„Lidl Lietuva“ antrojo šių metų ketvirčio darbuotojų užmokesčio vidurkis prieš mokesčius siekė 1877,98 eurus – tai didžiausias vidutinis atlyginimas tarp maisto produktais prekiaujančių penkių...
Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma rin­kai tei­kia­mų che­mi­nių me­džia­gų pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė jo­je esan­tį vie­ną ne­sau­gų pa­vo­jin­gą...
Pasirinkus tinkamą karjeros kelią, noras augti ir tobulėti profesinėje srityje yra ženkliai stipresnis, o tai veda link to, kad Jūs galite tapti tokiu specialistu, kurio trokšta praktiškai visi...
Nuo šiol Lietuvos ūkininkai atsakymų dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavimo galės sulaukti greičiau, tačiau tam reikalingos ir pačių ūkininkų pastangos,...
Lietuvos verslo įmonės vis geriau susipažįsta su faktoringu – sąskaitų finansavimo paslauga. Faktoringo esmė – iškart gauti didžiąją dalį lėšų, kurias klientas, apmokėdamas sąskaitą, pervestų per...
Be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys šian­dien jau­čia­si įro­dęs sa­vo tie­są Dzū­ki­jos sos­ti­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei...
Taip sa­ko Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­čios ben­dro­vės „Sta­te­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas. Šiai...
Kviečiame dalyvauti verslo ir viešojo sektoriaus atstovų susitikime dėl laivybos Nemuno upe ir Augustavo kanalu tolesnės plėtros, kuris vyks 2022 m. liepos 27 d., nuo 10 val. 30 min., Alytuje, Dzūkų...
Asmeninė paskola gali padėti įveikti finansinę bėdą, padengti netikėtas išlaidas, greičiau sumokėti skolą ar įgyvendinti kitus planus. Dauguma asmeninių paskolų yra neužtikrintos ir lengvai prieinamos...
Ne visada lengva tiksliai žinoti, kokius prekių kiekius užsakyti, ypač dėl to, kad kainos yra labai įvairios, ypač pritaikytų gaminių. Kodėl spausdinimo tarifai taip sparčiai mažėja? Beveik visi...
Aly­tu­je dau­giau kaip de­šimt­me­tį vei­kian­tis „Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo sa­vi­nin­kams pri­klau­san­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Ri­vo­na“ kon­ser­vų ce­chas dėl di­dė­jan­čių...
Aly­tiš­kiai Er­nes­ta ir To­mas Da­raš­ke­vi­čiai ke­tu­rio­li­ka me­tų gy­ve­no ir dir­bo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Kai su­si­tau­pė pi­ni­gų nuo­sa­vam būs­tui įsi­gy­ti, te­ko ap­si­spręs­ti,...
Bir­že­lio 13-oji įeis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ is­to­ri­ją kaip die­na, kai star­ta­vo di­džiau­sių in­ves­ti­jų į šią įmo­nę...
Elektroninė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ plečia aptarnaujamą teritoriją Alytaus rajone – patogiu prekių pristatymu į namus galės pasinaudoti da
Vartojimo paskola daugeliui asocijuojasi su komercinių bankų teikiama paslauga, kuria norint pasinaudoti, reikia atitikti ne tik itin griež
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.