„Va­sa­ra su kny­ga“: kas ak­ty­viau­siai skai­tė Alo­vė­je? (2)

Birutės Vit­kaus­kie­nės kny­ge­lės pri­sta­ty­mas bu­vo ge­ra pro­ga ap­do­va­no­ti iš­ti­ki­miau­sius ir ak­ty­viau­sius skai­ty­mo iš­šū­kio „Va­sa­ra su kny­ga“ da­ly­vius.
Birutės Vit­kaus­kie­nės kny­ge­lės pri­sta­ty­mas bu­vo ge­ra pro­ga ap­do­va­no­ti iš­ti­ki­miau­sius ir ak­ty­viau­sius skai­ty­mo iš­šū­kio „Va­sa­ra su kny­ga“ da­ly­vius.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Alo­vės fi­lia­lo pa­tal­po­se su­si­rin­ko gau­sus bū­rys skai­ty­to­jų. Jų lau­kė su­si­ti­ki­mas su et­no­kul­tū­rą puo­se­lė­jan­čia pe­da­go­ge Bi­ru­te Vit­kaus­kie­ne.

Po trum­pos pri­sis­ta­ty­mo įžan­gos mo­ky­to­ja Bi­ru­tė pa­no­ro ge­riau su­si­pa­žin­ti su ją aky­lai ste­bin­čiais mo­ki­nu­kais. Iš­trau­ku­si siū­lų ka­muo­lė­lį ir leis­da­ma jį per ran­kas, pa­siū­lė vai­kams at­si­kirp­ti siū­lo tiek, kiek no­ri­si. At­si­kir­pę ga­vo ki­tą už­duo­tį – at­kirp­tą siū­lą už­vy­nio­ti ant ma­žo­jo ran­kos pirš­te­lio ir su­skai­čiuo­ti, kiek kar­tų siū­las ap­si­su­ko. Vi­si, ži­no­ma, no­rė­jo pa­siek­ti kuo di­des­nį skai­čių. Fi­na­las bu­vo ne­ti­kė­tas: pa­sa­ky­ti apie sa­ve tiek žo­džių, kiek kar­tų siū­las ap­suk­tas. Vie­ni džiau­gė­si, kad at­si­kir­po trum­pes­nį siū­lą, o ki­ti džiū­ga­vo il­gu siū­lu, nes, tik­rai tu­rė­jo ką pa­pa­sa­ko­ti. Pats il­giau­sias pri­sis­ta­ty­mas nu­skam­bė­jo iš Ka­jaus Sa­ka­laus­ko lū­pų.

Po trum­pos žai­dy­bi­nės įžan­gos at­ėjo me­tas pa­kal­bė­ti ir apie B.Vit­kaus­kie­nės iš­leis­tą kny­gą „Iš­kas­ti lo­biai“. Lei­di­ny­je žais­min­gai pa­tei­kia­mas kū­ry­bin­gos liau­dies me­ni­nin­kės Da­nu­tės Bo­zie­nės gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos ke­lias, ku­riuo ly­di ne­įpras­tas gi­das – pe­liu­kas Na­mi­nu­kas, gy­ve­nan­tis kny­gos he­ro­jės na­muo­se.

Kny­gos au­to­rė B.Vit­kaus­kie­nė ne­slė­pė, kad kny­gos ra­šy­mas ne­bu­vo ro­žė­mis klo­tas, mat, anot jos, ra­šy­ti apie ki­tą žmo­gų tik­rai sun­ku.

Pa­tar­lę „Moks­lo šak­nys kar­čios, bet vai­siai sal­dūs“, ko ge­ro, ga­lė­tu­me pri­tai­ky­ti kal­bė­da­mi ne tik apie moks­lą, bet ir apie kiek­vie­ną dar­bą. Tuo įsi­ti­ki­no ir mū­sų ren­gi­nio da­ly­viai, ga­vę gan rim­tų už­duo­čių. Bi­ru­tė juos su­skirs­tė ko­man­do­mis ir lei­do iš­si­trauk­ti vo­kus, ku­riuo­se – žo­džių kra­ti­nys. Po­pie­tės da­ly­viai tu­rė­jo iš jų su­dė­ti pras­min­gą sa­ki­nį – pa­tar­lę, prie­žo­dį, įvai­rias min­tis apie kny­gas, moks­lą... Vai­kams te­ko im­tis ra­šy­to­jo dar­bo – už­baig­ti pra­dė­tas pa­sa­kas. Kū­ry­biš­ku­mo ir ge­rų emo­ci­jų tik­rai ne­trū­ko.

B.Vit­kaus­kie­nės kny­ge­lės pri­sta­ty­mas bu­vo ge­ra pro­ga ap­do­va­no­ti iš­ti­ki­miau­sius ir ak­ty­viau­sius skai­ty­mo iš­šū­kio „Va­sa­ra su kny­ga“ da­ly­vius. Džiu­gu, kad kiek­vie­nais me­tais skai­ty­to­jų gre­tos ne ma­žė­ja, o vis pa­si­pil­do nau­jais vei­dais. Ir šių me­tų iš­šū­ky­je da­ly­vių bū­re­lis pa­di­dė­jo: vie­šo­sios bib­lio­te­kos įsteig­tus di­plo­mus iš vieš­nios ran­kų ga­vo net 14 skai­ty­to­jų. Ga­liu pa­si­džiaug­ti ak­ty­vio­mis se­sė­mis Ru­gi­le ir Ri­man­te Miš­kaus­kai­tė­mis, bro­liu­kais My­ko­lu ir Jo­kū­bu Jab­lons­kais, Vik­to­ri­ja Va­lat­kai­te, Gab­rie­le Ma­tu­le­vi­čiū­te, Luk­re­ci­ja Ta­raš­ke­vi­čiū­te ir ki­tais skai­ty­to­jais.

Iš tie­sų kny­ga yra do­va­na, ku­rią ga­li ati­da­ry­ti vėl ir vėl. Ga­liu dar pri­dur­ti, kad B.Vit­kaus­kie­nės at­vy­ki­mas į mū­sų bib­lio­te­ką bu­vo nė kiek ne ma­žes­nė do­va­na. No­riu pa­dė­ko­ti už ją ir pa­lin­kė­ti Bi­ru­tei kū­ry­bi­nės sėk­mės, mat, jos min­ty­se jau dė­lio­ja­si ki­tos kny­gos pa­sa­ko­ji­mas.

Bi­ru­tė JA­RU­SE­VI­ČIE­NĖ,

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos

Alo­vės fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.