Švietimas https://alytausnaujienos.lt/ lt Va­ka­ras Aly­taus šir­dy­je – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je – šil­tas ir jau­kus kaip Šeks­py­ro mo­kyk­li­nis val­sas https://alytausnaujienos.lt/va-ka-ras-aly-taus-sir-dy-je-adol-fo-ra-ma-naus-ko-va-na-go-gim-na-zi-jo-je-sil-tas-ir-jau-kus-kaip <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-10-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-10/20230828_105228.jpg?itok=Xx8nOyvR" width="344" height="287" alt="Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas ir abiturientai Matas Januša ir Gustas Nikulinas, pasiūlę idėją, kaip bendruomenei pristatyti naują erdvę – mobiliąją sceną gimnazijos kieme. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aleksandras Kirilovas ir abiturientai Matas Januša ir Gustas Nikulinas, pasiūlę idėją, kaip bendruomenei pristatyti naują erdvę – mobiliąją sceną gimnazijos kieme. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pui­ki ren­gi­nio idė­ja ki­lo dviem abi­tu­rien­tams – Ma­tui Ja­nu­šai ir Gus­tui Ni­ku­li­nui. Vai­ki­nai sa­kė no­rė­ję mies­to ben­druo­me­nei pa­ro­dy­ti gim­na­zi­jos da­ly­va­vi­mo tęs­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se re­zul­ta­tus – sce­ną ir įvai­rioms edu­ka­ci­nėms veik­loms pri­tai­ky­tą ku­po­lą. Jie ra­do rė­mė­jų, pa­kvie­tė at­vyk­ti vi­są bū­rį dai­ni­nin­kų, kar­tu su fi­zi­kos mo­ky­to­ju An­ta­nu Ka­li­naus­ku rū­pi­no­si tech­ni­ne kon­cer­to pu­se.</p> <p>Ren­gi­nio ve­dė­jai – mo­ky­to­ja Eg­lė ir abi­tu­rien­tas Man­gir­das pa­brė­žė, kaip sim­bo­liš­ka, kad Tarp­tau­ti­nė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ir Pa­sau­li­nė mu­zi­kos die­na yra mi­ni­mos tuo pa­čiu me­tu. Skir­tin­gų kar­tų ben­drys­tė vi­suo­met la­bai jaut­ri te­ma. Ten­ka iš­girs­ti, kad jau­ni ir vy­res­ni žmo­nės ne­ran­da ben­dros kal­bos, ta­čiau skir­tin­go am­žiaus žmo­nes vie­ni­ja sva­jo­nės, pras­min­gų die­nų pa­ieš­kos ir, ži­no­ma, mu­zi­ka.</p> <p>Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no pa­grin­di­nė ren­gi­nio rė­mė­ja, ja­po­nų ka­pi­ta­lo įmo­nės UAB „Sai­sei LT“ va­do­vė Jo­a­na Bi­kul­čie­nė, pri­si­mi­nu­si, kad gim­na­zi­ją (tuo­me­ti­nę 2-ąją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą) ji bai­gė dar 1989 me­tais, ir pa­si­džiau­gu­si ga­li­my­be su­grįž­ti į sa­vo mo­kyk­lą. Gim­na­zi­jos sve­čiai ren­gi­nio me­tu ga­lė­jo ne tik pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, bet ir ap­lan­ky­ti nau­ją gim­na­zi­jos erd­vę – ku­po­lą, kur vei­kė Aly­taus jau­ni­mo cen­tro brai­žo­mo­sios gra­fi­kos ir kom­po­zi­ci­jos stu­di­jos mo­ki­nių (va­do­vė vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Da­nu­tė Žel­nie­nė) pie­ši­nių ir ma­ke­tų pa­ro­da. Jau­kią nuo­tai­ką kū­rė ir vai­šių sta­las su ar­ba­ta ir sau­sai­niais, va­ka­ro sve­čių ir gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės at­sto­vų čia lau­kė pui­kios tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jos Da­nu­tė Rač­kaus­kie­nė ir Snie­guo­lė Va­len­tu­ko­nie­nė.</p> <p>Kon­cer­tą pra­dė­jo du ko­lek­ty­vai iš Aly­taus jau­ni­mo cen­tro: vo­ka­li­nės stu­di­jos, ku­riai va­do­vau­ja Jū­ra­tė Mok­re­co­vai­tė, dai­no­rė­liai ir vo­ka­li­nės stu­di­jos „Šyp­se­na“ so­lis­tės (va­do­vė Da­lia Lang­vi­nie­nė). Po sve­čių pa­si­ro­dy­mo ren­gi­nio ve­dė­jai su džiaugs­mu pri­sta­tė gim­na­zi­jos so­lis­tes – abi­tu­rien­tę Eve­li­ną Ge­ce­vi­čiū­tę ir pir­mos kla­sės mo­ki­nę, nau­jo­kę Da­ri­ją Ciū­ny­tę.</p> <p>Mer­gi­nas pa­kei­tė jau vi­so­je Lie­tu­vo­je gar­sė­jan­ti Aly­taus jau­ni­mo cen­tro stu­di­ja „Va­ja“. Jau­nuo­sius dai­ni­nin­kus pa­lai­kė jų tė­ve­liai, nes stu­di­jos va­do­vė Auš­ra Pa­je­dai­tė-Jar­ma­la­vi­čie­nė sir­go ir ste­bė­jo sa­vo dai­no­rė­lių pa­si­ro­dy­mą nuo­to­li­niu bū­du.</p> <p>Pa­ga­liau ren­gi­nio ve­dė­ja pa­kvie­tė pa­grin­di­nę va­ka­ro žvaigž­dę – Al­ber­tą An­ta­na­vi­čių. Šeks­py­ru dau­ge­lio aly­tiš­kių va­di­na­mas dai­nų au­to­rius ir at­li­kė­jas va­ka­ro pa­bai­go­je su­kū­rė ro­man­tiš­ką nuo­tai­ką at­li­kęs dai­nas apie Aly­tų, mei­lę, mo­kyk­lą.</p> <p>Va­ka­ro ve­dė­ja dar kar­tą pri­mi­nė ir ki­tus ren­gi­nio part­ne­rius – Aly­taus jau­ni­mo cen­trą, Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­trą bei rė­mė­jus – par­duo­tu­vę „Lie­pa“, Aly­taus spaus­tu­vę, UAB „Rol­bes­ta“, bu­vu­sius mo­kyk­los mo­ki­nius Ri­man­tą Da­bu­lį bei Be­ne­dik­tą Kras­niaus­ką.</p> <p>Abi­tu­rien­tas Man­gir­das taip pat pa­dė­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ug­dy­mui Alek­san­drui Ki­ri­lo­vui, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jai Al­do­nai But­ri­mans­kie­nei, mu­zi­kos mo­ky­to­jai Ju­re­tai Ša­me­tie­nei ir dai­lės mo­ky­to­jui Vid­man­tui Jan­kaus­kui už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nį.</p> <p>Lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė</p> <p>Eg­lė Ba­ry­sie­nė</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/20230828_105228_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/20230828_105228_0.jpg?itok=d1hHHqFL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/383375362_708667681302730_6044869130400199513_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/383375362_708667681302730_6044869130400199513_n.jpg?itok=6dW7TzDh" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/383950753_708666937969471_6666069847029420852_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/383950753_708666937969471_6666069847029420852_n.jpg?itok=13o9LoiM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/383957683_708667351302763_2633765766737884375_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/383957683_708667351302763_2633765766737884375_n.jpg?itok=FTRmEiea" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/383980865_708667817969383_23646149996209465_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/383980865_708667817969383_23646149996209465_n.jpg?itok=vS08vm5v" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/va-ka-ras-aly-taus-sir-dy-je-adol-fo-ra-ma-naus-ko-va-na-go-gim-na-zi-jo-je-sil-tas-ir-jau-kus-kaip&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5087&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kFMy5vJTCYcXHb7_ahub-Syic2cASXxhVW42MbrnMi0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Oct 2023 06:39:19 +0000 vyrredaktorius 5087 at https://alytausnaujienos.lt Prie tik­ro­jo strei­ko pri­si­jun­gė 288 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai https://alytausnaujienos.lt/prie-tik-ro-jo-strei-ko-pri-si-jun-ge-288-aly-taus-mies-ir-ra-jo-no-svie-ti-mo-istai-gu-dar-buo-jai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/20230929_093929.jpg?itok=ztUxCLjg" width="344" height="287" alt="Vakar švietimo įstaigose pasitiko tokie plakatai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Vakar švietimo įstaigose pasitiko tokie plakatai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>LŠDPS Alytaus miesto susi­vienijimo duo­me­ni­mis, va­kar Aly­tu­je strei­ka­vo 288 švie­ti­mo dar­buo­to­jai ir mo­ky­to­jai. Strei­ke da­ly­vau­ja Jot­vin­gių (32), Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go (31), Pu­ti­nų (23) gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis (18), „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la (12), Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la (12), Vidz­gi­rio (1), Pa­ne­mu­nės (37), Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­ja (32), Dzū­ki­jos mo­kyk­la (26), „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja (17), Likiškėlių pro­gimnazija (24), lop­še­lis-dar­že­lis „Šal­ti­nė­lis“ (3) ir vie­na Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja (20).</p> <p>Apie pra­de­da­mą ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką įstai­gos iš anks­to in­for­ma­vo tė­vus. At­ski­ro­se įstai­go­se, ku­rio­se da­lis mo­ky­to­jų strei­kuo­ja, ug­dy­mo pro­ce­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas skir­tin­gai. Pra­di­nu­kų tė­vai yra iš anks­to in­for­muo­ti apie ga­li­my­bę pri­žiū­rė­ti vai­kus įstai­go­se, net jei pa­mo­kos dėl mo­ky­to­jų strei­ko ne­vyks­ta, ir jei to­kia ga­li­my­bė su­da­ro­ma kon­kre­čio­je įstai­go­je.</p> <p>„Vi­sų pir­ma no­ri­me Jums pa­dė­ko­ti už tą mo­ra­li­nį pa­lai­ky­mą, ku­rį jau­tė­me vi­są lai­ką, taip pat ir įspė­ja­mo­jo strei­ko me­tu. Ben­druo­me­niš­ku­mas ir vie­ny­bė yra tas stip­ry­bės šal­ti­nis, ku­ris tei­kia mums jė­gų ko­vo­ti su val­džios po­zi­ci­jo­je esan­čiais ir ne­tei­sin­gus spren­di­mus pri­iman­čiais po­li­ti­kais. De­ja, si­tu­a­ci­ja klos­to­si taip, kad ma­ni­pu­lia­vi­mas, mo­ky­to­jų dis­kre­di­ta­vi­mas ir ne­ge­bė­ji­mas ieš­ko­ti kon­struk­ty­vių kom­pro­mi­sų kol kas yra pa­grin­di­nės po­li­ti­kų prie­mo­nės ban­dant iš­spręs­ti kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Šiuo me­tu kon­flik­tą ste­bi ir la­bai ati­džiai jo vys­ty­mą­si ver­ti­na ir aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kai, ir val­di­nin­kai, ir ki­ta ne­tei­sy­bę jau­čian­ti vi­suo­me­nės da­lis, ir jau­no­ji kar­ta, ku­ri at­ei­ty­je pe­rims tam tik­rus mū­sų el­ge­sio mo­de­lius. Tu­ri­me iš­lik­ti ryž­tin­gi, drą­sūs ir at­kak­lūs, pa­ro­dan­tys, jog į ša­lies pi­lie­čių nuo­mo­nę rei­kia įsi­klau­sy­ti ir jos pai­sy­ti. Mū­sų de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je ga­ran­tuo­tos tei­sės ir lais­vės ne­tu­ri bū­ti tik de­kla­ra­ty­viai iš­ra­šy­ti žo­džiai. To­dėl rug­sė­jo 29 die­ną pla­nuo­ja­mas ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si į tė­vus, ku­rį iš­pla­ti­no LŠDPS vi­sų strei­kuo­ti pa­si­ry­žu­sių mo­ky­to­jų var­du.</p> <p>Pra­ne­ša­ma, kad nuo va­kar strei­kuo­ti pra­dė­jo 185 Lie­tu­vos mo­kyk­los ir apie 3 tūkst. pe­da­go­gų. Ne­su­ta­rus dėl spar­tes­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo, LŠDPS rug­pjū­čio pa­bai­go­je pra­ne­šė skel­bian­ti strei­ką. Rug­sė­jo 15 die­ną prof­są­jun­gai pri­klau­san­tys mo­ky­to­jai da­ly­va­vo įspė­ja­ma­ja­me strei­ke, Aly­taus mies­te prie jo pri­si­jun­gė 442 mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos (ŠMSM) rug­sė­jį pa­teik­tas pa­siū­ly­mas ki­tais me­tais pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti 21 proc., nuo sau­sio at­ly­gi­ni­mus pa­ke­liant 10 proc., ne­ten­ki­no švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­gos. Be at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, LŠDPS taip pat yra iš­sa­kiu­si po­rei­kį ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se bei mo­ky­to­jų dar­bo krū­vį.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/20230929_093929_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/20230929_093929_0.jpg?itok=IMIffd3u" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/20230929_094051.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/20230929_094051.jpg?itok=QT-LImwv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/20230929_094350.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/20230929_094350.jpg?itok=CwQyZc8N" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/prie-tik-ro-jo-strei-ko-pri-si-jun-ge-288-aly-taus-mies-ir-ra-jo-no-svie-ti-mo-istai-gu-dar-buo-jai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5080&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Mo2qdgT_SycxXB7XhSl7hqEH3UuG6PZ-7VLXCxYk9oE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144542" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696313483"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žavu</span> - 2023-10-03 - 09:11</p> </li> <a href="/comment/1144542#comment-1144542" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144542#comment-1144542" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus švietimo sistema…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus švietimo sistema susiduria su pačių išugdytais kadrais miesto valdžioje ir teisėsauga. Ką išugdė - tokius vaisius skina. Patys streikuoja prieš jų nuvaldymus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144542" token="vw40pFxjHopefv0UYbD3PO-zSnxnxyUAVRYF2i2QccY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144526" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696226308"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>silpsta</span> - 2023-10-02 - 08:58</p> </li> <a href="/comment/1144526#comment-1144526" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144526#comment-1144526" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Silpsta Alytaus alinimą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Silpsta Alytaus alinimą užtikrinantys dvaro elementai. Oligarchiniai, per savivaldą partiniai kur jų pagrindas ir pedagogai iki šol dar laikės. Ir juos aptarnaujanti teisėsauga. Dvaras per savivaldą vieni prieš kitus streikais. Teisėsaugos silpsta per policijos pertvarką prie Kauno jungiant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144526" token="vtGUMECHNt2PDNW-Vd_3nE2-fbPuFieiIGf23L4hA8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144525" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696222647"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patys</span> - 2023-10-02 - 07:57</p> </li> <a href="/comment/1144525#comment-1144525" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144525#comment-1144525" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pedagogai, patys būdami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pedagogai, patys būdami partijų branduoliai tai yra dvaro dalimi, į valdžią prisirinko tokių. Kurie dar šių metų pradžioj prie anos kadencijos pasitvirtino deficitinį metų biudžetą. Ir tai žinodami, nei anoj, nei šioj kadencijoj nekrutino piršto situacijai švelninti. Tempę iki paskutinio, kaip pradėjo trūkt lėšų, puolė tradiciniu Alytuj keliu atiminėt nuo silpniausių net partiečių. Kad merui užtrkt apie 5 tūkstsnčius mokėt atlyginimą, tarybos narisms išmokas apie tūkstantį. Net jei kaip liepos mėnesį ir posėdžių nerengia, nors problemos jau kaupės. Tokia dalis ir kitų, net policijos, kur rimčiau dėl miesto intereso nei piršto nekrutina. Ir ta besaikė neatsakomybė, kaip nėr kam per savivaldą atsakyt už gautas dideles baudas dėl nekompetencijų, net sraigės skulptūrai lėšų atsirado.. - ta neatsakomybė tesias.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144525" token="5lPx3tv58feTn36f3UUMMJdsN9DLMOAgHk-lULJV5Js"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144523" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696184910"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis. </span> - 2023-10-01 - 21:28</p> </li> <a href="/comment/1144523#comment-1144523" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144523#comment-1144523" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uždarykite darželiuose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uždarykite darželiuose mokyklas, turės vaikai sporto sales, stadionus, muzikos kabinetus, kalbų kabinetus. Nereikės kabinėtis ar įrengti tualetai ir prausyklos. Sumažės vadovų, sumažės ir sekretorių, pavaduotoju ir bus reforma<br /> Bet kartu atleiskit vadovus kurie pagauti neblaivūs, pedagogus kurie buvo darbo vietoje neblaivūs ir mokytojus kurie buvo teisti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144523" token="vWdCtNltedTEUwrKjd7A1wi_yWTpOQeNOlJPB1TMuy8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144522" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696174208"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kas gaunasi?</span> - 2023-10-01 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/1144522#comment-1144522" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144522#comment-1144522" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj vieninteiai laiku…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj vieninteiai laiku nepadarę švietimo pertvarkų. Nors mokinių nuo buvusių 13 tūkstančių sumažėję iki 7 tūkstančių. Reiškia pereikvoja lėšas pertekliniams ir trūksta perteklinei sistemai išlaikyt. Ir vėl valdžiai trukdoma pertvarkas daryt? Mazochizmas - ir taip, ir kitaip blogai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144522" token="3A_LDIsf_p7QUphupyvelFhxaaptKNtwWPYuhx0Fn9E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144521" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696171237"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Antanai</span> - 2023-10-01 - 17:40</p> </li> <a href="/comment/1144521#comment-1144521" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144521#comment-1144521" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Koki pedagogai, toki…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Koki pedagogai, toki mokiniai. Lai nesupyksta normalūs pedagogai. Jei šiuo metu yra teisiami pedagogai už info vaiko duomenų nutekinimą tai ko norėti, yra tokių kurie laukia dovanėlių tik. Yra tokiu kurie dirba iš širdies,bet mažai. Neaukstinkite per daug visų mokytojų, nes tikrai ne visi to verti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144521" token="LRH6QaABOpzwBYopMHP5GeCXbDMTMGEx78DOdJiGQM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144519" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696154741"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Antanas</span> - 2023-10-01 - 13:05</p> </li> <a href="/comment/1144519#comment-1144519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144519#comment-1144519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano laikais į aukštąsias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano laikais į aukštąsias mokyklas procentaliai įstodavo daugiau ne kaip iš Vilniaus ar Kauno&lt; o dabar vieni beraščiai ir narkašiai! Tai ar verta dar ir damokėti tiems ,kurie kuria mums tokią ateitį? Kas mūsų laukia , kai rublis p[o senovei auksčiau visko?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144519" token="Fk19bpq7AmsFYH8tY5GRMKa2UEWOmbFKIc_OrvkDW80"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144515" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696125981"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>perprato</span> - 2023-10-01 - 05:06</p> </li> <a href="/comment/1144515#comment-1144515" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144515#comment-1144515" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vilnius perprato Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vilnius perprato Alytaus gudručius pagal buvusios medvilnės pavyzdį. Ir streikavo, kad išlupt lėšų iš Vilniaus, po to vis vien bankrutavo, kad ir kiek milijonų skyrė. Taip ir su švietimo sistema, vieninteliai pertvarkų rimtų nepadarė. Miesto ekonomikos skatinimu atvirai dzin, apart gyvent lengviausiu būdu. Pramonės parkas pustuštis, aerodromo dideli plotai ir. Dar anksčiau atskiri superpatriotai oligarchai firmai priklausantį orlaivį ant aerodromo kaip savo dvare laikė. Į miesto potencialo neišnaudojimą Alytuj nereagavo, nestreikavo. Dar nuo šių metų pradžios priėmę deficitinį biudžetą nei piršto nekrutino situacijai švelnint. Tempė iki paskutinio.. Kol pasijautė lėšų stygius. Ir Vilnius kol kas nešelpia. Tik su meru padarė karines pratybas, imitaciniai kariai pašaudė į Rotušės aikštę nuo teatro scenos laiptų pusės. O pedagogai pagrindiniai partijų branduoliai ir organizuoti rinkėjai. Ir iki šiol gerai organizuoti, kad iki šiol nedaryt reformų, ką kitur padarę. O Alytuj gudresni. Buvo medvilnėj ir kitur..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144515" token="7FlsQPqV0nF7d_pGufCFhLVGX9ReLcO8fGwHrt_EgP4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144512" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696089721"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>skirtumai</span> - 2023-09-30 - 19:02</p> </li> <a href="/comment/1144512#comment-1144512" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144512#comment-1144512" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per savivaldą valdžios turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per savivaldą valdžios turi efektyviai vystyt regionus išnaudamos turimų potencialų galingumus. Valdžios turi orentuotis į vienijūmą ir kūrimą. Alytuj priešingai, besikeičiančios valdžios veikia kaip bankrotų administratoriai. Žiūri savęs naudodami potencialo likučius. Todėl Alytuj net nekelia tikslų, kaip efektyviai išnaudot galingus pramonės parko ir aerodromo žemių plotų potencialus. Net tabu šiom temom. Nėra rimtų vystymo ir švietimo pertvarkų. Nors dar anoj kadencijoj taryboj dėl to buvo sudarę iki tol gausiausias darbo grupes ir tradicinis fiasko. Paeiliui pavieniui sritys nykinėja. Ir erzinas dal mažėjančių biudžeto likučių. Ir kitaip nesistengia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144512" token="Cdytx51YX1ZHoiDil8rn3YOZdVeC9TfrCbnHIJSpCwM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144511" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696085349"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laikas</span> - 2023-09-30 - 17:49</p> </li> <a href="/comment/1144511#comment-1144511" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144511#comment-1144511" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ne laikas uždaryti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ne laikas uždaryti pustuštes mokyklas, tai Pivašiūnus kur klasėje 10 mokinių mesiekia, Daugu technikumas kur fiktyvus mokiniai. Ir nereikes išlaikyti pastatų, atsiras pinigų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144511" token="p5wA7hpCTwkZnGmMyOYu0UfsyzCHIj7Ce1O9UzzeFGE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144510" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696078097"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ir</span> - 2023-09-30 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/1144510#comment-1144510" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144510#comment-1144510" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir ligoninėj daug vyresnių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir ligoninėj daug vyresnių išėjo. Keičiantys jaunesni, dar tik patirtis bando įgyt. Bet Alytuj nereaguoja net į padidėjusį perteklinį mirtingumą. Nes gudrūs. Kaip ir pedagogai, su aukštais išsilavinimais ir partijų branduoliai, ir nenori suvokt. Kad negerinant bendros miesto ekonomikos, nyks susiję paeiliui pavieniai sektoriai. Niekas nekelia rinktiems merui ir tarybai gerint bendrą miesto ekonomiką, efektyviai naudot dar lijusio gan galingo miesto potencialo likučius. Apie ką jie net analizuot bijo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144510" token="qi6XiaN_Xvmw6l7pqXayhmTsXNkMP9Xxpt_esdhlOBU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144509" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696077671"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žiaurūs</span> - 2023-09-30 - 15:41</p> </li> <a href="/comment/1144509#comment-1144509" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144509#comment-1144509" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žiaurūs valdyme alytiškiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žiaurūs valdyme alytiškiai. Nesirūpindami bendru miesto interesu. Kurio labui maksimaliai turėjo būt įveiklinti didžiuliai pramonės parko ir aerodromo žemės potencialai. Kurie vieninteliai pustušti per Lietuvą. O Alytuj apie tai net bijo prabilt. Kad savo laiku oligarchėlis savo firmai priklausiusį orlaivį laikė ir pustuščias aerodromas iki šiol. Laiku nedarant reikalingų švietimo ir kitų reformų, sminga. Nuo Nepriklausomybės pradžioj buvusių apie 80 gyventojų liko apie 50 tūkstančių. Mokinių buvusių 13 tūkstančių liko 7 tūkstančiai. Kaip savo laiku tūkstančiai alytiškių liko be darbų jų negailėjo policija, pedagogai su medikais, pagrindiniais partijų branduoliais. Ir kaip tas nesiskaitymas priėjo prie jų pačių- protestuotojai dėl savęs. Taip ir kitų likusių eilė prieina. Net šių metų pradžioj dar prie anos kadencijos tarybai patvirtinus deficitinį biudžetą rimtai nereagavo. Kad bandyt švelnint tempdami iki paskutinio. Ir tas momentas atėjo.. , įsibėgi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144509" token="HGhdc7H1H3rDmBdHRMkTMceGeIBrhV20mRiB_ND9MAM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144508" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696077418"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - 2023-09-30 - 15:36</p> </li> <a href="/comment/1144508#comment-1144508" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144508#comment-1144508" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie merą tevai nekalba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie merą tevai nekalba. Kalba apie tai, kad senos mokytojos vaikus vadina debilais ir visokiais kitokiais,. Pvz., Vidzgiris kai ateina jaunos veržlios jos kitaip veda vaikus, nei nukvake pensininkes. O direktorės tik apie mobingus kalba. Taupot, brangiosios, tėvų sąskaita. Neša tevai pinigėlius ir tualetiniui ir muilui, atrodo, kad renkasi į mokyklas tik kakoti ir praustis. Vidzgirį pirmoje klasėje nešėme po 50,antroje 30, ir vis nešėm, ne pratyboms ne kažkam,o rankšluostukam. O ponas Cesiulis sakė neturi būti rinkliavų, tai kur šuo paslėptas, A?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144508" token="IhDMzQu0UbNnQOFuF-toztang9vGhZHa4B-WIx6Zx8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696075853"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Mama</span> - 2023-09-30 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/1144507#comment-1144507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144507#comment-1144507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas nelkenčiat vyresnių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas nelkenčiat vyresnių mokytojų,tai turbūt labai patenkinti jaunu meru,tik kažkaip tų gerų permainų ir žmonių pasitenkinimo negirdėt.Jaunus mokytojus pagrindinės išmoko ir tie pabėga į gimnazijas ar išvis kitur.Nesvaikit,kad jauni labai jau atsidavę darbui.Dažniausiao jauni dar net išsilavinomo neturi,juos vaduoja kažkas ,kai sesijos.Daug vyresnių išėjo nepakėlę mobingo,o jų vietoj ot iš bėdos ,bet savi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144507" token="atVpnzv_6M9xWuFQ1WapOrV3vffxcYJc3K1e1n4hz_U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144506" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696073824"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gėda</span> - 2023-09-30 - 14:37</p> </li> <a href="/comment/1144506#comment-1144506" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144506#comment-1144506" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad tiek mažai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad tiek mažai streikuojančių mieste.Verkia visi,o šikės pajudint negali,direktorės užuot užtarinėję sekretores ragintų mokytojus,jei rūpi ne tik kėdė,bet ir ateitis.Inteligentai visada buvo pirmi už tiesą.Norim ir apie Slušnių stumianą programą girdėt poziciją,o gal jos irgi nežino,kiek yra lyčių.Žuvis pūna nuo galbos,tai reiškia,kad ir šukevičienės,mskštutienės atsakingos už švietimą gakėtų ne su partijom pozuot ,o su mokytojais.<br /> .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144506" token="wEHLfmQv8r73BOuCciuycqLI5UQcGkiyU3VQL2LP5Jg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144505" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696070640"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mokytoja</span> - 2023-09-30 - 13:44</p> </li> <a href="/comment/1144505#comment-1144505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144505#comment-1144505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galite išvaikyti iš mokyklų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galite išvaikyti iš mokyklų pensininkus, kitus mokytojus, tik kur tas jaunas mokytojas rasite? Gal patys eisite mokyti savo vaikų ar anūkų? Direktoriai neranda mokytojų, tai vos priprašo pensininkus dar padirbėti. Kol nebus pakelti atlyginimai, tol jauni mokytojai į mokyklas neis dirbti. Krūviai dideli, laiko sąnaudos didelės, pastovi nervinė įtampa, atsakomybė didelė, bet atlyginimuose tas neatsispindi. O egzaminų neišlaiko tiek, kurie durnių volioja ištisus metus. Ir su tokiais vaikučiais tėveliai patys nesusitvarko, turėdami jų vidutiniškai 2, o norite, kad mokytojai juos perauklėtų, turėdami jų per metus nuo 150 iki 250!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144505" token="w-XLLs2UgrqdLGgcFBDS1kuBh99aIwdrRw1ybrMcfK4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144502" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696067654"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>???</span> - 2023-09-30 - 12:54</p> </li> <a href="/comment/1144502#comment-1144502" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144502#comment-1144502" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keista. Vidzgirio mok. tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keista. Vidzgirio mok. tik vienas pedagogas streikuoja? Čiurlionis atpirkinėja kaltes už girtumą vairuojant?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144502" token="Zp8RCHQiih5fLkjy2f9rmHR-c9_YFnP05VNk2GBjj8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144501" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696066402"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Pilypas</span> - 2023-09-30 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/1144501#comment-1144501" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144501#comment-1144501" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra Kaune paminklas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra Kaune paminklas "Daraktorė" ,kur močiutė moko anūką iš elementoriaus ir, kaip ne keista šiems laikams" nemokamai! O dabar: brandos egzaminų kas antras -trečias neišlaiko minimumo, pedagogai streikuoja : dėl algų! O gimnazistai tuo metu terioja visus įrenginius Jaunimo parke ir peckelioja namų sienas! Gražus vaizdialis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144501" token="si-nCd2Lhj_iY5YE6r--OXxkK1xp5VehRNMeKgAiLpU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144499" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696061641"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - 2023-09-30 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/1144499#comment-1144499" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144499#comment-1144499" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pritariu 5 komentarui. Turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pritariu 5 komentarui. Turi užleisti pensininkės jaunoms mokytojoms vietas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144499" token="uEKQL_BxgvaabQQoE0CnDy0buDmA1Cq76UXG9Xw3oYw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144498" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696061448"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pastebėjau </span> - 2023-09-30 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/1144498#comment-1144498" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144498#comment-1144498" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per įspėjimąjį streiką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per įspėjimąjį streiką Vidzgirio progimnazijoje Narmontiene kalbejo kokie ne vieningi mokytojai, pakarksejo ir nuėjo gult. Per rimtą streiką patys į krūmus dengė. Parsidavelių mokykla. Ne veltui mokiniai joje sprogdina unitazus ir tevai su vaikais per pamokas sėdi. Vyt visas senes mokytojas iš jos lauk. Dirba pagal senus metodus, vaikam pirštus liniuotėmis daužo. Vykite pensininkes, gal tvarka bus. Dar pastebėjimas kodėl Vidzgirio progimnazijos mokytojai vaikus veda į Sakalėlį, vadinasi nieko gero.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144498" token="yZLRWCf6gab-gHHq18oPxVmAkLSqdDYCFzg9P-gkeqU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Sep 2023 12:24:58 +0000 vyrredaktorius 5080 at https://alytausnaujienos.lt Švie­ti­mie­čių pi­ke­tas ir pra­šy­mai – val­džiai nu­si­spjaut https://alytausnaujienos.lt/svie-ti-mie-ciu-pi-ke-tas-ir-pra-sy-mai-val-dziai-nu-si-spjaut <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Protestas%20kadravimui.jpg?itok=rPWyvd_s" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pio</h3> <p>Aly­taus mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių at­sto­vai apie iki 0,25 ap­kar­po­mus rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tus nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pio. Ma­tyt, gal­vo­ta, kad tai pa­vyks pa­da­ry­ti ty­liai ra­miai.</p> <p>Ta­čiau ra­my­bės ir ty­los vie­ti­nei val­džiai ne­pa­vy­ko iš­saugo­ti. Švie­ti­mie­čiai, su­ži­no­ję apie nu­ma­to­mus ma­žin­ti mi­nė­tus eta­tus, sa­vo ini­cia­ty­va ėmė lan­ky­tis ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, kuriuose buvo svars­tomas šis klausimas.</p> <p>De­ja, tik vie­nintelis Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas, va­do­vaujamas so­cial­de­mok­ra­to Hen­ri­ko Ši­vo­ko, su švietimo įstaigų atstovais or­ga­ni­za­vo dis­ku­si­ją apie eta­tų ma­ži­ni­mą. Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad to ėmė­si ne ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas, ku­riam la­biau­sia tu­rė­tų rū­pė­ti švie­ti­mo įstai­gos, ne vi­ce­me­rė so­cial­de­mok­ra­tė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo rei­ka­lus, bet mies­to tvar­ky­mu be­si­rū­pi­nan­tis ko­mi­te­tas.</p> <p>Prieš mies­to ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mo klau­si­mas, vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je su­tar­ta švel­nin­ti si­tu­a­ci­ją. Nuspręsta lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se nuo at­ei­nan­čio sau­sio pa­lik­ti po pu­sę rašt­ve­džio bei po ket­vir­tį mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­to eta­to.</p> <p> </p> <h3>Pi­ke­tuo­to­jai gir­ti už drą­są</h3> <p>Vis dėl­to lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių at­sto­vų ne­ten­ki­no ban­do­mas siū­ly­ti kom­pro­mi­si­nis spren­di­mas dėl eta­tų ap­kar­py­mo.</p> <p>Rug­sė­jo 28-osios ry­tą prieš mies­to ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas svars­ty­ti klau­si­mas dėl šių eta­tų ma­ži­ni­mo, jie prie sa­vi­val­dy­bės su­ren­gė pi­ke­tą. Pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mas – ne­ma­žin­ti rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų.</p> <p>Kaip tvir­ti­no pi­ke­tuo­to­jai, su jais ir švie­ti­mo įstai­go­mis dėl to ne­bu­vo dis­ku­tuo­ta, ap­kar­pius šiuos eta­tus, nu­ken­tė­tų ug­dy­mo pro­ce­sas, nes jų at­lie­ka­mus dar­bus tu­rė­tų pa­da­ry­ti įstai­gų va­do­vai. Teigta, kad sumažinus eta­tus, įstai­gas pa­liks da­bar­ti­niai mi­nė­ti dar­buo­to­jai, nes ne­su­tiks dirb­ti to­kiu ma­žu krū­viu.</p> <p>Pi­ke­tuo­to­jai taip pat kė­lė klau­si­mą, ko­dėl eta­tų ma­ži­ni­mas pra­de­da­mas nuo vai­kus ug­dan­čių įstai­gų, taip juos nu­skriau­džiant, o ne nuo pa­čios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.</p> <p>Pi­ke­tuo­to­jus at­ėjęs pa­lai­ky­ti ne vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys juos gy­rė už drą­są iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę, ne­pai­sant, kad ga­li bū­ti su­lau­kia­ma tam tik­ro at­kir­čio ar net su­si­do­ro­ji­mo.</p> <p> </p> <h3>„Ką mes pa­da­rė­me, kad už nu­ga­ros reik­tų regz­ti pla­nus?“</h3> <p>Mies­to ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, svars­tant rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mą, da­ly­va­vo tik­rai gau­sus bū­rys švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vų.</p> <p>Kal­bant lop­še­lių-dar­že­lių „Pu­šy­nė­lis“ ir „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rėms Al­do­nai Čes­nu­lie­nei bei Zi­tai Rei­pie­nei, po­sė­dy­je da­ly­va­vę švie­ti­mie­čiai sto­vė­jo, taip iš­reikš­da­mi pa­lai­ky­mą iš­sa­ko­moms min­tims. O jos pra­šė pa­lik­ti mi­nė­tus eta­tus įstai­go­se, no­rint, kad ug­dy­mo pro­ce­sas bū­tų ko­ky­biš­kas ir sau­gus.</p> <p>Z.Rei­pie­nė pa­si­ge­do iš vie­šo­jo gy­ve­ni­mo din­gu­sio žo­džio „są­ži­nė“ ir tuoj pat krei­pė­si į ta­ry­bos na­rius pa­kan­ka­mai jaut­riais žo­džiais: „Ką mes pa­da­rė­me, kad už nu­ga­ros reik­tų regz­ti pla­nus? No­ri­me ne ka­ro, o ben­dra­vi­mo ir su­pra­ti­mo. At­ėmus eta­tus, nie­kas ne­dirbs už ket­vir­tį ar pu­sę eta­to. Mes no­ri­me bū­ti ne pa­spir­tu­kais. Da­bar tran­sliuo­ja­ma ži­nu­tė, kad vai­kai yra naš­ta, jiems blo­gi­na­mos są­ly­gos at­imant eta­tus.“</p> <p>„Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rė pra­šė pa­lai­ky­ti spren­di­mo pro­jek­to al­ter­na­ty­vą, ku­ria siūly­ta iš­brauk­ti iš po­sė­džio dar­bo­tvarkės klau­si­mą dėl mi­ni­mų eta­tų ap­kar­py­mo lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se. To­kią al­ter­na­ty­vą dėl ne­iš­dis­ku­tuo­to šio klau­si­mo pa­tei­kė ta­ry­bos na­rys De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys An­drius Ju­čas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti, nes ne­at­sa­ky­ta, kaip jis at­si­ra­do dar­bo­tvarkėje, gal­būt jo kil­mė – iš jė­gos po­zi­ci­jos.</p> <p> </p> <h3>Val­dan­tie­ji ty­lė­jo kaip van­dens į bur­nas pri­si­sė­mę</h3> <p>Vi­są lai­ką, kol švie­ti­mo įstai­gų va­do­vės pra­šė ne­sku­bė­ti su rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mu, o kal­bė­ju­si ne­ma­ža da­lis ta­ry­bos na­rių pa­lai­kė to­kius pra­šy­mus, ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai ty­lė­jo kaip van­dens į bur­nas pri­si­sė­mę.</p> <p>Jų ly­de­ris mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne­at­sa­kė į klau­si­mą, kas konkrečiai ini­ci­ja­vo mi­nė­tų eta­tų ma­ži­ni­mą. Tik pa­brė­žė, kad to­kius klau­si­mus rengia Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Tačiau ne vie­nas ta­ry­bos na­rys tuo abe­jo­jo, pa­reikš­da­mas, kad tai ne­ga­li vyk­ti be me­ro ži­nios.</p> <p>Ta­ry­bos dau­gu­mos bal­sų už­te­ko, kad bū­tų pri­im­tas spren­di­mas, pa­gal ku­rį nuo at­ei­nan­čio sau­sio lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se lie­ka po pu­sę rašt­ve­džio bei po ket­vir­tį mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos priežiūros spe­cia­lis­to etato.</p> <p>Iš vi­so šio­se švie­ti­mo įstai­go­se bus su­ma­žin­ta 18,25 eta­to, vie­ti­nia­me iž­de per me­tus su­tau­po­ma 257 tūkst. eu­rų. Pa­sak ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus, į at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą kaip ir anks­čiau vėl bus per­kel­ti mi­li­jo­nai eu­rų, o da­bar sten­gia­ma­si tau­py­ti vai­kų ug­dy­mo są­skai­ta.</p> <p>Pa­skel­bus apie pri­im­tą spren­di­mą po­sė­dy­je da­ly­va­vę švie­ti­mie­čiai sa­lę pa­li­ko skan­duo­da­mi „gė-da“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Protestas%20kadravimui_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Protestas%20kadravimui_0.jpg?itok=5uXwuVft" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/svie-ti-mie-ciu-pi-ke-tas-ir-pra-sy-mai-val-dziai-nu-si-spjaut&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5079&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="v2glpHvjr_yv9V7DzfZ0GI335jdPoK_X2Q70wUZow8w"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144545" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696322966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Vladas</span> - 2023-10-03 - 11:49</p> </li> <a href="/comment/1144545#comment-1144545" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144545#comment-1144545" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O pralaimi tik mokiniai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O pralaimi tik mokiniai ir gimnazistai, nes ir padagogams ir beveik demokratinei valdžiai į juos ir jų tėvus tik nusispjaut! Balsuokit ir toliau už "tredicinius' žulikus konsiervus ir komuniagas!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144545" token="FViD8s7r3EhN9dwI8nO478ir6qCBPBRVZZeVgC6lUTE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144536" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696269956"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - 2023-10-02 - 21:05</p> </li> <a href="/comment/1144536#comment-1144536" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144536#comment-1144536" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiuli,gal nori Sustausko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiuli,gal nori Sustausko laiku mitingu Alytuje.Matomai busi brangiu desru apsivalges.Alytiskiai greitai tave isspirs is mero posto.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144536" token="NiALWo4ezU9k30n-OerCtaWNhdehk1--FIQObjGUs0k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144524" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696215307"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>net</span> - 2023-10-02 - 05:55</p> </li> <a href="/comment/1144524#comment-1144524" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144524#comment-1144524" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net Alytaus teismo civ…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 po nepagrystu privačiu ieškiniu viešas asmuo Vilniaus ir pramonės amatų rūmų prezidentas bei tuo met politikas S.Leonavičius išgirdęs iš alytiškio nepatogų klausimą kur tarybos nario teiktas siūlymas tarybai dėl atliekų,kur gyrės už atliekas dėl žmonių kovojas, banditine leksika vėrės- kas ubagui davė teisę aiškint klaust, klykdamas nurodinėjo teisėjai dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsomokėtų..- nieks už alytiškį ir teisėja nestoja. Nors alytiškis vienintelis Alytuj kelia klausimus dėl pramonės parko ir aerodromo efektyvinimo miesto labui,nieks nepastebi. Kaip ir nutrauktam Alytaus prokuratūros nutrauktam tyrime Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant, nustatyta. Alytiškis įžeidinėtas po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus. Reiškia galima gaujoj po kitų asmens duomenimis įžeidinėt. Ir nieks nestoja už alytiškį, bijos oligarcho intrigų trisėsauga, politikai. Dabar streikuotojai, tik savęs žiūrintys ir partijų branduoliai ir rinkėjai- atėjo jiems eilė tapt nereikalongai, kaip daliai pplicijos. Tokia vergų dalia..Už rimtus miesto interesus nestoja, po to pačius paeiliui retina. Beje čia dar ne rimtos švietimo reformos. Kur mokinių nuo buvusių 13 tūkstančių sumažėjus iki 7 tūkstančių, tik imitacija atleidžiant keletą paprastų darbuotojų. O rimtų klausimų, rimto pramonės parko ir aerodromo plotų įveiklinimo, kur oligarchų interesai, Alytuj paniškai bijo ir meras su taryba. Kurie gan baikštūs, nekompetentingi, apie rimtas strategijas nesuvokt. Net ir nepersidirba, meras serijom atostogauja, taryba iš vis neranda kuo užsiimt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144524" token="ODPeEkUDZehNMkqR1JH_UlZHwAap5KtjtIJqXyNd4hA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144520" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696169347"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - 2023-10-01 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/1144520#comment-1144520" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144520#comment-1144520" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ateis eilė ir direktoriams!…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ateis eilė ir direktoriams! Ir jie žino, kas jų laukia. Sujungs ir nereiks tiek vadovų ir pavaduotojų. Gaila, kad kai liečia paprastą žmogų vadovai ir dabar jo negina. Paprastesniems reikia būti. Cesiulis rinksis bonusus jūsų sąskaita.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144520" token="yvCyu-Am30BT92Ytg6tqBKrH0wzrrUcv0gVJH7_Q1Gk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144517" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696140742"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pastebėjimas</span> - 2023-10-01 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/1144517#comment-1144517" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144517#comment-1144517" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip pernai buvo neleista…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip pernai buvo neleista formuoti Sakalėlio mokykloje priešmokyklinukų klasės, padėjėjai ir visi sėdėjo rankas sudėję, tai va, o tevai sakė šiandien mes poryt jus, reikejo stot vieningai. O dabar naikindami etatus, kai kurias mokyklas ir uždarys. Tokiu būdu Cesiulis padarys lėtai švietimo reformą, po truputį. Bet naikindamas etatus ir turėtų atleisti teistus pedagogus, nesvarbu paduota apeliacijai ar ne, vadinasi nusikalstama veika buvo padaryta, teismas tai pripažino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144517" token="lC2nNaZ5zNBIU-V9oIEUYpZfkHaMNK031BXTopUsP58"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144516" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696135242"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>onute</span> - 2023-10-01 - 07:40</p> </li> <a href="/comment/1144516#comment-1144516" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144516#comment-1144516" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesuprantamas dalykas pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesuprantamas dalykas pagal si istatyma vaikams mazinama pagalba.Kodel???? Juk vaikai musu ateitis,Kaip rupinames tokius ir turesim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144516" token="Ymv3p_rZOcptgsQfJrdlehb1m6Es6TfItrrRh7h4DSg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144514" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696093669"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Puuku</span> - 2023-09-30 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/1144514#comment-1144514" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144514#comment-1144514" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taupyt reikia naikinant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taupyt reikia naikinant kavagėrių klubus,padėjėjų tuntus,o duot su vaikais dirbantiems etatus.Bravo.Zitukė lituanistė išsitrauks raštą ir pati surašys,o ne tai pavaduotoja padės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144514" token="VOvBkWTSqtpg-D6ugnksqd7GVe7L2mONrZzfwNbzdtY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144497" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696059778"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Poniai Reipienei</span> - 2023-09-30 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/1144497#comment-1144497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144497#comment-1144497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Noriu priminti apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Noriu priminti apie praeitoje kadencijoje Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkas gerb. Leonavičius inicijuotą direktorių pasitarimą dėl padėjėjų etatų. Susitikime dalyvavo tarybos nariai Daukšys ir Vencius. Pasitarimo tikslas buvo<br /> padėjėjų etatų skaičiaus didinimas, kad lengviau būtų ir mokytojams, ir vaikams, ir tėvams. Buvo išklausytos švietimo įstaigų vadovų nuomonės. Jūs, ponia Zita, tada labai arogantiškai pareiškėte, kad apie tai kalbėsitės po rinkimų su nauja valdžia. Na ir kaip Jums nauja valdžia ? Išklausė Jus ? Mačiau išėjote iš savivaldybės salės nosį nukabinusi. Dabar tur būt jau jaučiate skirtumą tarp buvusių politikų ir šiandienos socdemų buldozerio ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144497" token="GNc6HGSoWI2Q33ApaJZ9sgTRBB0GCAZeg4vexflrX68"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144492" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696005838"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pastebėjimas</span> - 2023-09-29 - 19:43</p> </li> <a href="/comment/1144492#comment-1144492" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144492#comment-1144492" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pedagogai ir medikai partijų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pedagogai ir medikai partijų branduoliai. Jiems buvo dzin kaip Alytuj kitus skriaudė. Dabar nereikalingais likt priėjo prie pačių eilė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144492" token="42fCP9jRWo7hGdROaqTu4ej2ixeDwYk08ZWwOvRgz1M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144490" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695993846"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>saunuoliai</span> - 2023-09-29 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/1144490#comment-1144490" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144490#comment-1144490" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kovokit uz save iki galo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kovokit uz save iki galo jokiu nuolaidu jusu norai turi buti ispildyti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144490" token="Zd_30lJ_ILas32SLxFjWdoeGZ31jm1F35xXF0n-rBC0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Sep 2023 12:22:32 +0000 vyrredaktorius 5079 at https://alytausnaujienos.lt Nu­ma­to­mas eta­tų ap­kar­py­mas – be di­de­lių dis­ku­si­jų https://alytausnaujienos.lt/nu-ma-mas-eta-tu-ap-kar-py-mas-be-di-de-liu-dis-ku-si-ju <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13925" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13925) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr._1.jpg?itok=PxWDwH53" width="344" height="287" alt="Alytaus rotuse" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dis­ku­si­ją or­ga­ni­za­vo Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dau­ge­lis Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių apie rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tų ap­kar­py­mą kiek­vie­no­je pa­rei­gy­bė­je iki 0,25 su­ži­no­jo iš sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je įdė­to mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­to. Kaip tvir­ti­no ne vie­nas šios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas, su jais jo­kių dis­ku­si­jų ar ta­ri­mo­si ne­bu­vo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Su­ži­no­ję apie tai, jie sa­vo ini­cia­ty­va pra­dė­jo lan­ky­tis mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, ku­riuo­se bu­vo svars­to­mas eta­tų ma­ži­ni­mo klau­si­mas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­vyz­džiui, rašt­ve­džių eta­tai lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se at­si­ra­do prieš maž­daug pen­ke­rius me­tus, kai bu­vo cen­tra­li­zuo­ta šių įstai­gų bu­hal­te­ri­ja tam įstei­gus Alytaus miesto pa­slau­gų cen­trą, o bu­hal­te­riai šio­se švie­ti­mo įstai­go­se tvar­kė vi­sus gau­na­mų ir iš­siun­čia­mų do­ku­men­tų rei­ka­lus, vyk­dė mo­ki­nių tė­vų prašymų pri­ėmi­mą. Tiks­liau – rašt­ve­džiams pa­ti­kė­tos at­lik­ti vi­sos įstai­gos kan­ce­lia­ri­nės, administravimo funk­ci­jos.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bei mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai dir­ba nuo ne­at­me­nų lai­kų ir jų funk­ci­jos vi­siš­kai aiš­kios – mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo, at­ve­ža­mų mais­to pro­duk­tų prie­žiū­ra, val­gia­raš­čių su­da­ry­mas, įver­ti­nus vai­kų po­rei­kius ir jų li­gas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Spren­di­mo pro­jek­tą dėl eta­tų ap­kar­py­mo paren­gė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, ga­vęs sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės nu­ro­dy­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Svars­tant klau­si­mą dėl mi­nė­tų eta­tų su­ma­ži­ni­mo ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, vie­nin­te­liam Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tui, va­do­vau­ja­mam so­cial­de­mok­ra­to Hen­ri­ko Ši­vo­ko, ki­lo min­tis su­reng­ti dis­ku­si­ją su švie­ti­mo įstai­gų, ku­rio­se nu­ma­to­ma tai pa­da­ry­ti, at­sto­vais. Net ne Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tui, ku­riam la­biau­siai tu­rė­tų rū­pė­ti rei­ka­lai švie­ti­mo įstai­go­se.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Įvar­di­jo ne kaip šven­tą kar­vę</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pa­si­ta­ri­mas su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais vy­ko nuo­to­li­niu bū­du. Ži­no­ma, nė vie­nas ne­pa­lai­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės su­ma­ny­mo nuo at­ei­nan­čio sau­sio ap­kar­py­ti rašt­ve­džių bei mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tus kiek­vie­no­je pa­rei­gy­bė­je iki 0,25.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kel­tas klau­si­mas, kaip dvi va­lan­das per sa­vai­tę dir­ban­tys mi­nė­ti spe­cia­lis­tai su­ge­bės at­lik­ti pa­ves­tus dar­bus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ti­kė­ti­na, kad da­bar šias pa­rei­gas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se už­iman­tys as­me­nys iš­eis iš dar­bo, o to­kiu krū­viu dir­ban­čius žmo­nes bus sun­ku su­ras­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Taip pat ti­kė­ti­na, kad rašt­ve­džių dar­bus ims at­lik­ti di­rek­to­riai ar jų pa­va­duo­to­jai, o taip nu­ken­tės ug­dy­mo pro­ce­sas, O su mai­ti­ni­mo, mais­to pro­duk­tų kon­tro­le, val­gia­raš­čių su­da­ry­mu ga­li bū­ti vi­siš­kai ne­val­do­mas pro­ce­sas, pa­dau­gė­ti vai­kų ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu at­ve­jų, pa­gal­bos ne­su­lauk­ti kai ku­riems mais­to pro­duk­tams aler­giš­ki vai­kai ar ser­gan­tys dia­be­tu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pla­nuo­ja­ma švie­ti­mo įstai­goms nu­pirk­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čią pro­gra­mą, ku­ri iš da­lies pa­keis­tų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus, pa­vyz­džiui, tam tik­ram lai­ko­tar­piui su­da­ry­tų val­gia­raš­čių me­niu. To­kią pro­gra­mą tu­ri kai ku­rios di­džio­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Bet tai at­ei­tis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio su­ma­ži­nus 22 mi­nė­tus eta­tus šio­se švie­ti­mo įstai­go­se, per me­tus vie­ti­nia­me biu­dže­te bū­tų su­tau­po­ma apie 300 tūkst. eu­rų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tai tik­rai di­de­li pi­ni­gai mies­to iž­dui. Tik ar nuo tų eta­tų švie­ti­mo įstai­go­se pra­dė­ta tau­py­ti? Ar pa­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ro­dė pa­vyz­dį, ma­žin­da­ma­si eta­tus?</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Bai­gian­tis Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­reng­tam pa­si­ta­ri­mui su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais dėl nu­ma­to­mo eta­tų ma­ži­ni­mo, jo pir­mi­nin­kas H.Ši­vo­kas pa­reiš­kė, kad spren­di­mo pro­jek­tas – ne šven­ta kar­vė, jį ga­li­ma ir pa­keis­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jis tvir­ti­no ti­kin­tis, kad ta­ry­bai pa­vyks pri­im­ti lop­še­liams-dar­že­liams ir mo­kyk­loms-dar­že­liams pa­lan­kes­nį spren­di­mą nei da­bar pla­nuo­ja­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Alytaus naujienų“ duome­nimis, vakar, rugsėjo 25-ąją, vykusiame jungtiniame tarybos komitetų posėdyje nuspręsta nuo ateinančio sausio lopše­liuose-darželiuose ir mokyk­lose-darželiuose palikti po 0,5 raštvedžio etato, o maitinimo organizavimo ir higienos prie­žiū­ros specialisto – po 0,25 etato.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šiuo klausimu galutinį spren­dimą turi priimti miesto taryba.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr._2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr._2.jpg?itok=2LDBxsvU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/nu-ma-mas-eta-tu-ap-kar-py-mas-be-di-de-liu-dis-ku-si-ju&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5064&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hkT7TAL_J3MTUd1WK4d3YjJRIYyRfGl0AJRQGgvr72k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144474" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695874928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ralimondas</span> - 2023-09-28 - 07:22</p> </li> <a href="/comment/1144474#comment-1144474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144474#comment-1144474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vargas Alytui. Česiulis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vargas Alytui. Česiulis kolegijoje dirbdamas ūkvedziu ismoko etatus mazinti. Čia tik pradžia. Baisu kai dievai nezino kas yra etatas, kada jis duodamas ir kas yra etato pareigybes. Įdomu kas laukia kokios nors ministerijos ar visos LIetuvos kai česiulis taps jos vadovu......</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144474" token="T38e_NfeqbT2CD1STjY2RXQrUYUrBgj0_XMgh2Mu1iM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695865684"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne tik</span> - 2023-09-28 - 04:48</p> </li> <a href="/comment/1144472#comment-1144472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144472#comment-1144472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tik socdemai ant vergų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tik socdemai ant vergų mėgsta laikytis..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144472" token="2N8UFfBI331OpIcFOU3Up-xyebX1vuYMO3qAtTi1-Ys"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144469" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695810556"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> klasika mano …</span> - 2023-09-27 - 13:29</p> </li> <a href="/comment/1144469#comment-1144469" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144469#comment-1144469" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klasika: socdemai moka tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klasika: socdemai moka tik atimt ir pasidalint.......</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144469" token="uM9h1fQG13CX4LqqJC5J3WRuGWY00CycNQ7kzEypuEk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144468" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695809703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mano nuomonė</span> - 2023-09-27 - 13:15</p> </li> <a href="/comment/1144468#comment-1144468" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144468#comment-1144468" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu išsirinko gyventojai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu išsirinko gyventojai tokią daugumą, kokios dar nebuvo tai ir daro ką nori - prieš vėją nepapūsi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144468" token="_NRpFk6AkqReKADdVkZkglFhgSE31CMD3GVDv5pBZvM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695806755"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Antanas</span> - 2023-09-27 - 12:25</p> </li> <a href="/comment/1144467#comment-1144467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144467#comment-1144467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiti savi matyt bus priimti,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiti savi matyt bus priimti, nors jų ,kaip ir 2/3 deputatų nei nereikia!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144467" token="U_Y57DG5AslnIM8bSAApogWYmrLwx5wVDajVETz5YSc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144466" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695796257"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>apsigaudinėja</span> - 2023-09-27 - 09:30</p> </li> <a href="/comment/1144466#comment-1144466" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144466#comment-1144466" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip Alytuj patinka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip Alytuj patinka apsigaudinėt, ir vėliau erzintis. Nes dar šių metų pradžioj dar anos kadencijos taryba beveik vienbalsiai tvirtino šių metų deficitinį biudžetą. Kur girdėjos, nepadengti keli mėnesiai. Reiškia jau tuo met švelninimui, turėjo efektyvint pramonės parko ir aerodromo potencialų panaudojimą miesto labui. Bet nieko nedarydami sulaukė tų kelių užprogramuotai nepadengtų mėnesių ir stresuodami nuo tam momente silpniausių rėžia...O partijų branduoliai pedagogai ir medikai.. Kur problemos didėja ir šiose srityse. O meras, kurio atlygonimas apie 5 tūkstančiai eurų per mėnesį, tai atostogauja, tai kitaip blaškosi. Tarybos nariai, kur išmokos už mėnesį apie tūkstantį, iš vis dzin..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144466" token="7KJLdoR7OyVeEoziFdLfR9nGjTonE5-OaXm4xamQAPQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144465" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695791966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Idiotai valdzioje</span> - 2023-09-27 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/1144465#comment-1144465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144465#comment-1144465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mazinkit valdininkų skaičių,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mazinkit valdininkų skaičių, viešąsias įstaigas kurios nieko neveikia o tik pinigus siurbia iš biudžeto. Kam Alytuje su rajonų 2 savivaldybės? Blexa Niujorke gyvena 3 Lietuvos o vienas meras ir 51 tarybos narys. Ant tokio dydžio miestelio kaip Alytus ir rajonas kartu užtektų 20 biurokrateliu ir seniūno. Ale čia prieina visokie parazitai kenkėjai, šuda mala ir ponus vaidina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144465" token="8aMSYHnwNLlUrhXxJk0UhBSH2BDpqmEh3baN4Gp9-vY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144462" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695763701"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - 2023-09-27 - 00:28</p> </li> <a href="/comment/1144462#comment-1144462" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144462#comment-1144462" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Darbuotojų mažinimas yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Darbuotojų mažinimas yra autokrato Cesiulio ir barbės Šukevičienės planas prisitaupyti pinigų komandiruotėms ir rinkimų piarui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144462" token="C5o45Ax4LUoX2U-IPn5MboQvjmI2jKTyc9QSyNJvSBk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144458" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695745817"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gince</span> - 2023-09-26 - 19:30</p> </li> <a href="/comment/1144458#comment-1144458" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144458#comment-1144458" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia , susimazinkit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia , susimazinkit save.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144458" token="fLsqIQTDe1R8t35rkFn1cHDtBAn-ZgVnFczHTEaOo0g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144452" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695721333"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Varmas </span> - 2023-09-26 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/1144452#comment-1144452" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144452#comment-1144452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per tuos &quot;nepriklausomybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per tuos "nepriklausomybės metus " buvo tik vieni rinkimai, ko kiti sov. tipo balsavimai.ir niekas nieko nerinko...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144452" token="yAGv_vrF-qN39MBGlaWzMwej5brasPLrTlk1sGuKTL4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144451" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695717749"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytus-šeimos …</span> - 2023-09-26 - 11:42</p> </li> <a href="/comment/1144451#comment-1144451" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144451#comment-1144451" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu tai dar papasakokite, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu tai dar papasakokite, kad Alytuje labai patogu ir gerai auginti vaikus 😀 o šiaip tai visiems ir reiikia, ką išsirinkote, tą ir turite</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144451" token="fGWFPWug99bcQrtd3nvDzwbbNX3mdg2aZ1q68o4f6ko"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144450" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695715028"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - 2023-09-26 - 10:57</p> </li> <a href="/comment/1144450#comment-1144450" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144450#comment-1144450" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal gerbiamiems tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal gerbiamiems tarybos nariams trūksta skaitymo ar teksto suvokimo įgūdžių, kad balsuoja už tokius protu nesuvokiamus sprendimus. Juk kai kurie iš jų patys tiesiogiai kenkia savo vaikams, kai kurie anūkams...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144450" token="CpTF67TEz_B9zJcqRi3agQVWNA8HVjPRlo4abBDUSsY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144449" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695713073"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>savivaldybeje</span> - 2023-09-26 - 10:24</p> </li> <a href="/comment/1144449#comment-1144449" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144449#comment-1144449" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pensininkes ir pensininkus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pensininkes ir pensininkus atleiskit nes jie nieko nedaro ir nelabai ka ir sugeba tik sedi ir pinigus gauna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144449" token="5altl121YnlZE__BkrUYlxs1tTvpI1BAb3jPfNhagZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144441" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695711909"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mazochizmas</span> - 2023-09-26 - 10:05</p> </li> <a href="/comment/1144441#comment-1144441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144441#comment-1144441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau šių metų pradžioj, dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau šių metų pradžioj, dar prie anos kadencijos, tvirtinant šių metų biudžetą buvo replikos. Biudžetas dwficitinis, keliems mėnesiams nepadengtas. Nors pagal įstatymus, negali tvirtint deficitinio biudžeto. Bet, Alytaus dvarams įstatymai negalioja. Visi nereaguodami tylėjo. Kol nepaliečia. Įdomiausia partijų branduoliai pedagogai,medikai. Rwgis turėtų susitvarkyt savo partijose ir atstovaujamose sistemose. Priešingai iš jų signalai dėl mobingų. Normaliam valdyme meras su taryba iš kart turėjo ruošt švelninimo priemones. Stiprint miesto ekonomiką aktyvinant didelių pramonės parko ir aerodromų efektyvesnį panaudojimą miesto labui, stiprint darbą pagal šalies vystymo bd priorotetus per es paramą, švietimo reforma..Vietoj to, laimėję rinkimus, dar labiau subliuško. Pats meras vietoj konkrečių siūlymų tarybai svarstyt, po serijinėm atostogom. Taryba net liepos mėnesį posėdžio nedaro, nes neranda kuo užsiimt. Dabar pasekmes gaudo..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144441" token="3-7xfZxPWnAf0gT7n2yB-g4vE5OspLHCw1kDos9nlCs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Sep 2023 06:41:09 +0000 vyrredaktorius 5064 at https://alytausnaujienos.lt ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI https://alytausnaujienos.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-svietimo-istaigu-vadovai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13925" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13925) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr..jpg?itok=scDADqoZ" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-center"><strong><span style="line-height:100%"><span style="font-size:12pt"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Alytaus miesto savivaldybės merui</span></span></span></strong></p> <p class="text-align-center"><strong><span style="line-height:100%"><span style="font-size:12pt"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Nerijui Cesiuliui</span></span></span></strong></p> <p class="text-align-center"> </p> <p class="text-align-center"><strong><span style="line-height:100%"><span style="font-size:12pt"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams</span></span></span></strong></p> <p class="text-align-center"> </p> <p class="text-align-center"><strong><span style="line-height:100%"><span style="font-size:12pt"><span lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT">2023 09 25</span></span></span></strong></p> <p>Mes, Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovai, kreipiamės į Jus, atkreipdami dėmesį į tai, kad planuojami sprendimai dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus mažinimo nuo 2024-01-01 ir ignoruojami prašymai dėl papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo jau nuo 2023 m. rugsėjo mėn. kelia grėsmę Alytaus miesto švietimo įstaigų veiklos kokybei ir gali neproporcingai išauginti administracinę naštą vadovams.</p> <p>Sprendimo projekto 2023-09-15 NR. TŽ-275 aiškinamajame rašte nurodoma, kad sprendimu siekiama – „užtikrinti racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą pavestoms funkcijoms įgyvendinti, didinti veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą ir mažinant valdymo išlaidas“, bet siūloma naikinti etatus, kurie yra labai svarbūs ugdymo įstaigų efektyviai veiklai.</p> <p>Sprendimo projekte teigiama, jog šis sprendimas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų raštus dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo, tačiau nė viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga neteikė rašto, kuriame būtų prašę iki 0,25 mažinti maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto bei raštinės administratoriaus etatus. Priešingai, visų Alytaus miesto ugdymo įstaigų vadovai kelis kartus (rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn.) teikė prašymus Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl papildomų švietimo pagalbos teikėjų etatų steigimo. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius apie rengiamą sprendimo projektą vadovų neinformavo, jų nuomonės neklausė, diskusijų neorganizavo, su jais nesitarė. Apie parengtą sprendimo projektą švietimo įstaigų vadovai sužinojo tik iš Alytaus miesto savivaldybės internetinio puslapio.</p> <p>Dėl šio sprendimo projekto švietimo įstaigų vadovų iniciatyva buvo organizuotas ne vienas vadovų pasitarimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetus prašydami išklausyti jų nuomonės etatų mažinimo klausimu. Buvo inicijuotas susitikimas su Alytaus miesto vicemere Jurgita Šukevičiene, organizuota diskusija su Aplinkos ir plėtros komiteto nariais. Visiems dalyvavusiems politikams pristatyta švietimo situacija.</p> <p>Ne mažesnė problema yra ir tai, kad Alytaus miesto taryba nesvarsto klausimo dėl būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų skyrimo. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo visose Alytaus miesto švietimo įstaigose trūksta 26,3 et. mokytojų padėjėjų. 3,2 et. specialiųjų pedagogų, 5,68 et. logopedų, 2,2 et. socialinių pedagogų, 3,45 et. psichologų. Jeigu sprendimo projektas bus priimtas be papildomų būtinų švietimo pagalbos teikėjų etatų, mes, švietimo įstaigų vadovai, negalėsime užtikrinti visiems mokiniams vienodai kokybiško ugdymo, būtinos švietimo pagalbos teikimo, saugių mokymosi sąlygų mokiniams, darbo sąlygų mokytojams ir kitiems darbuotojams.</p> <p>Prašome atsakingai įvertinti sprendimo projektą, nenaikinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų funkcionavimui būtinų pareigybių ir neatidėliotinai priimti reikiamus sprendimus dėl trūkstamų švietimo pagalbos teikėjų etatų skyrimo švietimo įstaigose.</p> <p class="text-align-right">Visi Alytaus švietimo įstaigų vadovai</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr._0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Alytaus-miesto-savivaldybe-AMS-nuotr._0.jpg?itok=V3glB1_1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/alytaus-miesto-savivaldybes-svietimo-istaigu-vadovai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5057&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b6BSM8fbqqMXdksvXtrcwZO7pLokhkYJRp8mQOvC8oI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144461" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695755297"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vvv</span> - 2023-09-26 - 22:08</p> </li> <a href="/comment/1144461#comment-1144461" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144461#comment-1144461" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Brudas tas Cesiulis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Brudas tas Cesiulis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144461" token="nsp4qB6W96Ejj1WwTZayGcrhdPjSd6xyqgSAab5jIsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144443" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695712341"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Barbė</span> - 2023-09-26 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/1144443#comment-1144443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144443#comment-1144443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiku puiku,alytiškiai,iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiku puiku,alytiškiai,iš pirmo karto leidot nekompetentingam merui dar pasišildyt kadenciją.Durnus ir bažnyčioj muša.Dugne patinka,murkdykitės su visom barbėm,majštutėm ,lakštutėm ir viom atsakingom už švietimą gražutėm.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144443" token="IA58H5X1mc-2Bo6BrldIhg5hcEMimwLH2Y6et2A6Us8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144440" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695708665"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mobingai</span> - 2023-09-26 - 09:11</p> </li> <a href="/comment/1144440#comment-1144440" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144440#comment-1144440" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj mobūngai nup teismų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj mobūngai nup teismų salėse įteisinti. Tik dar meras naudodamas padėtim slopinant neįtinkančius per falšifikuotus provačius ieųkinius slopinant nwreketuoja neįtinkančių asmeninių turtų. Kaip daro Alytuj visiems žinomas verslo lyderis, kas reiškia ir jo atstovaujamų versloninkų tokie protai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144440" token="ZwLqC-JMCCqAQQFccIhuqiMLhg4eMswKrbuT8pA_QUM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144439" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695698909"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>problemos</span> - 2023-09-26 - 06:28</p> </li> <a href="/comment/1144439#comment-1144439" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144439#comment-1144439" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau nuo anų kadencijų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau nuo anų kadencijų tesiasi valdymo problemos. Nėra rimtų vystymo strategijų. Pas vienintelius tabu apie įveiklinant pramonės parko ir aerodromo didelių žemės plotų potencialus, kad į miesto biudžetą uždirbtų pilnus mokesčius. Nėra švietimo reformos. Dar šių metų pradžioj taryboj priimant biudžetą,girdėjos, kad deficitinis. Nieks nereagavo ir dabar jaučiasi pasekmės. Nors per rinkimus alytiškiai padėjo nerenksnt išeliminuot buvusius agresyvius iš verslo veikėjus, laimėję rinkimus ir pasirodo apglebę, neveiklūs. Iki šiol išsigandę rimčiau analizuot pramonės parko ir aerodromo klausimus. Davę priesaikas laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga nesugeba įvertint buvusio po politika oligarcho elegesio net teismo salėj po nepagrystu privačiu ieškiniu tyčiotis iš neįtinkančio alytiškio ir klykiant nurodinėjant teisėjai kokias baudas dėt. Tai yra mobingų tasa palaikoma ir šių valdžioje. Partijų branduoliai tie patys pedagogai, kurie net partijų viduj nesugeba išsiaiškint.. Esmėj žiūri tik savęs, kaip ir jų rinkta valdžia kaip patiems šia diena išgyvent, bendri miesto interesai giliai DZIN.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144439" token="qKeNonGJ4yy4hQi4S7UcGFYBfJ8uJdtBpnJqVAfVNgY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144437" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695664375"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zita</span> - 2023-09-25 - 20:52</p> </li> <a href="/comment/1144437#comment-1144437" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144437#comment-1144437" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas atsitiko vadovam,kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas atsitiko vadovam,kad pareiškė nepasitenkinimą,Tai gal junkitės visi su mokytojais prie streikuojančių.Betgi jum viskas prie Valūno buvo gerai.Algos ir premijos džiugino.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144437" token="eLYojVlcWu1WjYfdlUnLJsg1qvuqHGRHMG18C4zTX_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144436" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695661814"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o jam</span> - 2023-09-25 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/1144436#comment-1144436" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144436#comment-1144436" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ko gero dzin</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ko gero dzin</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144436" token="ZHu0MUytSWXU1L2QAKlioxgD-2Ik9_9bqBKEsl97D1A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144433" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695661654"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jūris</span> - 2023-09-25 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/1144433#comment-1144433" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144433#comment-1144433" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uždarykit mokyklas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uždarykit mokyklas ir nereiks mokymo priemonių</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144433" token="vWMeR0hAMwlkMgrRHyOehf2wa87RIvXkNkodHzqNxds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 25 Sep 2023 15:00:00 +0000 vyrredaktorius 5057 at https://alytausnaujienos.lt Va­sa­rą Tai­lan­de mo­ky­to­ja­vęs Ed­vi­nas Čes­nu­lis: „At­lik­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą tu­ri kiek­vie­nas žmo­gus” https://alytausnaujienos.lt/va-sa-ra-tai-lan-de-mo-ky-ja-ves-ed-vi-nas-ces-nu-lis-lik-ti-svie-te-jis-ka-veik-la-tu-ri-kiek-vie <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Jus­ti­na Go­lok­voš­čiū­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13925" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13925) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/376757175_6633493810023382_2659094380121051151_n.jpg?itok=abbYUyPZ" width="344" height="287" alt="Edvinas Čes­nu­lis su mo­ki­niais. Jam te­ko mo­ky­ti kai­miš­ko­je vie­to­vė­je, ša­lia did­miesčio Čiang­ma­jaus." title="Edvinas Čes­nu­lis su mo­ki­niais. Jam te­ko mo­ky­ti kai­miš­ko­je vie­to­vė­je, ša­lia did­miesčio Čiang­ma­jaus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaip ki­lo min­tis iš­vyk­ti į Tai­lan­dą ir mo­ky­ti vai­kus an­glų kal­bos?</strong></p> <p>– Ši vi­sa pa­tir­tis jun­gia du la­biau­siai man pa­tin­kančius da­ly­kus – ke­lio­nes ir mo­ky­mą, da­li­ni­mą­si pa­tir­ti­mi. Šie du da­ly­kai man su­tei­kia ener­gi­jos, ma­ne ža­vi, stu­mia į prie­kį. O ra­dau tai, kai uni­ver­si­te­to kar­je­ros pus­la­py­je at­si­ra­do pa­siū­ly­mas mo­ky­ti Azi­jo­je. Aš net ne­ži­no­jau, kur ke­liau­siu, tie­siog pa­si­rin­kau, ku­rios da­tos man yra pa­to­gios, ir ma­ne pa­sky­rė į Tai­lan­dą. La­bai ap­si­džiau­giau, ka­dan­gi tai buvo pir­mas kar­tas Azi­jo­je.</p> <p><strong>– Kaip vy­ko pa­si­ruo­ši­mas? Ar ki­lo abe­jo­nių?</strong></p> <p>– Abe­jo­nių ne­bu­vo, bet iki pat at­vy­ki­mo į Tai­lan­dą gal­vo­jau, ar čia ga­li bū­ti ap­ga­vys­tė, ar vis­kas re­a­lu, mat bu­vo pro­ble­mų dėl vi­zos. Li­kus gal sa­vai­tei maniau, kad vis­kas, ne­iš­va­žiuo­siu, ši­ta pa­tir­tis man bus baig­ta. O jau bu­vo ir bran­gūs bi­lie­tai nu­pirk­ti, ir gal­vo­jau, kad va­sa­ros džiaugs­mas ne­įvyks. Taip ir nesu­si­tvar­kiau tos vi­zos, bet nu­vy­kęs į Tai­lan­dą oro uos­te ga­vau tris­de­šim­ties die­nų vi­zą ir pas­kui tu­rė­jau ją pra­si­tęs­ti.</p> <p><strong>– Ko­kie pir­mie­ji įspū­džiai at­vy­kus? </strong></p> <p>– Nu­si­lei­dau, bu­vo la­bai anks­ty­vas ry­tas. Tu­rė­jo ma­ne pa­si­tik­ti, bet nie­kas ne­pa­si­ti­ko. Tai­gi rei­kė­jo pačiam su­gal­vo­ti, kaip nu­si­gau­ti iki vieš­bučio, bet pas­kui vis­kas iš­si­spren­dė. Kai tik iš­ėjau iš oro uos­to, šeš­tą va­lan­dą ry­to, bu­vau su­tik­tas karščio ban­gos. Okay, gal­vo­ju, rei­kės pri­pras­ti. Pir­mos min­tys bu­vo, kad šil­ta ir keis­tas kva­pas.</p> <p><strong>– Kuo iš­skir­ti­niai Tai­lan­do gy­ven­to­jai? </strong></p> <p>– Pir­miau­sia, tai tik­riau­siai rei­kė­tų at­skir­ti sos­ti­nės ir di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jus nuo li­ku­sio Tai­lan­do. Man te­ko mo­ky­ti kai­miš­ko­je vie­to­vė­je, ša­lia did­miesčio Čiang­ma­jaus. Kas la­biau­siai ma­ne nu­ste­bi­no, tai ne­dings­tan­ti šyp­se­na. Ypač kai­miš­ko­se vie­to­vė­se ir ypač, kai pa­ma­to už­sie­niečius. Taip pat ir pa­gar­ba ki­tam žmo­gui. Tai reiš­kia, kad ben­drau­ja ne­per­žen­giant bar­je­rų, ne­už­duo­dant ne­rei­ka­lin­gų klau­si­mų, ne­bū­nant per­ne­lyg smal­siems, kad ne­pri­vers­tų ki­to žmo­gaus jaus­tis blo­gai. Kas bu­vo keis­ta, nes mes Eu­ro­po­je, jei­gu kaž­kas bū­na ne­ge­rai, daž­niau­siai tai iš­tran­sliuo­ja­me.</p> <p>Vie­na is­to­ri­ja la­bai ge­rai pa­aiš­ki­na jų men­ta­li­te­tą: Ban­ko­ke, sos­ti­nė­je, tu­rė­jo­me ben­drą va­ka­rie­nę su ki­tais da­ly­viais ir at­va­žia­vo mū­sų pa­si­im­ti trys au­to­bu­siu­kai. O at­si­ti­ko taip, kad ma­žiau žmo­nių no­rė­jo grįž­ti į vieš­bu­tį, ki­ti no­rė­jo pa­si­lik­ti mies­te. Iš tų tri­jų au­to­bu­siu­kų vi­si su­til­po į du. Ir vie­nas tai­lan­die­tis, ku­ris bu­vo pro­gra­mos da­ly­vis, pa­klau­sė au­to­bu­so vai­ruo­to­jo, ko­dėl mes ne­va­žiuo­ja­me. Ne­va­žia­vo­me to­dėl, kad tre­čia­me au­to­bu­se ne­bu­vo žmo­nių. Tai tas tai­lan­die­tis mums pa­aiš­ki­no, kad jei tre­čias vai­ruo­to­jas va­žiuos iš pas­kos tuš­čiu au­to­bu­su, jis jau­sis ne­rei­ka­lin­gas. Tai ne­pa­ju­dė­jo­me, kol da­lis mū­sų ne­per­sė­do į tą tre­čią au­to­bu­są.</p> <p><strong>– O ko­kie tie vai­kai, ku­riuos tau te­ko mo­ky­ti?</strong></p> <p>– Jie ir­gi su ne­dings­tančia šyp­se­na. Pa­ma­to ta­ve, rė­kia „mo­ky­to­jau, mo­ky­to­jau!“. Vi­siems tu­ri duo­ti pen­kis, vi­si la­bai no­ri ap­si­ka­bin­ti, pa­lies­ti odą. Jei­gu su­si­drau­gau­ji, tai jie ant ta­vęs tie­siog lip­ti pra­de­da, kop­ti ant nu­ga­ros. Jie la­bai mie­li, la­bai trokš­tan­tys ži­nių, tik, aiš­ku, yra kal­bos bar­je­ras, ki­to­kia švie­ti­mo sis­te­ma. Dėl to ki­lo pro­ble­mų, nes švie­ti­mo ly­gis yra že­mes­nis ne­gu Lie­tu­vo­je. Grį­žęs po to­kių pa­tirčių pra­de­di la­biau ver­tin­ti tai, ką pats tu­rė­jai mo­kyk­lo­je.</p> <p><strong>– Tai kuo ta švie­ti­mo sis­te­ma ki­to­kia? </strong></p> <p>– Aš mo­kiau pra­di­nės mo­kyk­los vai­kučius, nuo 3 iki 14 me­tų. Ma­no im­liau­si mo­ki­niai – ket­vir­to­kai. Tar­kim, pa­mo­ka apie skaičius an­gliš­kai, in­teg­ruo­ta su ma­te­ma­ti­ka. Jiems sun­ku ar­ba iš­vis ne­ga­li pa­dau­gin­ti dvi­žen­klio skaičiaus iš vie­na­žen­klio. An­glų kal­ba la­bai pras­ta. Iš dvie­jų mo­ky­to­jų vie­na la­bai sun­kiai kal­bė­jo. To­li gra­žu iki su­pran­ta­mo ly­gio, kad ga­lė­tu­me leng­vai ko­mu­ni­kuo­ti. O iš ge­rų da­ly­kų – tai, kad vai­kai iki 12 me­tų vi­siš­kai ne­tu­ri te­le­fo­nų. Vie­na ko­le­gė taip pa­sa­kė: „Jie vis dar vai­kai.“ Draus­mė yra di­de­lė – kiek­vie­ną ry­tą bū­na vi­sos mo­kyk­los su­si­rin­ki­mas, pra­de­da­ma nuo mal­dos Bu­dai ir him­no. Ir čia vi­sa­me Tai­lan­de, aš­tun­tą va­lan­dą ry­to su­sto­ja vis­kas ir pa­lei­džia per gar­sia­kal­bius him­ną, tu­ri vi­si at­si­sto­ti, tas pats ir šeš­tą va­lan­dą va­ka­re vyks­ta. Kiek­vie­ną mie­lą die­ną.</p> <p><strong>– Kaip at­ro­dė ta­vo įpras­ta die­na Tai­lan­de? </strong></p> <p>– Gy­ve­no­me pačio­je mo­kyk­lo­je, mums iš už­ku­li­sių bu­vo pa­da­ry­tas ma­žas kam­ba­riu­kas. At­si­ke­li sep­tin­tą va­lan­dą dėl per gar­sia­kal­bį pa­leis­tos mu­zi­kos. Ta­da aš­tun­tą va­lan­dą su vi­sais mo­ky­to­jais yra pus­ryčiai ben­dri, mo­ky­to­jai ne­val­go pus­ryčių na­muo­se. Pa­mo­kos įvai­riai bū­da­vo, dvi iki pie­tų ar­ba dvi po pie­tų. Per tar­pą ruo­šie­si pa­mo­koms, kas la­bai daug lai­ko už­ima ir ko mes Lie­tu­vo­je la­bai ne­įver­ti­na­me. Ta­da penk­tą va­lan­dą va­ka­ro trum­pa per­trau­kė­lė ar­ba kur­sai, nes mes tuo pačiu me­tu ir mo­kė­mės, kaip bū­ti mo­ky­to­jais. Ir šeš­tą va­lan­dą kar­tu su mū­sų or­ga­ni­za­to­re ir ki­tais pro­gra­mos da­ly­viais ei­da­vo­me va­ka­rie­niau­ti. O po va­ka­rie­nės – su vie­ti­niais krep­ši­nio žais­ti. Tos die­nos la­bai grei­tai pra­bėg­da­vo.</p> <p><strong>– Ar tu­rė­jai lais­vo lai­ko ke­lio­nėms? </strong></p> <p>– Tu­rė­jo­me vie­ną įva­di­nę sa­vai­tę Tai­lan­do pie­tuo­se. O sa­vai­tė po pro­gra­mos bu­vo to­kia, kur nuo­ty­kių įvai­riau­sių – nuo to, kad ma­ne pa­plū­di­my­je vi­jo­si ka­ra­liš­ko­ji po­li­ci­ja iki pa­si­kly­di­mo džiun­glė­se. Tai įvy­kių daug bu­vo ir vi­si įsi­min­ti­niau­si per ke­lia­vi­mą sa­vait­ga­liais ar­ba per šias dvi sa­vai­tes.</p> <p><strong>– Tik­riau­siai ne tik mo­ky­to­ja­vai vai­kams, bet ir pats iš jų kaž­ko iš­mo­kai?</strong></p> <p>– Sa­kyčiau, kad pa­gar­bos vie­nas ki­tam, ri­bų ži­no­ji­mo ir džiaugs­mo, ma­žų da­ly­kų ver­ti­ni­mo. To su­pra­ti­mo, kad mes tu­ri­me vis­ką, ko mums rei­kia, tik ne vis­ką, ko no­ri­me. Ir šyp­se­nos.</p> <p><strong>– Kas, apė­mus vi­sas pa­tir­tis, la­biau­siai įsi­mi­nė iš šios ke­lio­nės? </strong></p> <p>– Man la­biau­siai įsi­mi­nė dram­bliu­kai, pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me juos mačiau. La­bai jaut­ri ir ypa­tin­ga pa­tir­tis bu­vo. Taip pat, kai pa­si­kly­dau džiun­glė­se vie­nas. Ir trečias įvy­kis – kal­nuo­se ne­ti­kė­tai pa­mačiau bi­zo­nų ban­dą, jie pra­dė­jo ei­ti link ma­nęs ir se­nu­kas man pa­siū­lė pa­jo­di­nė­ti ant bi­zo­no. Vis­kas su­si­ję su gam­ta. Ir gal su mais­tu.</p> <p><strong>– Koks tas mais­tas, ko­kia val­gy­mo kul­tū­ra? </strong></p> <p>– Vi­sur yra ry­žių, skir­tin­giau­sių rū­šių, ko­kių mes net ne­įsi­vaiz­duo­ja­me, kad to­kių yra. Žmo­nės daž­nai val­go mais­tą iš gat­vės kios­ke­lių, jie taip daž­nai ne­ga­mi­na na­muo­se. Mais­tas ašt­rus, bet kai pa­ma­to, kad tu už­sie­nie­tis, pa­da­ro ma­žiau ašt­rų. Ir šiaip mais­tas svar­bią vie­tą tai­lan­diečių gy­ve­ni­me už­ima, jie nie­kur ne­sku­ba, val­go svei­kai, ma­žo­mis por­ci­jo­mis, bet daž­nai.</p> <p><strong>– Ką iš jų kul­tū­ros no­rė­tum par­vež­ti čia? </strong></p> <p>– Man la­bai pa­ti­ko mo­kė­ji­mas iš bet ko pa­da­ry­ti kaž­ką nau­din­go, tas tva­ru­mas. Jie iš vi­siš­kai nie­ko mo­ka na­mus pa­si­sta­ty­ti. Ten, at­ro­do, lūš­ne­lės kaž­ko­kios, bet jiems vi­siš­kai už­ten­ka to, ką tu­ri.</p> <p><strong>– Ar bu­vo die­nų, kai gai­lė­jai­si sa­vo pa­si­rin­ki­mo ir no­rė­jai vis­ką mes­ti? </strong></p> <p>– Ne­bu­vo. Nors mums per įva­di­nę sa­vai­tę sa­kė, kad maž­daug trečio­je ket­vir­to­je sa­vai­tė­je baig­sis „me­daus mė­nuo“. Tas pri­pra­ti­mas prie vi­siš­kai skir­tin­gos kul­tū­ros yra į ke­lis eta­pus su­skirs­ty­tas – mums pa­sa­ko­jo, kad iš pra­džių vis­kas įdo­mu, bet tai pa­si­baigs. Jo­kių di­de­lių lū­kesčių ne­tu­rė­jau, tai man tas pri­pra­ti­mas bu­vo la­biau įdo­mus, no­rė­jo­si pa­si­im­ti vis­ką per šiuos du mė­ne­sius ir ver­tin­ti tai, ką tu­ri. Nors aiš­ku, šei­mos, drau­gų ir kiek vė­ses­nio kli­ma­to pa­si­il­gau.</p> <p><strong>– Ar kar­to­tum šią pa­tir­tį, jei­gu gau­tum pro­gą?</strong></p> <p>– Vie­na­reikš­miš­kai. Ir ki­tiems re­ko­men­duočiau. Taip, at­ro­do bai­su, daug ne­ži­no­my­bės. Bet su­pran­ti, kad daug žmo­nių tai da­rę, nors to gal­būt ne­ži­nai, bet vis­kas yra daug pa­prasčiau. Ir vis­kas, ką gau­ni, įšo­kęs į tą ne­ži­no­my­bės šu­li­nį, la­bai at­si­per­ka ir pa­keičia ta­ve kaip žmo­gų į ge­rą­ją pu­sę.</p> <p><strong>– Ar tu­ri nu­si­ma­tęs pa­na­šių švie­tė­jiš­kų veik­lų at­eičiai?</strong></p> <p>– Kol kas nie­ko ne­su su­si­pla­na­vęs. Bet aš la­bai ma­tau pras­mę grįž­ti į gim­tą­jį mies­tą, į Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ją ir su­si­tik­ti su ben­druo­me­ne, pa­si­da­lin­ti ta pa­tir­ti­mi. Ma­nau, at­lik­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą tu­ri kiek­vie­nas žmo­gus bent kaž­ku­riuo gy­ve­ni­mo eta­pu.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/376757175_6633493810023382_2659094380121051151_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/376757175_6633493810023382_2659094380121051151_n_0.jpg?itok=fY2PTKGK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/376763107_6633493616690068_8718191789693508237_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/376763107_6633493616690068_8718191789693508237_n.jpg?itok=gT2EZF3P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/376776310_6633494236690006_2603846561663795037_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/376776310_6633494236690006_2603846561663795037_n.jpg?itok=eTBzETNR" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/376798327_6633493766690053_6686558977664875826_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/376798327_6633493766690053_6686558977664875826_n.jpg?itok=BUwH84Xg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/376861440_6633493493356747_8742711468032345591_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/376861440_6633493493356747_8742711468032345591_n.jpg?itok=dBSMqkGk" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/va-sa-ra-tai-lan-de-mo-ky-ja-ves-ed-vi-nas-ces-nu-lis-lik-ti-svie-te-jis-ka-veik-la-tu-ri-kiek-vie&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5054&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="scK83YbtYJTQZbu0ba-PaMByPz5FoInNmnvjlFMh1sI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695646449"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kartais</span> - 2023-09-25 - 15:54</p> </li> <a href="/comment/1144430#comment-1144430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144430#comment-1144430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pavyksta kazka parasyt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pavyksta kazka parasyt tinkamo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144430" token="yKawnJKzrJNh91cIJcQGeNqcinntlq4yumX-Nkai08A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 25 Sep 2023 10:31:00 +0000 vyrredaktorius 5054 at https://alytausnaujienos.lt „Švie­ti­me nie­ka­da ne­bus taip, kad bū­tų ga­li­ma il­gai gy­ven­ti nie­ko ne­kei­čiant” https://alytausnaujienos.lt/svie-ti-me-nie-ka-da-ne-bus-taip-kad-bu-tu-ga-li-ma-il-gai-gy-ven-ti-nie-ko-ne-kei-ciant <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13922" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13922) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Valunas.JPG?itok=FYCbTbx0" width="344" height="287" alt="Vytuolis Valūnas" title="Vytuolis Valūnas apie paliktas pareigas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje: „Bu­vo ma­no ir me­ro ap­si­spren­di­mas, kad man lai­kas keis­ti dar­bo­vie­tę. Bū­tų ne­etiš­ka, jei šį žings­nį bū­čiau žen­gęs be me­ro pri­ta­ri­mo.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Nuo rug­sė­jo 5-osios dir­ba­te Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Ko­ky­bės ver­ti­ni­mo de­par­ta­men­to Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Tik­riau­siai ne­su­kly­siu, sa­ky­da­ma, kad dau­ge­liui bu­vo ne­ti­kė­tas Jū­sų pa­si­trau­ki­mas iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų ir per­ėji­mas į ki­tą dar­bą.</strong></p> <p>– Gal­būt. Bet vis­kam at­ei­na sa­vas lai­kas. Ma­nau, kad šiam sky­riui tu­rė­tų at­ei­ti va­do­vau­ti jau­nas, ener­gin­gas žmo­gus, tu­rin­tis ra­cio­na­lių idė­jų švie­ti­mui to­bu­lin­ti.</p> <p>Jū­sų mi­nė­tos ma­no pa­rei­gos Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je bu­vo lais­vos nuo vi­dur­va­sa­rio, kai jas už­ėmęs as­muo iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.</p> <p>Be­je, ma­no dar­bo vie­ta kaip ir anks­čiau šio­se pa­rei­go­se dir­bu­sio as­mens yra Aly­tu­je.</p> <p><strong>– Ar da­bar už­ima­moms Jū­sų pa­rei­goms ne­rei­kė­jo skelb­ti kon­kur­so? Koks yra da­bar­ti­nio Jū­sų dar­bo po­bū­dis?</strong></p> <p>– Į da­bar­ti­nes pa­rei­gas aš bu­vau per­kel­tas tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.</p> <p>Kaip Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­gal pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą tu­riu pa­dė­ti švie­ti­mo tei­kė­jams vyk­dy­ti vals­ty­bi­nę švie­ti­mo po­li­ti­ką, rink­ti, kaup­ti, api­ben­drin­ti duo­me­nis apie švie­ti­mo būk­lę, in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie šią būk­lę ir švie­ti­mo tei­kė­jų veik­los ko­ky­bę, siū­ly­ti švie­ti­mo val­dy­mo spren­di­mus dėl veik­los to­bu­li­ni­mo, vyk­dy­ti jos ste­bė­se­ną, da­ly­vau­ti švie­ti­mo tei­kė­jų vyk­do­mos veik­los pla­ni­niuo­se ir ne­pla­ni­niuo­se pa­tik­ri­ni­muo­se. Iš vi­so tu­riu vyk­dy­ti 26 funk­ci­jas.</p> <p>Man da­bar pa­skir­tos ku­ruo­ti še­šios sa­vi­val­dy­bės: pen­kios Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės – Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų, Drus­ki­nin­kų ir Kau­no ap­skri­ties Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Nors vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to pa­rei­gas mi­nė­ta­me Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros sky­riu­je už­imu tik dvi sa­vai­tės, jau te­ko švie­ti­mo įstai­gas kon­sul­tuo­ti dėl pa­si­kei­tu­sių ben­drų­jų ug­dy­mo pro­gra­mų vyk­dy­mo ir uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mo.</p> <p><strong>– Tik­riau­siai var­gu, ar kas ga­li abe­jo­ti Jū­sų tu­ri­ma pa­tir­ti­mi švie­ti­mo sri­ty­je. Juk iš kar­to bai­gęs is­to­ri­jos moks­lo stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te pra­dė­jo­te dirb­ti mo­ky­to­ju Aly­taus ra­jo­ne, va­do­va­vo­te ne vie­nai mo­kyk­lai Aly­taus ra­jo­ne, o pas­ta­ruo­sius 27-erius me­tus dir­bo­te švie­ti­mo pa­da­li­nių ve­dė­ju Aly­taus mies­to ir Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se. Ta­čiau su­ti­ki­te, kad Jū­sų da­bar­ti­nis iš­ėji­mas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų, ži­nant Jū­sų iš anks­to pla­nuo­ja­mus dar­bus, bu­vo dau­ge­liui ne­su­pran­ta­mas. Ir Jū­sų kal­ba apie vis­kam at­ei­nan­tį lai­ką kaž­kaip keis­tai at­ro­do.</strong></p> <p>– Ga­liu tik dar kar­tą pa­sa­ky­ti, kad vis­kam at­ei­na sa­vas lai­kas. Iš­ei­nant iš už­ima­mų pa­rei­gų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis man įtei­kė pa­dė­kos raš­tą, ku­ria­me dė­ko­ja­ma už il­ga­me­tę nuo­šir­džią tar­ny­bą vals­ty­bei, nuo­la­ti­nį dė­me­sį mies­to švie­ti­mo pa­slau­gų ko­ky­bei ge­rin­ti ir pa­da­li­nio veik­lai to­bu­lin­ti, at­sa­kin­gą ir kva­li­fi­kuo­tą pro­fe­si­nę veik­lą.</p> <p>La­bai gra­žiai at­si­svei­ki­no ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių va­do­vai, su­ri­muo­da­mi apie ma­no cha­rak­te­rio sa­vy­bes pos­mą, iš ku­rio ei­lu­čių pir­mų­jų rai­džių ga­li per­skai­ty­ti ma­no var­dą. To­kio da­ly­ko dar ne­su tu­rė­jęs.</p> <p>Jo­kių ne­su­ta­ri­mų nei su me­ru, nei su švie­ti­mą ku­ruo­jan­čia vi­ce­me­re Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, nei su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­be ne­tu­rė­jau. At­virkš­čiai, man su jais dirb­ti bu­vo ge­rai.</p> <p>Dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pir­mą­kart lai­mė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mus, ma­ne pats pa­kvie­tė už­im­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ir aš su­ti­kau grįž­ti iš Laz­di­jų.</p> <p><strong>– Kai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, vė­liau re­or­ga­ni­zuo­to į Švie­ti­mo ir spor­to sky­rių ve­dė­jo pa­rei­gų iš­ėjo­te da­bar jau dau­giau nei prieš še­še­rius me­tus, o jam bu­vo­te va­do­va­vęs 21-erius me­tus, at­vi­rai sa­kė­te, ko­dėl taip at­si­ti­ko.</strong></p> <p>– Dar prieš pir­mus tie­sio­gi­nius sa­vi­val­dy­bių me­rų rin­ki­mus, kuo­met Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je man­da­tų sie­kė tuo­me­ti­nis vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Aly­taus pi­lie­čiai“ su Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je, kai ku­rie jo at­sto­vai stip­riai kri­ti­ka­vo mies­to švie­ti­mo sis­te­mą ir ma­ne, kaip sky­riaus ve­dė­ją.</p> <p>To­dėl tuoj po iš­rink­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus inau­gu­ra­ci­jos aš pas jį ap­si­lan­kiau ir pa­sa­kiau: jei me­ras ma­tys, kad man lai­kas iš­ei­ti, aš taip ir pa­da­ry­siu.</p> <p>Su jo va­do­vau­ja­ma ko­man­da aš dir­bau be­veik dve­jus me­tus, o po to su­lau­kiau me­ro pa­kvie­ti­mo ir pa­sa­ky­mo, kad gal jau lai­kas…</p> <p>Ta­da pa­te­kau į vals­ty­bės tar­nau­to­jų re­zer­vą ir bu­vau pa­kvies­tas va­do­vau­ti Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui, dir­bau be­veik dve­jus me­tus, kol su­lau­kiau Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­kvie­ti­mo su­grįž­ti.</p> <p>Taip, aš ta­da pa­sa­kiau, ko­dėl iš­ėjau iš ve­dė­jo pa­rei­gų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir pa­sa­kiau tie­są.</p> <p>Da­bar bu­vo ma­no ir me­ro ap­si­spren­di­mas, kad man lai­kas keis­ti dar­bo­vie­tę. Bū­tų ne­etiš­ka, jei šį žings­nį bū­čiau žen­gęs be me­ro pri­ta­ri­mo.</p> <p><strong>– Gal Jū­sų ap­si­spren­di­mui tu­rė­jo įta­kos tai, kad esa­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko vie­nas iš pa­va­duo­to­jų, o ši par­ti­ja šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je nė­ra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, pas­ta­ra­jai už­ten­ka vie­nų so­cial­de­mok­ra­tų?</strong></p> <p>– Ne. Ki­to at­sa­ky­mo ne­ga­liu pa­teik­ti.</p> <p><strong>– Tuo­met, kai Jūs pra­dė­jo­te va­do­vau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui, o tai bu­vo 1995-ųjų gruo­džio pra­džia, mies­to mo­kyk­lo­s turėjo dau­giau kaip 13 tūks­tan­čių, šiuo me­tu jose yra dau­giau kaip 7 tūks­tan­čius mo­ki­nių. Ar ne­aki­vaiz­du, kad rei­ka­lin­ga švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ku­ri iki šiol prak­tiš­kai ne­vyks­ta?</strong></p> <p>– Jū­sų pa­mi­nė­ti mo­ki­nių skai­čiai yra tei­sin­gi. Per tą lai­ką Aly­tu­je at­si­ra­do gim­na­zi­jos, pro­gim­na­zi­jos, ta­čiau pa­čių mo­kyk­lų tin­klas iš­li­ko prak­tiš­kai tas pats, iš­sky­rus tai, kad lik­vi­duo­ta Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la.</p> <p>Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­soms da­bar vei­kian­čioms mo­kyk­loms iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų už­ten­ka. Kai ku­rio­se yra lais­vų plo­tų ir jie ga­lė­tų bū­ti skir­ti ki­toms mies­to įstai­goms ar­ba mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms, kaip pa­da­ry­ta, pa­vyz­džiui, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, kur įkel­tas bib­lio­te­kos fi­lia­las ir tu­ri pa­tal­pas vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ar Vidz­gi­rio mo­kyk­lo­je, kur įkur­din­tas Pa­slau­gų cen­tras, tei­kian­tis cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms.</p> <p>To­kiu ke­liu, iš­nau­do­jant mo­kyk­lų lais­vus plo­tus, reik­tų ei­ti ir to­liau. Gal­būt bū­tų ga­li­ma įkel­ti dar kai ku­rias sa­vi­val­dy­bei pa­val­džias įstai­gas ar jų pa­da­li­nius, o jų šiuo me­tu už­ima­mas pa­tal­pas pri­va­ti­zuo­ti.</p> <p>Be­je, mū­sų sky­rius prieš ke­le­rius me­tus siū­lė re­or­ga­ni­zuo­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, ją pri­jun­giant prie da­bar­ti­nės Vidz­gi­rio mo­kyk­los, o „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį re­or­ga­ni­zuo­ti į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lą. Iš pra­džių vie­ti­niai po­li­ti­kai tam pri­ta­rė, pri­ėmė rei­ka­lin­gus spren­di­mus, o vė­liau juos at­šau­kė.</p> <p>Vi­si tu­ri su­pras­ti, kad vie­ti­nių po­li­ti­kų spren­di­mai nu­le­mia švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, Švie­ti­mo sky­rius ga­li teik­ti tik siū­ly­mus.</p> <p><strong>– Koks bū­tų Jū­sų pa­lin­kė­ji­mas bū­si­mam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jui?</strong></p> <p>– Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai la­bai sun­kus ir at­sa­kin­gas dar­bas. Rei­kia dirb­ti ne tik su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, bet ir su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, po­li­ti­kais, mo­kė­ti ar­gu­men­tuo­ti, pa­grįs­ti teikiamus siū­ly­mus, su­ge­bė­ti kan­triai iš­klau­sy­ti vi­sų nuo­mo­nes. Ir ži­no­ti, kad sky­riaus ve­dė­jas yra at­sa­kin­gas už vis­ką, kas at­si­tin­ka švie­ti­mo įstai­go­se.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lin­kiu su­ras­ti kom­pe­ten­tin­gą Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ją, o jam – kuo di­džiau­sių pa­si­se­ki­mų.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ve­dė­jai at­si­svei­ki­ni­mo su pa­rei­go­mis sa­vi­val­dy­bė­je pos­me mane api­bū­di­no kaip už­si­spy­ru­sį, mo­kan­tį ap­si­gin­ti ir ap­gin­ti ki­tus. Tik­rai tu­riu to­kią sa­vy­bę ir ne­ma­nau, kad ji blo­ga. Tad nau­jam sky­riaus ve­dė­jui dar pa­lin­kė­čiau tu­rė­ti tvir­tą stu­bu­rą, nie­ka­da ne­pra­ras­ti sa­vo­jo aš ir bė­do­se ne­pa­lik­ti ko­le­gų, steng­tis juos su­pras­ti.</p> <p> </p> <p>Kal­bė­jo­si <strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Valunas_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Valunas_0.JPG?itok=3nyQ_TOm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Valunas1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Valunas1.jpg?itok=pvCiHNKt" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/svie-ti-me-nie-ka-da-ne-bus-taip-kad-bu-tu-ga-li-ma-il-gai-gy-ven-ti-nie-ko-ne-kei-ciant&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5037&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NPApd5fI4I64ntHkqvuXFYjcrWGB0VOXKYBPWsbY_lA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144358" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695178886"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kampas</span> - 2023-09-20 - 06:01</p> </li> <a href="/comment/1144358#comment-1144358" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144358#comment-1144358" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pedagogai - miestą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pedagogai - miestą stekenančių partijų branduoliai. Sulakstė per rinkimus ir dabar patys nereikalingi. Labai aršūs atvejuose, kaip ima savivaldybėj atsakingus postus, kur reikalinga ūkinė kompetencija, o jos neturi. Atskiri aršūs, kaip per komentarus rašoma apie rimtas ūkines problemas, o jie nesuvokdami pradeda šaipytis ne ten kablelis ir panašiai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144358" token="ZhNuwVjULeB2fWZHSnrC98ys04UWFrVtlyNd2r58CVk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144339" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695094408"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KADA</span> - 2023-09-19 - 06:33</p> </li> <a href="/comment/1144339#comment-1144339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144339#comment-1144339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Santaikos gatveje bus elektra</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Santaikos gatveje bus elektra</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144339" token="bmBeLoejf0Fjg17RXOPx-XAmvs_f8t9MeCsg47GFrzA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144325" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695013241"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pripažinsta</span> - 2023-09-18 - 08:00</p> </li> <a href="/comment/1144325#comment-1144325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144325#comment-1144325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pats pripažinsta, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pats pripažinsta, kad sumažėjus mokinių skaičiui nuo 13 tūkstančių iki 7 tūkstančių, reiškia laiku nepadarius švietimo pertvarkų kad gyventų pagal realias finansines galimybes, kiek lėšų išnaudota išlaikyt pertekliniams pastatams, pedagogams? Ir niekas neneša atsakomybės. Reiškia ir švietimas, kaip eilinė pačių nustekenta miesto įmonė, klupdoma per neefektyvų lėšų naudojimą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144325" token="6VtLK8QbjMKt6ZD71ReaAUeubG0I5w45ipwkL84nSDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144322" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694942973"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2023-09-17 - 12:29</p> </li> <a href="/comment/1144322#comment-1144322" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144322#comment-1144322" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl reaguojant į mokinių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl reaguojant į mokinių skaičiaus mažėjimą per pus laiku neteikė tarybai švietimo pertvarkos plano, kad švietimo sistema gyventų pagal realias finansines galimybes?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144322" token="XNZD-WC-x7EIaWNuT55orvnZArrDq5VqF5DFcVfAYeA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144321" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694927494"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aldona</span> - 2023-09-17 - 08:11</p> </li> <a href="/comment/1144321#comment-1144321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144321#comment-1144321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmingo darbo Jums.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmingo darbo Jums.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144321" token="o77qtEA5Pkvulmo1mPM9g1F8RgrrBfAnslvCf9RPUvI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144311" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694779831"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ko gero</span> - 2023-09-15 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/1144311#comment-1144311" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144311#comment-1144311" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">laikas jau i pensija o ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>laikas jau i pensija o ne pasakeles pasakot</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144311" token="CShXgS2o0nLwv-JbM4zkt5RstMOIHiWMHzXFtLvbeEc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2023 11:31:12 +0000 vyrredaktorius 5037 at https://alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­te strei­ka­vo še­šio­li­ka švie­ti­mo įstai­gų, Aly­taus ra­jo­ne – vie­na https://alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-te-strei-ka-vo-se-sio-li-ka-svie-ti-mo-istai-gu-aly-taus-ra-jo-ne-vie-na <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13922" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13922) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/streikas.jpg?itok=YGE0sPTM" width="344" height="287" alt="Streikas Alytuje" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pe­da­go­gų įspė­ja­ma­sis strei­kas rug­sė­jo 15-ąją ša­ly­je vy­ko nuo 8 iki 10 va­lan­dos. Toks strei­kas or­ga­ni­zuo­tas mo­ky­to­jams ne­su­ta­riant su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dėl ke­lia­mų pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų – at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se ma­ži­ni­mo ir pa­pil­do­mų mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų įstei­gi­mo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">In­for­ma­ci­ją apie strei­kuo­jan­čias mo­kyk­las ir mo­ky­to­jus rin­ko Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Agen­tū­ros Veik­los ko­ky­bės prie­žiū­ros skyriaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­tuo­lio Va­lū­no, ku­ruo­jan­čio pen­kias Aly­taus ap­skri­ties savivaldybes ir Birš­to­no sa­vi­val­dy­bę Kau­no ap­skri­ty­je, tei­gi­mu, įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo še­šio­li­ka Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų ir vie­na Aly­taus ra­jo­ne.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Strei­ka­vo 13 Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, ku­rių Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra 16, ir 3 lop­še­liai-dar­že­liai iš 13, – 442 mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­ne iš 6 gim­na­zi­jų įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo tik Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja. Čia strei­ka­vo 19 mo­ky­to­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Įspė­ja­mo­jo strei­ko me­tu ug­dy­mo pro­ce­sas švie­ti­mo įstai­go­se ne­bu­vo vyk­do­mas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei į mo­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mus ne­bus at­si­žvelg­ta, rug­sė­jo pa­bai­go­je nu­ma­to­mas tik­ras strei­kas.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-te-strei-ka-vo-se-sio-li-ka-svie-ti-mo-istai-gu-aly-taus-ra-jo-ne-vie-na&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5035&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1NjdRMR8e8k8tgfyu0CpV4EnO4wH4NFKWjy4_1A2kYc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144383" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695288908"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vladas</span> - 2023-09-21 - 12:35</p> </li> <a href="/comment/1144383#comment-1144383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144383#comment-1144383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad švietimas nėra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad švietimas nėra kortų kaladė, kad po kiekvienų metų reikėtų ją keisti! Pažiūrėkit kam nauda iš tokio visur ir visko kapitalinio kaitaliojimo? Čia, manau, ne eiliniai šuleriai kalades keitalioja, o žala tik vaikams, tėvams ir nuolankioms mokykloms!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144383" token="wPC0-xvfJHzRvaeWv086gm5AN1Yf4jnvZpfXSsSMwjM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695100560"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kampas</span> - 2023-09-19 - 08:16</p> </li> <a href="/comment/1144341#comment-1144341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144341#comment-1144341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus mieste ir rajone…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus mieste ir rajone tradiciškai politinių partijų branduoliai, vyraujančias daugumas, užima pedagogai ir medikai. Nusivaldę, kad pedagogai patys streikuoja. Kaip palyginimuo Panevėžio miesto lez šiais metais dar įkuria 3 gamyklas ir miesto lez plotai išnaudoti. Ruošias papildomai įrengt dar 100 ha lez Panevėžio rajono teritorijoj. O Alytuj partijos visai nesirūpina ekonomikos gyvinimu. Tik draskos jau ir partijų branduoliai dėl mažėjančių biudžetų likučių, tik dėl savęs. Tokio proto prisirinko valdžių, kur tik dėl savęs žiūri, o miesto interesai dzin. Nors jau metų pradžioj miesto taryboj tvirtinant biudžetą girdėjos, tvirtinas deficitinį biudžetą. Ir nei piršto nepakrutino gerint. Ir dabar po streiko, kur valdžios priemonės, kaip spres?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144341" token="qyMQOj7ovd7ZFAvonxxnd0-e2utbQGpvaFxF3g_QsQY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144337" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695094337"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KADA</span> - 2023-09-19 - 06:32</p> </li> <a href="/comment/1144337#comment-1144337" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144337#comment-1144337" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus klaime atsiras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus klaime atsiras elektra</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144337" token="SP_t85e0CiMrh5eoF4QROoueJCsKb7Fc_WMz3xsalQs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144319" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694856427"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>objektyviau</span> - 2023-09-16 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/1144319#comment-1144319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144319#comment-1144319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai, kad miestą rimčiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai, kad miestą rimčiau vystyt ir būt gera daugumai alytiškių, dėl to jie nestreikuoja. Streikuoja pedagogai tik dėl savęs. Ir nur kur jiem pinigų pridės, dzin. Kaip ir valdia. Mero geras atlygonimas. Tarybos narių geros išmokos ir dzin jiems. Jokio stengimosi, kad pagal savo kompetencijas išdirbtų ir vystytų sėkmingas miesto vystymo strategijas. Kad normaliau galėtų gyventi dauguma. Dėl švietimo reformų, eiliniam nuo gatvės aišku, jei mokinių sumažėjo perpus, turėto proporcingai sumažėt ir švietimo įstaigų.Bet žino ir nedaro, tempia kol lėšų stygius pasijaučia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144319" token="jQN8OxnrcTuRxkWSb7joFcC6nKvxXyhxzTEJWBE-Zso"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144318" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694855023"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baisu</span> - 2023-09-16 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/1144318#comment-1144318" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144318#comment-1144318" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokie ir šviesuoliai,kurie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokie ir šviesuoliai,kurie turėtų vedt tautą.Vieni streikuoja,kiti krūmuose sėdi ir bijo eurą prarast arba pataikauja ponams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144318" token="JuZclGnR_hxnUWNnB0L2_tq1a_1c_hJjCVLNfgP9xbI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144312" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694781052"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>žiauriai</span> - 2023-09-15 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1144312#comment-1144312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144312#comment-1144312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš išorės žiauriai atrodo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš išorės žiauriai atrodo Alytaus miesto valdymas. Niekas nekelia klausimo merui ir tarybai, išnaudot visas priemones, kad miestą ekonomiškai skatint aktyvinant pramonės parko ir aerodromo galingus potencialus, kad surenkamų mokesčių užtektų mokėti pedagogų, medikų.. normaliems atlyginimams. Vietoj to atskirų net per kombinacijas su teisėsauga slopinamos retos iniciatyvos įveiklint rimčiau pramonės parką. Dėl aerodromo net per teismo paskutinius sprendimus aerodromas lieka pustuštis vietoj kad įveiklint. Pabandė savivaldybė perteklinę mokyklėlę retint apskundinėjimai urmu per institucijas. Pabandė tvarkyt apleistas erdves miesto centre ir įveiklint statant kelių aukštų daugiabutį nes kitaip investicijos neatsiperka, tiria net prokuratūra kad nedrystų. Tad tokiu mazochizmu užsiiminėjant tų lėšų truks. Po klausimas, kas dar liko savivaldybėj daryt, kad netrukdytų negatyvui? Kaip vergams tik dėl centų likučių vieni prieš kitus streikuot. Juk čia yra tik sistemos dalis ir priklauso nuo bendro miesto vystymo kokybės. O Alytuj kaip užstagniję išsitraukia vieną sritį ir..,bijos vertint visumos poveikį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144312" token="41l7EIgH-LY2sttbeVZRWofXH35lH0S3Hi9z3RJTA1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144310" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694779688"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reikia</span> - 2023-09-15 - 15:08</p> </li> <a href="/comment/1144310#comment-1144310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144310#comment-1144310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad streikuotu viso o ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad streikuotu viso o ne keletas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144310" token="jf-i31B8BKBVXRfefUapolSrSsM7Z03l7n7jnykcu0g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2023 11:27:45 +0000 vyrredaktorius 5035 at https://alytausnaujienos.lt Dvi­gu­bai pa­di­din­tos kom­pen­sa­ci­jos už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą: dos­nus su­si­ta­ri­mas ar no­ras vie­no­dai pa­dė­ti vi­siems ra­jo­no vai­kams? https://alytausnaujienos.lt/dvi-gu-bai-pa-di-din-tos-kom-pen-sa-ci-jos-uz-iki-mo-kyk-li-nu-ku-ug-dy-ma-dos-nus-su-si-ta-ri-mas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13920" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13920) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Almai.jpg?itok=MuyerFTM" width="344" height="287" alt="Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė Rasa Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos bendradarbiavimo su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją." title="Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė Rasa Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos bendradarbiavimo su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta prieš tre­jus me­tus</h3> <p>2020-ųjų rug­pjū­tį bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių, pa­gal ku­rią ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, bu­vo mo­ka­ma tik už tuos ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­kus ir prieš­mo­kyk­li­nu­kus, ku­rie mies­to švie­ti­mo įstai­gas pra­dė­jo lan­ky­ti 2020-ųjų rug­sė­jį.</p> <p>Ta­da ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė už vie­no jos te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čio vai­ko ug­dy­mą Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­go­se kom­pen­sa­vo 54 eu­rus per mė­ne­sį.</p> <p>Ka­dan­gi ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad kom­pen­sa­ci­ja ko­re­guo­ja­ma, at­si­žvel­giant į ša­ly­je esan­tį in­flia­ci­jos ly­gį, 2022-ai­siais už vie­no mies­te ug­do­mo iki­mo­kyk­li­nu­ko ir prieš­mo­kyk­li­nu­ko iš ra­jo­no kom­pen­sa­vi­mo kai­na pa­di­din­ta iki 59 eu­rų per mė­ne­sį.</p> <p>Ta pa­ti prie­žas­tis lė­mė dar kar­tą šią kai­ną – iki 72 eu­rų per mė­ne­sį pa­di­din­ti šie­me­tį va­sa­rį.</p> <p> </p> <h3>Ski­ria­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­pa­kan­ka</h3> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mo­ka de­šimt mė­ne­sių, kol vyks­ta šis pro­ce­sas švie­ti­mo įstai­go­se.</p> <p>Su­si­ta­ri­mai dėl to­kių kom­pen­sa­ci­jų reikš­min­gi ša­lies žie­di­nėms sa­vi­val­dy­bėms, to­kioms kaip Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, ka­da tė­vai, daž­niau­siai iš ra­jo­nų į mies­tus vyk­da­mi dirb­ti, at­si­ve­ža ir sa­vo at­ža­las į mies­tų ug­dy­mo įstai­gas.</p> <p>Jei, pa­vyz­džiui, už mo­ki­nius sa­vi­val­dy­bės gau­na tam tik­ras mo­ky­mo lė­šas iš vals­ty­bės biu­dže­to ir tam pi­ni­gų už­ten­ka, už iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą ski­ria­mos pa­ra­mos iš ša­lies iž­do ne­pa­kan­ka, ten­ka pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bėms, nes to­kių vai­kų ug­dy­mas trun­ka il­giau nei mo­ki­nių. Tad žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ieš­ko spren­di­mų, kaip fi­nan­siš­kai ben­dra­dar­biau­ti dėl mi­nė­tų vai­kų ug­dy­mo.</p> <p>Ne­at­si­tik­ti­nai, jau daug me­tų net vals­ty­bi­niu ly­giu dis­ku­tuo­ja­ma dėl žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių pa­nai­ki­ni­mo, tiks­liau – su­jun­gi­mo, kad ne­vyk­tų gin­čių ne tik dėl kom­pen­sa­ci­jų už šių vai­kų ug­dy­mą, bet, pa­vyz­džiui, ir dėl kai ku­rių in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų nau­do­ji­mo. Ta­čiau kon­kre­čių po­li­ti­nių žings­nių ne­si­i­ma­ma, nes dau­ge­liu at­ve­jų su­lau­kia­ma ra­jo­ni­nių sa­vi­val­dy­bių pa­si­prie­ši­ni­mo, – la­biau rū­pi­na­ma­si ne ei­li­niais gy­ven­to­jais, o dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mu val­di­nin­kams.</p> <p> </p> <h3>Ko­dėl dvi­gu­bai pa­di­din­ta kom­pen­sa­ci­ja?</h3> <p>Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta su­si­ta­ri­mui dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties, pa­si­ra­šy­tos 2020 me­tų rug­pjū­tį, pa­kei­ti­mo. O jo es­mė – po de­ry­bų su mies­to sa­vi­val­dy­be dvi­gu­bai pa­di­din­ta kom­pen­sa­ci­ja už vie­no ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Nuo 72 eu­rų už vie­ną to­kį vai­ką per mė­ne­sį iki 145 eu­rų per mė­ne­sį.</p> <p>Vėl­gi kom­pen­sa­ci­jos ski­ria­mos de­šim­čiai mė­ne­sių – ug­dy­mo mies­to švie­ti­mo įstai­go­se lai­ko­tar­pį. Ta­čiau šį­kart tik už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą, už prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau ne­be­mo­kės.</p> <p>Ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai kri­ti­ka­vo pa­bran­gu­sį mi­nė­tą su­si­ta­ri­mą, pa­reikš­da­mi, kad jis ne­nau­din­gas ra­jo­no biu­dže­tui, o su­si­tar­ti dėl di­des­nių kom­pen­sa­ci­jų nė­ra su­dė­tin­ga.</p> <p>Ar tik­rai įvy­ko dos­nus su­si­ta­ri­mas tarp Aly­taus ra­jo­no ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bių, nu­lem­tas prieš šiuos sa­vi­val­dos rin­ki­mus abie­jų sa­vi­val­dy­bių da­bar­ti­nių va­do­vų duo­to pa­ža­do ben­dra­dar­biau­ti, o ne kiš­ti pa­ga­lius vie­ni ki­tiems į ra­tus?</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė ir da­bar pa­brė­žė, kad su mies­tu tu­ri­ma daug ben­drų taš­kų, tiks­las – bū­ti part­ne­riais, o ne kon­ku­ren­tais: „Dėl mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos su­mos su­si­tar­ta, at­si­žvel­giant į tai, kiek ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­ja iš­lai­ky­ti vie­ną vai­ką ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. Tai yra 145 eu­rus per mė­ne­sį. Tuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­lai­ky­ti vie­ną dar­že­li­nu­ką kai­nuo­ja dvi­gu­bai bran­giau – be­veik 300 eu­rų per mė­ne­sį, to­dėl vi­sos kal­bos apie dos­nius su­si­ta­ri­mus yra iš pirš­to lauž­tos. Mums vi­si ra­jo­no vai­kai vie­no­dai svar­būs, to­dėl vi­siems ra­jo­no vai­kams – tiek lan­kan­tiems dar­že­lius ra­jo­ne, tiek mies­te – ski­ria­me vie­no­dą fi­nan­sa­vi­mą. Vi­si kal­ba apie pi­ni­gus, taip, tai svar­bu, ta­čiau man svar­biau­sia – tė­vų ir vai­kų in­te­re­sai.“</p> <p> </p> <h3>Gali tekti kom­pen­suo­ti maž­daug už 300 iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą</h3> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai skai­čiuo­ja, kad šiais moks­lo me­tais gali tekti kom­pen­suo­ti maž­daug už 300 iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Kon­kre­tus skai­čius pa­aiš­kės rug­sė­jo vi­du­ry­je, kai ug­do­mų vai­kų skai­čiai at­si­durs spe­cia­liuo­se re­gist­ruo­se.</p> <p>Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­bai­go­je ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kai­my­ni­nei sa­vi­val­dy­bei mo­kė­jo kom­pen­sa­ci­jas už šiek tiek dau­giau nei 350 Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ug­do­mų iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų.</p> <p>Per de­šimt pra­ėju­sių moks­lo me­tų mė­ne­sių ra­jo­no biu­dže­tui su­si­da­rė maž­daug 240 tūkst. eu­rų. Da­bar mo­kant di­des­nes kom­pen­sa­ci­jas už iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą, per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį su­si­da­ry­tų apie 400 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­ste­bė­ti­na, kad pa­gal ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir to­liau bus mo­ka­ma tik už tuos ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­kus, ku­rie mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mi nuo 2020-ųjų rug­sė­jo, kuo­met ėmė ga­lio­ti ši su­tar­tis.</p> <p>Ko­dėl da­bar ne­be­bus mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se?</p> <p>„Po ke­tu­ris mė­ne­sius tru­ku­sių de­ry­bų su­ta­rė­me, kad už ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą miesto įstaigose mo­kės miesto sa­vi­val­dy­bė. Tai svar­bus de­ry­bų pa­sie­ki­mas. To­kiems vai­kams, kitaip nei iki­mo­kyk­li­nu­kams, mes tu­ri­me ką pa­siū­ly­ti. Rajone vei­kia net še­šios gim­na­zi­jos, ku­rios už­tik­ri­na prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mą ir yra pa­si­ren­gu­sios pri­im­ti kiek­vie­ną no­rin­tį­jį“, – tvir­ti­no ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė.</p> <p> </p> <h3>Mies­to ta­ry­ba su­si­ta­ri­mui pri­ta­rė be dis­ku­si­jų</h3> <p>Rug­sė­jo 7-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­si­ta­ri­mui su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be dėl pakeistos ben­dra­dar­bia­vi­mo sutarties pri­ta­rė be dis­ku­si­jų.</p> <p>Tą pa­čią die­ną Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl pa­keis­tos su­tar­ties, ku­riuo va­do­vau­jan­tis už vie­ną mies­to švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mą ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nu­ką ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kas mė­ne­sį mo­kės 145 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją.</p> <p>Kaip sakė Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės me­ras N.Ce­siu­lis, iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gau­tos lė­šos bus in­ves­tuo­ja­mos į dar ko­ky­biš­kes­nį vai­kų ug­dy­mą, dar­že­lių in­fra­struk­tū­rą, mo­ky­to­jų ir auk­lė­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą.</p> <p>Be­je, svars­tant su­tar­ties pa­kei­ti­mą Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bo­je, me­rė pa­ste­bė­jo, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo teik­ti ofi­cia­lius duo­me­nis apie tai, iš ko­kių kai­mų iki­mo­kyk­li­nu­kai at­ve­ža­mi į mies­to švie­ti­mo įstai­gas: „Gal to­se vie­to­vė­se, iš ku­rių dau­giau­sia to­kių vai­kų ug­do­ma mies­te, rei­kia gal­vo­ti apie nau­jo dar­že­lio sta­ty­bą?“</p> <p>Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne yra pen­ki vai­kų dar­že­liai – Dau­guo­se, Ven­ciū­nuo­se, Sim­ne, Mi­ros­la­ve ir But­ri­mo­ny­se. O jie vei­kia kaip Dau­gų Vla­do Mi­ro­no, Sim­no, Mi­ros­la­vo ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Almai_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Almai_0.jpg?itok=83bgo5dU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/dvi-gu-bai-pa-di-din-tos-kom-pen-sa-ci-jos-uz-iki-mo-kyk-li-nu-ku-ug-dy-ma-dos-nus-su-si-ta-ri-mas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5017&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6iHoFaaUpVwb76kuwy2AYng1MHPN-ZJ-EAdTCwKi_E0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695094075"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KADA</span> - 2023-09-19 - 06:27</p> </li> <a href="/comment/1144330#comment-1144330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144330#comment-1144330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bus sviesu Santaikos gatveje</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bus sviesu Santaikos gatveje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144330" token="HgMtDSiAeMFehmlzomCcnVAObs1mhGwoIE2MuB06tU8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144177" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694253428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Auksinis susitarimas</span> - 2023-09-09 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/1144177#comment-1144177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144177#comment-1144177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už tokią sumą (300÷20=165)…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už tokią sumą (300÷20=165) vaikai turi būti nežinau kokioj prabangoj ir kokio lygio priežiūroj, kai per dieną darželis kainuoja apie 165 eurus. Nu jau čia biudžeto viražai neįtikėtini, sveiku protu sunkiai suvokiami</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144177" token="sPrkyAn3LTeRvn56oXGbzgYtwvHUMNKR5iJwRPi5B84"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Sep 2023 12:00:53 +0000 vyrredaktorius 5017 at https://alytausnaujienos.lt Mo­ky­to­jų sto­vyk­la „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas” – pa­žan­gus žings­nis, pa­de­dan­tis pa­si­reng­ti įdo­mes­niems moks­lo me­tams https://alytausnaujienos.lt/mo-ky-ju-sto-vyk-la-ku-ry-bis-kas-ste-am-ug-dy-mas-pa-zan-gus-zings-nis-pa-de-dan-tis-pa-si-reng-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/98-13914" rel="bookmark"> Nr. <span> 98 (13914) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/11a.JPG?itok=I64vFRsa" width="344" height="287" alt="Mokytojų stovykloje sulaukta svečių – Alytaus kolegijos direktoriaus Sigito Naruševičiaus dešinėje – dr. Simonas Šabanovas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos STEAM stiprinimo programos projekto vadovas, kairėje – viceministras dr. Ramūnas Skaudžius. Nuotr. dešinėje – nuotaikingai trijų dienų veiklai nusiteikusios mokytojos. Alytaus kolegijos nuotr." title="Mokytojų stovykloje sulaukta svečių – Alytaus kolegijos direktoriaus Sigito Naruševičiaus dešinėje – dr. Simonas Šabanovas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos STEAM stiprinimo programos projekto vadovas, kairėje – viceministras dr. Ramūnas Skaudžius. Nuotr. dešinėje – nuotaikingai trijų dienų veiklai nusiteikusios mokytojos. Alytaus kolegijos nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Eks­pe­ri­men­tai vy­ko vi­so­se ke­tu­rio­se cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se</h3> <p>Sto­vyk­los ati­da­ry­me kal­bė­jęs Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius ak­cen­ta­vo: „Ne­pa­mirš­ki­me, kad mes jau­ną žmo­gų ren­gia­me ne ko­kiai nors spe­cia­ly­bei, bet gy­ve­ni­mui. Jį rei­kia ruoš­ti vi­sa­pu­siš­kai – pe­da­go­giš­kai, psi­cho­lo­giš­kai, di­dak­tiš­kai, da­ly­kiš­kai. Mo­ky­to­jo ko­mu­ni­ka­ci­niai ge­bė­ji­mai, jo pri­ėji­mas prie vai­ko, šio pra­kal­bi­ni­mas – taip pat la­bai svar­būs da­ly­kai. Mes jau ne pir­mus me­tus ieš­ko­me pa­žan­giau­sių bū­dų, kaip pa­dė­ti pa­si­reng­ti mo­ky­to­jui nau­jiems moks­lo me­tams. Pir­mą kar­tą su­jun­gė­me vi­sas veik­los kryp­tis bei idė­jas į mo­ky­mų pa­le­tę ir su­ren­gė­me tri­jų die­nų mo­ky­to­jų va­sa­ros sto­vyk­lą „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas.“</p> <p>Aly­taus STE­AM cen­tro ve­dė­ja Va­lė Zda­na­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad STE­AM cen­tro sto­vyk­la veik­loms su­jun­gė dau­giau nei 60 Aly­taus, Birš­to­no, Kau­no mies­to bei Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Tra­kų, Šven­čio­nių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių gim­na­zi­jų, pro­gim­na­zi­jų mo­ky­to­jų.</p> <p>Pa­svei­kin­ti Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre su­si­rin­ku­sių mo­ky­to­jų ir pa­si­kal­bė­ti su jais apie ug­dy­mo tu­ri­nio at­nau­ji­ni­mo rei­ka­lus at­vy­ko Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras dr. Ra­mū­nas Skau­džius.</p> <p>Apie STE­AM ug­dy­mo stip­ri­ni­mą, pa­grin­di­nes kryp­tis kal­bė­jo dr. Si­mo­nas Ša­ba­no­vas, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos STE­AM stip­ri­ni­mo pro­gra­mos pro­jek­to va­do­vas.</p> <p>Kaip pa­ste­bė­jo ko­le­gi­jos va­do­vas S.Na­ru­še­vi­čius, mes daž­nai žval­go­mės į už­sie­nio ša­lis, ypač Skan­di­na­vi­jos, kaip pa­žan­gias, ak­ty­viai ver­ti­nan­čias pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet, daž­niau­siai dėl sklai­dos trū­ku­mo, ne­įver­ti­na­me sa­vų moks­li­nin­kų kom­pe­ten­ci­jų. Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Šiau­lių aka­de­mi­jos do­cen­tės dr. Vio­le­tos Šle­kie­nės moks­li­nių ty­ri­mų te­ma­ti­ka – STE­AM ug­dy­mas aukš­to­jo­je ir ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je, ji yra iš­lei­du­si su šia veik­la su­si­ju­sių kny­gų. Sto­vyk­los da­ly­vius do­cen­tė V.Šle­kie­nė su­pa­žin­di­no su ino­va­ty­viais da­ly­kais, kal­bė­jo apie ty­ri­nė­ji­mais grįs­tą STE­AM ug­dy­mą, dar­naus / tva­raus vys­ty­mo­si prin­ci­pus ir jų re­a­li­za­vi­mo ga­li­my­bes STE­AM ug­dy­me.</p> <p>Mo­ky­to­jai iš­gir­do nau­jų ži­nių apie dirb­ti­nio in­te­lek­to prie­mo­nių tai­ky­mą pa­mo­ko­je, ku­rias per­tei­kė dr. Sau­lius Prei­dys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Elek­tro­ni­nių mo­ky­mų tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas. So­cia­li­nės in­ži­ne­ri­jos hib­ri­di­nių sche­mų pa­nau­do­ji­mas ki­ber­ne­ti­nė­se ata­ko­se – To­mo Vi­lei­kio, UAB „TO­WI“ di­rek­to­riaus gvil­den­ta te­ma.</p> <p>Pa­tir­ti­mi da­li­jo­si ir sa­vi, Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai: ki­ne­zi­te­ra­pi­jos už­si­ė­mi­mus „STE­AM: apie per­trau­kas mo­kyk­lo­je ki­taip“ ve­dė Vir­gi­ni­ja Kas­ciuš­kė, Aly­taus ko­le­gi­jos Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos ab­sol­ven­tė.</p> <p>Ne tik te­ori­jos pa­skai­tų klau­sė­si Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre trims die­noms įsi­kū­rę Lie­tu­vos re­gio­nų ug­dy­mo įstai­gų mo­ky­to­jai, bet at­li­ko eks­pe­ri­men­tus vi­so­se ke­tu­rio­se cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se. Kaip tei­gė ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius, bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės pra­mo­ni­nė­je erd­vė­je ste­bė­ti ga­my­bos skait­me­ni­za­vi­mo ir ro­bo­ti­za­vi­mo pro­ce­są AB „MV GROUP pro­duc­tion“.</p> <p> </p> <h3>Su­teik­ta ži­nių, pa­ro­dy­ta di­de­lė pa­gar­ba mo­ky­to­jui</h3> <p>Ko­kius įspū­džius iš tris die­nas vy­ku­sių nau­jo mo­de­lio mo­ky­mų „Kū­ry­biš­kas STE­AM ug­dy­mas“ iš­si­veš Dzū­ki­jos re­gio­no mo­ky­to­jai į sa­vas mo­kyk­las?</p> <p>Birš­to­no gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­du­tė Ber­teš­kie­nė aly­tiš­kių su­reng­tą sto­vyk­lą pa­va­di­no pras­min­ga ir rei­ka­lin­ga. „Daž­nai ten­ka da­ly­vau­ti pe­da­go­gams skir­tuo­se se­mi­na­ruo­se, mo­ky­muo­se, bet to­kia­me gau­sia­me nau­din­gų veik­lų, ku­rios pa­si­tar­naus mū­sų dar­be, esu pir­mą kar­tą. Or­ga­ni­za­to­riams dė­ko­ju už la­bai sklan­džiai su­dė­lio­tas veik­las, ap­gal­vo­tą kiek­vie­na smul­kme­ną. Iš tie­sų pa­ro­dy­ta di­džiu­lė pa­gar­ba mo­ky­to­jams. Pa­kvies­ti įdo­mūs lek­to­riai, pa­skai­tos ne­nu­obo­džios. As­me­niš­kai aš iš kiek­vie­no pa­si­sė­miau sau rei­ka­lin­gų da­ly­kų“, – tei­gė V.Ber­teš­kie­nė.</p> <p>Va­rė­nos „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Sal­die­nė Aly­taus STE­AM at­vi­ros pri­ei­gos cen­tre jau yra bu­vu­si anks­čiau. „Pa­va­sa­rį la­bo­ra­to­ri­jo­je ap­si­lan­kiau su pir­mo­kais, man ir mo­ki­niams tai, ką pa­ma­tė­me, la­bai pa­ti­ko. Kai pa­sie­kė ži­nia apie sto­vyk­lą mo­ky­to­jams, ne­dve­jo­da­ma už­si­re­gist­ra­vau. Fan­tas­tiš­ka, man taip vis­kas čia pa­ti­ko, vi­si už­si­ė­mi­mai, lek­to­riai, šei­mi­nin­kų pri­ėmi­mas, ap­skri­tai vi­sa ko­le­gi­ja. La­bai ge­ra, gra­žu, įdo­mu. Vis­ką, kas ma­ne su­do­mi­no sto­vyk­lo­je, tai­ky­siu sa­vo dar­be. Pa­ti­kė­ki­te, daug vis­ko pa­si­žy­mė­jau, nes ir ko­le­gės skam­bi­na, lau­kia ir joms pra­ver­sian­čių ži­nių“, – džiau­gė­si mo­ky­to­ja N.Sal­die­nė.</p> <p>Tra­kų ra­jo­no Rū­diš­kių gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja Ag­nė Leš­čins­ky­tė taip pat pri­ta­rė, kad prieš nau­jus moks­lo me­tus su­reng­ti mo­ky­mai ak­tu­a­lūs ir kad vi­sas pa­teik­tas idė­jas, jas šiek tiek ati­tin­ka­mai pa­ko­re­ga­vus ga­li­ma pri­tai­ky­ti sa­vo dar­be.</p> <p>Aly­tiš­kei, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei, che­mi­jos mo­ky­to­jai Re­na­tai Ono­nig­vei nie­ka­da ap­skri­tai ne­te­ko da­ly­vau­ti to­kio­se sto­vyk­lo­se, tad įdo­mu bu­vo iš­girs­ti jos nuo­mo­nę. „Pa­ti­ko, daug įvai­rių veik­lų ir vi­sos jos – ak­tu­a­lios, šį laik­me­tį at­spin­din­čios pa­skai­tos, pa­vyz­džiui, apie dirb­ti­nį in­te­lek­tą, ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą, STE­AM sam­pra­tą. Iš tie­sų ver­tin­gos ir ak­tu­a­lios te­mos, džiau­giuo­si, kad čia esu“, – sa­kė R.Ono­nig­vė.</p> <p>Ir ki­tos sto­vyk­los da­ly­vės tei­gė, kad iš pui­kių lek­to­rių pa­si­sė­mė nau­jų, svar­bių ži­nių ir tu­rės kuo pa­pil­dy­ti, pa­į­vai­rin­ti pa­mo­kas.</p> <p>Mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jos me­to­di­nin­kė Ma­ry­tė Šums­kie­nė, api­ben­drin­da­ma sto­vyk­la­vu­sių mo­ky­to­jų min­tis, re­ziu­ma­vo: „Su­tin­ku su mo­ky­to­jų min­ti­mis, sto­vyk­la ak­tu­a­li ir nau­din­ga pe­da­go­gams. Tie mū­sų ve­da­mi prak­ti­niai už­si­ė­mi­mai, ku­riuo­se per edu­ka­ci­ją, me­nus su­si­pi­na prak­ti­nis dar­bas, tech­no­lo­gi­jos yra la­bai „sty­miš­kas“ mo­de­lis, kas ir su­tei­kia nau­din­gos prak­ti­kos.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/2a.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/2a.JPG?itok=YPO4j8je" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/11a_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/11a_0.JPG?itok=vronwD0a" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Alita_igrupe.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Alita_igrupe.jpg?itok=f33faUgJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/IMG_8137a.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/IMG_8137a.JPG?itok=nuQVSz3j" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/IMG_8177a.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/IMG_8177a.JPG?itok=NAd7oiFs" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/mo-ky-ju-sto-vyk-la-ku-ry-bis-kas-ste-am-ug-dy-mas-pa-zan-gus-zings-nis-pa-de-dan-tis-pa-si-reng-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5001&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Yn-2fHU1XUxYDKBeR_Da_RFgr8INhRoA3ZnFm1Q397A"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144128" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1693838178"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mokytoju</span> - 2023-09-04 - 17:36</p> </li> <a href="/comment/1144128#comment-1144128" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144128#comment-1144128" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">stovykloje ir alita su savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>stovykloje ir alita su savo prarugusiu sampanu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144128" token="fnkMkCnahupuT0Slcb2dcywpWEeYYa3GZZ9JYZw2XfE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 04 Sep 2023 12:30:11 +0000 vyrredaktorius 5001 at https://alytausnaujienos.lt