid­ges“.

 

Pa­ra­ma – sun­kiai gy­ve­nan­tiems aly­tiš­kiams ir mies­to įstai­goms

Dau­giau kaip de­šimt­me­tį kas­met R.A.Če­so­nio ir ki­tų Aly­taus ir Ro­čes­te­rio su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų ko­mi­te­to na­rių dė­ka bu­vo siun­čia­mos ka­lė­di­nės do­va­nos Dzū­ki­jos sos­ti­nės so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, tuo­met mies­te vei­ku­sių Kū­di­kių na­mų vai­kams, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre slau­go­miems sen­jo­rams pa­do­va­no­ta ke­li šim­tai vaikš­ty­nių, taip pat dra­bu­žių, hi­gie­nos prie­mo­nių.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lo JAV va­do­vau­ja­mas Aly­taus ir Ro­čes­te­rio su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų ko­mi­te­tas Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jui yra pa­do­va­no­jęs re­tų lie­tu­viš­kų kny­gų. Šio ko­mi­te­to va­do­vo ini­cia­ty­va nuo 2011-ųjų su Ro­čes­te­rio Ge­ne­seo uni­ver­si­te­tu ben­dra­dar­biau­ja Aly­taus ko­le­gi­ja.

Mi­nė­tų su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų ko­mi­te­tas, ku­riam da­bar, be­je, va­do­vau­ja R.A.Če­so­nio duk­ra Jo­lan­da, kar­tu su Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lu yra or­ga­ni­za­vęs Lie­tu­vos ver­slo mi­si­ją į JAV Ro­čes­te­rio, Niu­jor­ko, Det­roi­to, Či­ka­gos mies­tus, kur ke­le­tas Aly­taus įmo­nių už­mez­gė da­ly­ki­nius ry­šius.

 

Ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi

Kau­ne gi­męs, Ame­ri­ko­je uni­ver­si­te­ti­nes ener­ge­ti­kos stu­di­jas bai­gęs R.A.Če­so­nis už­ėmė va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas ži­no­mo­se vals­ti­jų kom­pa­ni­jo­se „Ge­ne­ral Elec­tric“, „Thom­son Con­su­mer Elek­tro­nics“.

Nuo 1972-ųjų pra­dė­jo ak­ty­viai da­ly­vau­ti JAV lie­tu­vių ben­druo­me­nės veik­lo­je, va­do­va­vo šios ben­druo­me­nės apy­lin­kėms ke­lio­se vals­ti­jo­se, or­ga­ni­za­vo ben­druo­me­nės de­le­ga­ci­jų su­si­ti­ki­mus su gu­ber­na­to­riais, vals­ti­jų va­do­vais.

1980-ai­siais JAV pre­zi­den­tas Jim­my Car­te­ris R.A.Če­so­nį pa­sky­rė su JAV de­le­ga­ci­ja da­ly­vau­ti Žmo­gaus tei­sių kon­fe­ren­ci­jo­je Mad­ri­de, ku­ri bu­vo skir­ta Hel­sin­kio ak­to per­žiū­rai. Čia R.A.Če­so­nio ini­cia­ty­va JAV de­le­ga­ci­ja bu­vo įti­kin­ta pa­gar­sin­ti Lie­tu­vos di­si­den­tų pa­var­des ir lais­vo ap­si­spren­di­mo prin­ci­pus. Tais pa­čiais me­tais di­de­lė­mis jo pa­stan­go­mis iš­lai­ky­tas JAV val­džios pri­pa­ži­ni­mas tęs­ti Lie­tu­vos di­plo­ma­ti­ją, skir­ti nau­jus di­plo­ma­tus, tad Va­šing­to­ne vi­są Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos lai­ką vei­kė mū­sų vals­ty­bės di­plo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė.

Aukš­čiau­siuo­se Ame­ri­kos val­džios sluoks­niuo­se, kur tik tek­da­vo da­ly­vau­ti R.A.Če­so­niui, jis su­pa­žin­din­da­vo su lie­tu­viams ak­tu­a­lio­mis pro­ble­mo­mis oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je.

1994-ai­siais Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus JAV Al­fon­so Ei­din­to pra­šy­mu šis Ame­ri­kos lie­tu­vis su­ti­ko ei­ti am­ba­sa­dos pa­ta­rė­jo pa­rei­gas. Tais pa­čiais me­tais Lie­tu­vos Pre­zi­den­tas Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­kas jį pa­sky­rė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės klau­si­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

2003-iai­siais Lie­tu­vos Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus už pa­ra­mą ir vi­so­ke­rio­pą veik­lą mū­sų vals­ty­bės la­bui R.A.Če­so­nį ap­do­va­no­jo or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos jam bus įteik­tos bir­že­lio 17-ąją, ofi­cia­laus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mo me­tu.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.