Ver­slo liu­di­ji­mų kai­nos at­ei­nan­čiais me­tais: mies­te teks bran­giau mo­kė­ti gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mo­to­jams, ra­jo­ne – at­lie­kan­tiems sta­ty­bos dar­bus (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šiais me­tais Aly­tu­je pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus vyk­do­mai veik­lai juos įsi­gi­jo be­veik 1 tūkst. 700 gy­ven­to­jų, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 600 gy­ven­to­jų.
Šiais me­tais Aly­tu­je pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus vyk­do­mai veik­lai juos įsi­gi­jo be­veik 1 tūkst. 700 gy­ven­to­jų, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 600 gy­ven­to­jų.
Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­čiais me­tais vyk­do­mai veik­lai. 2023-iai­siais Aly­taus mies­te teks bran­giau nei šiais me­tais mo­kė­ti įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mą gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mai, Aly­taus ra­jo­ne – pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą at­lie­kan­tiems spe­cia­liuo­sius sta­ty­bos dar­bus. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­lik­tos iki šiol ga­lio­ju­sios leng­va­tos, Aly­taus ra­jo­ne jos pa­di­din­tos. Abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se nu­ma­ty­tos leng­va­tos įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus as­me­nis, pa­bė­gu­siems iš Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je.

Po­pu­lia­riau­si ver­slo liu­di­ji­mai – pre­ky­bai

Ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus ati­tin­ka­mais me­tais, nu­sta­to va­do­vau­jan­tis ne tik Vie­tos sa­vi­val­dos, bet ir Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mu bei Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu veik­lų, ku­rio­mis ga­li bū­ti ver­čia­ma­si tu­rint mi­nė­tus liu­di­ji­mus, rū­šių są­ra­šu. Pas­ta­ra­ja­me – 86 veik­los, ga­li­mos tu­rint ver­slo liu­di­ji­mą. O už jas fik­suo­tas me­ti­nis pa­ja­mų mo­kes­čio dy­dis nu­sta­to­mas, at­si­žvel­giant į me­ti­nį mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių al­gų dy­dį.

Ver­slo liu­di­ji­mus ga­li­ma įsi­gy­ti sie­kiant veik­lą vyk­dy­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je, visoje šalyje, iš­sky­rus di­džiuo­sius mies­tus, tarp jų ir Aly­tų, taip pat kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Vi­sos pa­ja­mos už iš­per­ka­mus šiuos liu­di­ji­mus veik­lai kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­ten­ka į vie­ti­nius biu­dže­tus, pas­ta­rų­jų są­skai­ta ga­li bū­ti tai­ko­mos leng­va­tos.

Šiais me­tais Aly­tu­je pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus vyk­do­mai veik­lai juos įsi­gi­jo be­veik 1 tūkst. 700 gy­ven­to­jų, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 600 gy­ven­to­jų.

Po­pu­lia­riau­sios veik­los abie­jo­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­gal mi­nė­tus liu­di­ji­mus – pre­ky­ba ne mais­to pro­duk­tais, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų, pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­la, spe­cia­lie­ji sta­ty­bos dar­bai, pa­vyz­džiui, sta­tyb­vie­čių pa­ruo­ši­mas, sto­gų den­gi­mas, mū­ri­ji­mas, be­to­na­vi­mas, iš­sky­rus pa­sta­tų ap­dai­los ir re­mon­to dar­bus.

Pa­vyz­džiui, už me­ti­nį ver­slo liu­di­ji­mą vyk­dy­ti pre­ky­bą ne mais­to pro­duk­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je da­bar te­ko mo­kė­ti 292 eu­rus, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – 160 eu­rų, už šį liu­di­ji­mą me­tams kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų veik­lai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – 292 eu­rus, Aly­taus ra­jo­ne – 100 eu­rų.

 

Ko­dėl pa­bran­gin­ti dvie­jų rū­šių ver­slo liu­di­ji­mai?

Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos spa­lio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se po­sė­džiuo­se nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mams at­ei­nan­čiais me­tais vyk­do­mai veik­lai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­lik­tos anks­tes­nės ver­slo liu­di­ji­mų kai­nos, iš­sky­rus gy­ve­na­mo­jo būs­to nu­omą. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2023-iai­siais taip pat bus to­kios pat ver­slo liu­di­ji­mų kai­nos kaip šį­met, iš­sky­rus pa­bran­gin­tus liu­di­ji­mus spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams.

Šiais me­tais Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­rint ver­slo liu­di­ji­mą gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mai už vie­ną to­kį ob­jek­tą te­ko mo­kė­ti 60 eu­rų, anks­tes­niais me­tais bu­vo 292 eu­rai. Per­nykš­tį ru­de­nį Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je svars­tant ver­slo liu­di­ji­mų kai­nas šiems me­tams, mi­nė­tas mo­kes­tis bu­vo su­ma­žin­tas, ti­kin­tis iš še­šė­lio iš­trauk­ti dau­giau gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mo­to­jų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ver­slo sky­riaus ve­dė­ja So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė, su­ma­ži­nus mo­kes­tį už vie­ną ob­jek­tą, es­mi­nio po­ky­čio ne­pa­ste­bė­ta, ver­slo liu­di­ji­mų gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mai šiais me­tais ir per­nai iš­duo­ta be­veik tiek pat – maž­daug po 90. O sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas dėl at­pi­gin­to mi­nė­to ver­slo liu­di­ji­mo pra­ra­do apie 20 tūkst. eu­rų.

Tad at­ei­nan­čiais me­tais už ver­slo liu­di­ji­mus gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mai, tiks­liau – vie­no to­kio ob­jek­to nu­omą teks mo­kė­ti 292 eu­rus.

Be­je, svars­tant ver­slo liu­di­ji­mų kai­nas 2023 me­tams, Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis nu­si­ša­li­no, pa­reikš­da­mas, kad at­ei­nan­čiais me­tais gal tu­rės to­kį liu­di­ji­mą.

Per­nai dėl da­ly­va­vi­mo svars­tant šį klau­si­mą N.Ce­siu­lis tu­rė­jo rei­ka­lų su Vy­riau­si­ą­ja tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), esą jis yra įsi­gi­jęs ver­slo liu­di­ji­mą gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai. Ko­mi­si­ja ty­ri­mo me­tu nu­sta­tė, kad me­ras tu­rė­jo iki 2021 me­tų pa­bai­gos ga­lio­ju­sį to­kį ver­slo liu­di­ji­mą, 2022-ai­siais jo ne­bu­vo įsi­gi­jęs nei me­ras, nei jo su­tuok­ti­nė. Ka­dan­gi N.Ce­siu­lis da­ly­va­vo svars­tant ver­slo liu­di­ji­mų klau­si­mus 2022 me­tams, VTEK kon­sta­ta­vo, jog Aly­taus mies­to me­ras Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je at­ei­nan­čiais me­tais nuo 160 eu­rų iki 500 eu­rų brangs ver­slo liu­di­ji­mai spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Jo­li­tos Gru­zins­kie­nės tei­gi­mu, šiuos liu­di­ji­mus nu­spręs­ta pa­bran­gin­ti, nes už juos su­mo­ka­ma san­ty­ki­nai ma­žai pa­ly­gin­ti su pa­ja­mo­mis, ku­rias gau­na spe­cia­liuo­sius sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­tys as­me­nys.

 

Kas ga­li ti­kė­tis leng­va­tų Aly­taus mies­te?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­li­ko ga­lio­ti iki šiol esan­čias leng­va­tas ver­slo liu­di­ji­mams. Už juos ne­rei­kia mo­kė­ti pen­si­nin­kams, sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems, ne­įga­lius vai­kus au­gi­nan­tiems as­me­nims, mo­ki­niams ir stu­den­tams. Kiek anks­čiau mies­to ta­ry­ba yra nu­spren­du­si ne­mo­ka­mai ver­slo liu­di­ji­mus iš­duo­ti as­me­nims, pa­bė­gu­siems iš Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je. Ka­ro pa­bė­gė­liai ne­mo­ka­mais ver­slo liu­di­ji­mais ga­lės nau­do­tis ir at­ei­nan­čiais me­tais.

Taip pat Aly­tu­je 2023-iai­siais bus tai­ko­ma 30 proc. nuo­lai­da as­me­nims, ku­rie tu­rin­tys ver­slo liu­di­ji­mus iš­nuo­mo­ję gy­ve­na­mą­jį būs­tą ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos.

Kaip ir iki šiol at­ei­nan­čiais me­tais 50 proc. ver­slo liu­di­ji­mų kainos nuo­lai­dą tu­rės, pa­vyz­džiui, tė­vai ar­ba įtė­viai, au­gi­nan­tys tris ir dau­giau vai­kų, vie­ni­ši tė­vai, au­gi­nan­tys vai­kus, taip pat as­me­nys, ku­rie tu­ri ki­tus dar­bus.

Per­nai iš be­veik 1 tūkst. 700 as­me­nų, įsi­gi­ju­sių ver­slo liu­di­ji­mus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, per 900 pa­si­nau­do­jo leng­va­to­mis. 2021 me­tais į mies­to biu­dže­tą už šiuos liu­di­ji­mus tu­rė­jo bū­ti su­mo­kė­ta maž­daug 110 tūkst. eu­rų. Ne­gau­ta be­veik 69 tūkst. eu­rų dėl pri­tai­ky­tų leng­va­tų.

 

Aly­taus ra­jo­ne pa­di­din­tos vi­sos leng­va­tos

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja J.Gru­zins­kie­nė, įver­ti­nus pa­di­dė­ju­sias ener­ge­ti­nių re­sur­sų ir ki­tas kai­nas, at­ei­nan­tiems me­tams pa­di­din­tos vi­sos ver­slo liu­di­ji­mų leng­va­tos.

Da­bar as­me­nims, tu­rin­tiems tra­di­ci­nio ama­ti­nin­ko sta­tu­są, me­ti­niam ver­slo liu­di­ji­mui bu­vo tai­ko­ma 60 proc. leng­va­ta, at­ei­nan­čiais me­tais jie to­kius liu­di­ji­mus ga­lės įsi­gy­ti ne­mo­ka­mai. 2023-iai­siais 100 proc. leng­va­ta bus tai­ko­ma ir ver­slo liu­di­ji­mus įsi­gy­jan­tiems sun­kų ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems as­me­nims, da­bar jų įsi­gy­ja­miems šiems liu­di­ji­mams ga­lio­ja 80 proc. leng­va­ta.

At­ei­nan­čiais me­tais ra­jo­ne pen­si­nin­kai, dir­ban­tys pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus, vie­toj 40 proc. su­lauks 70 proc. leng­va­tos, au­gi­nan­tie­ji tris ir dau­giau vai­kų, vie­ni­ši tė­vai, au­gi­nan­tys vai­kus, – vie­toj 50 proc. 70 proc., Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­ti be­dar­biai – vie­toj 50 proc. 60 proc., iš da­lies dar­bin­gi as­me­nys, at­si­žvel­giant į tu­ri­mą dar­bin­gu­mo ly­gį, vie­toj 60 ir 70 proc. – 80 ir 90 proc. leng­va­tų.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įsi­gi­ju­siems ver­slo liu­di­ji­mus ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos 2023-iai­siais bus tai­ko­ma 70 proc. leng­va­ta.

2023-ie­ji bus aš­tun­ti me­tai, kai Aly­taus ra­jo­ne už 44 veik­las pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus tai­ko­mas 1 eu­ro me­ti­nis mo­kes­tis, pa­vyz­džiui, už ba­tų va­ly­mo, na­mų ūkio, elek­tri­nių bui­ties reik­me­nų, ju­ve­ly­ri­nių pa­puo­ša­lų tai­sy­mo, kny­gų įri­ši­mo, na­mi­nių gy­vū­nų kir­pi­mo, laip­ti­nių va­ly­mo pa­slau­gas. Ta­čiau to­kios veik­los pa­gal mi­nė­tus liu­di­ji­mus ra­jo­ne nė­ra po­pu­lia­rios.

Per­nai iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įsi­gy­tų be­veik 600 ver­slo liu­di­ji­mų 250 nu­pirk­ta su leng­va­to­mis. Pra­ėju­siais me­tais ra­jo­no biu­dže­tas iš ver­slo liu­di­ji­mų tu­rė­jo pa­si­pil­dy­ti be­veik 33 tūkst. eu­rų, šią su­mą dau­giau nei 7 tūkst. eu­rų su­ma­ži­no pri­tai­ky­tos leng­va­tos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.