Vals­ty­bė (mes) ne­te­ko apie 250 mln. eu­rų – Sei­mui tai ne­įdo­mu? (0)

Eval­das Ma­ge­lins­kas, Na­cio­na­li­nės lo­ši­mų ir žai­di­mų ver­slo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas
nuotr.
Šių me­tų ba­lan­džio 11 die­ną Na­cio­na­li­nė lo­ši­mų ir žai­di­mų ver­slo aso­cia­ci­ja (NLŽVA) Sei­mo Val­dy­bai pa­tei­kė vie­šais, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis pa­rem­tus skai­čia­vi­mus apie reikš­min­gus vals­ty­bės (mo­kes­čių mo­kė­to­jų) fi­nan­si­nius pra­ra­di­mus, ta­čiau nei Sei­mo Val­dy­ba, nei Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas į tai ne­su­re­a­ga­vo. Rug­pjū­čio mė­ne­sį pa­skelb­ti nau­jau­si 2022 me­tų duo­me­nys apie lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių re­zul­ta­tus at­sklei­džia to­les­nį si­tu­a­ci­jos pra­stė­ji­mą vie­šų­jų fi­nan­sų pra­ra­di­mo pras­me.

Vie­šo­jo in­te­re­so ne­ati­tin­kan­ti, sis­te­min­ga, ne­kom­pe­ten­tin­ga, o gal ir ty­či­nė nu­si­kals­ta­ma vals­ty­bės po­li­ti­ka lo­ši­mų ir lo­te­ri­jų sri­ty­je vien per 2015–2022 me­tus vals­ty­bės mo­kes­ti­nėms pa­ja­moms pa­da­rė ža­los (įskai­tant ne­gau­tas mo­kes­ti­nes pa­ja­mas) už dau­giau nei 200 mln. eu­rų.

Vie­šai skel­bia­mi fi­nan­si­niai duo­me­nys ro­do, kad vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­si­niai pra­ra­di­mai – tik vie­na me­da­lio pu­sė. At­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos sle­pia akį ba­dan­čias struk­tū­ri­nes rin­kos pro­ble­mas, at­si­ra­du­sias dėl ydin­go re­gu­lia­vi­mo ir kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų ne­veik­lu­mo. 2011–2015 me­tais to­le­ra­vu­sios ne­tei­sė­tą la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mą in­ter­ne­tu ir te­le­fo­nu, pa­lai­kiu­sios šių ne­tei­sė­tai vei­ku­sių ope­ra­to­rių le­ga­li­za­vi­mą nuo 2016 me­tų pra­džios, o vė­liau pa­kar­to­ju­sios ana­lo­giš­ką „le­ga­li­za­vi­mo“ mo­de­lį ir nuo­to­li­nė­se lo­te­ri­jo­se, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos vis dar „ne­pa­ste­bi“ šuo­liš­kos nuo­to­li­nių lo­ši­mų ir nuo­to­li­nių lo­te­ri­jų plėt­ros, ig­no­ruo­ja aki­vaiz­dų fak­tą, kad 2019–2021 me­tais lo­ši­mo pa­slau­gų var­to­ji­mas iš­au­go net 2,5 kar­to. Ir au­gi­mas sie­ja­mas su di­džiau­sios ri­zi­kos (so­cia­liai pa­vo­jin­giau­sių) ne­ri­bo­tų pa­ra­met­rų lo­ši­mų ir lo­te­ri­jų įsi­ga­lė­ji­mu.

Dau­giau nei 200 mln. eu­rų ža­lą vals­ty­bės biu­dže­tui ir nuo­to­li­nių lo­ši­mo pa­slau­gų (į jas pa­ten­ka ir lo­te­ri­jos) ge­o­met­ri­ne pro­gre­si­ja vyks­tan­tis au­gi­mas yra tie­sio­giai su­si­ję – vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos sis­te­min­gai „ne­ma­to“ nuo­to­li­nių lo­ši­mų ir nuo­to­li­nių lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­rių pa­ja­mų ir pel­no ro­dik­lių (rin­ko­je do­mi­nuo­jan­tys 2–3 žai­dė­jai dir­ba su iki 60% ben­drų­jų pa­ja­mų sie­kian­čia pel­no mar­ža!), o tuo pat me­tu sten­gia­si sun­kin­ti veik­los są­ly­gas smul­kie­siems rin­kos da­ly­viams, ma­ni­pu­lia­ty­viai pu­čiant bur­bu­lą apie ne­va itin di­de­lį pro­ble­mi­nių lo­šė­jų skai­čių. Nors to ne­pa­tvir­ti­na nė vie­nas Lie­tu­vo­je vyk­dy­tas moks­­li­nis ty­ri­mas, tą pa­nei­gia ir Lie­tu­vos Hi­gie­nos ins­ti­tu­to kau­pia­mi ofi­cia­lūs sta­tis­ti­niai duo­me­nys.

Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos re­gu­lia­vi­mą vyk­do sub­jek­ty­vių įsi­vaiz­da­vi­mų ir so­cia­li­nio ma­ni­pu­lia­vi­mo įran­kių pa­gal­ba val­do­ma in­for­ma­ci­ja, o ne ob­jek­ty­vių duo­me­nų pa­grin­du. Vals­ty­bė ne­tu­ri duo­me­ni­mis pa­grįs­tos lo­ši­mų ir lo­te­ri­jų rin­kos re­gu­lia­vi­mo vi­zi­jos. Re­gu­lia­ci­niai spren­di­mai daž­niau­siai yra įta­ko­ja­mi in­te­re­sų gru­pių ar po­li­ti­nės kon­junk­tū­ros, to­dėl pri­imi­nė­ja­mi grei­tai, be iš­sa­mios ana­li­zės, de­ta­laus klau­si­mų ap­ta­ri­mo. Vals­ty­bės ir ver­slo ben­drys­tė ir dis­ku­si­jos, ge­riau­siu at­ve­ju, yra imi­tuo­ja­mos. Tai lei­džia iš­veng­ti skaid­rios ir vie­šos dis­ku­si­jos, spren­di­mai pri­ima­mi už už­da­rų du­rų, to­dėl kas­met pro­gra­muo­ja vals­ty­bei mi­li­jo­ni­nius pa­ja­mų pra­ra­di­mus.

Toks Gor­di­jaus maz­gas – ne nau­jie­na lo­ši­mų re­gu­lia­vi­mo is­to­ri­jo­je. Pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je 1950 me­tais JAV Se­na­te bu­vo įkur­tas spe­cia­lus par­la­men­ti­nių ty­ri­mų ko­mi­te­tas (angl. Ke­fau­ver com­mit­tee), ku­rio at­lik­to ty­ri­mo iš­va­dos lei­do dek­ri­mi­na­li­zuo­ti lo­ši­mų pa­slau­gų in­dust­ri­ją, su­nai­kin­ti ją už­val­džiu­sio or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo tin­klą, apė­mu­sį ir vals­ty­bės kon­tro­liuo­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas, įkur­ti ne­pri­klau­so­mą ir ko­le­gia­lią eks­per­ti­nę lo­ši­mų rin­kos re­gu­lia­vi­mo ir prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ją, at­lik­ti pa­ma­ti­nę rin­kos re­for­mą.

Sa­vo pa­kar­to­ti­nia­me raš­te NLŽVA at­krei­pia tau­tos at­sto­vų dė­me­sį į dau­gy­bi­nius fak­tus, iš ku­rių svar­biau­si yra pen­ki.

Pir­ma, Lie­tu­vos Lo­te­ri­jų rin­ko­je dau­ge­lį me­tų ne­efek­ty­viai vei­kia fak­ti­nis pri­va­čių as­me­nų kon­tro­liuo­ja­mas mo­no­po­lis. Dau­ge­ly­je pa­žan­gių vals­ty­bių lo­te­ri­jų veik­los or­ga­ni­za­vi­mas yra pa­ti­kė­tas Na­cio­na­li­nei lo­te­ri­jai, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja ar­ba vals­ty­bi­nė įmo­nė, ar­ba vie­šo kon­kur­so pa­grin­dais at­rink­tas pri­va­tus ope­ra­to­rius, ku­rio reikš­min­ga pa­ja­mų da­lis yra skir­ta vie­šo­jo in­te­re­so sri­čių po­rei­kiams ten­kin­ti (to­kioms kaip spor­tas, me­nas, kul­tū­ros pa­vel­das etc.). Dėl ydin­go mo­de­lio vien per 2015–2022 me­tus vi­suo­me­nė (mo­kes­čių mo­kė­to­jai) ne­ga­vo iki 207,9 mln. eu­rų mo­kes­ti­nių pa­ja­mų ir pa­ra­mos.

An­tra, Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas pri­va­čiam lo­te­ri­jų mo­no­po­lis­tui re­gu­lia­riai da­rė ir to­liau da­ro re­gu­lia­ci­nes ir mo­kes­ti­nes iš­im­tis (leng­va­tas) vals­ty­bės mo­kes­ti­nių pa­ja­mų ma­ži­ni­mo (at­si­sa­ky­mo) są­skai­ta. Pas­ku­ti­nis pa­vyz­dys – 2021-12-15 Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr.1070, ku­riuo mo­no­po­lis­tui ati­dė­tas spe­cia­lio­jo mo­kes­čio di­di­ni­mas. Vien tik dėl šio vie­no spren­di­mo vals­ty­bės biu­dže­tas vien už 2022 me­tus ne­teks apie 3,2 mln. eu­rų. Ana­lo­giš­ka dar di­des­nio mas­to „iš­im­tis“ lo­te­ri­joms pri­tai­ky­ta 2019-ųjų gruo­dį, kai vi­siems lo­ši­mams spe­cia­lu­sis mo­kes­tis pa­di­din­tas net 30–50%, o lo­te­ri­jų mo­kes­tis li­ko ne­pa­keis­tas, nors tuo­met bu­vo siū­ly­ta jį di­din­ti net 5–6 pro­cen­ti­niais punk­tais.

Tre­čia, šian­dien rin­ko­je do­mi­nuo­jan­tys trys nuo­to­li­nių lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai fik­suo­ja iki 60% ben­drų­jų pa­ja­mų sie­kian­čią pel­no mar­žą. Dėl leng­va­ti­nio mo­kes­čio ta­ri­fo nuo 2016-01-01 iki 2022-07-01 vals­ty­bės biu­dže­to (mo­kes­čių mo­kė­to­jų) pa­ja­mų pra­ra­di­mas su­da­ro apie 9,7 mln. Įver­ti­nus ki­to­se vals­ty­bė­se tai­ko­mą prak­ti­ką, Lie­tu­vo­je taip pat tu­ri bū­ti įves­tas per­tek­li­nio lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių pel­no ri­bo­ji­mo me­cha­niz­mas. Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se tai pa­sie­kia­ma tai­kant pro­gre­si­nį lo­ši­mų ir lo­te­ri­jų ap­mo­kes­ti­ni­mą. Dėl šios ydos mū­sų vals­ty­bės biu­dže­tas (mo­kes­čių mo­kė­to­jai) kas­met ne­gau­na bent 15–20 mln. eu­rų pa­ja­mų vien iš nuo­to­li­nių lo­ši­mų sek­to­riaus. To­kia pa­dė­tis rin­kos sver­tais (dėl ma­žie­siems rin­kos da­ly­viams ne­pa­ke­lia­mų kaš­tų) iš lo­ši­mo pa­slau­gų rin­kos są­mo­nin­gai iš­stu­mia­mi nuo­sai­kūs ri­bo­ti lo­ši­mai, vi­si smul­kūs ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) at­sto­vai, nes jų ga­li­my­bės da­ly­vau­ti rin­ko­je yra mi­ni­ma­lios ir kas­met vis la­biau ma­žė­ja.

Ket­vir­ta, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos vi­siš­kai ig­no­ruo­ja fak­tą, jog lo­ši­mų at­ve­ju var­to­to­jų ap­sau­ga vyks­ta per įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tus ir įtvir­tin­tus lo­ši­mo pa­slau­gų pa­grin­di­nius pa­ra­met­rus (pa­vyz­džiui, vie­na­me lo­ši­me ga­li­ma di­džiau­sia sta­ty­mo su­ma, di­džiau­sias lai­mė­ji­mas, lo­ši­mo cik­lo truk­mė), kas per įvai­rius bar­je­rus ska­ti­na rink­tis ma­žes­nio azar­to ir iš­lai­da­vi­mo ri­zi­kos per tą pa­tį lai­ką pa­slau­gas, skir­tin­gas pri­ei­gos ga­li­my­bes per drau­di­mus ir rei­ka­la­vi­mus (am­žius, vie­ta, ska­ti­ni­mas loš­ti ir kt.). Dėl re­gu­liuo­to­jų pa­sy­vu­mo in­ter­ne­te var­to­to­jų ap­sau­ga vi­siš­kai ne­di­fe­ren­ci­juo­ta – t.y. var­to­to­jas, įė­jęs į tin­kla­la­pį, kur tei­kia­mos vi­sų lo­ši­mo rū­šių pa­slau­gos, pa­lik­tas lais­vai rink­tis lo­ši­mo pa­slau­gos pa­vo­jin­gu­mo ly­gį. 2022 me­tų duo­me­nys ro­do, kad, esant to­kiam „ly­giam“ re­gu­lia­vi­mui, var­to­to­jas dau­ge­liu at­ve­jų ren­ka­si azar­tiš­kiau­sią, t.y. pa­vo­jin­giau­sią (ne­ri­bo­tų pa­ra­met­rų) lo­ši­mo rū­šį.

Penk­ta, ieš­ko­da­mi pa­tei­si­ni­mų sa­vo ne­veik­lu­mui re­gu­liuo­to­jai ieš­ko „kal­tų­jų“, ku­riais ban­do pa­da­ry­ti rin­ko­je nuo­sai­kias (ri­bo­tų sta­ty­mų) lo­ši­mų pa­slau­gas siū­lan­čius or­ga­ni­za­to­rius. Pri­ei­ta prie at­vi­rų ma­ni­pu­lia­ci­jų, kai Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba de­kla­ruo­ja, kad ko­ne tūks­tan­tis var­to­to­jų pa­tei­kė pra­šy­mą ne­leis­ti loš­ti, nes ne­va lo­šė ir pra­si­lo­šė to­ta­li­za­to­riu­je, nors šios lo­ši­mo rū­šies pa­ja­mos per 2021 me­tų ll pus­me­tį, kai pra­dė­jo veik­lą, ne­sie­kia ir 100 eu­rų! Ma­ni­pu­lia­ci­jų ly­gį iliust­ruo­ja fak­tas, jog pra­šy­mų ne­leis­ti loš­ti ro­dik­lis iki pat 2021 me­tų im­ti­nai bu­vo ak­ty­viai nau­do­ja­mas įvai­rioms tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­voms (im­ti­nai ir mo­kes­ti­nėms) ini­ci­juo­ti ir jas pa­rem­ti (le­gi­ti­muo­ti), ak­cen­tuo­jant „smar­kiai au­gan­tį“ pra­šy­mų skai­čių, „di­džiu­lį pra­si­lo­ši­mo mas­tą“, ta­čiau 2022 me­tais pa­tys LPT spe­cia­lis­tai pri­pa­ži­no, kad šis ro­dik­lis iš es­mės yra fik­ty­vus, nes pra­šy­mai per­si­den­gia, sie­ja­mi su ne­vei­kian­čio­mis lo­ši­mų rū­ši­mis, o są­ra­še nė­ra nė vie­no (!) as­mens, ku­riam bū­tų nu­sta­ty­ta pri­klau­so­my­bės nuo lo­ši­mo pa­slau­gų li­gos diag­no­zė. Anks­čiau tei­gę, kad re­gist­re yra dau­giau nei 30 tūkst. pra­šy­mų, šių me­tų ge­gu­žę pa­tys LPT at­sto­vai pri­pa­ži­no, kad re­a­lus pra­šy­mų skai­čius te­sie­kia apie 10,9 tūkst. Tuo pat me­tu ofi­cia­li Lie­tu­vos Hi­gie­nos ins­ti­tu­to kau­pia­ma sta­tis­ti­ka duo­me­nys ro­do, jog nuo pri­klau­so­my­bės lo­ši­mams pas­ta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je gy­do­ma vos 60-80 as­me­nų per me­tus. Pa­gal šį ro­dik­lį li­ga Lie­tu­vo­je pri­ski­ria­ma prie itin re­tų li­gų.

Lie­tu­vos lo­ši­mų ir lo­te­ri­jų rin­kos re­gu­lia­vi­me ir jos prie­žiū­ro­je yra gau­su il­ga­me­čių sis­te­mi­nio po­bū­džio pik­tnau­džia­vi­mų, dėl ku­rių vals­ty­bė ir vi­suo­me­nė pa­ty­rė, pa­ti­ria ir to­liau pa­tirs mi­li­jo­ni­nius fi­nan­si­nius bei so­cia­li­nius pra­ra­di­mus. To­dėl, NLŽVA po­žiū­riu, Sei­mas ne­del­siant tu­rė­tų ini­ci­juo­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą (pa­gal JAV Se­na­to Ke­fau­ver‘io ko­mi­te­to pa­vyz­dį) ir, jei rei­ka­lin­ga, pa­si­tel­kus už­sie­nio eks­per­tus, ob­jek­ty­viai ir ne­ša­liš­kai įver­tin­ti ža­lą Lie­tu­vos vals­ty­bės, vi­suo­me­nės bei gy­ven­to­jų in­te­re­sams, nu­sta­ty­ti lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų pa­slau­gų rin­kos funk­cio­na­vi­mo pro­ble­mų prie­žas­tis ir jų spren­di­mų bū­dus.

Vi­są 2022 me­tų spa­lio 13 die­nos NLŽVA krei­pi­mo­si į Sei­mo val­dy­bą teks­tą su prie­dais ra­si­te in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.lo­si­mai.eu, skil­ty­je „Vals­ty­bei teik­ti raš­tai“ (PDF by­la ak­ty­vi nuo­ro­da į https://www.lo­si­mai.eu/wp-con­tent/up­lo­ads/2021/11/221013_krei­pi­ma­sis.pdf).

 

Užs. Nr. 130

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.