Teis­mo spren­di­mas „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va” – ne­pa­lan­kus, dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams ke­ti­na­ma ko­vo­ti to­liau (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus.
„Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus.
Aly­taus vie­šo­ji įstai­ga „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“, mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo pa­gal for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo (FŠPU) pro­gra­mą čia tre­ni­ruo­ja­miems jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams, krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­si­ra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį ir šiai vie­ša­jai įstai­gai pri­teis­ti 22 tūkst. 833 eu­rus. Teis­mas „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ skun­dą at­me­tė, nes mies­to ta­ry­ba jai ne­sky­rė pi­ni­gų.

Kaip sa­kė jos va­do­vas Ri­mas Kan­ta­ra­vi­čius, dėl fi­nan­sa­vi­mo, pri­klau­san­čio jau­nie­siems fut­bo­li­nin­kams iš FŠPU krep­še­lio lė­šų pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą, bus ko­vo­ja­ma to­liau, mi­nė­to teis­mo spren­di­mas skun­džia­mas aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui: „Ko­dėl vai­kų ug­dy­mas fi­nan­suo­ja­mas skir­tin­gai, juos ug­dant pa­gal to­kias pat pro­gra­mas sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se? Nors šių me­tų mies­to stra­te­gi­nia­me pla­ne gra­žiai de­kla­ruo­ja­ma, kad pri­ori­te­tas tei­kia­mas ko­ky­biš­kam vai­kų ug­dy­mui, bet veiks­mai ro­do vi­siš­kai ką ki­tą. Ką sa­vi­val­dy­bė fi­nan­suo­ja? Sa­vo įstai­gas ar vai­kų ug­dy­mą?“

Tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų

Kaip sa­kė „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vas ir Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas R.Kan­ta­ra­vi­čius, sep­ty­ne­rius me­tus gy­vuo­jan­ti jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus tre­ni­ruo­jan­ti aka­de­mi­ja įsteig­ta vyk­dant ša­ly­je nu­sta­ty­tą fut­bo­lo po­li­ti­ką: „At­si­ra­do rei­ka­la­vi­mas, kad fut­bo­lo klu­bai, žai­džian­tys net ant­ro­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, jau ne­kal­bat apie aukš­čiau­sią ir pir­mą ly­gą, pri­va­lo tu­rė­ti vai­kų – jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų ug­dy­mo sis­te­mą. Aly­tus tu­ri Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bą „Dai­na­va“, žai­džian­tį aukš­čiau­sio­je ly­go­je, tad be „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ mi­nė­tas klu­bas ne­ga­lė­tų gy­vuo­ti.“

Šiuo me­tu, R.Kan­ta­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, aka­de­mi­ja tu­ri apie 300 jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, iš jų apie 180 yra mo­kyk­li­nio am­žiaus ir pri­va­lo gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš FŠPU pro­gra­mos, ku­ri fi­na­suo­ja­ma iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų.

Mi­nė­tos pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mas, at­si­žvel­giant į ug­do­mų mo­ki­nių skai­čių ir meist­riš­ku­mo ly­gį, nu­ma­ty­tas Švie­ti­mo įsta­ty­me. Jos pa­skirs­to­mas pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tus tvar­kos ap­ra­šus, ta­čiau ir sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ta tei­sė da­lį FŠPU pro­gra­mos lė­šų pa­da­ly­ti sa­vo pa­si­tvir­tin­tu ap­ra­šu.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2020-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je pa­tvir­ti­no nau­ją sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo FŠPU pro­gra­moms fi­nan­suo­ti skir­tą ap­ra­šą. Tad „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“ 2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­go­je krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu pa­reng­ti ir pa­si­ra­šy­ti su aka­de­mi­ja moks­lei­vių, ug­do­mų pa­gal šią pro­gra­mą, su­tar­tį.

 

Pri­pa­žin­tas ati­ti­ki­mas rei­ka­la­vi­mams

Nuo 2020-ųjų rug­sė­jo pa­bai­gos „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ pra­si­dė­jęs su­si­ra­ši­nė­ji­mas su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si tuo, kad fi­na­sa­vi­mo su­tar­tis bu­vo ne­pa­si­ra­šy­ta.

Iš aka­de­mi­jos pra­šy­ta pa­teik­ti tre­ni­ruo­ja­mų jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų, re­gist­ruo­tų mo­ki­nių ati­tin­ka­ma­me re­gist­re, są­ra­šą, koks jų skai­čius ug­do­mas pa­gal FŠPU pro­gra­mą.

Taip pat pra­šy­ta šiuos duo­me­nis tiks­lin­ti, gau­ti tė­vų pa­reiš­ki­mus dėl aka­de­mi­jo­je ug­do­mų vai­kų.

Bai­gian­tis 2020-ie­siems pa­aiš­kė­jo, kad aka­de­mi­jai pla­nuo­ja­ma skir­ti tik 5 tūkst. 900 eu­rų FŠPU pro­gra­mos lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vo R.Kan­ta­ra­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, šio fi­nan­sa­vi­mo aka­de­mi­ja pri­im­ti ne­ga­lė­jo, nes pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė, pa­im­da­ma ir pa­nau­do­da­ma to­kias lė­šas sa­vo reik­mėms, tu­ri pri­dė­ti ne ma­žiau 100 proc. sa­vo lė­šų, bet aka­de­mi­jai sa­vi­val­dy­bė sa­vo pi­ni­gų ne­sky­rė.

Teis­me aka­de­mi­ja nu­ro­dė, kad pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tas, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog ji ati­tin­ka vi­sus įsta­ty­mi­nius ir sa­vi­val­dy­bės ati­tin­ka­mu ap­ra­šu pa­tvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus, pa­tei­kė vi­sus rei­ka­lau­tus do­ku­men­tus, tad aka­de­mi­jos vyk­do­mai FŠPU pro­gra­mai už 2020 me­tus tu­rė­jo bū­ti skir­tas 22 tūkst. 833 eu­rų fi­nan­sa­vi­mas pa­gal sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą mi­nė­tos pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šą.

Ta­čiau su­tar­tis su aka­de­mi­ja ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta ir fi­nan­sa­vi­mas ne­skir­tas. Bū­tent šių są­ly­gų įvyk­dy­mo Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­muo­se pra­šė „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“.

 

Pi­ni­gų ne­sky­rė mies­to ta­ry­ba

Nors mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo ini­ci­ja­vu­si spren­di­mo pro­jek­tą dėl lė­šų sky­ri­mo „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va“, ta­čiau mies­to ta­ry­ba pi­ni­gų jai ne­sky­rė.

Ne­sky­ri­mo prie­žas­tys – aka­de­mi­ja mo­ki­nius ati­tin­ka­ma­me re­gist­re įre­gist­ra­vo tuo­met, kai FŠPU pro­gra­mos gau­tos do­ta­ci­jos me­tų pra­džio­je bu­vo pa­tvir­tin­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te ir pa­skirs­ty­tos švie­ti­mo įstai­goms, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te su­si­klos­tė sun­ki fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos.

Ka­dan­gi aka­de­mi­jos stei­gė­jai yra pri­va­tūs as­me­nys, rei­kia, kad sa­vi­val­dy­bė biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šas jos veik­lai fi­nan­suo­ti.

Teis­mas kon­sta­ta­vo iš­im­ti­nę mies­to ta­ry­bos tei­sę tvir­tin­ti ir tiks­lin­ti biu­dže­tą. Tad ta­ry­bai ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo aka­de­mi­jai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su aka­de­mi­ja dėl lė­šų sky­ri­mo.

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai „Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ skun­dą dėl įpa­rei­go­ji­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­si­ra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį ir aka­de­mi­jai pri­teis­ti be­veik 23 tūkst. eu­rų at­me­tė.

Toks spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

 

„Re­mia įstai­gas, o ne vai­kus”

„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ va­do­vas R.Kan­ta­ra­vi­čius sa­kė, kad ape­lia­ci­ne ap­skun­di­mo tvar­ka bus tik­rai pa­si­nau­do­ta: „Aš ne­su­pran­tu, kaip ki­tuo­se mies­tuo­se įstai­goms, ati­tin­kan­čioms FŠPU pro­gra­mos tei­kė­jams nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas šios pro­gra­mos vyk­dy­mui, o pas mus jis ne­ski­ria­mas. Mū­sų me­ras Aly­tų re­kla­muo­ja kaip šei­mų mies­tą, bet, kai rei­kia pa­rem­ti šei­mas dėl spor­tuo­jan­čių vai­kų, fi­nan­sa­vi­mas ne­ski­ria­mas.“

Aka­de­mi­jos va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, kas fi­nan­siš­kai re­mia šią vie­šą­ją įstai­gą, R.Kan­ta­ra­vi­čius pa­reiš­kė, kad tai da­ro spor­tuo­jan­čių vai­kų tė­vai, taip pat tam tik­rą fi­nan­sa­vi­mą ski­ria Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, kai ku­rios ver­slo įmo­nės.

„Fut­bo­lo aka­de­mi­jos Dai­na­va“ da­li­nin­kai yra vie­šo­ji įstai­ga Dzū­ki­jos fut­bo­lo klu­bas „Dai­na­va“, fut­bo­lo klu­bas „Spar­tu­kai“ ir Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja. Vi­si šie da­li­nin­kai yra re­gist­ruo­ti Aly­tu­je.

Be­je, sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­ra­šas, ku­riuo ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas iš vie­ti­nio iž­do FŠPU pro­gra­mai, bu­vo pa­nai­kin­tas, nes pa­gal jį lė­šos ne­bu­vo ski­ria­mos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jei privatūs sporto klubai, o reikalauja finansuot iš savivaldybės, ar tai priemonė tik pasipinigaut? Suprantama, jei pati savivaldybė tų veiklų vystyt negali. Bet. apmokamų trenerių iš savivaldybės lėšų lyg užtektinai, o čia dar kažkokį imitacinį modelį vysto.

  Komentaras

  Reikia nepamiršti kas tas R. Kantaravičius ir viskas atsistos į savo vietas. Tokie veikėjai ne tik kad prie miesto lėšų bet ir prie vaikų negali būti prileidžiami per patrankos šūvį….

  Komentaras

  Alytų, kaip ir daugelį miestų finansiškai smaugia tas mafijinė krepšininę šaika , per kurią net dingo Lietuvoje perspektyviausios sporto šakos! Jei tai vadinama antroji religija ,tai jinai tikrai eina ne nuo Dievo, o nuo velnio!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.