Tiesioginę sėją naudojantis Pabalių ūkininkas: „Pagrindinis rodiklis – užsidirbti orias algas“ (1)

Gin­tau­tas KNIUKŠ­TA
Ūkininkas Vytautas Valaitis. Gin­tau­to Kniukštos nuotr.
Ūkininkas Vytautas Valaitis. Gin­tau­to Kniukštos nuotr.
Šian­dien apie pu­sę mi­li­jo­no hek­ta­rų že­mės Lie­tu­vos ūki­nin­kai dir­ba be­ari­miu bū­du. Tai reiš­kia, kad sė­jant tie­sio­giai sėk­la įter­pia­ma be jo­kio iš­anks­ti­nio dir­vos įdir­bi­mo į prieš tai au­gin­tos kul­tū­ros ra­žie­ną. Aly­taus ra­jo­ne esan­čiuo­se Pa­ba­liuo­se su­reng­tas tie­sio­gi­nės sė­jos tech­no­lo­gi­jos tai­ky­mo pa­tir­ties pa­si­da­li­ni­mo ren­gi­nys. Ja­me ūki­nin­kai prak­tiš­kai pa­ma­tė tai, ko rei­kia, kad bū­tų sėk­min­gai įval­dy­tos daug ži­nių rei­ka­lau­jan­čios be­ari­mės tech­no­lo­gi­jos.

Į Aly­taus kraš­tą su­va­žia­vo žmo­nės ko­ne iš vi­sų Lie­tu­vos vie­tų, vi­siems rū­pė­jo  ap­žiū­rė­ti be­ari­miam ūki­nin­ka­vi­mui nau­do­ja­mą tech­ni­ką, o ūkio šei­mi­nin­kas Vy­tau­tas Va­lai­tis vos spė­jo at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus, pa­de­monst­ruo­ti tie­sio­gi­nės sė­jos tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mą, ap­ro­dy­ti ir įver­tin­ti tie­sio­gi­nės sė­jos pa­sė­lių au­ga­lų būk­lę.

„Per­ėjau prie tie­sio­gi­nės sė­jos tik var­go pri­spaus­tas. Pa­me­na­te 2017 me­tus, kai liū­tys už­tvin­dė lau­kus, ne­spė­jo­me nė žiem­ken­čių pa­sė­ti, o 2018 me­tais at­ėjo saus­ra. Tad iš­ki­lo klau­si­mas: ką da­ry­ti, kaip ūki­nin­kau­ti to­liau, kaip ko­vo­ti su saus­ra, kli­ma­to kai­ta“, – sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si ūki­nin­kas.

Šian­dien V.Va­lai­tis val­do 500 hek­ta­rų, au­gi­na kvie­čius, rap­sus. Ūky­je iš vi­so dir­ba pen­ki žmo­nės. Siek­da­mas iš­sau­go­ti drėg­mę dir­vo­že­my­je, V.Va­lai­tis nu­spren­dė iš­mė­gin­ti ki­to­kį sė­jos me­to­dą, o grū­dus įterp­ti į va­gu­tę dir­vos pa­vir­šiu­je. Taip dir­vo­že­mis ne­aria­mas, ne­ap­dir­ba­ma lėkš­ti­niais pa­dar­gais, iš­ven­gia­ma drėg­mės nuos­to­lio, tau­so­ja­ma ap­lin­ka. Be­ari­mės tech­no­lo­gi­jos pa­de­da tau­py­ti lai­ką, re­sur­sus ir tech­ni­ką. 

Vy­tau­tas ne­bi­jo eks­pe­ri­men­tuo­ti, pa­anks­ti­na ir sė­jos lai­ką, ir ma­žiau grū­dų be­ria į hek­ta­rą. Tin­ka­mas sė­jos lai­kas pa­de­da ja­vams ge­riau krū­my­tis, žie­mos jie su­lau­kia la­biau su­tvir­tė­ję. „Pir­mą kar­tą tie­sio­giai pa­sė­jau 2008 me­tais, nie­ko aš apie tą be­ari­mę žem­dir­bys­tę ne­su­pra­tau, vos ne­su­ban­kru­ta­vai, nes nu­si­pir­kau nau­ją sė­ja­mą­ją, o šian­dien ne­įvaiz­duo­ju ūki­nin­ka­vi­mo be tie­sio­gi­nės sė­jos. Ko­dėl? Pa­grin­di­nis ro­dik­lis yra tai, kad mes su­ge­ba­me už­si­dirb­ti orias al­gas“, – sa­kė ūki­nin­kas.

Ką V.Va­lai­tis pa­tar­tų Aly­taus kraš­to ūki­nin­kams, ku­rie no­rė­tų dirb­ti že­mę taip, kaip jis? „Jei­gu tin­ka­mai pri­žiū­rė­si­me že­mę, mes ga­li­me Lie­tu­vą pa­da­ry­ti kli­ma­tui neut­ra­lia vals­ty­be. Pi­ni­gų, ži­no­ma, rei­kia, bet jie da­bar ne­tei­sin­gai pa­skirs­to­mi. Pi­ni­gai tu­rė­tų sek­ti „pa­gal hek­ta­rą“, tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta už kon­kre­tų dar­bą. Ta­da vi­si bus lai­min­gi“, – sa­kė Vy­tau­tas. Jo pa­tir­ti­mi ir įžval­go­mis apie tie­sio­gi­nės sė­jos įval­dy­mą ūky­je itin li­ko pa­ten­kin­ta Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Ag­ro­e­ko­sis­te­mų ir dir­vo­že­mio moks­lų ka­ted­ros do­cen­tė dr. Jū­ra­tė Alei­ni­ko­vie­nė. 

„Pui­ku, tai, ką da­ro Vy­tau­tas, yra tva­raus  ūki­nin­ka­vi­mo at­ei­tis, su­pran­ta­ma, pa­tir­tis ne iš kar­to at­ei­na, rei­kia ir ge­le­ži­nės kan­try­bės, ži­nių. Ga­li iš kar­to ne­pa­vyk­ti, net ir ke­lių me­tų ga­li pri­reik­ti, kad pa­siek­tum šio­kių to­kių re­zul­ta­tų“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė moks­li­nin­kė. 

Ko­dėl lau­ko die­nai pa­si­rink­tas šis Dzū­ki­jos ūkis? Anot J.Alei­ni­ko­vie­nės, to­dėl, kad...

Daugiau sužinosite skaitydami „Alytaus naujienų“ 13989-ąjį numerį

Patogiausias būdas skaityti yra laikraštį ar jo el. leidinį užsisakyti.  

© Laikraščio „Alytaus naujienos“ publikacijų autorystė yra saugoma

℗ Teksto perpublikavimas žiniasklaidos priemonėse draudžiamas *

* Išskyrus atvejus, kai sudaroma raštiška sutartis. Kreiptis:  

el. p. redakcija@alytausnaujienos.lt, tel. +37060444141

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.