An­tri me­tai iš Aly­taus ra­jo­no biu­dže­to dau­giau­sia lė­šų ski­ria­ma ko­mu­na­li­niam ūkiui (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Biudzetas
Sau­sio 20-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias fi­nan­si­nis do­ku­men­tas – šie­me­tis vie­ti­nis biu­dže­tas. Ja­me pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos – be­veik 33 mln. eu­rų, iš per­nykš­čių me­tų per­ke­lia­mos apy­var­tos lė­šos – per 8 mln. eu­rų, tad vi­so 2023 me­tų ra­jo­no iž­do dy­dis – apie 41 mln. eu­rų. Šie me­tai bus ant­rie­ji, kai iš vie­ti­nio biu­dže­to dau­giau­sia lė­šų ski­ria­ma ko­mu­na­li­niam ūkiui.

Kaip vi­sa­da dau­giau­sia pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma iš GPM

Šie­me­tį Aly­taus ra­jo­no biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė pir­miau­sia pa­ste­bė­jo, kad per­nykš­čių pa­ja­mų pla­ną pa­vy­ko ne tik įvyk­dy­ti, bet ir gau­ti per 3 mln. eu­rų dau­giau. Tam įta­kos tu­rė­jo ra­jo­ne dir­ban­čių­jų pa­di­dė­ję at­ly­gi­ni­mai, at­si­ra­du­sios nau­jos dar­bo vie­tos, taip pat dau­giau įvai­rių mo­kes­čių su­rink­ta į vie­ti­nį iž­dą. O per­nykš­tės ra­jo­no biu­dže­to fak­ti­nės iš­lai­dos su­da­rė dau­giau kaip 38,6 mln. eu­rų.

Tad šie­me­čia­me iž­de pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos – 11,8 proc. di­des­nės nei 2022-ai­siais. „Tai ro­do, kad smul­kus ir vi­du­ti­nis ver­slas at­si­gau­na, mū­sų įmo­nės dir­ba skaid­riai, tvar­kin­gai mo­ka mo­kes­čius“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Kaip vi­sa­da dau­giau­sia pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma su­rink­ti iš Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM), šį­met – 21,5 mln. eu­rų. Vi­si su­ren­ka­mi mo­kes­čiai, pa­vyz­džiui, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės, ap­lin­kos tar­šos, su­da­rys per 22 mln. eu­rų ar­ba 53,5 proc. 2023-ių­jų ra­jo­no biu­dže­to.

Ki­ta da­lis vie­ti­nio iž­do pa­ja­mų su­for­muo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to ra­jo­nui skir­tų do­ta­ci­jų – 9,5 mln. eu­rų bū­ti­niau­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti, ug­dy­mui švie­ti­mo įstai­go­se or­ga­ni­zuo­ti, įvai­rioms kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti.

Vi­sos šių me­tų ra­jo­no biu­dže­to pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos su­da­ro be­veik 33 mln. eu­rų. Iš per­nykš­čių me­tų per­ke­lia­mos apy­var­tos lė­šos – per 8 mln. eu­rų. Tad vi­so šie­me­čio ra­jo­no biu­dže­to dy­dis – apie 41 mln. eu­rų.

 

Ko­mu­na­li­niam ūkiui – be­veik 13 mln. eu­rų

2023-ie­ji yra ant­rie­ji me­tai, kai Aly­taus ra­jo­ne iš vie­ti­nio biu­dže­to dau­giau­sia lė­šų ski­ria­ma ko­mu­na­li­niam ūkiui.

2021-ųjų pra­džio­je tvir­ti­nant ra­jo­no vie­ti­nį iž­dą, dau­giau­sia lė­šų bu­vo nu­ma­ty­ta švie­ti­mui ir so­cia­li­nei ap­sau­gai. Ta­čiau tais pa­čiais me­tais tiks­li­nant biu­dže­tą, iš­lai­dų da­lis ko­mu­na­li­niam ūkiui pa­di­dė­jo ir vir­ši­jo nu­ma­ty­tas švie­ti­mui bei so­cia­li­nei ap­sau­gai.

Tad jau tvir­ti­nant 2022-ųjų Aly­taus ra­jo­no biu­dže­tą, di­džiau­sia iš­lai­dų da­lis bu­vo nu­ma­ty­ta bū­tent ko­mu­na­li­niam ūkiui.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė tei­gė, kad per­nai fak­ti­nės iš­lai­dos šiai sri­čiai su­da­rė 36,6 proc. ar­ba dau­giau kaip 14 mln. eu­rų.

Šie­me­čia­me biu­dže­te tam pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 13 mln. eu­rų ar­ba 31,6 proc. vi­sų nu­ma­ty­tų iš­lai­dų. Ši ei­lu­tė iš­lai­do­se patenka į ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų ir būs­to prie­žiū­rą, mo­der­ni­za­vi­mą ir plėt­rą.

Ta­ry­bos na­riui Au­ri­mui Trun­cei pa­si­ge­dus ko­mu­na­li­nio ūkio plėt­ros pla­no, bu­vo at­sa­ky­ta, kad ar­ti­miau­si dar­bai nu­ma­ty­ti ką tik, prieš biu­dže­to svars­ty­mą, pa­tvir­tin­ta­me ra­jo­no 2023–2025 me­tų stra­te­gi­nės veik­los pla­ne, o jie bus de­ta­li­zuo­ja­mi vė­liau.

Ant­ro­je vie­to­je pa­gal ra­jo­no biu­dže­to nu­ma­ty­tas iš­lai­das kaip ir per­nai yra švie­ti­mas, ku­riam da­bar skir­ta 9 mln. 240 tūkst. eu­rų ar­ba 22,2 proc. vi­so šie­me­čio vie­ti­nio iž­do. Tre­čio­je vie­to­je – so­cia­li­nė ap­sau­ga su duo­tu 8 mln. 160 tūkst. eu­rų fi­nan­sa­vi­mu, tai su­da­ro 19,9 proc. 2023-ių­jų ra­jo­no iž­do.

 

Pa­ste­bė­ta, kad ūki­nin­kai ne­la­bai nau­do­ja­si ski­ria­ma pa­ra­ma

Iš ra­jo­no biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų vie­na di­džiau­sių pa­ra­mų nu­ma­ty­ta Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tams – 200 tūkst. eu­rų. Ta­ry­bos na­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė siū­lė at­skir­ti šiuos pro­jek­tus ir po 100 tūkst. eu­rų skir­ti Že­mės ūkio ir at­ski­rai Kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tams.

Ta­čiau ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ste­bė­ta, kad ūki­nin­kai nė­ra ak­ty­vūs ir ne­la­bai nau­do­ja­si pa­ra­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, tad ir pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą ne­tiks­lin­ga at­skir­ti.

Tiek pat pi­ni­gų – 200 tūkst. eu­rų skir­ta Dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų rė­mi­mo pro­gra­mai, 100 tūkst. eu­rų – smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo pa­ra­mai, 90 tūkst. eu­rų – re­li­gi­nių ben­druo­me­nių pro­jek­tams. 190 tūkst. eu­rų bus ski­ria­ma Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei rei­ka­lin­gai me­di­ci­ni­nei įran­gai at­nau­jin­ti.

Kaip ir anks­čiau kuk­lios pa­ra­mos – 10 tūkst. eu­rų su­lauks so­di­nin­kų ben­dri­jos. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės G.Jo­ciuns­kai­tės tvir­ti­ni­mu, tai iš tie­sų ne­di­de­lė su­ma, ta­čiau per pas­ta­ruo­sius kelerius me­tus tvarkant ke­lius šio­se ben­dri­jo­se, skiriamas kom­pen­sa­ci­jas at­lie­kų su­rin­ki­mui, iš biu­dže­to do­tuo­ja­mus au­to­bu­sų marš­ru­tus į so­di­nin­kų ben­dri­jas in­ves­tuo­ta apie 4 mln. eu­rų.

 

Pra­dės veik­ti nau­ja Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja

Tarp šie­me­čių svar­biau­sių dar­bų ra­jo­ne bu­vo pa­mi­nė­ta nau­jai pra­dė­sian­ti veik­ti Mi­ros­la­vo am­bu­la­to­ri­ja, sta­to­ma prie pa­sta­to, ku­ria­me dir­ba šios se­niū­ni­jos val­džia, ima­ma sta­ty­ti to­kia pat gy­dy­mo įstai­ga Sim­ne, kur to­se pa­čio­se pa­tal­po­se tu­rė­tų įsi­kur­ti ir sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai, ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­da­li­nys.

Nu­ma­to­mas ap­šil­tin­ti Sim­no kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas, pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti Mi­ros­la­vo ir Pu­nios se­niū­ni­jų pa­sta­tus, baig­ti įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką į „Dzū­ki­jos“ bei „Vy­tu­rė­lio“ so­di­nin­kų ben­dri­jas, pla­nuo­ja­ma pro­jek­tuo­ti ir sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nių par­ką ra­jo­ne, ku­ris šios sa­vi­val­dy­bės įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms leis­tų su­ma­žin­ti iš­lai­das, per­kant elek­tros ener­gi­ją iš da­bar­ti­nių jos tie­kė­jų.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Santaikos gatveje apsvietima buvo sviesa bet po remonto liko tamsu isdraskyti saligatviai visur purvas sabakstynas negi gyventojai turi vaikscioti vaziuojama dalimi ir laukti kol kazka pervaziuos ar suzalos

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.