Verslas https://alytausnaujienos.lt/ lt Vy­rau­ja ver­slo liu­di­ji­mai su leng­va­to­mis, tai bus tram­do­ma https://alytausnaujienos.lt/vy-rau-ja-ver-slo-liu-di-ji-mai-su-leng-va-mis-tai-bus-tram-do-ma <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-10-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-10/Verslo%20liudijimai.jpg?itok=bN3_59LW" width="344" height="287" alt="verslo liudijimai Alytuje" title="Alytaus miesto savivaldybės administracijos duomenimis, pernai gy­ven­to­jams iš­duo­ti 347 ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, iš jų su leng­va­to­mis – 236. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ko­kie po­pu­lia­riau­si ir ne­po­pu­lia­riau­si ver­slo liu­di­ji­mai?</h3> <p>Kaip kas­met ir kaip dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių Aly­tu­je, pa­vyz­džiui, per­nai bu­vo po­pu­lia­riau­si ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, ap­skri­tai pre­ky­bai, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų bei so­lia­riu­mų, pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai, spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai.</p> <p>Kai an­tai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais per­nai ver­slo liu­di­ji­mai iš­duo­ti 347, šį­met iki rug­sė­jo 1-osios – 288 gy­ven­to­jams, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų, so­lia­riu­mų veik­lai ati­tin­ka­mai – 264 ir 262 gy­ven­to­jams. Spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams per­nai ver­slo liu­di­ji­mus įsi­gi­jo 227, šį­met iki pir­mos ru­dens die­nos – 163 gy­ven­to­jai, pa­pil­do­mai mo­ky­mo veik­lai – ati­tin­ka­mai 129 ir 113, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai – ati­tin­ka­mai 157 ir 185 gy­ven­to­jai.</p> <p>Aly­tu­je ma­žiau­siai ver­slo liu­di­ji­mų per­nai įsi­gy­ta ava­ly­nės tai­sy­mui – tik 6, toks pat skai­čius ir šį­met iki rug­sė­jo 1-osios. Tik ke­tu­riems as­me­nims pra­ėju­siais me­tais ir šį­met iki ru­dens iš­duo­ti ver­slo liu­di­ji­mai na­mi­nių gy­vū­nė­lių kir­pi­mui. Vos po du as­me­nis per šiuos lai­ko­tar­pius įsi­gi­jo ver­slo liu­di­ji­mus laik­ro­džių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių tai­sy­mui, dirb­ti­nės bi­žu­te­ri­jos ga­my­bai.</p> <p>Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si są­ra­šą veik­los rū­šių, ku­rio­mis ga­li bū­ti ver­čia­ma­si pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus. To­kių veik­lų – 105.</p> <h3>Skai­čiai tar­si kal­ba pa­tys už sa­ve</h3> <p>Pa­nag­ri­nė­jus įsi­gy­ja­mus ver­slo liu­di­ji­mus po­pu­lia­riau­sioms veik­loms, aki­vaiz­du, kad di­džio­ji jų da­lis įsi­gy­ja­ma su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­mis leng­va­to­mis.</p> <p>Kaip jau mi­nė­ta, per­nai gy­ven­to­jams iš­duo­ti 347 ver­slo liu­di­ji­mai pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, iš jų su leng­va­to­mis – 236. Tarp šį­met iki rug­sė­jo to­kius liu­di­ji­mus pa­gal mies­to ta­ry­bos nu­sta­ty­tus fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius įsi­gi­ju­sių 288 as­me­nų 199 juos pir­ko su leng­va­to­mis.</p> <p>An­tai kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir so­lia­riu­mų veik­lai per­nai iš­duo­ti net 145 ver­slo liu­di­ji­mai su leng­va­to­mis iš 264, šį­met iš 262 – 133 su leng­va­to­mis. Pa­pil­do­mo mo­ky­mo veik­lai per­nai nu­sta­ty­ta leng­va­ta pa­si­nau­do­jo 97 as­me­nys iš 129, ku­rie pir­ko šiai veik­lai rei­ka­lin­gus ver­slo liu­di­ji­mus.</p> <p>O gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai per­nai ir šį­met šiuos liu­di­ji­mus įsi­gi­jo be­veik vi­si as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę į mies­to ta­ry­bos nu­sta­ty­tas leng­va­tas. An­tai per­nai, kaip mi­nė­ta, iš vi­so ver­slo liu­di­ji­mų to­kia veik­lai nu­pirk­ta 157, iš jų su leng­va­to­mis – 128, šį­met ati­tin­ka­mai – 185 ir 159.</p> <p>Per­nai iš vi­so su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­to­mis leng­va­to­mis įsi­gy­ta 1 tūkst. 131 ver­slo liu­di­ji­mas, be leng­va­tų – 615.</p> <p>2022-ai­siais mies­to biu­dže­tas iš ver­slo liu­di­ji­mų be leng­va­tų ga­vo be­veik 117 tūkst. eu­rų, iš tų, ku­riems tai­ky­tos leng­va­tos, – 81 tūkst. eu­rų. Jau šį­met iki rug­sė­jo leng­va­tų pri­tai­ky­ta be­veik 80 tūkst. eu­rų sumai, ku­ri ne­gau­ta į vie­ti­nį iž­dą.</p> <h3>Kam kon­kre­čiai su­ma­žin­tos leng­va­tos?</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ra­sa Mich­no­vič, įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus pa­ste­bė­tas pik­tnau­džia­vi­mas, – juos nu­per­ka as­me­nys, tu­rin­tys nu­sta­ty­tas leng­va­tas, o fak­tiš­kai veik­la ver­čia­si leng­va­tų ne­tu­rin­tie­ji. Leng­va­tos yra su­teik­tos as­me­nims iš so­cia­liai jaut­rių gru­pių.</p> <p>Tad nu­sta­tant fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus at­ei­nan­tiems me­tams, se­nat­vės pen­si­nin­kams, tė­vams, au­gi­nan­tiems ne­įga­lius vai­kus, mo­ki­niams ir stu­den­tams šim­tap­ro­cen­ti­nės leng­va­tos su­ma­žin­tos 50 proc. Sunkų ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems as­me­nims vie­toj šim­tap­ro­cen­ti­nės leng­va­tos pa­lik­ta 75 proc, vi­du­ti­nio ne­įga­lu­mo as­me­nims – vie­toj 80 proc. 50 proc., leng­vo ne­įga­lu­mo as­me­nims – vie­toj 60 proc. taip pat 50 proc. leng­va­ta.</p> <p>R.Mich­no­vič tei­gi­mu, tai­ko­mų leng­va­tų pa­ly­gi­ni­mui pa­si­rink­ta si­tu­a­ci­ja Ma­ri­jam­po­lės ir Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­se, jo­se tai­ko­mos bū­tent to­kios leng­va­tos.</p> <p>Kaip ir anks­tes­niais me­tais 2024-ie­siems Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės taryba ver­slo liu­di­ji­mams nu­sta­tė to­kius pat pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džius. Pa­vyz­džiui, už šiuos liu­di­ji­mus spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams per me­tus teks mo­kė­ti 680 eu­rų, pre­ky­bai tik ne mais­to pro­duk­tais, kir­pyk­lų, kos­me­ti­kos ka­bi­ne­tų ir so­lia­riu­mų veik­lai ne­ri­bo­jant te­ri­to­ri­jos – 680 eu­rų, tik Aly­taus mies­te – 292 eu­rus per me­tus, pas­ta­rie­ji mo­kes­čiai ga­lio­ja ir pa­pil­do­mai mo­ky­mo veik­lai ar gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų nuo­mai.</p> <p>Ver­slo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja pri­mi­nė, kad se­nat­vės pen­si­nin­kai ir ne­įga­lūs as­me­nys sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ga­li gau­ti ne­mo­ka­mus lei­di­mus pre­kiau­ti sto­gi­nė­se Jau­ni­mo gat­vė­je, prie „Iki“ pre­ky­bos cen­tro, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, prie „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro, ne­to­li šio cen­tro įreng­to­je pre­ky­bos te­ri­to­ri­jo­je Lau­ko gat­vė­je. To­kius lei­di­mus daž­niau­siai įsi­gy­ja no­rin­tie­ji pre­kiau­ti so­do, dar­žo ir miš­ko gė­ry­bė­mis. Per me­tus šių lei­di­mų iš­duo­da­ma apie 30.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/Verslo%20liudijimai_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/Verslo%20liudijimai_0.jpg?itok=oONJQ7eq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/vy-rau-ja-ver-slo-liu-di-ji-mai-su-leng-va-mis-tai-bus-tram-do-ma&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5090&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gRcbN7v55YUqSaQvTImUDgaUZ4I--9vujUpv4ufNqBM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144551" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696340820"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>konkreciai</span> - 2023-10-03 - 16:47</p> </li> <a href="/comment/1144551#comment-1144551" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144551#comment-1144551" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir kam ta info reikalinga</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir kam ta info reikalinga</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144551" token="XMtT10ncxohIW0aIRyFY8CUqIjfWuCE9Yu_dBS-fiNA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Oct 2023 06:48:25 +0000 vyrredaktorius 5090 at https://alytausnaujienos.lt Saugumo iššūkiai internetinėje prekyboje – ar esame apsaugoti? https://alytausnaujienos.lt/saugumo-issukiai-internetineje-prekyboje-ar-esame-apsaugoti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura Kavaliauskaitė, MRU magistrantūros studentė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-10-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-10/Dizainas%20be%20pavadinimo%20%281%29.png?itok=Epfd911Y" width="344" height="287" alt="Internetine prekyba" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Naudojantis internete esančiomis platformomis, vis didesnę grėsmę kelia sukčiavimas. Siekimas pasisavinti svetimus pinigus iš vartotojų, tampa vis dažnesnė problema, todėl norint išvengti finansinių nuostolių, vartotojai privalo išlikti budrūs. Lietuvos bankų asociacija teigia, kad 2023 metų balandžio – birželio mėnesiais iš Lietuvos gyventojų buvo išviliota apie 2,5 mln., eur.</p> <p>Lietuvoje yra žinoma pirkimų-pardavimų platforma „Vinted“. Šioje platformoje galima įsigyti ir parduoti įvairias prekes, nuo rūbų iki elektronikos prekių. Tačiau labiausiai ši platforma žinoma kaip patogi ir greita rūbų pardavimo vieta. Nuo 2022 metų „Vinted“ pradėjo bendradarbiauti ir su Lenkijos rinka. Plečiantis rinkai, deja, didėja ir sukčiavimo atvejų, į kuriuos įsivelia ir nukenčia įvairaus amžiaus vartotojų. Į sukčių pinkles papuola ne tik vyresnio amžiaus žmonės. Aplinkoje vis dažniau girdima kaip jauni, verslus žmonės ir didžiąją dalį laiko vartotojai, leidžiantys internetinėse parduotuvėse, patys nesuprasdami kaip tai įvyko, pateikia savo asmeninius duomenis, nurodo banko prisijungimo kodus, ir, užbaigdami operaciją, patvirtina paskutinius saugos kodus, o, po šių atliktų veiksmų, jų asmeninės paskyros bei banko sąskaitos yra „nulaužiamos“. Pasak Bankų asociacijos, populiariausias sukčiavimo būdas išlieka „Fišingas“, kai vartotojams yra siunčiami suklastoti pranešimai tiek telefonu, tiek - į naudojamas platformas internete. Pasidalinsiu asmenine patirtimi, kuri sukėlė didelį pyktį, nepasitikėjimą ir baimę ateityje naudotis pardavimų platformomis.</p> <p>Apie patogią ir populiarią „Vinted“ programėlę su drauge žinojome visada, tačiau parduoti rūbų niekada nebandėme, bet, kaip sakoma, visada būna pirmas kartas, tik, deja, jis nebuvo toks sėkmingas, kaip tikėjomės. „Įdėjus“ savo parduodamus rūbus, nepraėjo pusvalandis, kai į programėlę atėjo žinutė, kad jūsų prekė įsigyta, o tekstas buvo parašytas labai oficialiai, parašyta visa pardavimo eiga ir žingsniai, ką reikia daryti toliau. Kadangi tai buvo mūsų nauja patirtis, viskas atrodė taip, kaip ir turi būti: prekė įsigyta, nurodyta reikalinga banko sąskaita, kur pinigai turi būti pervesti. Džiaugsmas ir azartas, kad taip greit nupirko prekę, aptemdė abi, toliau nebematėme ir nesupratome, kad mūsų prašo nurodyti visus duomenis iš banko kortelės: kortelės numerį, galiojimo datą, ir žinoma cvc kodą. Suvedus šiuos duomenis, kaip jau įprasta, viską patvirtinome, su asmeniniais banko pink kodais, tuomet pagrindiniame lange paprašius įvesti telefono numerį, susimąstėme, kad keista, kad tiek daug duomenų yra prašoma, ir tik šiame žingsnyje sustabdėme visą procesą, supratusios, kad visa tai kelia įtarimų.</p> <p>Atsitikus tokiai situacijai, automatiškai kyla klausimas - o kas dabar? Kas už tai atsakingas? Kokia yra mūsų bankinė apsauga? Kaip yra apsaugoma, ir kokių veiksmų imasi interneto platforma, kad jų sąžiningi vartotojai jaustųsi užtikrinti, jog prisijungę ir naudodamiesi jų siūloma paslauga, nebus apgauti. Ką turime žinoti ir kokius „namų darbus“ pasidaryti prieš pradedant naudoti prekyviečių platformas?</p> <p>Aprašyta situacija ir nežinojimas kokiu lygiu nutekinome savo asmeninius duomenis, sukėlė daug įtampos, nors atvejis baigėsi sėkmingai, ir nenukentėjome finansiniu požiūriu, tačiau nukentėjome morališkai, o tai sukėlė baimes apskritai ateityje naudotis šia ar kita panašaus pobūdžio platforma. Susidūrus su sukčiavimo atvejais, iškyla daug klausimų, kaip apsisaugoti ateityje, kad tokios situacijos nebesikartotų. Svarbu paminėti ir priminti, kad apsipirkinėjant internetu, reikia išlikti budriems, tikrinti platformų patikimumą, atkreipti dėmesį į reikalaujamą duomenų pateikimą, ir tik įsitikinus, kad viskas yra teisėta, patvirtinti daromus mokėjimus.</p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-10/IMG_3895-Edit.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-10/IMG_3895-Edit.jpg?itok=l8_3JiOP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/saugumo-issukiai-internetineje-prekyboje-ar-esame-apsaugoti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5091&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="x4JYr_fm4wEVUYgshcEk-1PqIQvK227cuTXn19sCqso"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144550" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696340657"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>saugo</span> - 2023-10-03 - 16:44</p> </li> <a href="/comment/1144550#comment-1144550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144550#comment-1144550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gi musu milicija kurios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gi musu milicija kurios Alytuje is viso nesimato kas ka nori tas ta daro</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144550" token="CTDv4dTweGA9tCYfcysno0S8iUMLF2ASNApj6onAhZ0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Oct 2023 06:15:26 +0000 vyrredaktorius 5091 at https://alytausnaujienos.lt „Alitos” gamybos vadovas: „Mano siekiamybė niekada nebuvo postas, o judėjimas pirmyn” https://alytausnaujienos.lt/alitos-gamybos-vadovas-mano-siekiamybe-niekada-nebuvo-postas-o-judejimas-pirmyn <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13927" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13927) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Vitalijus%20Aksiutinas.jpg?itok=OkHlLAem" width="344" height="287" alt="Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas: „Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.“" title="Vi­ta­li­jus Ak­siu­ti­nas: „Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kiek ži­nau, dar­bą al­ko­ho­lio ga­my­bos įmo­nė­je „Ali­ta” 1997 me­tais pra­dė­jo­te kro­vi­ku trans­por­to sky­riu­je. Kiek tuo­met jums bu­vo me­tų, ko­kius moks­lus bu­vo­te bai­gęs ir ko­dėl dar­bui pa­si­rin­ko­te šią Aly­taus įmo­nę? Ar tai bu­vo pir­mo­ji jū­sų dar­bo­vie­tė?</strong></p> <p>– „Ali­tos“ ga­myk­lo­je įsi­dar­bi­nau bū­da­mas 23-ejų, vos bai­gęs tuo­me­tį Aly­taus me­cha­ni­kos tech­ni­ku­mą, ku­ris vė­liau ta­po Aly­taus ko­le­gi­ja. Tai ne­bu­vo pir­ma­sis ma­no dar­bas. Dar stu­di­juo­da­mas už­si­dir­bau dirb­da­mas bar­me­nu, tie­kė­ju, par­da­vė­ju.</p> <p>Kaip ir da­bar, taip ir anuo­met „Ali­ta“ bu­vo itin gei­džia­mas darb­da­vys Aly­tu­je. To­dėl pa­te­kęs į ga­myk­lą jau­čiau­si iš­pil­dęs di­de­lį troš­ki­mą. Juo­lab kad ta­ry­tum pra­tę­siau šei­mos tra­di­ci­ją: „Ali­to­je“ dir­bo ir ma­no tė­tis. Iki šiol yra ko­le­gų, ku­rie ma­ne pri­si­me­na nuo vai­kys­tės, nes tė­tis kar­tais at­si­ves­da­vo į dar­bą.</p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų nuo­mo­ne, kas lė­mė, kad ne­tru­kus „Ali­to­je” pra­dė­jo­te kop­ti kar­je­ros laip­tais: ta­po­te san­dė­lio ve­dė­ju, po to – re­a­li­za­ci­jos sky­riaus va­do­vu? Gal dėl ei­na­mų pa­rei­gų te­ko baig­ti kaž­ko­kius pa­pil­do­mus moks­lus, iš­mok­ti už­sie­nio kal­bų?</strong></p> <p>– Ver­ti­nu pa­tir­tį kiek­vie­no­je dar­bi­nė­je po­zi­ci­jo­je, tai lei­do pri­si­lies­ti prie įvai­rių pro­ce­sų „Ali­tos“ ga­myk­lo­je, pa­žin­ti žmo­nes ir sem­tis pa­tir­ties iš kiek­vie­no jų. „Ali­tos“ ko­man­da – pro­fe­sio­na­lų ko­man­da.</p> <p>Esu įsi­ti­ki­nęs, kad svar­biau­sia yra no­ras to­bu­lė­ti, ne­bi­jo­ti iš­šū­kių. Aš vi­sa­da no­rė­jau ju­dė­ti į prie­kį. Kad ir ko­kias pa­rei­gas ėjau „Ali­to­je“, nuo­lat kė­liau sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją da­ly­vau­da­mas įvai­riuo­se mo­ky­muo­se. Taip pat ir dėl už­sie­nio kal­bų – an­glų, ru­sų, len­kų kal­bo­mis ten­ka ben­drau­ti nuo­lat, jos man – kas­die­nio dar­bo da­lis, to­dėl įgū­džiai ple­čia­si tar­si sa­vai­me.</p> <p> </p> <p><strong>– Pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­bo­te įmo­nės „MV GROUP Pro­duc­tion”, ku­riai pri­klau­so „Ali­ta”, lo­gis­ti­kos sky­riaus va­do­vu, bu­vo­te at­sa­kin­gas už vi­sos šios įmo­nės pro­duk­ci­jos ir ža­lia­vų par­da­vi­mus. Sa­ky­ki­te, kaip kei­tė­si „Ali­tos” ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos eks­por­to ša­lys, ko­kie jos pro­duk­tai da­bar yra po­pu­lia­riau­si už­sie­ny­je, kiek ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja­ma ir koks jos kie­kis lie­ka Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p>– Ei­nant lo­gis­ti­kos sky­riaus va­do­vo pa­rei­gas bu­vau at­sa­kin­gas už „Ali­tos“ pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nę. „Ali­to­je“ pa­ga­min­ti gė­ri­mai yra eks­por­tuo­ja­mi į dau­giau nei 40 pa­sau­lio vals­ty­bių, tarp ku­rių ir to­kios eg­zo­tiš­kos ša­lys kaip Ni­ge­ri­ja ar Či­lė.</p> <p>Be­veik kas tre­čias „Ali­to­je“ pa­ga­mi­na­mas lit­ras yra eks­por­tuo­ja­mas sve­tur, taip su­pa­žin­di­nant pa­sau­lį su Lie­tu­vos gė­ri­mų kul­tū­ra ir gar­si­nant mū­sų ša­lį.</p> <p> </p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, ko­dėl jūs bu­vo­te pa­si­rink­tas ga­my­bos va­do­vu ir ko­kie už­da­vi­niai jums ke­lia­mi? Gal­būt ar­ti­miau­siu me­tu pir­kė­jams ren­gia­tės pa­siū­ly­ti kaž­ko­kių nau­jų „Ali­tos” pro­duk­tų?</strong></p> <p>– Sun­ku at­sa­ky­ti už ki­tus, ta­čiau aš as­me­niš­kai jau­čiu, kad re­zul­ta­tą pa­sie­kiau ne­bi­jo­da­mas nau­jo­vių sa­vo pro­fe­si­nė­je sri­ty­je ir nuo­lat dė­da­mas pa­stan­gas to­bu­lė­ti.</p> <p>Šias pa­rei­gas ver­ti­nu kaip man pa­ro­dy­tą va­do­vų įver­ti­ni­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą.</p> <p>Ma­no sie­kia­my­bė nie­ka­da ne­bu­vo pos­tas, o ju­dė­ji­mas pir­myn. Sa­vai­me tai ne­įvy­ko, rei­kė­jo įdė­ti daug pa­stan­gų ir svar­biau­sia – tu­rė­ti no­ro. O no­ro mo­ky­tis tu­riu. Ir azar­to. Jis dar pa­di­dė­ja, kai kaž­kas pa­vyks­ta.</p> <p>Ta­pus ga­my­bos va­do­vu, man svar­bu iš­lai­ky­ti aukš­tą ga­my­bos ko­ky­bės ly­gį ir jį to­bu­lin­ti, taip pat ženg­ti ko­ja ko­jon su tech­no­lo­gi­jo­mis ir di­din­ti efek­ty­vu­mą, kad iš­lik­tu­me kon­ku­ren­cin­gi, bei aug­ti kar­tu su ko­man­da.</p> <p><strong>– Gal­būt pla­nuo­ja­mos nau­jos pro­duk­ci­jos rin­kos?</strong></p> <p>– Eks­por­to plėt­ra yra vi­sos įmo­nių gru­pės, ku­riai pri­klau­so „Ali­ta“, pri­ori­te­tas. Ko­le­gos da­ly­vau­ja įvai­rio­se pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se, kur pri­sta­to mū­sų ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją, ieš­ko nau­jų kon­tak­tų ir part­ne­rių ki­to­se ša­ly­se. Tai yra nuo­la­ti­nis mū­sų ver­slo pro­ce­sas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kie nau­ji pro­jek­tai ar ino­va­ci­jos nu­ma­to­ma Aly­tu­je vei­kian­čios al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­myk­los ga­my­bos pro­ce­se?</strong></p> <p>– Šį­met „Ali­ta“ šven­čia 60-ąjį ju­bi­lie­jų. Taip jau su­ta­po, kad ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ tar­si pa­do­va­no­jo ga­myk­lai iš­ties di­de­lę do­va­ną – sky­rė dau­giau nei 2 mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­ją ga­my­bos li­ni­jų ro­bo­ti­za­ci­jai. Tai – re­kor­di­nio dy­džio in­ves­ti­ci­ja, ku­rios ga­myk­la su­lau­kė per vi­są veik­los lai­ko­tar­pį.</p> <p>Šis, da­bar jau įpu­sė­jęs, ro­bo­ti­za­ci­jos pro­jek­tas yra vie­nas di­džiau­sių vi­sa­me Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ne, ku­rio įgy­ven­di­ni­mas „Ali­tos“ ga­myk­lai pa­dės vie­nu ypu pa­siek­ti ke­lis tiks­lus. Pir­miau­sia ro­bo­ti­za­ci­ja leis op­ti­mi­zuo­ti ir efek­ty­vin­ti ga­myk­los veik­lą, kar­tu su­da­rant są­ly­gas au­gin­ti pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos kie­kį ir par­da­vi­mus. Be to, au­to­ma­ti­zuo­ti pro­ce­sai ga­myk­lo­je žy­miai pa­leng­vins dar­bo są­ly­gas. Tai, ką leng­vai ga­li pa­da­ry­ti ro­bo­tai, šiuo me­tu da­lis ga­myk­los ko­le­gų at­lie­ka ran­ko­mis. Įdie­gus nau­ją įran­gą, ja nau­do­da­mie­si dar­buo­to­jai įgis nau­jų ži­nių apie mo­der­nias sis­te­mas, kar­tu kels sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.</p> <p>Šį­met „Ali­ta“ pa­ti ėmė ga­min­ti ža­li­ą­ją ener­gi­ją ir pa­di­di­no sa­vo tva­ru­mą. Ant ga­myk­los sto­go įreng­ta 1 me­ga­va­to sau­lės jė­gai­nė – su­mon­tuo­ta mo­der­niau­sia įran­ga, su­jung­ta dau­gy­bė mo­du­lių, ku­rie sau­lės spin­du­lius pa­ver­čia elek­tros ener­gi­ja. Sau­lės elek­tri­nės mo­du­liams su­mon­tuo­ti „Ali­tos“ ga­myk­lo­je iš­nau­do­tas dau­giau ne­gu 11 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų sto­go plo­tas. Jė­gai­nė tu­rė­tų pa­ga­min­ti treč­da­lį ga­myk­los per me­tus su­var­to­ja­mo elek­tros ener­gi­jos kie­kio.</p> <p>Ne ma­žiau svar­bi sri­tis – ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mą di­di­nan­tys spren­di­mai. Jau pra­de­da­ma dieg­ti ener­ge­ti­nių re­sur­sų mo­ni­to­rin­go pro­gra­ma, ku­ri pa­dės tau­py­ti ga­myk­lo­je nau­do­ja­mus ener­ge­ti­nius re­sur­sus.</p> <p> </p> <p><strong>– Šiuo me­tu „Ali­to­je” dir­ba be­veik 200 žmo­nių. Gal­būt, at­si­ra­dus nau­joms čia ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos rin­koms ir pa­dau­gė­jus už­sa­ky­mų, bus di­di­na­mas ir dar­buo­to­jų skai­čius?</strong></p> <p>– Iš ke­tu­rių „MV GROUP Pro­duc­tion“ val­do­mų ga­myk­lų „Ali­ta“ jau da­bar yra pa­ti di­džiau­sia tiek sa­vo ga­my­bi­niais pa­jė­gu­mais, tiek ir ko­man­da.</p> <p>Mū­sų pri­ori­te­tas – iš­lai­ky­ti esa­mus dar­buo­to­jus ir ge­rin­ti jų dar­bo są­ly­gas, kar­tu pri­trau­kiant ir nau­jų ko­le­gų. To­dėl nuo­lat in­ves­tuo­ja­me į ga­my­bos įren­gi­nių mo­der­ni­za­vi­mą, pro­ce­sų au­to­ma­ti­za­vi­mą ir stan­dar­ti­za­vi­mą, taip pat – į nau­jų va­dy­bos sis­te­mų die­gi­mą. Taip ga­li­me efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus, ga­myk­la ga­li dirb­ti na­šiau, o mū­sų dar­buo­to­jams dirb­ti pa­to­giau ir leng­viau.</p> <p> </p> <p><strong>– Jūs šio­je Aly­taus ga­myk­lo­je dir­ba­te dau­giau nei 25-erius me­tus. Ar to­kių sen­bu­vių čia daug?</strong></p> <p>– Pa­va­sa­rį švęs­da­mi „Ali­tos“ 60-me­tį ap­do­va­no­jo­me il­ga­me­čius ga­myk­los dar­buo­to­jus. Dė­ko­jo­me tiems, kas kar­je­rą ga­myk­lo­je plė­to­ja 25-erius me­tus ir dau­giau. O to­kių – net 60: tai dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų ko­le­gų, ku­rie šian­dien dir­ba „Ali­to­je“. Net 17 jų ga­myk­lo­je dar­bus tę­sia il­giau nei 40 me­tų, 18 – il­giau nei 30 me­tų. Di­džiau­sių ova­ci­jų su­lau­kė il­giau­siai – net 46-erius me­tus „Ali­to­je“ dir­ban­ti mū­sų dar­buo­to­ja.</p> <p> </p> <p><strong>– Kaip jūs pats, kaip il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas, ver­ti­na­te jo­je vyks­tan­čius po­ky­čius, pa­si­kei­tu­sį pro­duk­tų asor­ti­men­tą?</strong></p> <p>– „Ali­tos“ pa­tir­tis sie­kia net 60 me­tų. Per šį lai­ką ga­myk­la ne tik įvei­kė daug sun­kme­čių, bet ir pel­nė ne­su­skai­čiuo­ja­mą dau­gy­bę per­ga­lių, smar­kiai iš­gar­si­no ir to­liau gar­si­na Lie­tu­vą įra­šiu­si ją į pa­sau­li­nį gė­ri­mų že­mė­la­pį.</p> <p>Bė­gant me­tams ir au­gant var­to­to­jų lū­kes­čiams, „Ali­ta“ iš­si­kė­lė už­duo­tį ne tik juos pa­tei­sin­ti, bet ir vir­šy­ti. Sėk­min­gai ga­mi­nant ir to­bu­li­nant jau pa­mėg­tus tra­di­ci­nius gė­ri­mus, ga­myk­lo­je daug dė­me­sio skir­ta ir nau­jų pro­duk­tų kū­ri­mui bei plėt­rai.</p> <p>„Ali­tos“ pro­duk­ci­jos ap­im­tis nuo 2014 me­tų iš­au­go 70 pro­cen­tų ir šiuo me­tu Aly­tu­je ga­mi­na­mi 12 ka­te­go­ri­jų pro­duk­tai bei 28 pre­kių žen­klų.</p> <p>Meist­riš­kas tra­di­ci­jų ir ino­va­ci­jų de­ri­ni­mas virs­ta pro­duk­tais, ku­rie tam­pa reikš­min­gais vi­sai gė­ri­mų pra­mo­nei Lie­tu­vo­je. Per sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją „Ali­ta“ jau yra ta­pu­si pen­kių ka­te­go­ri­jų pra­di­nin­ke ša­ly­je: pir­mo­ji pa­ga­mi­no pu­to­jan­tį vy­ną, Pran­cū­zi­jos ko­ky­bės stan­dar­tus ati­tin­kan­tį kla­si­ki­nį bren­dį, al­ko­ho­li­nius kok­tei­lius, ne­al­ko­ho­li­nį pu­to­jan­tį vy­ną, o 2017 me­tais sa­vo ly­de­rys­tę gė­ri­mų pa­sau­ly­je įtvir­ti­no pri­sta­ty­da­ma pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vis­kį.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su pir­mo­sio­mis ma­no dar­bo die­no­mis „Ali­to­je“, šian­dien ji pa­si­kei­tu­si ne­at­pa­žįs­ta­mai. Vis dar pri­si­me­nu, kaip gė­ri­mų bu­te­lius į dė­žes krau­da­vo­me ran­ko­mis... Da­bar tai – pa­žan­giau­sių ro­bo­tų dar­bas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė apie ver­slo są­ly­gas Aly­tu­je? Ką reik­tų da­ry­ti, kad mies­te at­si­ras­tų dau­giau sėk­min­gai dir­ban­čių ir ne­pi­giai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas ku­rian­čių  įmo­nių?</strong></p> <p>– Ma­no nuo­mo­ne, ypač svar­bu to­liau plė­to­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną – LEZ. Ge­og­ra­fiš­kai Aly­tus yra ypač dė­kin­go­je lo­ka­ci­jo­je, ta­čiau, rem­da­ma­sis sa­vo lo­gis­ti­ne pa­tir­ti­mi kol kas ma­tau ke­lių in­fra­struk­tū­ros spra­gas.</p> <p>Su­si­sie­ki­mą tiks­lin­ga to­bu­lin­ti, tiks­lin­ga at­gai­vin­ti ge­le­žin­ke­lį. Ne­pai­sant to, as­me­niš­kai džiau­giuo­si, kad pa­ju­dė­jo ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. O pra­dė­ti Ne­mu­no va­gos gi­li­ni­mo dar­bai ti­kiuo­si pa­ska­tins lai­vy­bą, ku­ri pri­trauks į mies­tą pa­pil­do­mus tu­ris­tų srau­tus.</p> <p><strong>– Ka­dan­gi esa­te aly­tiš­kis, sa­ky­ki­te, kas nau­jo tu­ri at­si­ras­ti mies­te, jog čia dau­gė­tų gy­ven­to­jų, kur­tų­si jau­nos šei­mos? Ko­kius per pas­ta­ruo­sius me­tus įvy­ku­sius po­ky­čius mies­te ga­lė­tu­mė­te iš­skir­ti?</strong></p> <p>– Aly­tus – kom­for­tiš­kas mies­tas gy­ven­ti: daug ža­lu­mos, iš taš­ko A į B ga­li­ma nu­va­žiuo­ti per 15 mi­nu­čių be di­de­lių spūs­čių. Ta­čiau sie­kiant reikš­min­gos mies­to plėt­ros, rei­ka­lin­ga kel­ti pra­gy­ve­ni­mo ly­gį. Dau­giau di­des­nių įmo­nių Aly­tu­je su­kur­tų dau­giau nau­jų dar­bo vie­tų, kas au­gin­tų Aly­tų kaip trau­kos cen­trą.</p> <p class="text-align-right">Kal­bė­jo­si <strong>Al­ma Mos­tei­kai­tė</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Alitos%20gamykla%20%C4%AFkurta%20Alytuje%201963%20m.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Alitos%20gamykla%20%C4%AFkurta%20Alytuje%201963%20m.jpg?itok=5SoZUPIG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Vitalijus%20Aksiutinas_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Vitalijus%20Aksiutinas_0.jpg?itok=98A0K-7j" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/2.jpg?itok=qtScy41D" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/6_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/6_0.jpg?itok=vHf5SCnM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Algirdas%20%C4%8Ciburys%2C%20%E2%80%9EAlit%C4%85%E2%80%9C%20valdan%C4%8Dios%20bendrov%C4%97s%20%E2%80%9EMV%20GROUP%20Production%E2%80%9C%20generalinis%20direktorius.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Algirdas%20%C4%8Ciburys%2C%20%E2%80%9EAlit%C4%85%E2%80%9C%20valdan%C4%8Dios%20bendrov%C4%97s%20%E2%80%9EMV%20GROUP%20Production%E2%80%9C%20generalinis%20direktorius.jpg?itok=ZSEvvOky" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Alita%20i%C5%A1%20pauk%C5%A1%C4%8Dio%20skryd%C5%BEio%202022m.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Alita%20i%C5%A1%20pauk%C5%A1%C4%8Dio%20skryd%C5%BEio%202022m.jpg?itok=0RvZci_2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/alitos-gamybos-vadovas-mano-siekiamybe-niekada-nebuvo-postas-o-judejimas-pirmyn&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5078&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pcHayAxN5t6_9bjKZc24iGY5q6I8oV2mqCUPJbOmgqw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144548" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696334276"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>taip</span> - 2023-10-03 - 14:57</p> </li> <a href="/comment/1144548#comment-1144548" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144548#comment-1144548" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Smagu , kai ALITA tiek metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Smagu , kai ALITA tiek metų gyvuoja, Sėkmės darbuose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144548" token="jHN-xKHv0XD47tcP9_Bt88Fx3KJoO3pwujDot3MZ7H4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144533" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696246556"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kuo</span> - 2023-10-02 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/1144533#comment-1144533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144533#comment-1144533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausios kloties.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausios kloties.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144533" token="oUFxHJfD7yy_uTKuEoGoe8AdmKAo1j4PIP2jPFlpdzs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144500" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1696065929"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Antanas</span> - 2023-09-30 - 12:25</p> </li> <a href="/comment/1144500#comment-1144500" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144500#comment-1144500" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia gal tesnys tos temos,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia gal tesnys tos temos, kai ' Alita buvo tuometinių merų atleidžiama nuo mokesčių, kai nuostolingai varanti šnapsą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144500" token="UACZbw34ne9-1QUEkKFaHA5xkKE2GWiXwg4UuDecy1s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695993928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reiketu</span> - 2023-09-29 - 16:25</p> </li> <a href="/comment/1144491#comment-1144491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144491#comment-1144491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pradet gamint geresnius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pradet gamint geresnius aukstesnes kokybes gerimus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144491" token="siTnaIgYCgDXfLAyuwPhE7muKZk0UTL7WFdFpPP1Mo0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Sep 2023 12:18:53 +0000 vyrredaktorius 5078 at https://alytausnaujienos.lt Inovacijos: lūkesčiai ir realybė https://alytausnaujienos.lt/inovacijos-lukesciai-ir-realybe <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-09-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13923" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13923) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-09/Inovacijos_lu%CC%84kesc%CC%8Ciai%20ir%20realybe%CC%87.jpg?itok=VszKi8l9" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dirbtinis intelektas. Būtent dirbtinio intelekto kūrimui ir mašininio mokymosi technologijoms pastarąjį dešimtmetį buvo skirtas labai didelis dėmesys ir investicijos. Pastaraisiais metais matome, kaip dirbtinis intelektas yra integruojamas į daugelį sričių, pradedant buitine technika, įskaitant sveikatos priežiūrą, automobilių pramonę, finansus ir kitas. Drąsiai galima teigti, kad lūkestis pritaikyti DI kasdienybėje pasiteisino ir toliau galime tikėtis naujų sprendimų kūrimo.</p> <p>Kada kompiuteriai išmoko spręsti sudėtingesnius uždavinius, naujų sprendimų prireikė ir jiems tobulinti. Šiuo metu kvantiniai kompiuteriai jau tampa realybe ir gali efektyviau spręsti dar rimtesnius uždavinius.</p> <p>Interneto ryšio plėtra ir kibernetinė sauga. <a href="https://www.telia.lt/5g">5G technologija</a> bus prieinama vis plačiau, nes didėjant duomenų perdavimo greičiui, galima tobulinti naujas, nuo interneto ryšio priklausomas, technologijas. Kartu su spartėjančiu interneto ryšio ir duomenų srautu kyla kibernetinės saugos iššūkiai. Dėl šios priežasties, kurti naujas saugos priemones ir technologijas duomenų ir tinklų apsaugai nuo įsilaužimų skiriami didžiuliai moksliniai resursai.</p> <p>Elektromobiliai ir autonominiai automobiliai. Šios srities technologijos sparčiai tobulėja ir toliau, sulaukdamos didelio vartotojų palaikymo ir panašu, kad tobulės ir toliau.</p> <p>Sveikatos technologijos. Labai spartų šios srities technologijų augimą pamatėme per pandemiją. Itin populiaru tapo sekti savo judėjimą, širdies ir plaučių būklę, beveik kiekvieno žmogaus namuose atsirado išmanieji laikrodžiai ir pulsoksimetrai. Atidžiai stebint savo organizmo būklę atsirado ir didžiulis noras gerinti savo kasdienius įpročius – sekti miegą, suvartojamo vandens kiekį, keisti mitybą ir atsisakyti žalingų įpročių. Šiai tendencijai priskirti galime ir <a href="https://www.ploom.lt/lt">kaitinamojo tabako įrenginius</a>, kurie padeda keisti rūkymo įpročius. Kuo išskirtinė ši technologija? Kaip teigia Ploom X gamintojai, HeatFlow kaitinamojo tabako technologija tabaką kaitina, bet ne degina. Galima drąsiai teigti, kad technologijų vystymasis sveikatos priežiūros srityje ir toliau tęsis, nes iš vartotojų yra sulaukiama labai daug teigiamo dėmesio.</p> <p>Tvariosios technologijos. Dar viena karšta pokalbių ir diskusijų tema – tvarios energijos šaltiniai, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir tvarūs gamybos procesai. Pastebėtas ženklus pokytis šioje srityje. Priimama vis daugiau asmeninių, verslo ir technologinių sprendimų, siekiant mažinti ekologinę taršą ir pereiti prie tvarios ekonomikos.</p> <p>Spėjome aptarti tik kelias tendencijas iš pagrindinių technologijos sričių, kurios yra dėmesio centre ir bus tobulinamos ir toliau. Technologijų pasaulis sparčiai keičiasi, todėl svarbu sekti naujausius pranešimus ir inovacijas, kad būtumėte informuoti apie naujausias tendencijas ir jų galimybes pagerinti mūsų kasdienybę.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-09/Inovacijos_lu%CC%84kesc%CC%8Ciai%20ir%20realybe%CC%87_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-09/Inovacijos_lu%CC%84kesc%CC%8Ciai%20ir%20realybe%CC%87_0.jpg?itok=UuNe3Ki3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/inovacijos-lukesciai-ir-realybe&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5060&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RTE2Ucqwc7M-alhrpSRoHj9Uw19taT08Jj_XFsj7gJk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144435" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695661726"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kuo toliau</span> - 2023-09-25 - 20:08</p> </li> <a href="/comment/1144435#comment-1144435" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144435#comment-1144435" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tuo daugiau nesamoniu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tuo daugiau nesamoniu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144435" token="IMibVQ_N32iAcSAqRPYhaQRB4b5zB5qKfNu-r1aYu3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 25 Sep 2023 14:57:40 +0000 vyrredaktorius 5060 at https://alytausnaujienos.lt Didžiausią vidutinį atlyginimą sektoriuje liepos mėnesį siūlė „Lidl Lietuva“ https://alytausnaujienos.lt/didziausia-vidutini-atlyginima-sektoriuje-liepos-menesi-siule-lidl-lietuva <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-08-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/98-13914" rel="bookmark"> Nr. <span> 98 (13914) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-08/Lidl%20Lietuva.jpg?itok=-wnc6TMS" width="344" height="287" alt="lidl" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šių metų pradžioje „Lidl Lietuva“ į darbo užmokesčių biudžetą investavo papildomus 7,3 mln. eurų, todėl metų pradžioje atlyginimai augo visų parduotuvių ir logistikos centro komandų nariams, o jau šio rudens pradžioje atlyginimai didės ir administracijos darbuotojams.</p> <p>Prekybos tinklo lyderystę atlyginimų srityje rodo portalo „Rekvizitai.lt“ duomenys. Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.</p> <p>„Mūsų prioritetas – būti patikimu ir stabiliu darbdaviu savo darbuotojams. Ne tik mokame konkurencingą atlyginimą, bet ir užtikriname darbo užmokesčio augimo perspektyvas ateityje. Įmonėje taikome pakopinę atlyginimų kėlimo sistemą, sąžiningai atsiskaitome su darbuotojais už kiekvieną jų išdirbtą minutę“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.</p> <p> </p> <h3>Tinklas Lietuvoje plečiasi, darbuotojų augimas – ženklus</h3> <p>Tinklo plėtrą Lietuvoje rodo ir augantys darbuotojų bei parduotuvių skaičiai. Nuo 2022 metų pradžios „Lidl Lietuva“ darbuotojų skaičius paaugo 8 proc. „Lidl“ šalyje buvo vienas iš dviejų didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų, kurių darbuotojų skaičius nurodytu laikotarpiu augo – prie įmonės komandos prisijungė daugiau nei du šimtai darbuotojų.</p> <p>Artimiausiu metu bus atidarytos trys naujos prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Gargžduose. Taip pat vyksta antrojo logistikos centro statybos – Vilniuje, netoli Lentvario statomame centre planuojama sukurti apie du šimtus naujų darbo vietų. Naujas logistikos centras savo veiklą pradės 2024 metais.</p> <p>„Lidl“ tinklo sėkmingą plėtrą šalyje rodo ir tai, kad pernai įmonės apyvarta Lietuvoje augo daugiau nei penktadaliu. Nepaisant sudėtingų ekonominių sąlygų – išaugusių elektros energijos kainų, transporto bei palūkanų sąnaudų – įmonės pelningumo rodikliai pernai taip pat išliko stabilūs.</p> <p>„Vienas iš svarbiausių įrankių, padėjusių pasiekti gerų rezultatų – procesų optimizavimas. Efektyvus procesų valdymas padeda ne tik užtikrinti aukščiausius darbuotojų atlyginimus, įgyvendinti įmonės plėtrą, bet ir užtikrinti žemas kainas parduotuvių lentynose, išsaugant kokybę“, – pabrėžia S. Savickienė.</p> <p> </p> <h3>Darbuotojams – papildomi naudų paketai</h3> <p>„Top Employer 2023 Lietuva“ ir „Top Employer 2023 Europe“ sertifikatus penktą kartą iš eilės pelniusi įmonė „Lidl Lietuva“ savo darbuotojams siūlo ir įvairiapusį naudų paketą, kuris nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Darbuotojai įmonėje draudžiami papildomu sveikatos draudimu, gali gauti nemokamas ir anonimiškas psichologų, teisininkų ir finansininkų konsultacijas, vyksta įvairūs renginiai ar kompetencijų tobulinimo mokymai. „Lidl Lietuva“ skiria ir specialų biudžetą, kurį darbuotojai gali skirti įvairioms komandą stiprinančioms veikloms.</p> <p><br />  </p> <p>Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 „Lidl“ parduotuvės 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-08/Lidl%20Lietuva_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-08/Lidl%20Lietuva_0.jpg?itok=1bqNpz0h" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-08/Sandra%20Savickiene%CC%87%2C%20%E2%80%9ELidl%20Lietuva%E2%80%9C%20valdybos%20nare%CC%87%20ir%20personalo%20vadove%CC%87.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-08/Sandra%20Savickiene%CC%87%2C%20%E2%80%9ELidl%20Lietuva%E2%80%9C%20valdybos%20nare%CC%87%20ir%20personalo%20vadove%CC%87.jpg?itok=f2BEb4vN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/didziausia-vidutini-atlyginima-sektoriuje-liepos-menesi-siule-lidl-lietuva&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4985&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3MMPUpboN00mo3JIh318_g8i088L-eZHTGPgKDj82yA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144121" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1693727403"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o kam</span> - 2023-09-03 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/1144121#comment-1144121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144121#comment-1144121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reik reklamuot sita…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reik reklamuot sita atsilikeliu sandeli</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144121" token="DR6tdNY3Cku89ulMtrroqjXmDnKCPoQrCiU0fQY_x_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144080" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1693327015"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nereik</span> - 2023-08-29 - 19:36</p> </li> <a href="/comment/1144080#comment-1144080" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144080#comment-1144080" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">melagiu reklamos jei butu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>melagiu reklamos jei butu algos mokamos dideles tai ir darbuotuju netruktu ir nereiketu 1 dirbti uz 2 ir kasoje sedet ir laskstyt i savitarna o kad siulo didziausia atlyginima tai dar nieko nereiskia reikia moket didesni atlyginima tai ir darbuotoju butu ir tvarka butu kaip ir visose parduotuvese o pasakot pasakas gali kiek nori nors ir apsikakot bet geriau nebus sitam lidlo sandelyje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144080" token="1s4G6LcVCPtYzgh4d94eZDTvkPBidHrq9hJM0LT34o8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Aug 2023 12:35:26 +0000 vyrredaktorius 4985 at https://alytausnaujienos.lt Iš plieno pagaminti solenoidiniai vožtuvai pramonėje – apžvalga https://alytausnaujienos.lt/plieno-pagaminti-solenoidiniai-voztuvai-pramoneje-apzvalga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-08-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13911" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13911) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-08/voztuvai.jpg?itok=aWTp6dIj" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Plienas yra ne tik patvarus, jis pasižymi ir atsparumu korozijai. Net jei terpės yra agresyvios arba sąlygos darbui – sunkios, tokie<a href="https://veza-e.lt/product/voztuvai-ir-vykdytuvai/solenoidiniai-voztuvai/"> solenoidiniai vožtuvai</a> leidžia viską daryti maksimaliu tikslumu. Apžvelkime, kokios yra šių įrenginių pritaikymo galimybės ir pliusai!</p> <p>Plieninių solenoidinių vožtuvų pritaikymo galimybės pramonėje</p> <p>Plieniniai solenoidiniai vožtuvai dažnai sutinkami naftos ir dujų sektoriuose bei chemijos pramonės. Pastarojoje jie leidžia tiksliai valdyti medžiagų srautą, maišymą, dozavimą ir nėra chemiškai pažeidžiami agresyvių ir toksiškų naftos produktų ar chemikalų. Net ir ten, kur darbo rate vyrauja aukšta temperatūra, nerūdijančio plieno vožtuvai nesideformuoja, atlaiko apkrovas ir toliau gali būti maksimaliai tikslūs.</p> <p>Gamybos linijų žinovai paantrintų, jog šie vožtuvai taip pat naudojami procesų automatizavimui, aušinimo skysčių, tepalų ir suspausto oro srautui valdyti. Vandens valymo įrenginiuose tokia sklendė padeda reguliuoti vandens srautą filtravimo, dezinfekavimo ir paskirstymo tikslais.</p> <p>Net maisto ir gėrimų pramonėje jie atlieka svarbų vaidmenį. Tik jų dėka įmanoma tiksliai atitikti griežtus higienos standartus, reguliuojant, pavyzdžiui, valymui skirtų garų srautą ir temperatūrą maišymo ar gamybos procesuose.</p> <p>Solenoidiniai plieniniai vožtuvai – kokie yra jų pliusai?</p> <p>Plieno pasirinkimas (kaip vožtuvo medžiagos), turi keletą privalumų, kurie atitinka reiklių pramonės standartų taisykles. Pirma, plienas yra labai tvirtas, tad net ir dideliame slėgyje jis išlieka atsparus nusidėvėjimui. Jų tarnavimo laikas yra ilgas. Štai, pavyzdžiui, GSR TYPE 1/041FL vožtuvas – sprendimas, galintis dirbti net iki 130 bar slėgyje.</p> <p>Tokiose pramonės šakose, kaip elektros energijos gamyba ir petrochemijos pramonė dar reikia, kad sistemų sudedamosios dalys atlaikytų aukštą temperatūrą. Jau minėtas GSR TYPE 1/041FL, pagamintas iš plieno ir nerūdijančio plieno, gali dirbti su -40 °C / +80 °C terpe ir kai aplinkos temperatūra yra tarp -10 °C / +50 °C.</p> <p>Solenoidinių vožtuvų valdymas yra tikslus iki smulkiausių detalių. Toks tikslumas ne tik pagerina procesų valdymą, bet ir prisideda prie saugumo, ypač tose srityse, kuriose netinkamas medžiagų tvarkymas gali kelti taršos, gaisro ar kitokios nelaimės riziką.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-08/voztuvai_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-08/voztuvai_0.jpg?itok=lNEHyrte" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/plieno-pagaminti-solenoidiniai-voztuvai-pramoneje-apzvalga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4967&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="M8WBUyRzvW9IsQ6oQEDW6XzlWMRFoI1u6MOpCgOf2Qo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144015" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692809905"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visai</span> - 2023-08-23 - 19:58</p> </li> <a href="/comment/1144015#comment-1144015" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144015#comment-1144015" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus naujienos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus naujienos nusipeizėjo, tik reklama ir reklama</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144015" token="Sh90bhL9LUdoi5z6iNEl2Mno7akQopUU6KRaqpnVKSs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144009" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692780125"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o kam</span> - 2023-08-23 - 11:42</p> </li> <a href="/comment/1144009#comment-1144009" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144009#comment-1144009" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sitas rasinelis apie nieka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sitas rasinelis apie nieka kuo toliau tuo graziau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144009" token="8ndwsKpUEabE6uk3_nYPzsD_BwGrZVyYDYwKL4fBZYc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Aug 2023 07:49:17 +0000 vyrredaktorius 4967 at https://alytausnaujienos.lt Iš emigracijos į Lietuvą grįžęs Kazimieras: „Darbas Lietuvoje ne tik atitiko lūkesčius, bet ir juos viršijo“ https://alytausnaujienos.lt/emigracijos-i-lietuva-grizes-kazimieras-darbas-lietuvoje-ne-tik-atitiko-lukescius-bet-ir-juos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-08-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/96-13912" rel="bookmark"> Nr. <span> 96 (13912) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-08/KazimierasNika.jpg?itok=0_QylEP-" width="344" height="287" alt="Kazimieras Nika" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kazimiero darbo patirtis spalvinga – vos baigęs ekonomikos studijas, pradėjo dirbti audito konsultantu vienoje iš didžiausių kompanijų Lietuvoje. Vėliau sekė darbas Graikijoje, po jos – grįžimas atgal į Lietuvą, kol galiausiai 2013 metais kartu su žmona Kazimieras išvyko gyventi į Jungtinę Karalystę.</p> <p>Darbo paieškos Jungtinėje Karalystėje buvo greitos – vyrui beveik iš karto pavyko įsidarbinti „Amazon UK“ logistikos centre. Iš pradžių pakavęs siuntas, po kelių mėnesių tapo priėmimo skyriaus vedėju, o vėliau – ir komandos vadovu.</p> <p>„Po beveik keturių metų darbo įvairiose pozicijose išsipildė svajonė ir pavyko tapti priėmimo skyriaus vadovu. Labai norėjau šio darbo ir įsivaizdavau, kad daug išmanau ir esu tinkamas vadovo darbui, tačiau pradėjus eiti šias pareigas sekėsi daug sunkiau nei numaniau. Šioje pozicijoje dirbant 6 metus teko nuolat mokytis“, – pasakoja Kazimieras.</p> <h3>Ilgai mąstyti, ar grįžti į Lietuvą, nereikėjo</h3> <p>Nors karjera Jungtinėje Karalystėje klostėsi puikiai, jauna šeima jau po penkerių metų gyvenimo svetur pradėjo svarstyti apie tėvynę ir gyvenimą joje.</p> <p>„Pradėjus svarstyti apie tėvynę, vis dažniau čia grįždavome atostogauti, o sugrįžimo visam laikui idėją paskatino sūnaus gimimas. Anglijoje buvome tik mudu su žmona, kildavo keblumų, jei kažkuriam reikėdavo išvykti, todėl tekdavo ieškoti pagalbos. Nusprendėme, kad gana svajoti apie sugrįžimą – reikia imti ir daryti“, – sako Kazimieras.</p> <h3>Rasti darbą neužtruko</h3> <p>Grįžus į Lietuvą reikėjo susirasti darbą, vyro dėmesį patraukė „Lidl Lietuva“ skelbimas.</p> <p>„Darbas „Lidl Lietuva“ sudomino, kadangi norėjau dirbti įmonėje, kurioje vyrauja vakarietiška darbo kultūra, taip pat nebenorėjau nutolti nuo logistikos ir vadovavimo komandoms srities, todėl net nesvarsčiau pozicijų finansų srityje, kuriose teko dirbti prieš emigraciją. Nors dabar atrodo, kad gauti darbą „Lidl Lietuva“ buvo paprasta, tačiau buvo labai daug pasiruošimo ir jaudulio“, – prisimena Kazimieras.</p> <p>Pasak „Lidl Lietuva“ personalo vadovės ir valdybos narės Sandros Savickienės, vis daugiau potencialių kandidatų vertina įmonėje plėtojamą vakarietišką darbo kultūrą, paplitusią Vakarų Europos valstybėse ir Skandinavijos šalyse.</p> <p>„Kasdien įmonės viduje puoselėjamos bendros vertybės nulemia verslo atmosferą bei visos komandos veiklos rezultatus. „Lidl Lietuva“ organizacijoje kuriame motyvuojančią darbo aplinką, kurioje visi darbuotojai jaustųsi komfortiškai. Tokios įmonės viduje puoselėjamas vertybes – sąžiningumą, patikimumą, atsakingumą – vertina tiek esami komandos nariai, tiek potencialūs kandidatai“, – pasakoja S. Savickienė.</p> <p>Vienas iš vakarietiškos darbo kultūros bruožų yra ir skaidriai apmokamas, sąžiningas ir konkurencingas užmokestis. Pavyzdžiui, darbas „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse ir logistikos centre yra apmokamas minučių tikslumu, o pasirašydami darbo sutartį, darbuotojai jau žino, kaip artimiausius kelerius metus augs jų atlyginimas.</p> <p>„Lidl Lietuva“ nuolat peržiūri ir savo siūlomą atlyginimo dydį. Portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, antrojo šių metų ketvirčio „Lidl Lietuva“ darbuotojų vidutinis atlyginimas prieš mokesčius buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų ir siekė 1937,41 eurus.</p> <p>Nors įmonėje Kazimieras dirba dar tik kelis mėnesius, tačiau jau pavyko susidaryti įspūdį apie organizaciją. Anot jo, darbas „Lidl Lietuva“ yra dinamiškas, kupinas naujų procesų, su kuriais dirbant „Amazon UK“ neteko susidurti – kiekviena diena pilna atradimų.</p> <h3>Sužavėjo draugiškas kolektyvas</h3> <p>Pasak pašnekovo, darbas „Lidl Lietuva“ atitiko ir net viršijo visus lūkesčius. Labiausiai nustebino šiltas priėmimas, kolektyvo bei vadovų palaikymas.</p> <p>„Jaučiu vadovų tikėjimą manimi ir palaikymą, taip pat komandos nariai labai draugiški ir motyvuojantys, tai palengvina įdirbį ir kuria ryšius, kurie padės tolimesniuose karjeros etapuose. Kurti artimą ryšį su kolegomis padeda daugybė organizuojamų švenčių – vien per šiuos kelis mėnesius teko dalyvauti ir „Lidl Lietuva“ gimtadienio renginyje, ir komandos formavimo išvykoje“, – pasakoja pašnekovas.</p> <p>Pasak „Lidl Lietuva“ personalo vadovės ir valdybos narės Sandros Savickienės įmonė labai daug dėmesio skiria sklandžiai darbuotojų integracijai.</p> <p>„Pirmosios dienos naujame darbe gali būti emociškai sudėtingos: nepažįstama vieta, nauji kolegos ir darbai. Dėl to ypatingai stengiamės nuo pat pirmų dienų užmegzti tvarų ryšį su naujai prisijungusiu komandos nariu, jam padėti ir palaikyti. Siekiame, kad nė vienas kolega nebūtų paliekamas nežinioje, todėl jų progresą prižiūri kiti kolektyvo nariai – bičiulis ir mokytojas, kurie dalijasi patirtimi ir žiniomis, supažindina naujoką su organizacijoje esančiais procesais“, – sako S. Savickienė.</p> <p>Kazimierą nustebino ir itin artimas vadovų ir darbuotojų santykis. Anot pašnekovo, tai labai svarbus įmonės bruožas – darbuotojai gali nuolat siūlyti, kaip pagerinti procesus, ir žinoti, kad jų nuomonė svarbi ir visada bus išklausyta.</p> <p>Jam antrina ir S. Savickienė, kuri atkreipia dėmesį, kad siekdama išgirsti kiekvieną darbuotoją, įmonė kuria įvairius įrankius.</p> <p>„Pavyzdžiui, mes kiekvienais metais atliekame darbuotojų apklausas įvairiomis temomis – nuo pasitenkinimo darbo sąlygomis iki procesų efektyvumo. Vėliau rezultatus aptariame komandose ir paruošiame tolimesnių veiksmų planą. Be to, viena iš priemonių, padedanti į organizacijos kasdienybę dar labiau įtraukti visą personalą – „Mano idėja“ platforma. Joje darbuotojai gali siūlyti įvairiausias su įmone susijusias idėjas, geriausios iš jų – įgyvendinamos, o autoriai – dosniai įvertinami“, – pasakoja S. Savickienė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-08/KazimierasNika_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-08/KazimierasNika_0.jpg?itok=XSP91BY6" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-08/LidlLietuva2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-08/LidlLietuva2.jpg?itok=J6bpjABp" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/emigracijos-i-lietuva-grizes-kazimieras-darbas-lietuvoje-ne-tik-atitiko-lukescius-bet-ir-juos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4965&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="goeo9zCYHPIrjavFidPd6lGPwevgrs_tJpLrMBYnd0M"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144367" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695202030"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Simona</span> - 2023-09-20 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/1144367#comment-1144367" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144367#comment-1144367" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, smagu, kad žmonės grįžta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, smagu, kad žmonės grįžta ir <a href="https://manodarbas.lt/siulo-darba-alytuje">Alytuje darbą</a> randa. Džiaugiuosi kiekvienu grįžusiu lietuviu. O tiems, kurie dar ne namie - mes jūsų laukiam &lt;3</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144367" token="WPvShE-wOVFlEnXEzxNolDhGL6de7lAlOdRzpvsew0w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144022" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692903056"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zose</span> - 2023-08-24 - 21:50</p> </li> <a href="/comment/1144022#comment-1144022" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144022#comment-1144022" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neisivaizduoju ,kas gali ten…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neisivaizduoju ,kas gali ten pirkti ,aš nieko vokiško praryti negaliu man stringa kasnis ,nebent degtine užgerčiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144022" token="TBha6yejAoT-FWcTei9IaR2gl_Rzg4N-dwetJa7T8gk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144020" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692888737"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jau</span> - 2023-08-24 - 17:52</p> </li> <a href="/comment/1144020#comment-1144020" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144020#comment-1144020" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">taip nusivažiavo šitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>taip nusivažiavo šitas lidlas kad baisu.AŠ perku nuo pat jo atidarymo vos ne kasdien ir matau kas darosi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144020" token="2QMRHgfkXB9p6w2BiXa08pg_8RfDHElOhanSyDrGYtI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144012" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692791901"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Urtė</span> - 2023-08-23 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/1144012#comment-1144012" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144012#comment-1144012" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip saldu, kad norisi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip saldu, kad norisi užkąsti silke.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144012" token="RCNqrj6Hr6FJOCQFuKzSW97BmrEgKSeL4zw29ciF-nw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143998" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1692700053"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gryze</span> - 2023-08-22 - 13:27</p> </li> <a href="/comment/1143998#comment-1143998" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143998#comment-1143998" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">is uzsienio ir gali dirbti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>is uzsienio ir gali dirbti tik tokio lygio parduotuveje kurioje normalus zmones nedirba tokiose parduotuvese kaip lidlas nes ten nera nei tvarkos nei pardaveju tinkamu nera o jei dirba tai dirba uz 2 zmones o alga pagal reklama didziausia LT bet reiketu parasyt kad dirbsi 1 bet uz 2 o alga bus kaip uz 1 darba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143998" token="Lhyg1yZ-NKZse1U8HCZRdUsint5EqhSbeiG_rkwnf_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Aug 2023 07:06:46 +0000 vyrredaktorius 4965 at https://alytausnaujienos.lt Antrajame metų ketvirtyje didžiausius atlyginimus sektoriuje siūlė „Lidl Lietuva“ https://alytausnaujienos.lt/antrajame-metu-ketvirtyje-didziausius-atlyginimus-sektoriuje-siule-lidl-lietuva <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-07-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/83-13899" rel="bookmark"> Nr. <span> 83 (13899) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-07/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nare%CC%87%20ir%20personalo%20vadove%CC%87%20Sandra%20Savickiene%CC%87%5B94%5D.jpg?itok=b31oEWtV" width="344" height="287" alt="„Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė. " title="„Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, antrojo šių metų ketvirčio darbuotojų vidutinis atlyginimas prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ įmonėje buvo 1937,41 eurai.</p> <p>„Mums ypač svarbu, kad darbuotojai jaustųsi finansiškai stabilūs bei saugūs, todėl siūlome ne tik konkurencingiausią atlyginimą mažmeninės prekybos rinkoje, bet ir aiškiai įvardijame darbo užmokesčio augimo perspektyvas ateityje. Pakopinė algų kėlimo sistema bei sąžiningai apmokėta kiekviena darbo minutė padeda užtikrinti komandos narių pasitikėjimą įmone“, – sako „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.</p> <p>Anot S. Savickienės, „Lidl Lietuva“ rinkos atlyginimus vertina pagal visą kalendorinį mėnesį prekybos tinkle išdirbusių darbuotojų darbo užmokesčio rodiklius.</p> <h3>Skatinimo programa logistikos centro darbuotojams</h3> <p>Siekdama paskatinti darbuotojus, įmonė „Lidl Lietuva“ ieško papildomų būdų ir motyvacinių priemonių. Metų pradžioje atlyginimas kilo logistikos centro ir parduotuvių darbuotojams, o rudens pradžioje padidinto darbo užmokesčio sulauks ir administracijos darbuotojai.</p> <p>Taip pat nuo vasaros pradžios Kauno logistikos centre dirbantiems darbuotojams, atliekantiems komplektavimo darbus, įmonė suteikė galimybę papildomai užsidirbti. Sėkmingai dirbantys darbuotojai, pasiekę numatytus tikslus, kas mėnesį sulauks iki 20 proc. savo darbo užmokesčio siekiančių priedų.</p> <p>Sprendimas dėl atlygio priedų programos komplektavimo darbus vykdantiems darbuotojams priimtas ne tik šalies, bet ir tarptautiniu bendrovės mastu, atsižvelgiant į šios funkcijos įtaką klientų pasitenkinimui ir parduotuvių veiklos rezultatams. Papildomas atlygis bus skiriamas logistikos darbuotojams, nuo kurių darbo tikslumo priklauso, kad klientai lentynose rastų visas reikiamas prekes.</p> <h3>Įvairiapusiškas rūpestis darbuotojais</h3> <p>Siekiant užtikrinti darbuotojų gerovę, „Lidl Lietuva“ ne tik rūpinasi finansiniu stabilumu, bet ir investuoja į komandos nariams bei jų artimiesiems siūlomas naudas.</p> <p>Darbuotojams suteikiama galimybė augti ir tobulinti savo profesines žinias įvairiuose mokymuose, o administracijoje dirbantys komandos nariai turi galimybę darbą perkelti į namus – organizacija siūlo 300 eurų namų biuro įrengimui.</p> <p>„Rūpinamės, kad darbuotojai jaustųsi ne tik saugūs bei užtikrinti, bet ir būtų sveiki – penkerius metus iš eilės visus darbuotojus draudžiame papildomu sveikatos draudimu. Siekiame užtikrinti ne tik darbuotojų, bet ir jų artimųjų sveikatą bei gerovę – rudenį nemokama gripo vakcina kviečiame pasiskiepyti komandos narius ir jų vaikus iki 14 metų, rugsėjo 1-osios proga mažiesiems siūlome nemokamą mokyklinių prekių krepšelį, o šventiniu laikotarpiu – kalėdines dovanas“, – pažymi S. Savickienė.</p> <p>Anot jos, organizacija itin daug dėmesio skiria darbuotojų bei jų artimųjų emocinei sveikatai. „Lidl Lietuva“ suteikia galimybę komandos nariams apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus bei naudotis jiems specialiai skirta anonimine teisinių, finansinių ir psichologinių konsultacijų programa.</p> <p>Norintys prisijungti prie „Lidl Lietuva“ komandos, visas laisvas darbo pozicijas gali rasti portale <a href="https://karjera.lidl.lt/">karjera.lidl.lt</a> arba skambindami telefonu 8 800 800 50.</p> <p>Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 69 „Lidl“ parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.</p> <p><strong>„Lidl Lietuva“ inf.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-07/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nare%CC%87%20ir%20personalo%20vadove%CC%87%20Sandra%20Savickiene%CC%87%5B94%5D_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-07/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nare%CC%87%20ir%20personalo%20vadove%CC%87%20Sandra%20Savickiene%CC%87%5B94%5D_0.jpg?itok=JsmecEMu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/antrajame-metu-ketvirtyje-didziausius-atlyginimus-sektoriuje-siule-lidl-lietuva&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4902&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EAty0WmX0Xm65-G2xo4TWGvvPXosB5pcmKDPFt-7bb0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143814" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1690470510"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ir vel</span> - 2023-07-27 - 18:08</p> </li> <a href="/comment/1143814#comment-1143814" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143814#comment-1143814" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sita blondine seka kvailas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sita blondine seka kvailas pasakas geriau pasirupintu kad butu zmoniu kurie dirbtu lidle matomai moka po kokia 10000 euru bet kaip nera kam dirbt tai nera nors atlyginimai didziausi LT o praeita savaite naujam lidle nuejus i parduoteve pavakaryje buvo tik 1 apsauginis ir 1 vaikinas pardavejas kuris dirbo uz 2 pardavejus tai sedejo kasoje o uzstrigus savitarnoje is kasos begdavo prie savitarnos ir taip dare ne 1 karta o 3 kartus kol pavyko susimoket uz prekes sitoje ''svajoniu'' krautuveje - sandelyje tai gal reiketu pakelt algas nuo 10000 iki 100000 tai gal atejus i sita apsileidusi '' svajoniu'' lidla normaliai apsipirkt ir susimoket uz prekes nestovejus po pusvalandi ir daugiau eileje o kvailu pasakeliu rasinejimas nieko gero neduoda nes zmones ateina ir mato kad nera kam dirbt uz''DIDELIUS''pinigus ir stengiasi daugiau neit na nebent kai neturi ka veikt tai gali pasivaiksciot po sita ''svajoniu lidla''</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143814" token="1F6iYs7ltWrTMsq8vFNfgUabLgrN5Mi8frE2q0BiU5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jul 2023 12:39:53 +0000 vyrredaktorius 4902 at https://alytausnaujienos.lt „Ali­tos” am­bi­ci­jas to­bu­lė­ti at­sklei­džia pa­žan­gi va­dy­bos sis­te­ma https://alytausnaujienos.lt/ali-tos-am-bi-ci-jas-bu-le-ti-sklei-dzia-pa-zan-gi-va-dy-bos-sis-te-ma <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-07-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13896" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13896) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-07/Alita_CEO.jpg?itok=lLkp7QJm" width="344" height="287" alt="„Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus." title="„Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Per die­ną ar sa­vai­tę ga­my­bos val­dy­mo sis­te­mos ne­įdieg­si. Pir­miau­sia, ją su­pras­ti ir pa­lai­ky­ti tu­ri žmo­nės. Džiu­gu ma­ty­ti, kad pro­ce­sas jau įsi­bė­gė­jo ir ma­to­me po­ky­čių re­zul­ta­tus: ga­myk­la su­ge­bė­jo su­ma­žin­ti ge­di­mų skai­čių, pa­di­din­ti efek­ty­vu­mą ir su­stip­rin­ti sa­vo ga­li­my­bes ta­len­tin­gų dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui“, – kon­sta­tuo­ja „Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius Vik­to­ras Mos­to­vo­jus, ak­cen­tuo­da­mas, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je ge­rai ži­no­mą LE­AN me­to­di­ką il­gus me­tus vei­kian­ti lie­tu­viš­ka įmo­nė tai­ko adap­ty­viai, o ne ak­lai. Juk kiek­vie­na or­ga­ni­za­ci­ja yra skir­tin­ga ir uni­ka­li sa­vo kul­tū­ra, is­to­ri­ja, in­dė­liu į mies­to ir ša­lies ge­ro­vę.</p> <p> </p> <h3>Spren­di­mai ran­da­mi dir­bant iš­vien</h3> <p>LE­AN me­to­di­kos po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tis – ši va­dy­bos fi­lo­so­fi­ja pa­de­da or­ga­ni­za­ci­jo­je di­din­ti na­šu­mą ir efek­ty­vin­ti dar­bo pro­ce­sus. V.Mos­to­vo­jus at­krei­pia dė­me­sį, kad tai ap­ima ne tik tech­ni­nę pu­sę, ta­čiau ir žmo­giš­ką­ją.</p> <p>„Jo­kia va­dy­bos sis­te­ma nė­ra pa­na­cė­ja, to­dėl ne­rei­kia ti­kė­tis, kad pro­duk­ty­vu­mas stai­ga ims vir­šy­ti vi­sas nor­mas. Ta­čiau ji ga­li su­teik­ti įran­kius, kaip efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus, įtrauk­ti dar­buo­to­jus ir pa­dė­ti jiems su­kur­ti ge­res­nes dar­bo są­ly­gas“, – įsi­ti­ki­nęs V.Mos­to­vo­jus.</p> <p>LE­AN me­to­di­kos prin­ci­pų tai­ky­mas ga­myk­lo­je vi­sų pir­ma reiš­kia pro­ce­sų stan­dar­ti­za­vi­mą ir nuo­la­ti­nę jų per­žiū­rą. Kiek­vie­ną die­ną ko­lek­ty­vas sis­te­min­gai ieš­ko, kaip tuos pa­čius tiks­lus pa­siek­ti efek­ty­viau, ko­kios pro­ble­mos tam ki­ša ko­ją – ir jas pro­duk­ty­viai spren­džia.</p> <p>„Ši me­to­di­ka pa­rem­ta ne tik de­ta­liu pro­ce­sų duo­me­nų ste­bė­ji­mu, bet ir skir­tin­gų gran­džių dar­buo­to­jų ben­dra­vi­mu. Rod­me­nis ste­bė­da­mi ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ga­li įvar­dy­ti pro­ble­mą, ta­čiau, kad su­ras­tų iš­ei­tį, tu­ri iš­vien dirb­ti su ga­my­bos dar­buo­to­jais ir su­pras­ti pa­tį pro­ce­są. Ga­my­bos dar­buo­to­jams da­li­jan­tis pa­tir­ti­mi, ad­mi­nist­ra­ci­jai – sa­vo­mis įžval­go­mis, ga­li­ma at­ras­ti efek­ty­vų spren­di­mą“, – pa­sa­ko­ja „Ali­tos“ ga­my­bos di­rek­to­rius.</p> <p> </p> <h3>Pa­de­da ge­rin­ti są­ly­gas dar­buo­to­jams ir di­din­ti jų įsi­trau­ki­mą</h3> <p>„Ali­to­je“, kaip ir vi­so­se „MV GROUP Pro­duc­tion“ ga­myk­lo­se, vie­nas iš stra­te­gi­nių tiks­lų – di­din­ti dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mą. Re­gu­lia­riai at­lie­ka­mi ty­ri­mai ro­do, kad žen­gia­ma tei­sin­ga kryp­ti­mi, nes įsi­trau­ki­mo ly­gis kas­met nuo­sek­liai au­ga.</p> <p>V.Mos­to­vo­jaus ver­ti­ni­mu, prie to pri­si­de­da ir LE­AN va­dy­bos fi­lo­so­fi­ja, nes jos me­to­dai lei­džia at­si­skleis­ti dar­buo­to­jams ir iš­ryš­ki­na stip­ri­ą­sias jų pu­ses.</p> <p>„Kaip ir pa­žan­giau­sio­se pa­sau­lio ga­myk­lo­se, ku­rio­se tai­ko­mi LE­AN prin­ci­pai, taip ir „Ali­to­je“ į pro­ce­sų to­bu­li­ni­mo veik­lą įtrau­kia­me vi­są ko­lek­ty­vą, to­dėl kiek­vie­nas ga­li ir pra­bil­ti apie pa­ste­bė­tą trū­ku­mą, ir pa­dė­ti su­ras­ti iš­ei­tį. Pa­vyz­džiui, iš­spręs­ti už­da­vi­nį, kaip vi­du­ti­nį py­li­mo grei­tį pa­mai­no­je pa­di­din­ti nuo 5 tūkst. iki 6,5 tūkst. bu­te­lių per va­lan­dą. Kai žmo­gus ma­to, kad jis re­a­liai ga­li kaž­ką pa­keis­ti ir pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mas, – jis yra ir la­biau pa­ten­kin­tas, įsi­trau­kęs į dar­bą“, – įsi­ti­ki­nęs ga­my­bos va­do­vas.</p> <p>„Ali­tos“ ga­myk­lo­je vei­kian­ti va­dy­bos sis­te­ma pa­de­da ge­rin­ti dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas. Kaip pa­vyz­dį V.Mos­to­vo­jus pa­tei­kia grei­ta­ei­gę li­ni­ją, ku­riai rei­kia dau­giau fi­zi­nio dar­bo. Nuo­sek­liai iš­ana­li­za­vus pro­ce­sus, jo­je bu­vo įdieg­ta fi­zi­nį dar­bą pa­leng­vi­nan­čių ino­va­ci­jų, pa­ge­rė­jo dar­bo vie­tos er­go­no­mi­ka.</p> <p> </p> <h3>Ne­be­li­ko pa­si­tei­si­ni­mo „o mes taip da­rė­me 20 me­tų“</h3> <p>Per po­rą pas­ta­rų­jų me­tų ga­myk­los dar­buo­to­jai ir jų va­do­vai kar­tu at­ra­do ai­bę spren­di­mų, kaip vie­ną ar ki­tą dar­bą nu­dirb­ti spar­čiau, leng­viau, efek­ty­viau. Bū­tent toks yra LE­AN me­to­di­kos tai­ky­mo tiks­las. Vie­nas iš ryš­kiau­sių re­zul­ta­tų – pro­duk­ty­viau vei­kian­ti pils­ty­mo li­ni­ja. Dar­buo­to­jų at­ras­ti ir pa­siū­ly­ti spren­di­mai lė­mė, kad da­bar tas pats pro­duk­tų kie­kis iš­pi­la­mas per kur kas ma­žiau dar­bo va­lan­dų.</p> <p>„Kad pa­siek­tu­mė­me to­kius re­zul­ta­tus, nuo­sek­liai ir struk­tū­riš­kai per­žiū­ri­me vyks­tan­tį pro­ce­są ir klau­sia­me – ko­dėl ja­me el­gia­mės bū­tent taip? Nu­steb­si­te, kiek kar­tų at­sa­ky­mas bū­na tie­siog tai, kad taip yra įpras­ta ir taip mes da­ro­me jau 20 me­tų. To­dėl ku­ria­me sis­te­mą, ku­rios tiks­las – pa­dė­ti iš­ryš­kin­ti to­kias sil­pną­sias vie­tas ir iš­gau­dy­ti smul­kme­nas, į ku­rias kas­die­nė­je veik­lo­je tur­būt ne­at­kreip­tum dė­me­sio“, – tei­gia V.Mos­to­vo­jus pa­gal LE­AN me­to­do­lo­gi­jos prin­ci­pus ir su nau­ja ga­my­bos va­dy­bos sis­te­ma „Ali­to­je“ dir­ban­tis nuo sa­vo dar­bo pra­džios 2021 me­tais.</p> <p>Pa­kvies­tas įsi­vaiz­duo­ti, kaip at­ro­dy­tų ga­myk­la stai­ga at­si­sa­kius da­bar nau­do­ja­mos va­dy­bos sis­te­mos, jis ne­abe­jo­ja: jau po ke­lių sa­vai­čių im­tų kris­ti na­šu­mo, efek­ty­vu­mo ro­dik­liai, daž­nė­tų pra­sto­vos ir dau­gė­tų ge­di­mų, ku­rie virs­tų il­ga­me­tė­mis pro­ble­mo­mis.</p> <p>„In­for­ma­ci­ja „ne­su­vaikš­čio­tų“, o tai reiš­kia, kad tik­ro­sios prie­žas­tys ne­bū­tų ras­tos, o pro­ble­mos ne­bū­tų pa­ša­lin­tos. Pa­vyz­džiui, vie­ną li­ni­ją jau ne vie­ne­rius me­tus vis stab­dy­da­vo ta pa­ti klai­da – ji kil­da­vo ne­re­gu­lia­riai, ne­pa­sto­viai. Nors klai­da bū­da­vo ne­sun­kiai iš­spren­džia­ma, ta­čiau nuo­lat pa­si­kar­to­jan­ti, – pri­si­me­na V.Mos­to­vo­jus. – Ėmė­mės me­to­di­kos: kė­lė­me vie­ną hi­po­te­zę po ki­tos, tik­ri­no­me, re­gist­ra­vo­me po­ky­čius ir at­ra­do­me, kad te­rei­kė­jo pa­keis­ti tam tik­rus lai­dus. Taip ge­ro­kai su­tau­pė­me ir žmo­nių dar­bo, ir iš­ven­gė­me pra­sto­vų.“</p> <p> </p> <h3>60 me­tų iš­lie­kan­ti tie­sa – žmo­nėms pa­tin­ka di­džiuo­tis sa­vo dar­bu</h3> <p>Anot ga­my­bos va­do­vo, pa­si­kei­tęs po­žiū­ris į dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą su­tei­kia ga­myk­lai įran­kių, ku­rie lei­džia nuo­lat au­gin­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą tiek Lie­tu­vos, tiek tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.</p> <p>„O kal­bė­da­mas ir su nau­jo­kais, ir su ne vie­ną de­šimt­me­tį čia dir­ban­čiais pa­ste­biu, kad „Ali­tos“ sėk­mė ir ly­de­rys­tė tam­pa sva­riais kri­te­ri­jais ren­kan­tis dar­bo vie­tą. Tu­ri­me il­ga­me­tes tra­di­ci­jas, ta­čiau ne­įstri­go­me sto­vin­čia­me van­de­ny­je – nuo­lat pri­sta­to­me rin­ką nu­ste­bi­nan­čių nau­jo­vių ir ak­ty­viai ple­čia­me part­ne­rys­tes pa­sau­ly­je, tuo pa­čiu ir puo­se­lė­da­mi ry­šius su vie­tos ben­druo­me­ne. Ne­per­dė­siu sa­ky­da­mas, kad ne­ma­žai da­liai žmo­nių dar­bas „Ali­to­je“ yra pres­ti­žo rei­ka­las, nes mū­sų ga­myk­la jiems yra „sa­va“, jie di­džiuo­ja­si čia dirb­da­mi“, – sa­ko V.Mos­to­vo­jus.</p> <p>Šie­met švęs­da­ma 60-ies me­tų su­kak­tį or­ga­ni­za­ci­ja ap­do­va­no­jo il­ga­me­čius dar­buo­to­jus – vi­sus, ku­rie kar­je­rą ga­myk­lo­je plė­to­ja 25-erius me­tus ir dau­giau. O to­kių yra net 60, dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų ko­le­gų, ku­rie šian­dien dir­ba Aly­taus ga­myk­lo­se.</p> <p>„Ali­tos“ ga­myk­la pri­klau­so lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nei „MV GROUP Pro­duc­tion“, ku­ri rū­pi­na­si ga­myk­los pa­žan­ga ir ak­ty­viu įsi­trau­ki­mu į Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ve­ni­mą. Vie­na se­niau­sių mies­to įmo­nių ir pir­mo­ji pu­to­jan­čio vy­no ga­min­to­ja Lie­tu­vo­je šie­met mi­ni 60 me­tų su­kak­tį. Lie­tu­vą įra­šiu­si į pu­to­jan­čių vy­nų, bren­džių, al­ko­ho­li­nių kok­tei­lių ir vis­kio že­mė­la­pius, „Ali­ta“ ga­li pel­ny­tai di­džiuo­tis tiek lie­tu­viš­kų pre­kių žen­klų, tiek Aly­taus po­pu­lia­ri­ni­mu pa­sau­ly­je.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 076</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-07/Alita_CEO_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-07/Alita_CEO_0.jpg?itok=8PZ7vRaE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-07/Alita1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-07/Alita1.jpg?itok=DrYi3gmS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-07/_L5_9417-Edit.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-07/_L5_9417-Edit.jpg?itok=THzwYlqo" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-07/DJI_0956-Edit.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-07/DJI_0956-Edit.jpg?itok=zEbrQ7oF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/ali-tos-am-bi-ci-jas-bu-le-ti-sklei-dzia-pa-zan-gi-va-dy-bos-sis-te-ma&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4866&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="h9ipoLLwUnqRmgyOyX4NfIy6k0l0G5TFMEUsibSJK1Y"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143684" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1689759928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tadeušui</span> - 2023-07-19 - 12:45</p> </li> <a href="/comment/1143684#comment-1143684" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143684#comment-1143684" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alita privatizuota 2003…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alita privatizuota 2003 metais. Pasisgooglinkite, kas tada vadovavo ir nereiks rašinėti tokių pievų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143684" token="0iu2tzFlCDoIX6fduUuGAjtFtQfp7BGhuRCNngnt4to"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143683" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1689755035"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tadeaušas</span> - 2023-07-19 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/1143683#comment-1143683" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143683#comment-1143683" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila ,kad konservų alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila ,kad konservų alytaus dėka pelninga įmonė buvo dirbtinai dobilų sužlugdyta ir už dyka atiduota! Tai "nepriklausomybės viena iš masės Gėdų!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143683" token="R7uVOUYIJiRPtkr4xAuFTZR0bvExWuS7jobRqY05fS0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143675" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1689670229"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vadyba</span> - 2023-07-18 - 11:50</p> </li> <a href="/comment/1143675#comment-1143675" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143675#comment-1143675" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ga;l ir gera bet nieko gero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ga;l ir gera bet nieko gero nepagamina</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143675" token="aJuFiTpW3esiXH2Y9lkbdvtxaMxOJyBnjD3A-ktjGbU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Jul 2023 06:31:49 +0000 vyrredaktorius 4866 at https://alytausnaujienos.lt Papildomų naudų paketas darbovietėje: ką siūlo darbuotojams? https://alytausnaujienos.lt/papildomu-naudu-paketas-darbovieteje-ka-siulo-darbuotojams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-06-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13889" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13889) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-06/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nar%C4%97%20ir%20personalo%20vadov%C4%97%20Sandra%20Savickien%C4%97%20%282%29_1.jpg?itok=P8AE4ic-" width="344" height="287" alt="LIDL Lietuva valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Darbdaviai vis labiau stengiasi pasiūlyti naudas, kurios prisidėtų ne tik prie darbuotojų emocinės ir fizinės sveikatos, bet ir prie motyvacijos bei tobulėjimo – siūlo papildomą sveikatos draudimą, psichologų konsultacijas bei įvairius renginius ar mokymus.</p> <p>Įmonės „Lidl Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės Sandros Savickienės teigimu, papildomos naudos ne tik padeda organizacijoms pritraukti naujų darbuotojų, bet ir išlaikyti esamus talentus. Taip pat jų sąrašas gali atskleisti, koks yra įmonės požiūris į darbuotojus.</p> <p>„Mums svarbu, kad komandos nariai įmonėje jaustųsi įvertinti, motyvuojami ir skatinami, todėl suteikiame ne tik papildomą sveikatos draudimą, bet ir specialistų konsultacijas, galimybę mokytis vokiečių ir anglų kalbų, tobulinti profesines kompetencijas, organizuojame šventes bei renginius ne tik darbuotojams, bet ir jų artimiesiems“, – sako S. Savickienė.</p> <p>Darbuotojams įmonėje svarbu ne tik atlygis ar papildomos naudos, bet ir saugumo bei patikimumo jausmas. Pasak S. Savickienės, naujausi tyrimai rodo, kad žmonės vis dažniau darbdavį renkasi pagal tai, ar darbo vietoje galės jaustis užtikrintai ir stabiliai. Svarbu užtikrinti tiek emocinį, tiek finansinį saugumą, todėl „Lidl Lietuva“ savo darbuotojais rūpinasi ir tuomet, kai šie susiduria su nelaimėmis – remia juos finansiškai.</p> <p>„Ne tik itin atsakingai žiūrime ir į darbo sąlygas, bet ir siekiame užtikrinti, kad darbuotojai jaustųsi saugiai. Mūsų komandos nariai žino, kad kiekviena darbo minutė bus sąžiningai apmokėta. Taip pat į parduotuvių ir logistikos centrų darbuotojų darbo sutartis yra įtraukiamos darbo užmokesčio pakopos, numatoma, kaip darbo užmokestis augs ateinančius kelerius metus“ – aiškina S. Savickienė.</p> <h3>Svarbu reguliariai atnaujinti naudų paketus</h3> <p>Anot „Triple O Consulting“ vadovės Justės Pakėnaitės-Dailydkės, išvardinti visas papildomas naudas, kurias teikia darbdaviai, būtų sudėtinga. Šiandien įmonės kūrybiškai žiūri į situaciją ir sugalvoja vis naujų būdų pagerinti sąlygas darbuotojams.</p> <p>„Pavyzdžiui, prasidėjus pandemijai, įmonės pačios samdė psichologus ir terapeutus darbuotojams, kurie jiems padėtų išspręsti asmeninius klausimus, nors anksčiau tokia praktika buvo retai naudojama. Dabar pastebima tendencija siūlyti dalykus, kuriuos darbuotojai naudoja ir mėgsta, pavyzdžiui, „Youtube“, „Spotify“ platformų prenumeratos, maisto tiekimo platformų kuponai ar apmokamos kelionės į darbą ir iš jo“, – pažymi J. Pakėnaitė-Dailydkė.</p> <p>S. Savickienės teigimu, darbuotojai itin vertina papildomo sveikatos draudimo naudas, tačiau vien jas pasiūlyti – neužtenka, todėl kasmet siūlomi paketai yra peržiūrimi ir plečiami.</p> <p>„Reguliariai svarstome ne tik, kokias naujas naudas pasiūlyti darbuotojams, bet ir, atsižvelgdami į komandos narių poreikius, atnaujiname esamas vertes. Pavyzdžiui, praėjusiais metais papildomo sveikatos draudimo paketą papildėme optikos ir odontologijos paslaugomis. Matome, kad pastarosios sulaukė didelio darbuotojų susidomėjimo, paskatino dar labiau rūpintis savo sveikata“, – aiškina S. Savickienė.</p> <h3>Nauda ne tik darbuotojams, bet ir jų šeimos nariams</h3> <p>S. Savickienės teigimu, darbuotojo motyvacija, nuotaika bei atliekamo darbo kokybė priklauso ir nuo santykių su šeimos nariais, todėl įmonė rūpinasi ne tik darbuotojo, bet ir jo artimųjų gerove.</p> <p>„Visi mūsų darbuotojai ir jų šeimos nariai turi galimybę anonimiškai ir nemokamai pasikonsultuoti su specialistais psichologiniais, teisiniais ar finansiniais klausimais. Taip pat kasmet prieš naujus mokslo metus, darbuotojų vaikams dovanojame mokyklinių prekių krepšelį su visomis mokslui reikalingomis kanceliarinėmis priemonėmis, o artėjant Kalėdoms – įteikiame skanėstų ir dovanų rinkinius“, – sako S. Savickienė.</p> <p>Jai pritaria ir J. Pakėnaitė-Dailydkė, kurios teigimu, yra ir išskirtinių atvejų, kai įmonės rūpinasi ne tik darbuotojų artimaisiais, bet ir jų augintiniais.</p> <p>„Šiuo metu pastebima praktika, kai darbdavys padeda darbuotojams užimti jų vaikus atostogų metu – organizuoja dienines vasaros stovyklas, šventes, į kurias kviečiamos ir darbuotojų atžalos. Be to, pamažu ateina nauja tendencija, kai nepamiršti lieka ir tie, kurie neturi vaikų, bet turi augintinius – įmonės skiria net papildomas atostogas augintinių priežiūrai“, – tvirtina „Triple O Consulting“ vadovaujanti partnerė J. Pakėnaitė-Dailydkė.</p> <h3>Svarbi ir komandos nuotaika</h3> <p>S. Savickienės teigimu, rūpinantis darbuotojais, svarbu neapsiriboti vien papildomų verčių paketais. Būtina kurti gerą atmosferą kolektyve, į įmonės veiklas įtraukiant visus darbuotojus. Siekiant užtikrinti komandišką atmosferą, „Lidl Lietuva“ skiria specialų biudžetą, kurį darbuotojai gali skirti įvairioms komandą stiprinančioms veikloms.</p> <p>„Siekiame, kad darbuotojai jaustųsi gerai, žinotų, kad yra palaikančios komandos dalis. Visi kolektyvo nariai gali naudotis vidine programėle, kurioje gali dalyvauti konkursuose bei laimėti vertingų prizų. Gerą nuotaiką kuriame ir kartu švęsdami įvairias šventes. Pavyzdžiui, 7-ąjį prekybos tinklo gimtadienį paminėjo visi darbuotojai – šventiniais tortais vaišinosi administracijos, parduotuvių ir logistikos centro darbuotojai“, – sako S. Savickienė.</p> <p>Įmonės taip pat rūpinasi komandos narių komfortu – visose „Lidl“ parduotuvėse Lietuvoje, logistikos centre ir centriniame biure yra jaukiai ir šiuolaikiškai įrengtos poilsio patalpos, kuriose darbuotojai gali atsipūsti, bendrauti.</p> <p>„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,7 tūkst. darbuotojų, kurie dirba 69 prekybos tinklo parduotuvės 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.</p> <p>Lina Skersytė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Lidl%20Lietuva%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Lidl%20Lietuva%20%281%29.jpg?itok=mFbmpIfy" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nar%C4%97%20ir%20personalo%20vadov%C4%97%20Sandra%20Savickien%C4%97%20%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/LIDL%20Lietuva%20valdybos%20nar%C4%97%20ir%20personalo%20vadov%C4%97%20Sandra%20Savickien%C4%97%20%282%29_0.jpg?itok=ODURhSji" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/Just%C4%97%20Pak%C4%97nait%C4%97-Dailydk%C4%97%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/Just%C4%97%20Pak%C4%97nait%C4%97-Dailydk%C4%97%20%281%29.jpg?itok=h_LymbcI" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://alytausnaujienos.lt/papildomu-naudu-paketas-darbovieteje-ka-siulo-darbuotojams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4813&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BdEXMwh65OvPVeRINFGg5Ws20DIx90a5KTNc82Z8otI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143455" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1688027463"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pirmiausia</span> - 2023-06-29 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/1143455#comment-1143455" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143455#comment-1143455" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reiketu surast normaliu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reiketu surast normaliu darbuotoju kurie zinotu kur dirba ir ka dirba ir priimti daugiau normaliu darbuotojų kurie yra tinkami dirbti pardaveju o ne buti kazkokiais ateiviais is kosmoso ir svarbiausia kad nereiketu stovet eileje prie kasu po pusvalandi ir daugiau o rek<br /> lamos kisimas tikrai nepritraus daugiau pirkeju kai nera pardaveju tik kazkokie ateiviai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143455" token="C_JJnGzhvQTFFNMoPBLyEXWRZmw4oMkEVOnzDq6keCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Jun 2023 06:18:52 +0000 vyrredaktorius 4813 at https://alytausnaujienos.lt