Va­sa­rą vei­kian­čios iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos pa­tal­pas vė­si­na vi­so­mis tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­mis, taip pat ir kon­di­cio­nie­riais (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
darzelis
Lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ vaikų tė­ve­liai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti, nes įstai­ga ir vi­sa dar­že­lio ap­lin­ka yra pa­sken­du­si na­tū­ra­lia­me pa­vė­sy­je.
Ne­vyk­dy­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mų va­sa­rą, nuo lie­pos 1 iki rug­pjū­čio 26 die­nos, mies­to ta­ry­ba lei­do pen­kiems Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­liams-dar­že­liams: „Bo­ru­žė­lė“, „Du gai­de­liai“, „Pa­sa­ka“, „Šal­ti­nė­lis“ ir Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui. Jas lan­kan­tys vai­kai vai­kai bus ug­do­mi ki­to­se iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se. Lie­pą ir rug­pjū­tį veik­lą leis­ta vyk­dy­ti lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Obe­lė­lė“, „Sau­lu­tė“, „Vy­tu­rė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“, „Li­ne­lis“, „Pu­ti­nė­lis“, „Nykš­tu­kas“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je. Tė­vai, ku­rių vai­kams ir va­sa­rą teks lan­ky­ti dar­že­lį, ne­ri­mas­tin­gai do­mi­si, ar iš tie­sų ma­žiems vai­kams bus už­tik­rin­ta nor­ma­li pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­ra? Jų pa­ste­bė­ji­mu, iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se vai­kams skir­tos pa­tal­pos daž­niau­siai yra įreng­tos į pie­ti­nę pu­sę, la­biau­siai sau­lės ap­švies­tą.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“, ku­ria­me lie­pą ir rug­pjū­tį bus ug­do­mi ir „Pa­sa­kos“ vai­ku­čiai, di­rek­to­rė Ire­na An­džiu­ly­tė „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo, kad tė­ve­liai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti, nes įstai­ga ir vi­sa dar­že­lio ap­lin­ka yra pa­sken­du­si na­tū­ra­lia­me pa­vė­sy­je.

„Net ir smė­lia­dė­žės yra di­de­lių me­džių pa­vė­sy­je. Vai­kus ry­tais su­tin­ka­me įstai­gos kie­me, iš jo ir na­mo pa­ly­di­me. Prak­tiš­kai ug­dy­ti­niai pa­tal­po­je tik mie­ga ir val­go. O ir jos vė­sios, nes už sa­vi­val­dy­bės skir­tus 2 tūks­tan­čius eu­rų, dar sa­vų lė­šų pri­si­dė­ję, įsi­gi­jo­me kon­di­cio­nie­rių“, – pa­sa­ko­jo „Sau­lu­tės“ va­do­vė.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė Si­mo­na Už­ku­rė taip pat pa­si­džiau­gė ke­tu­riais įsi­gy­tais oro kon­di­cio­nie­riais, ku­rie to­kiu oru tu­ri pri­va­lu­mų. „Dar tu­ri­me ir ven­ti­lia­to­rių, vi­sa­da po ran­ka – van­dens. Daug pra­mo­gų su van­de­niu su­mąs­to­me, val­go­me ne­ma­žai vai­sių“, – tei­gia va­do­vė.

Ji pa­tvir­ti­na, kad, jei pa­tal­pas vė­din­tų tik pra­vi­ri lan­gai, tai iš tie­sų jo­se bū­tų per 30 laips­nių ši­lu­mos. Ir kon­di­cio­nie­riams ne­lei­džia­ma jų at­vė­sin­ti per stip­riai, nes tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas pa­vo­jin­gas ma­žiems vai­kams. Bet gru­pė­se tem­pe­ra­tū­ra ne­vir­ši­ja 25 laips­nių ši­lu­mos. Pa­tal­pos, pa­ta­ly­nė vė­di­na­ma tik tuo­met, kai vai­kai žai­džia kie­me.

Bir­že­lį dar­že­lį gau­siai lan­kė vai­kai, lie­pą jų vos ne per­pus ma­žiau. Va­do­vės pa­ste­bė­ji­mu, ypač vai­kų ma­žau sa­vai­tė­mis, į ku­rias įsi­spau­džia šven­ti­nė die­na.

Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čio lop­še­lio-dar­že­lio „Li­ne­lis“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Dia­na Kir­kliaus­kie­nė kal­bė­jo, kad pir­ma­die­nį įstai­go­je lei­do 91 ug­dy­ti­nis, nors lie­pą lan­ky­ti už­si­ra­šė 163 vai­kai, o rug­pjū­tį – 159 ug­dy­ti­niai. Pa­pras­tai va­sa­ros mė­ne­siais lan­ko apie 60 pro­cen­tų vai­kų. Šiuos du mė­ne­sius čia bus ug­do­mi ir „Dvie­jų gai­de­lių“ tri­jų gru­pių vai­kai.

Pa­sak D.Kir­kliaus­kie­nės, ko­kia be­bū­tų kait­ra lau­ke, gru­pė­se tem­pe­ra­tū­rą sten­gia­ma­si at­vė­sin­ti iki ma­žy­liams tin­ka­mos oro kon­di­cio­nie­riais, įvai­riais vė­je­liais.

Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“ mie­ga­mie­ji taip pat yra vė­si­na­mi oro kon­di­cio­nie­riais.

„Tu­ri­me na­tū­ra­laus se­nų di­džiu­lė­mis la­jo­mis me­džių pa­vė­sio, ne­už­mirš­ta­me ger­ti dau­giau van­dens, žai­džia­me su van­de­niu. Lie­pą ir rug­pjū­tį mū­sų įstai­gą lan­kys ir vie­na miš­ri vai­ku­čių gru­pė iš lop­še­lio-dar­že­lio „Du gai­de­liai“, – to­kias nau­jie­nas iš­sa­kė pa­va­duo­to­ja Ri­ta Anu­šaus­kie­nė.

Lop­še­lis-dar­že­lis „Gi­ri­nu­kas“ tu­ri ba­sei­ną, bet šiuo me­tu jis ne­nau­do­ja­mas, re­mon­tuo­ja­mas. Įstai­gos di­rek­to­rė Ra­sa Nau­ja­lie­nė kal­bė­jo, kad re­mon­tas bu­vo bū­ti­nas, nes per 30 me­tų ba­sei­nas ne­bu­vo at­nau­ji­na­mas. Vė­di­na­ma­si kaip ir ki­to­se iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se – oro kon­di­cio­nie­riais, ku­rių pen­kis įsi­gi­jo sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, dar ne­ma­žai jų nu­si­pir­ko už sa­vus pi­ni­gus.

Vi­sos pa­tal­pos kon­di­cio­nuo­ja­mos, bet tuo­met, kai jo­se nė­ra vai­kų.

„Gi­ri­nu­kas“ – ša­lia miš­ko, ar uo­dų ant­plū­džių ne­su­lau­kia­ma? Di­rek­to­rė ti­ki­no, kad uo­dų, ko ge­ro, vi­sur yra tiek pat.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus va­do­vas Vy­tuo­lis Va­lū­nas tei­gė, kad oro kon­di­cio­nie­riams įsi­gy­ti lop­še­liams-dar­že­liams ir mo­kyk­loms-dar­že­liams sa­vi­val­dy­bė sky­rė 30 tūks­tan­čių eu­rų, po du tūks­tan­čius kiek­vie­nai įstai­gai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.