Už­sie­ny­je gy­ve­nan­ti duk­ra ne­ri­mau­ja, ar me­di­kai tin­ka­mai su­tei­kė pa­gal­bą jos ma­mai (6)

Ligonines Priemimo skyrius Alytus
Į „Aly­taus nau­jie­nų” laik­­raštį krei­pė­si skai­ty­to­jos, abi – užsienyje gyve­nan­čios, savo artimaisiais besirūpinan­čios moterys.

An­že­la, paskambinusi į redakciją, išdėstė susidariusią situaciją, o taip pat atsiuntė šį laiką:

„Ma­no 74-erių ma­ma pa­si­ju­to la­bai blo­gai, iš­si­kvie­tė grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ir bu­vo nu­ga­ben­ta į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių. Bu­vo pa­tik­rin­tas krau­jo spau­di­mas ir ji pa­leis­ta na­mo be jo­kio iš­ra­šo. Nors ma­ma gy­dy­to­jai pa­aiš­ki­no, kad ji sir­go ko­ro­na­vi­ru­su ir sa­vai­tę nie­ko ne­val­gė, ke­lias die­nas vi­du­ria­vo, yra nu­sil­pu­si, blo­gai jau­čia­si, skau­da pil­vą. Klau­si­mas toks: ne­jau­gi tiek il­gai už­trun­ka pa­da­ry­ti krau­jo ty­ri­mą ir pa­sta­ty­ti nu­sil­pu­siai mo­te­riai la­ši­nę? Pa­ti at­vyk­ti ne­ga­lė­jau, nes gy­ve­nu ne Lie­tu­vo­je, bet skam­bi­nau į sky­rių, kal­bė­jau su gy­dy­to­ja, ku­ri at­sa­kė, kad ma­ma yra yra sta­bi­li, kar­diog­ra­ma ir krau­jo spau­di­mas nor­ma­lus, tem­pe­ra­tū­ros nė­ra. Ta­čiau ma­ma, prieš kvies­da­ma grei­tą­ją, iš­gė­rė vais­tų nuo spau­di­mo ir tem­pe­ra­tū­ros, ko­vi­do tes­tas bu­vo ne­igia­mas.

No­riu pa­klaus­ti, ka­da li­go­niui da­ro­mas krau­jo ty­ri­mas? Ar tik ta­da, kai jau žmo­gus be są­mo­nes? Ar tik­rai ma­no ma­mai ne­bu­vo bū­ti­nas šis ty­ri­mas?“

Dar viena laikraščio skaitytojos nuomonė

Kol lau­kė­me li­go­ni­nės ko­men­ta­ro, re­dak­ci­ją pa­sie­kė dar vie­nas laiš­kas. An­gli­jo­je gy­ve­nan­ti Jus­ti­na Re­ni­ta pik­ti­na­si, kad jos 95-erių se­ne­lis, ku­riam pa­si­da­rė blo­ga, bu­vo iš­vež­tas į S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių, bet ne­tru­kus iš­leis­tas na­mo vie­nas. Jis ne­tu­rė­jo su sa­vi­mi nei pi­ni­gų, nei te­le­fo­no. Ar­ti­mie­ji iš­gir­do, kad grį­žęs se­ne­lis juos šau­kia po dau­gia­bu­čio lan­gais, nes rei­kė­jo su­mo­kė­ti už tak­si. „Mū­sų šei­mą tai šo­ki­ra­vo. Kaip ga­li­ma pa­leis­ti iš li­go­ni­nės gar­baus am­žiaus žmo­gų po mi­ni in­sul­to (jam pa­sa­kė, kad to­kia diag­no­zė bu­vo), ku­ris vos pa­ei­na, mąs­to mig­lo­tai, be gy­dy­mo pla­no, be nie­ko! Be­je, mo­čiu­tė me­di­kams pa­li­ko vi­sus sa­vo kon­tak­tus. Šian­dien man rie­dė­jo aša­ros del se­ne­lio, dėl ki­tu žmo­nių, su ku­riais taip el­gia­ma­si…“ – ra­šo skai­ty­to­ja.

* * *

Ko­men­tuo­ja Ber­na­de­ta Na­va­lins­kie­nė, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės tei­si­nin­kė:

„Pa­gal per­siųs­ta­me elek­tro­ni­nia­me laiš­ke nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes iš­ana­li­za­vo­me pa­cien­tės ap­si­lan­ky­mo li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus. Pa­aiš­ki­na­me, kad pa­cien­tė at­vy­ko į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių, ka­dan­gi ji „ke­lias die­nas sir­go CO­VID-19 ir ne­pri­ėmė šei­mos gy­dy­to­ja“ (taip nu­ro­dy­ta GMP kvie­ti­mo kor­te­lė­je). Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je pa­cien­tei bu­vo at­lik­tas pir­mi­nis būk­lės ver­ti­ni­mas, pa­ma­tuo­tos gy­vy­bi­nės funk­ci­jos, įver­tin­ta šir­dies veik­la, už­ra­šy­ta elek­tro­kar­diog­ra­ma. Sky­riaus gy­dy­to­ja, ap­žiū­rė­ju­si pa­cien­tę, įver­ti­nu­si anam­ne­zės duo­me­nis ir ob­jek­ty­vią pa­cien­tės būk­lę, sky­rė me­di­ka­men­ti­nį gy­dy­mą ir spren­dė, kad pa­cien­tė krei­pė­si dėl ne­bū­ti­no­sios pa­gal­bos, jai ne­rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas iš­ty­ri­mas ir / ar sta­cio­na­ri­nis gy­dy­mas. Esant sta­bi­liai būk­lei, pa­cien­tei bu­vo su­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos ir ji  iš­leis­ta am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui į na­mus.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O mane karta pamirso,kad as guliu priemimo palatoj. Atstate ritma,zadejo sulasinti kali,pralaukiau 1,5 val,niekas neatejo. Ejau ieskoti daktares,o ji ir sako ,,na va,matot, sulasinom kali ir ritmas atsistate,,. O as ir sakau,,tai kad man niekas jokio kalio nelasino,,. Tada paziurejo i slaugytoja ir liepe sulasinti.

  Komentaras

  Žmogų atveze I priėmima dustanty(čia pernai metais).sako,tai jis pageres alchogolio, dabar pagirios. Kauke uždėta,kvepuoja-net krutine klojasi. Ysodino i vezimeli-sako palauksi.vadinasi,jei pagiriojasi-tai nežmogus. Po valandos sužinojau, kad tas žmogus mirė..poste susirinke visos tik krizena,šaiposi, jei neseniai priemime buvus,sako vel tu čia..(.čia apie seseles),apie gydytojas nieko blogo negaliu pasakyti..

  Komentaras

  Tas priėmimo skyrius - ligoninės gėda. Teko naktį labai sunkios būklės artimą žmogų vežti su greitąją, mes buvom vieninteliai pacientai tuo metu. Būtumėt matę chamišką ir abejingą tuomet budėjusios gydytojos elgesį!...
  Toks įspūdis, kad tos daktariukės iš Kauno atvažiuoja Alytun tik pasipinigaut papildomai, iligonius ar jų artimųjų skausmą ir nerimą - jiems giliai nusispjaut. Kraupu :(

  Komentaras

  priėmimo skyrius, panašu, kad ten surinkta komanda iš blogų ir blogiausių , tai akivaizdu atvežtiems vienišiems be artimųjų. Be abejo popierius surašys taip kaip reikia, svarbiausia ne pagelbėti , bet tinkamai surašyti, atsakyti.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.