Teis­mo nu­tar­tis: „Snai­gei” iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la, pa­skir­tas šių pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius, po­ky­čių ben­dro­vė­je pla­nas dar bus tvir­ti­na­mas (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Teis­mas iš sa­vo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duomenų nu­sta­tė, kad „Snai­gės“ at­žvil­giu už­ves­tos de­vy­nios by­los dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo.
Teis­mas iš sa­vo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duomenų nu­sta­tė, kad „Snai­gės“ at­žvil­giu už­ves­tos de­vy­nios by­los dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo.
Rug­sė­jo 8-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­me pri­im­ta nu­tar­ti­mi iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vei „Snai­gė“. Dėl šios by­los iš­kė­li­mo į teis­mą krei­pė­si ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas So­lo­gu­bas, vyk­dy­da­mas bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sio ne­ei­li­nio vi­suo­ti­nio įmo­nės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mo pri­im­tą spren­di­mą. Juo pa­tvir­tin­tas „Snai­gės“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­tas. Teis­mas šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vei pa­sky­rė re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­rių, nu­sta­tė, ko­kia su­ma pi­ni­gų iš są­skai­tų ban­kuo­se ben­dro­vė ga­li nau­do­tis kas mė­ne­sį, taip pat ter­mi­ną, per ku­rį teis­mui tu­ri bū­ti pa­teik­tas tvir­tin­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­nas.

Nu­ro­dy­tos re­struk­tū­ri­za­vi­mo prie­žas­tys

„Snai­gės“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M.So­lo­gu­bas, teis­mo pra­šy­da­mas ben­dro­vei iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą, nu­ro­dė, kad įmo­nė dėl ki­lu­sios pa­sau­li­nės ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ir ka­ro Uk­rai­no­je, ku­ri yra vie­na pa­grin­di­nių pro­duk­ci­jos re­a­li­za­vi­mo rin­kų, su­si­dū­rė su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais. O juos sie­kia­ma įveik­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­so bū­du.

Taip pat prie lai­ki­nų ben­dro­vės fi­nan­si­nių sun­ku­mų pri­si­dė­jo ir tai, kad ga­lu­ti­niai „Snai­gės“ nau­dos ga­vė­jai yra ka­rą Uk­rai­no­je su­kė­lu­sios Ru­si­jos pi­lie­čiai. Nors jie ir ne­pa­ten­ka į sank­cio­nuo­tų as­me­nų są­ra­šą, ta­čiau ta­po truk­džiu gau­ti bet ko­kią fi­nan­si­nę pa­ra­mą.

91,10 proc. ben­dro­vės ak­ci­jų maždaug pen­ke­rius me­tus val­do Kip­ro in­ves­ti­ci­nė kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“. Dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį to­kį „Snai­gės“ ak­ci­jų pa­ke­tą įsi­gi­jo Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Po­lair“ per Vil­niu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Vai­da­na“. O Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­ku iki šiol yra vie­nas iš „Po­lair“ įkū­rė­jų Alek­se­jus Ko­val­čiu­kas.

Teis­mas nu­sta­tė, kad iš „Snai­gės“ pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31-osios ba­lan­so duo­me­nų ma­ty­ti, jog ben­dro­vės tur­tą su­da­rė be­veik 26, 5 mln. eu­rų su­ma, o mo­kė­ti­nos su­mos ir įsi­pa­rei­go­ji­mai šiai da­tai – 22,6 mln. eu­rų. Per­nykš­čio gruo­džio pabaigos pel­no ar­ba nuos­to­lių ata­skai­ta pa­tvir­ti­na, kad įmo­nė pa­ty­rė per 2 mln. eu­rų nuos­to­lių. 2020-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je fik­suo­ta, kad Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė tu­rė­jo 256 tūkst. eu­rų pel­ną.

O šių me­tų ge­gu­žės 18-osios įmo­nės ba­lan­so duo­me­nys ro­do, jog jos tur­tą su­da­rė 25,2 mln. eu­rų su­ma, mo­kė­ti­nos su­mos ir įsi­pa­rei­go­ji­mai – 20,7 mln. eu­rų, pa­tir­ta 1,3 mln. eu­rų nuos­to­lių.

Teis­mas iš sa­vo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duomenų nu­sta­tė, kad „Snai­gės“ at­žvil­giu už­ves­tos de­vy­nios by­los dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo. Ta­čiau ant­sto­liai iš­ieš­ko­ji­mų ne teis­mo tvar­ka iš įmo­nės ne­vyk­do.

Įmo­nė tu­ri be­veik 400 dar­buo­to­jų. Kaip kon­sta­ta­vo teis­mas, įver­ti­nus by­lo­je esan­čius duo­me­nis, ben­dro­vė to­liau vyk­do ūki­nę ko­mer­ci­nę veik­lą: 2020-ai­siais par­da­vi­mo pa­ja­mos su­da­rė 28,7 mln. eu­rų, 2021-ai­siais – 32,8 mln. eu­rų, šių me­tų ge­gu­žės 18-osios duo­me­ni­mis – 7,9 mln. eu­rų.

 

Re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la iš­kel­ta pa­gal Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mą

Teis­mas nu­spren­dė, kad „Snai­gės“ pa­teik­ti duo­me­nys liu­di­ja, jog jos šiuo me­tu esa­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­vir­ši­ja tu­ri­mo tur­to, su­si­du­ria­ma su fi­nan­si­niais sun­ku­mais vyk­dant įsi­pa­rei­go­ji­mus kre­di­to­riams. Tad nu­tar­ta pa­gal Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mą ben­dro­vei iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą.

Įmo­nės re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­re pa­skir­ta Kau­no ben­dro­vė Imo­nių ban­kro­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­si­nių pa­slau­gų biu­ras.

Nuo rug­sė­jo 8-ąją pri­im­tos Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo, ku­ri per sep­ty­nias die­nas nuo jos įtei­ki­mo ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, iki nu­tar­ties pa­tvir­tin­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną įsi­tei­sė­ji­mo re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­riui pa­tvir­tin­tas 1 tūkst. eu­rų, plius PVM per mė­ne­sį dy­džio at­ly­gis už re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­so ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Teis­mas „Snai­gei“ lei­do iš jos są­skai­tų ban­kuo­se ei­na­mie­siems mo­kė­ji­mas ir įmo­koms per vie­ną ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį pa­nau­do­ti 2,4 mln. eu­rų, neat­si­žvel­giant, kad są­skai­tos areš­tuo­tos ar joms tai­ko­mi dis­po­na­vi­mo ap­ri­bo­ji­mai.

Įsta­ty­miš­kai re­struk­tū­ri­za­vi­mas įmo­nę lai­ki­nai ap­sau­go nuo kre­di­to­rių, ne­ga­li­ma areš­tuo­ti jos tur­to, kre­di­to­riams jai iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, yra su­stab­do­mas pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mas.

Teis­mas nu­tar­ti­mi nu­sta­tė ke­tu­rių mė­ne­sių ter­mi­ną, skai­čiuo­ja­mą nuo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo, pa­reng­ti ir pa­teik­ti teis­mui tvir­tin­ti „Snai­gės“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną.

 

Pro­jek­te nu­ma­ty­tas ir tur­to par­da­vi­mas

Bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me „Snai­gės“ ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me bu­vo pa­tvir­tin­tas šios ben­dro­vės re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­tas. Pa­gal pro­jek­tą to­kį pla­ną nu­ma­to­ma pra­dė­ti vykdyti at­ei­nan­čių me­tų pra­džio­je ir baig­ti per ket­ve­rius me­tus.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta dau­giau ga­min­ti ir par­duo­ti iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos, pa­vyz­džiui, pro­fe­sio­na­lių šal­dy­tu­vų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių vir­tu­vėms, me­di­ci­nos įstai­goms, šal­dy­mo blo­kų. Pla­nuo­ja­ma ma­žiau ga­min­ti da­bar­ti­nių įpras­ti­nių bui­ti­nių šal­dy­tu­vų.

Kon­cen­truo­jan­tis į iš­skir­ti­nės šal­dy­mo įran­gos ga­my­bą ir par­da­vi­mą, šiais me­tais pla­nuo­ja­ma už­dirb­ti be­veik 25 mln. eu­rų, o 2026-ai­siais – dau­giau nei 35 mln. eu­rų. Ben­dro­vės skai­čia­vi­mu, pir­mai­siais re­struk­tū­ri­za­vi­mo me­tais gry­na­sis pel­nas tu­rė­tų bū­ti apie 270 tūkst. eu­rų, pas­ku­ti­niai­siais – per 1 mln. eu­rų.

Per re­struk­tū­ri­za­vi­mo lai­ko­tar­pį nu­ma­to­ma dau­giau kaip 9 mln. eu­rų grą­žin­ti me­džia­gų tie­kė­jams.

Šiuo me­tu „Snai­gė“ tu­ri įmo­nę Uk­rai­no­je „Snai­gė Uk­rai­na“, ku­ri veik­lą lai­ki­nai su­stab­dė pra­si­dė­jus ka­rui šio­je ša­ly­je, taip pat to­je pa­čio­je Aly­taus vie­to­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, kaip ir šal­dy­tu­vų ga­myk­la vei­kian­čią ben­dro­vę „Al­me­cha, ga­mi­nan­čią me­ta­lo ga­mi­nius.

Re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no pro­jek­te nu­ma­ty­ta par­duo­ti „Al­me­chą“ už 480 tūkst. eu­rų be PVM iki 2024-ųjų gruo­džio pa­bai­gos. Iki to pa­čio lai­ko­tar­pio pla­nuo­ja­ma par­duo­ti ir vie­ną iš „Snai­gės“ ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų už 977 tūkst. eu­rų be PVM, o iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos – kai ku­riuos san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tus už 651 tūkst. eu­rų be PVM.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė­je dir­bo per 400 žmo­nių, šių me­tų pra­džio­je – apie 500. Dar­buo­to­jų ma­žė­ja gau­nant ma­žiau už­sa­ky­mų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.