Už­da­ro­mas mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas, su­ma­žė­jo ko­vi­di­nių lo­vų li­go­ni­nė­je (0)

Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo ge­gu­žės 1-osios už­da­ro­mas pas­ta­ruo­ju me­tu prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro vei­kęs mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas. Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ser­gan­tie­siems šia in­fek­ci­ja lo­vų su­ma­žė­jo nuo 40 iki 20.

Ty­ri­mus dėl ko­vi­do at­liks pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos

Aly­tu­je mo­bi­lus pa­tik­ros dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos punk­tas aikš­te­lė­je prie Kul­tū­ros cen­tro ėmė veik­ti 2020-ųjų ko­vo pa­bai­go­je, tik pra­dė­jus plis­ti ko­vi­dui ša­ly­je.

Šie­me­čio ko­vo pra­džio­je jis per­kel­tas prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, nes va­sa­rio pa­bai­go­je Kul­tū­ros cen­tre pra­dė­jus veik­ti ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­tui, čia at­si­ra­do di­de­li au­to­mo­bi­lių srau­tai, at­vy­kus tir­tis dėl ko­ro­na­vi­ru­so ta­po sun­ku ri­kiuo­tis su au­to­mo­bi­liais.

Punk­to veik­lą nuo pat ati­da­ry­mo ko­or­di­nuo­ja Aly­taus po­li­kli­ni­ka, ja­me tir­tis ga­li ne tik mies­to, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įsakymą dėl mo­bi­lių ko­vi­do pa­tik­ros punk­tų nai­ki­ni­mo, sa­vi­val­dy­bė­je nu­spręs­ta šį punk­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je už­da­ry­ti nuo ge­gu­žės 1-osios.

Kaip da­bar gy­ven­to­jai ga­lės iš­si­tir­ti dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos? „Ty­ri­mus dėl ko­ro­na­vi­ru­so at­liks pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je – po­li­kli­ni­ka. Ta­čiau jie bus at­lie­ka­mi tik šei­mos gy­dy­to­jo spren­di­mu as­me­nims, tu­rin­tiems ūmi­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jai ir gri­pui bū­din­gus simp­to­mus. Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ko­vi­das bus ti­ria­mas grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, li­go­ni­nė­je tai pri­klau­sys nuo va­do­vy­bės spren­di­mo. Pa­cien­tai ga­li bū­ti ti­ria­mi ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, ir PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės“, – at­sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas.

 

Li­go­ni­nė­je ko­vi­di­nių pa­cien­tų ma­žė­ji­mas ste­bi­mas maž­daug dvi sa­vai­tės

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iki ba­lan­džio 29-osios bu­vo 40 vie­tų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, ir dar 3 lovos to­kiems li­go­niams bu­vo nu­ma­ty­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Nuo ba­lan­džio 29-osios, su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, čia li­ko 20 vie­tų ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems pa­cien­tams ir jiems skir­tos 2 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Li­go­ni­nė­je ko­vi­di­nių pa­cien­tų ma­žė­ji­mas ste­bi­mas maž­daug dvi sa­vai­tės.

Ba­lan­džio 29-osios ry­tą Aly­taus li­go­ni­nė­je jau da­bar iš 20 lo­vų bu­vo už­im­ta 17, dar 1 už­si­krė­tęs CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

 

Ser­ga 325 Aly­taus mies­to ir 68 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai

Ba­lan­džio 28-ąją Aly­tu­je nu­sta­ty­tas tik vie­nas nau­jas ko­vi­do at­ve­jis, Aly­taus ra­jo­ne to­kių at­ve­jų ne­bū­ta. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai fik­suo­ja­mas de­vy­nio­li­kai aly­tiš­kių ir pen­kiems Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Ba­lan­džio 29-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 325 Aly­taus mies­to ir 68 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 361 ko­vi­do at­ve­jis, Aly­tu­je – 670, Aly­taus ra­jo­ne – 270. Pa­gal šį ser­ga­mu­mo ro­dik­lį Dzū­ki­jos sos­ti­nė už­ima 2-ą, Aly­taus ra­jo­nas – 28-ą vie­tą tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Aly­tų ser­ga­mu­mu ko­vi­du ap­len­kia tik Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, nors sta­tis­tiš­kai Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra aukš­to­je vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių dėl ser­gan­čių­jų skai­čiaus ko­ro­na­vi­ru­su, ta­čiau šios in­fek­ci­jos at­ve­jų ma­žė­ja kaip ir vi­so­je ša­ly­je.

Ba­lan­džio 29-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos do­ze nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos pa­si­skie­pi­ję 69,6 proc. aly­tiš­kių, dau­giau nei 95 proc. Aly­taus ra­jo­no, 69,8 proc. – vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Tarp še­šių di­džių­jų ša­lies mies­tų pa­gal skie­pi­ji­mą­si nuo ko­vi­do Dzū­ki­jos sos­ti­nė ly­de­riau­ja, už­ima an­trą vie­tą, pir­mo­je vie­to­je – Šiau­liai.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.